Logotyp på utskrifter

TUVA-implementering

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareKultur- utbildning- och fritidsförvaltning
KontaktpersonCathrine Hällholm
E-postcathrine.hallholm@solleftea.se
Telefonnummer070-191 05 34
Beviljat ESF-stöd923 960 kr
Total projektbudget923 960 kr
Projektperiod2014-04-01 till 2014-12-31
RegionMellersta Norrland
In English

Sammanfattning

Vuxna personer med funktionsnedsättning är i dagens samhälle en grupp som står långt från arbetsmarknaden. Syftet med en fördjupad implementering är att öka arbetsgivares och omgivningens förståelse för målgruppen och vad denna kan bidra med. Detta för att minska fördomar och diskriminering i arbetslivet samt att vidga deltagarnas möjligheter till utbildning och arbete. Insatsen syftar också till att skapa ökad samverkan mellan de samhällsfunktioner som verkar för målgruppen, detta för att underlätta för den enskilda individen vid kontakt med dessa.

Bakgrund

Sedan februari 2012 har det Europeiska socialfondsprojektet TUVA bedrivits inom vuxenutbildningen, Reveljen – centrum för vuxnas lärande och utveckling i Sollefteå kommun. Projektet har visat sig vara framgångsrikt lokalt. Även andra kommuner har varit i kontakt med projektet för att få ta del av konceptet och projektets erfarenheter.

Enligt FN:s standardregler för funktionshindrade, regel nummer 6 gällande utbildning, ska principen om lika möjligheter till utbildning för barn, ungdomar och vuxna oavsett eventuella funktionsnedsättningar gälla. Vidare säger regel nummer 8, gällande arbete, att människor med funktionsnedsättning aktivt bör stödjas i sin integrering med den öppna arbetsmarknaden.

För unga med funktionsnedsättning är det kommunen som är ansvarig för utbildning och aktiviteter, ett ansvar som sträcker sig fram till 20 års ålder. Efter genomförd utbildning och aktivitet förs ansvaret över till Arbetsförmedlingen. Men bedöms individen då inte ha någon arbetsförmåga uppstår risken att denne hamnar i ett direkt utanförskap. Det alternativ som finns är att individen självmant söker hjälp hos handikappomsorgens dagliga verksamhet. Många personer med intellektuell funktionsnedsättning anser sig, rätteligen, inte vara tillräckligt funktionshindrade för att söka daglig verksamhet. Under projekt TUVA har det blivit tydligt att många av dessa individer faller mellan stolarna. Flera av de sökande till projektet hade möjlighet till en aktivitet inom daglig verksamhet, men valde att stanna hemma på grund av att de kände sig felplacerade. Därmed finns det heller ingen direkt ansvarig aktör för deras dagliga sysselsättning eller aktiviteter för att komma i arbete. I projekt TUVA har man också sett att möjligheterna för att bli delaktig i arbetsmarknaden är få för dessa individer. Det finns också för lite utrymme för egna val.

Mötet med offentliga myndigheter är tänkt att verka utvecklande, men för individerna kan effekten bli den motsatta. För att få aktivitetsersättning efter särgymnasiet måste individerna ha läkarintyg på att de inte är arbetsföra. Aktivitetsersättningen övergår vid 30 års ålder till sjukersättning. Aktiva insatser för att tillvarata individens potential saknas eller är bristfälliga. Under projekt TUVA har man uppmärksammat att det inte finns någon optimal ersättningsmöjlighet för de personer med funktionsnedsättning som vill studera i vuxen ålder. Detta är något som projektet uppmärksammat och ifrågasatt hos flera berörda myndigheter såsom Skolverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Centrala studiestödsnämnden. Samtliga myndigheter ser detta som ett problem, dock finns det ännu inte någon lösning på problemet. Specialpedagogiska skolmyndigheten har möjlighet att tilldela ekonomiskt bidrag till personer med funktionsnedsättning som vill studera vid kommunens särskilda utbildning för vuxna. Dock är det inte en optimal lösning för hela målgruppen då bidraget är baserat på studentens faktiska närvaro. En person med tillexempel utvecklingsstörning har på grund av sin funktionsnedsättning inte alltid förmågan att närvara enligt schablon. Under den planerade implementeringen vill Sollefteå kommun fortsätta att sprida samt ifrågasätta detta hos berörda parter.

