Logotyp på utskrifter

TUVA

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareKultur- utbildning- och fritidsförvaltning
KontaktpersonSvante Jönsson
E-postsvante.jonsson@solleftea.se
Telefonnummer0620-68 22 93
Beviljat ESF-stöd239 292 kr
Total projektbudget319 056 kr
Projektperiod2011-03-01 till 2011-08-31
RegionMellersta Norrland
In English

Sammanfattning

Intellektuellt funktionshindrades möjigheter att realisera sin potential på arbetsmarknaden är idag begränsad. Istället har många slussats in i åtgärder och utbildningsformer som är av mer vårdande än utvecklande karaktär. Ändå kan många göra bidrag till samhället och ingå i det totala arbetskraftsutbudet förutsatt att tillräckligt stöd för utveckling finns. Det föreslagna projektet avser sammanfatta det pågående arbetet med att tillvarata funktionshindrades vilja till arbete. Målsättningen är att lägga en sådan grund att möjligheten finns att söka om fortsatta utvecklingsmedel för ett genomförande projekt i vilket ett nytt arbetssätt för intellektuellt funktionshindrade kan testas och implementeras.

Bakgrund

Vårt samhälle är i förändring på många områden. Strukturer, organisationer, arbetsmarknaden och lagstiftning förändras och tillvaron har för många blivit mer komplex och komplicerad.

I dagens samhälle finns det grupper som inte fullt ut är eller känner sig delaktiga. Rätten till ett livslångt lärande borde för dessa grupper vara en självklarhet men det är inte säkert att de som behöver det bäst uppfattar att stöd finns att tillgå. En del av det stöd samhället erbjuder upplevs som stigmatiserade eller som en stämpling, så även om det kan vara en fördel för personen på det privata planet kan det upplevas skapa problem på en annan nivå.

Det finns människor i en gråzon, både personer som under sin uppväxt har fått en diagnos och de som varken fått en diagnos eller adekvat hjälp med sina svårigheter under sin uppväxt. Det kan vara människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom ADHD, Aspbergers syndrom, Tourettes syndrom. Men också människor med en utvecklingsstörning, en funktionsnedsättning som rör den intellektuella förmågan, förmågan att tänka. Det finns flera andra begrepp som används med ungefär samma betydelse, till exempel förståndshandikapp, begåvningshandikapp, kognitiva funktionsnedsättningar, mental retardation och intellektuella funktionsnedsättningar som leder till inlärningssvårigheter.

Att ha en utvecklingsstörning innebär att man behöver längre tid än andra för att förstå och lära sig nya saker. Det innebär ofta svårigheter med abstrakt tänkande. Utvecklingsstörningen ser olika ut hos olika personer och omfattningen av funktionsnedsättningen varierar mycket. Man brukar dela in graden av utvecklingsstörning i tre nivåer: lindrig, måttlig och grav utvecklingsstörning. Att erkänna och skydda funktionshindrades rättigheter står i centrum för EU:s åtgärder. De funktionshindrade ska inte erbjudas med passivt stöd utan ska integreras och integreras och aktivt delta i ekonomin och samhället.

Varje person är unik och har sin personlighet men alla har rätt till delaktighet och inflytande. Människor med utvecklingsstörning och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska ha ett gott liv i gemenskap med det övriga samhället. Att lära och ständigt lära nytt är för ovanstående målgrupper en förutsättning för att vara delaktiga i ett modernt samhälle. Det livslånga lärandet har för vuxna personer med utvecklingsstörning eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar en mera konkret betydelse än för befolkningen i allmänhet. Kunskaper som har förvärvats i t ex skolan måste repeteras eller på andra sätt hållas vid liv i vuxen ålder för att förbli aktiva och praktiskt användbara. Nya och nödvändiga kunskaper, t ex på grund av förändringar i samhället – det gäller oavsett om det är nya lagar eller bara ”mindre” förändringar som först blir synliga i snabbköpet - kräver av samma skäl systematiska repetitioner och/eller återkommande ”fortbildning”.
Möjligheter till arbete är också viktiga faktorerna för att förhindra utanförskap. Vägen till ett arbete oftast går via yrkeskunskaper för att möta arbetslivets krav.

Var finns dessa människor idag? Några av dom har under sin grundskoleutbildning varit inskrivna i särskola och särgymnasium. Några har hankat sig fram i den vanliga skolan under sin uppväxt. I vuxenlivet är man sedan hänvisad till stöd från arbetsförmedlingen för att ta sig ut på arbetsmarknaden. Några finns inom socialtjänstens stödåtgärder. Några får stöd från landsting och sjukvården. Särvux finns, men flera av eleverna har varit inskrivna från tidigt 90-tal. Inflödet av nya elever är lågt och det kan bero på att utbildningsformen klassats som omsorgsgivande samt att man som studerande vid Särvux stämplas som annorlunda. Idag finns ingen samlad bild av målgruppen och hur deras stöd för lärande bäst organiseras. Men man behöver stöd för att använda de kunskaper som en gång har förvärvats och för att de inte ska förtvina. Detta gäller i ännu högre grad för personer med inlärningssvårigheter.

Syfte

Det övergripande syftet med förstudien är att möjiggöra ett nytt arbetssätt och bemötande av intellektuellt funktionshindrade och personer med inlärningssvårigheter. Detta för att realisera deras potential och vilja till arbete. I samband med denna studie sker även en kartläggning av den aktuella målgruppen och en bedömning av arbetsförmåga, lärförmåga och vilja att delta i ett framtida projekt i vilket funktionshindrades kompetens och kraft ska tillvaratas.

Målsättning

Förstudien innefattar två primära projektmål:
1) Fastställande av best practice - hur ser arbetet med att tillvarata intellektuellt funktionshindrades potential ut idag och vad är på gång inom den närmsta framtiden.
2) Fastställande av målgrupp - hur är sammansättningen av den population som utgör projektets primära målgrupp fördelat på kön, ålder, kompetens & kunskapsnivå och utvecklingsinriktning.

De två målen anses uppfyllda i och med slutrapporten och en eventuellt efterföljande ansökan om genomförandeprojekt.

När det gäller målgruppen finns idag ett potentiellt stort mörkertal. Det är känt att många av dem idag saknar diagnos och i vissa fall befinner sig personen också utanför det sociala skyddsnätet.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Redan initialt är förstudiens syfte ökad tillgänglighet för personer med funktionshinder. Intellektuellt funktionshindrade är idag en underordnad grupp i samhället och tillvaratagandet av deras potential är en central aspekt i realiseringen av deras möjligheter och förmågor. För att säkerställa ett korrekt bemötande och för att tillgängliggöra projektet kommer särskild vikt vid rekrytering av projektledare att ägnas åt dennes erfarenhet av att arbeta med funktionshindrade människor. De lokaler som används såväl under projektets gång är tillgängliggjorda genom fysiska åtgärder i miljön och även eventuella aktiviteter i samband t.ex. med projektets avrapportering kommer att genomföras i lokaler med hög tillgänglighet.

Transnationellt samarbete

Det finns ingen uttrycklig transnationell koppling i projektet men i arbetet med att fastställa best practice är en omvärldsanalys som även innefattar våra omgivande EU-länders arbetsmetodik inom området central. Det är på sikt möjligt att översätta projektets ambitioner till att omfatta fler länder än Sverige. detta kan låta sig göras t.ex. genom att efter avslutat projekt (och eventuellt genomförande projekt) inleda partnersök för spridning och delning av arbetssätt mellan flera länder.

Medfinansiärer

  • Kultur- utbildning- och fritidsförvaltning

Kommun

  • Sollefteå