Logotyp på utskrifter

TUVA - Tillvaratagande av Utvecklingspotential och Vilja till Arbete

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareKultur- utbildning- och fritidsförvaltning
KontaktpersonMia Grundström
E-postmia.grundstrom@solleftea.se
Telefonnummer070-191 05 34
Beviljat ESF-stöd2 486 737 kr
Total projektbudget6 216 847 kr
Projektperiod2012-02-01 till 2014-03-31
RegionMellersta Norrland
In English

Sammanfattning

Intellektuellt funktionshindrade och utvecklingsstörda är i dagens samhälle en grupp som står långt från arbetsmarknaden. Projektet ska erbjuda målgruppen en yrkesutbildning till servicebiträde inom vald inriktning, vilken kommer att öka deltagarnas möjligheter att gå från bidragsberoende till självförsörjning genom arbete. Syftet är också att öka arbetsgivares och omgivningens förståelse för målgruppen och vad denna kan bidra med. Detta för att minska fördomar och diskriminering i arbetslivet samt att vidga deltagarnas erfarenheter och bredda deras kontaktnät, både i privat- och yrkeslivet.

Bakgrund

I Sollefteå kommun är i dag möjligheterna för personer med utvecklingsstörning att vidareutveckla sig efter gymnasiet begränsade. Möjligheten att realisera sin potential på arbetsmarknaden är också högst begränsad. I stället slussas många in i åtgärder och utbildningsformer som har fått en mer vårdande än utvecklande karaktär.

Enligt FN:s standardregler för funktionshindrade, regel nummer 6 gällande utbildning, ska principen om lika möjligheter till utbildning för barn, ungdomar och vuxna oavsett eventuella funktionsnedsättningar gälla. Vidare säger regel nummer 8, gällande arbete, att människor med funktionsnedsättning aktivt bör stödjas i sin integrering med den öppna arbetsmarknaden. 2§ 21 kap Skollagen (2010:800), säger att ” Målet för den särskilda utbildningen för vuxna är att vuxna med utvecklingsstörning ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling. Utgångspunkten för utbildningen ska vara den enskildes behov och förutsättningar.”

För unga med funktionshinder är det kommunen som är ansvarig för utbildning och aktiviteter, ett ansvar som sträcker sig fram till 20 års ålder. Efter genomförd utbildning och aktivitet förs ansvaret över till Arbetsförmedlingen. Men bedöms man då inte ha någon arbetsförmåga uppstår risken att hamna i ett direkt utanförskap med mindre än att individen självmant söker hjälp hos handikappomsorgens dagliga verksamhet. Många av personerna med intellektuellt funktionshinder anser sig, rätteligen, inte vara tillräckligt funktionshindrade för att söka daglig verksamhet. Därför blir heller ingen direkt ansvarig för deras dagliga sysselsättning eller aktiviteter för att komma i arbete.

Även om mötet med offentliga myndigheter är tänkt att verka utvecklande för individerna kan effekten bli den motsatta. Till exempel blir Försäkringskassan oftast inkopplad genom att föräldrarna till de barn som har funktionshinder under sin utbildningstid är berättigade att söka och få vårdbidrag. Vid 19 års ålder övergår vårdbidraget till aktivitetsersättning så länge de är i särgymnasial utbildning. För att få aktivitetsersättning efter särgymnasiet måste de ha läkarintyg på att de inte är arbetsföra. Aktivitetsersättningen övergår vid 30 års ålder till sjukersättning. Aktiva insatser för att tillvarata individens potential saknas eller är bristfälliga.

Med projektet TUVA vill Sollefteå kommun öka möjligheterna för funktionshindrade med lindrig utvecklingsstörning och intellektuella funktionshinder att få och behålla ett arbete. Under förprojekteringen har den population som utgör projektets målgrupp analyserats för att fastställa dess sammansättning avseende ålder, kön och utvecklingsinriktning. I det arbetet har kontakt tagits med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Finsam, Gymnasiesärskolan, Särvux, Habiliteringen på Sollefteå Sjukhus, handikappomsorgens dagliga verksamhet samt Iris Hadar AB och de har gett uppgifter och uppslag i den mån sekretessen tillåtit. Utifrån dessa fakta har en bild av målgruppen vuxit fram och var de finns hos myndigheter, verksamheter och organisationer i Sollefteå kommun.

Även andra projekt och verksamheter har studerats som ett led i att definiera ”best practice” och på så vis inspirera till åtgärder som gör att målgruppen förbättrar sina möjligheter till ett fungerande arbetsliv. Förprojekteringen har haft som målsättning att möjliggöra ett nytt arbetssätt och bemötande av intellektuellt funktionshindrade. För att målgruppen ska vara delaktiga i vårt moderna samhälle är livslångt lärande en av förutsättningarna och möjligheten till arbete är därför en betydande faktor för att förhindra utanförskap. Under perioden för förprojektering har möjligheterna att skapa en yrkesinriktad utbildning till servicebiträde med inriktning mot förskola/fritidshem, äldreomsorg samt vaktmästeri och fastighetsskötsel undersökts. Valet av inriktningar har skett i samråd med rektor och lärare på Särgymnasiet, vilka har en god uppfattning om sammansättningen av nuvarande och framtida målgrupp.