Med projekt TUVA fick Sollefteå kommun tillfälle att öka möjligheterna för vuxna med funktionsnedsättning att få utbilda sig i vuxen ålder och därmed öka sina chanser till ett arbete. Sollefteå kommun har under projektet erbjudit personer med funktionsnedsättning en yrkesutbildning till Servicebiträde. Under detta genomförandeprojekt har representanter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Samordningsförbundet, Gymnasiesärskolan samt handikappomsorgens dagliga verksamhet följt projektet genom ett aktivt deltagande i projektets styrgrupp.

För att målgruppen ska känna sig delaktiga i vårt moderna samhälle behöver de ha goda förutsättningar för ett livslångt lärande samt goda förutsättningar till arbete. Finns inte detta rikserar de att hamna i ett utanförskap. Teoretisk utbildning i kombination med praktik är en av vägarna till arbete, det är något som visar sig väldigt tydligt i dagens samhälle. Vid genomförandet av projektet TUVA fick de sökande möjlighet att lämna eget förslag på vilken yrkeskategori de ville utbilda sig inom. Resultatet av detta blev bland annat följande önskemål: yrkesutbildning inom handikappomsorgen, handel, djurhållning, administration, café och snickeri. Vid en fördjupad implementering vill Sollefteå kommun öka möjligheterna för målgruppen att utbilda sig inom de yrkesområden som individen önskar. Utbildningen till Servicebiträde är en yrkesinriktad utbildning, vilken innebär att eleven har många timmars arbetsplatsförlagd praktik under sin utbildningstid. För att detta ska vara möjligt så kommer vi under den planerade insatsen att fokusera på att hitta samverkansformer med näringslivet i Sollefteå. Detta i syfte att öka målgruppens möjligheter till arbetsplatsförlagd praktik. TUVA-projektet har bidragit till att Sollefteå kommun på en organisatorisk nivå börjat föra diskussioner gällande ökade praktikmöjligheter för målgruppen. Redan vid TUVA-projektets start blev det tydligt att det var svårt att få praktikplatser till projektets deltagare. Svårigheter med detta fanns både inom offentlig- och privat sektor. Vid kontakt med potentiella arbetsgivare har projektet stött på ett ”tyst motstånd” i form av bortförklaringar eller att företrädaren återkommande hänvisar till att projektet får kontakta dem vid senare tillfälle. Under projekt TUVA har detta ämne diskuterats på flera nivåer såsom i styrgruppen, projektgruppen, praktikhandledare, arbetsgivare och andra liknade verksamheter. Utifrån dessa diskussioner har det framkomit att det ”tysta moståndet” många gånger kan grundas i en rädsla och okunskap kring målgruppen. Vid en fördjupad implementering vill vi lägga stor vikt vid att arbeta med bemötande, kunskapsspridning och attityder gällande vuxna personer med funktionsnedsättning. Syftet med detta är att bidra till en ökad förståelse för målgruppens olikheter och därmed motverka stereotypa tankesätt och stigmatisering. Stor vikt kommer också att läggas på att tillvarata de kunskaper och erfarenheter som de berörda parterna har.

2§ 21 kap Skollagen (2010:800), säger att ”Målet för den särskilda utbildningen för vuxna är att vuxna med utvecklingsstörning ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling. Utgångspunkten för utbildningen ska vara den enskildes behov och förutsättningar”. Från och med juli 2012 gjorde Skolverket en lagändring vilket innebar att det i dag endast är personer med utvecklingsstörning som får studera vid särskild utbildning för vuxna. Personer med funktionsnedsättning annan än utvecklingsstörning hänvisas till Komvux. Den nya lagen skiljer sig från tidigare som endast berörde särskild utbildning för vuxna. Därmed ställs det idag högre krav på vuxenutbildningens tillgänglighet inom samtliga utbildningsformer.

