Logotyp på utskrifter

Streamline Competence

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareMetso Paper Sundsvall AB
KontaktpersonMarika Lindblom
E-postmarika.lindblom@metso.com
Telefonnummer060-165871
Beviljat ESF-stöd1 928 925 kr
Total projektbudget1 928 925 kr
Projektperiod2009-05-01 till 2010-04-30
RegionMellersta Norrland
In English

Sammanfattning

Projektet omfattar alla anställda inom Produktion, Metso Paper Sundsvall AB. Metso verkar på en global marknad där konkurrensen hårdnar. Syftet är att mha kompetensutveckling öka personalens anställningsbarhet och företagets konkurrenskraft och därigenom säkra arbetstillfällen i regionen.

Bakgrund

Metso Paper Sundsvall AB är ett företag som utvecklar, konstruerar och tillverkar samt installerar såld utrustning och projekt till kunder (framförallt pappers-och massaindustri) över hela världen.
Inom enheten Produktion som ansökan avser tillverkas framförallt tunga och komplexa maskiner /maskindetaljer där ett stort inslag av yrkes- kunnande och teknisk kompetens behövs.

För att kunna möta konjunkturväxlingar samt den alltmer ökande globala konkurrensen, ser vi ett stort behov av att bredda våra anställdas kompetenser allt i syfte att öka vår konkurrenskraft och därmed behålla arbetstillfällen i regionen.
Vår framgång ligger inom följande strategiska områden:
Ökad Produktivitet
Lean Production-metoder är starka verktyg för nå en ökad produktivitet. Höjd produktivitet betyder konkret att vi kan tillverka produkter till en lägre kostnad vilket givetvis innebär en direkt ökad konkurrenskraft. Införande av denna typ av metoder kräver ett målmedvetet arbete och ett stort engagemang från hela personalen. För att lyckas med detta behövs utbildning på bred front.

Ökad Flexibilitet
I dagsläget är det svårt att flytta personal mellan avdelningar och arbetsuppgifter vilket, på grund av marknadsförutsättningarna, allt oftare krävs. En bred personlig kompetens inom den egna verksamheten skapar en flexibel organisation vilket möjliggör störningsfria och effektiva flöden. För individen innebär detta också möjligheter till en personlig utveckling och mer stimulerande arbetsuppgifter.

Snabbare produktutvecklingsprocess
En snabb och effektiv produktutvecklingsprocess är en nyckel till långsiktig framgång. Målet är att tillsammans med utvecklingsavdelningarna halvera tiden för att ta fram nya & innovativa produkter, givetvis med bibehållen kvalitet.

Fortsatt specialisering
Vi är redan idag fokuserade på tunga, svåra & komplexa arbeten. Denna utveckling kommer att fortsätta vilket leder till ökade kompetensbehov hos medarbetarna.

Förstudien har visat på ett flertal områden där kompetensutvecklande insatser behövs för att åstadkomma nödvändig utveckling inom ovanstående framgångsfaktorer. Ett flertal parallella utbildningsinsatser planeras därför. Vi kommer att använda projektmodellen PEPS vid genomförandet.

Syfte

Syftet med projektet är att på ett effektivt sätt genomföra kompetenshöjande insatser baserat på de behov som identifierats under förprojekteringen. Planerade insatser har alla en koppling till företagets strategiska behov och den omvärldssituation som råder. Det övergripande målet är att åstadkomma en långsiktig och kontinuerlig utveckling av personalen vilket kommer att resultera i en ökad konkurrenskraft men också mer stimulerande arbetsuppgifter och en ökad anställningsbarhet både internt och externt.

Målsättning

Projektmål:
1. Att alla medarbetare inom produktion skall genomgå utbildning i
Lean Production
2. Att minst 90 % av de i förprojektet identifierade & prioriterade
behoven täcks av utbildningar som genomförs under projekttiden.
3. Att personalen upplever att satsningen ger ökad anställningsbarhet
och personlig utveckling (mäts via enkät, under och efter projektets
avslut)
4. Att jämställdhets- & tillgänglighetsfrågor aktivt behandlas så att
företaget blir en attraktiv arbetsgivare ur ett bredare perspektiv.
5. Att ett arbetssätt för lärande miljöer införs

Effekter: Personlig utveckling inom yrkeslivet för både kvinnor och män
Ökad anställningsbarhet inom och utanför företaget
En ökad produktivitet och flexibilitet vilket innebär ökad
konkurrenskraft
Att fler kvinnor & och personer med funktionsnedsättning ges
möjlighet att söka vid ett framtida rekryteringsbehov
En kontinuerlig process för kompetensutveckling vilket ger
långsiktiga effekter och innebär att individen blir än mer
delaktig i sin egen utveckling.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Företaget har idag två personer med grava hörselhandikapp som jobbar i produktionen. De kommer att kunna vara delaktiga via teckentolkstöd samt skriftlig information i projektets samtliga delar. Vidare har företagets intranät en central roll i informationsspridning. Samtliga anställda har tillgång till intranätet.

.
Företagets bedömning är att en mångfald av anställda behövs för att ta tillvara olika kompetenser och kunnande, där får en funktionsnedsättning inte får vara ett hinder vid rekrytering eller vid befordran till nya arbetsuppgifter.

Attitydpåverkande utbildning (seminarium 1 dag)

För de personer som är i beslutande ställning vad gäller organisation, bemanning och rekrytering genomförs en attitydpåverkande utbildning i syfte att positivt påverka framtida rekrytering/befordran av personer med olika funktionsnedsättningar och öka förståelsen för hur den informativa, kommunikativa och fysiska tillgängligheten behöver utformas för att främja denna rekrytering.
Seminariet ska också syfta till att målgruppen ger förslag till inåt och utåtriktade aktiviteter i syfte att göra företaget mer intressant att arbeta i för personer med funktionsnedsättning.

Jämställdhetsintegrering

Attitydpåverkande utbildning (seminarium 1 dag)

För de personer som är i beslutande ställning vad gäller organisation, bemanning och rekrytering genomförs en attitydpåverkande utbildning i syfte att positivt påverka framtida rekrytering av kvinnor samt att peka på de positiva faktorer som en blandad åldersfördelning utgör. Seminariet ska också syfta till att målgruppen ger förslag till aktiviteter som kan utföras inom eller utanför företaget i syfte att göra ungdomar och kvinnor intresserade av industri/teknik-orienterade arbeten.
Målgrupp
- Produktionsledare/Produktionschef
- Rekryterare
- Fackliga organisationer (företrädare i
rekryteringsgrupp)

Uppföljning
Företagets nuvarande situation gör att nyrekrytering på kort sikt inte låter sig göras och därmed är detta inte mätbart inom projekttiden. Däremot kan genom enkät mätas hur målgruppen ser på rekrytering av kvinnor före resp efter genomförd utbildning.

Genomförandeprojektet kommer att bemannas av kvinnor på flera roller.

Kommun

  • Sundsvall