En grundläggande förutsättning för kommande satsningar är att deltagarnas inlärnings- och förändringsprocesser tar tid. Utvecklingsstörda och intellektuellt funktionshindrade är en heterogen grupp där graden av funktionshinder ser olika ut hos olika personer och omfattningen av funktionsnedsättning varierar därför mycket. Genom att utveckla en utbildning som pågår under två år, där teoretiska studier alterneras med mycket praktik, är målet att öka genomströmningen och realiserandet av deltagarnas potential.

En yrkesinriktad utvecklingsinsats, inom ramen för den verksamhet som bedrivs på Reveljen - centrum för vuxnas lärande och utveckling, i Sollefteå kommun skulle utgöra ett väl behövt komplement till den verksamhet som bedrivs för målgruppen idag. Det föreslagna projektet avser att tillvarata målgruppens utvecklingspotential och vilja till arbete genom ett nytt arbetssätt i vuxenutbildningen. Efter projekttidens slut är målsättningen att den yrkesinriktade utbildningen ska vara implementerad i kommunens ordinarie utbildningsutbud. Projektdeltagarna kommer i första hand att komma från vår egen kommun, men i mån av plats kan även deltagare från våra grannkommuner erbjudas möjlighet att delta. Deltagarnas tidigare skolbakgrund kan vara särskola eller gymnasiets IV-program, vilka i dag har beviljad aktivitets- eller sjukersättning.

Vikten av stöd och vägledning till deltagarna samt av information och utbildning till projektets handledare kan inte nog betonas. För vägledning kommer en studie- och yrkesvägledare att behöva kopplas till projektet och en speciell handledarutbildning kommer att utformas för de personer som blir deltagarnas handledare på praktikplatserna. Det är även angeläget att lägga stor vikt vid bemötande och attityder på kommande praktikplatser så att deltagaren kan få stöd, känna delaktighet och växa in i arbetsgemenskapen.

Målsättning

- Öka projektdeltagarnas möjligheter att gå från bidragsberoende till självförsörjning.
- Motverka utanförskap och fördomar mot intellektuellt funktionshindrade och utvecklingsstörda.
- Öka arbetsgivarnas förståelse för målgruppen och vad denna kan bidra med.
- Vidga deltagarnas erfarenheter, fördjupa deras kunskaper samt bredda deras kontaktnät i privat- och yrkeslivet.
- Implementera den föreslagna yrkesutbildningen i det ordinarie utbildningsutbudet.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Målet med projektet TUVA är att öka tillgängligheten till arbetsmarknaden för målgruppen lindrigt utvecklingsstörda och intellektuellt funktionshindrade. För att motverka diskriminering och göra målgruppen självständig måste insatser riktas både mot individen och miljön. Sollefteå kommun har valt att samla samtliga verksamheter med kopplingar till vuxenutbildning till en gemensam organisation kallad Reveljen, centrum för vuxnas lärande och utveckling. Samtliga lokaler och lärmiljöer är här anpassade för personer med funktionshinder och personal inom Reveljen har kompetensutvecklats inom området lärande och funktionshinder. Arbetet med att ytterligare anpassa lokalerna ur tillgänglighetssynpunkt samt att utbilda personal fortlöper ständigt.

Under projektet kommer individens förutsättningar att stå i fokus, med satsningar mot att öka dennes förmågor. I ett genomförandeprojekt avser vi att använda Processtöd Tillgänglighet i utbildning av både styrgrupp och samtliga funktioner i projektgruppen, för att bättre stå rustade i dessa frågor. En viktig del blir också att utbilda och informera personal och handledare på de arbetsplatser som kommer att utgöra deltagarnas praktikplatser. Handledarna blir den länk på arbetsplatsen som tillgängliggör den psykosociala arbetsmiljön och möjliggör aktivt deltagande i den sociala gemenskapen. Arbetsuppgifterna under praktiken kommer att anpassas efter elevernas individuella förutsättningar och de kommer att få den teoretiska och praktiska utbildning som behövs för att utföra arbetsuppgifterna. Informationsmaterial och skrifter tas fram i alternativa format, exempelvis lättläst och tekniska hjälpmedel tillhandahålles vid behov.

Transnationellt samarbete

För att säkerställa att ett brett spektra av idéer kommer projektet till godo kommer utbyten och nätverk att etableras. Målet med dessa är att dels ta del av andras erfarenheter – det kan då röra sig om utbyten med tidigare projekt som ”Pathways to Adult Education for Intellectually Disabled People” (GRUNDTVIG) och med forskare som Katariina Hakala vid Helsinki University som särskilt studerat den de intellektuellt funktionshindrades problem att bli en del av samhället och arbetsmarknaden (Intellectually disabled as ”The competent citizen”). Bidrag till debatten och forskningen kommer att ske via rapportering och möten. Centrala aktörer och fora för detta kommer tidigt att kartläggas och under projektets gång, inför utbildningens uppstart och mot slutet av projektet kommer utbyten att ske. Värdet av detta utbyte ska inte underskattas emedan problematiken är uppmärksammad inte bara i Sverige utan även i övriga Europa. Att träffas och ta del av varandras erfarenheter blir därmed ett sätt att säkerställa innovation samt att undvika repetition av eventuella tidigare misslyckanden.

Medfinansiärer

  • Försäkringskassan Sollefteå
  • Kultur- utbildning- och fritidsförvaltning

Kommun

  • Sollefteå