Målsättning

- Möjliggöra ett livslångt lärande för vuxna personer med en funktionsnedsättning.
- Ökad delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning.
- Bidra till förändringar i det sociala samhällsystemet.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Målet med projektet TUVA är att öka tillgängligheten till arbetsmarknaden för målgruppen vuxna personer med funktionsnedsättning. Vid en fördjupad implementering kommer fokus vara att motverka diskriminering och genom kompetenshöjning öka förståelsen kring målgruppen.

Med den planerade insatsen vill Sollefteå kommun öka samverkan med olika myndigheter och verksamheter som arbetar med målgruppen. Under projekt TUVA har man sett att det brister i kommunikation och information mellan dessa, vilket försvårar för individen. Genom ökad samverkan mellan berörda parter såsom Försäkringskassan, Västernorrlands läns landsting, Arbetsförmedlingen och vuxenutbildningen kan vi underlätta för individen i kontakten mellan dessa.

Under insatsen kommer förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att stå i fokus. Aktiviter med syfte att öka näringslivets kunskaper om målgruppens behov och förutsättningar kommer att genomföras. Vi avser att använda oss av externa tjänster vid utbildning inom området tillgänglighet, detta för att stå bättre rustade i dessa frågor. Dessa externa tjänster kan vara personer med expertis inom exempelvis olika funktionsnedsättningar, ledarskap riktat mot tillgänglighet, tillgänglighet i arbetslivet och personer från målgruppen som berättar om egna erfarenheter.

Sollefteå kommun vill även vidareutveckla den egna verksamheten på Reveljen. Under projekt TUVA inleddes detta arbete i och med att rektor på ett gemensamt dialogmöte informerade samtliga lärare och studie- och yrkesvägledare om den nya skollagen gällande särskild utbildning för vuxna. Vid mötet fanns en representant från Processtöd Tillgänglighet med och informerade om begreppets innebörd. Under den planerade insatsen kommer vuxenutbildningen att fokusera på att utveckla sitt arbetssätt så att det tillfredsställer de behov som personer med en funktionsnedsättning har. I detta arbete kommer samtliga utbildningsformer inom vuxenutbildningen att involveras, detta i syfte att tillvarata och utveckla den kunskap som finns inom organisationen. Under den planerade insatsen kommer vuxenutbildningen, Reveljen aktivt arbeta med intern kompetensutveckling av personal och ledning. Detta i syfte för att hela vuxenutbildningen ska bli tillgänglig för målgruppen. För att detta ska bli möjligt krävs det att personal och ledning får en ökad kunskap om målgruppens behov. Vid en fördjupad implementering kommer fokus också ligga på att tillvarata de kunskaper, resurser och arbetssätt som redan finns inom organisationen. Detta kommer sedan att användas som underlag för vidareutveckling och ett ökat samarbete inom organisationen. De planerade aktiviteterna kommer att hållas på vuxenutbildningen. Samtliga lokaler och lärmiljöer är här anpassade för personer med funktionshinder och personal inom Reveljen har påbörjat kompetensutveckling inom området lärande och funktionshinder.

Transnationellt samarbete

Projekt TUVA har tillsammans med Reveljen ingått ett nätverk med handikapporganisationer i Spanien och Frankrike. Under våren 2013 bildade vi tillsammans ett partnerskap ”Soft Skills to improve the Employability of People with Disability”. Syftet med partnerskapet är att länderna får möjlighet att öka sina kunskaper om vad målgruppen behöver för att komma närmare arbetsmarknaden. Målet med partnerskapet är att genom erfarenhetsutbyten skapa nya och innovativa arbetsmetoder.

Kommun

  • Sollefteå