Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Skogsstyrelsen i omvandling (Skogsstyrelsen Dnr 2008/6576)

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareSkogsstyrelsen Region Mitt, Västernorrland/Jämtland
Kontaktpersonkarin palmgren
E-postkarin.palmgren@skogsstyrelsen.se
Telefonnummer060-553176
Beviljat ESF-stöd486 063 kr
Total projektbudget486 063 kr
Projektperiod2009-10-01 till 2010-03-31
RegionMellersta Norrland
In English

Sammanfattning

Kompetensutvecklingsbehoven kartläggs på fem distrikt inom Skogsstyrelsen Region Mitt. Förstudien ska ligga till grund för att särskilt lyfta fram personer som riskerar bli övertaliga på grund av att de saknar kompetens som kommer att behövas för att både arbeta med och markndasföra nya tjänster.

Bakgrund

Bakgrund
Skogsstyrelsen blev enmyndighet 2006-01-01. I kombination med en genomgripande omorganistaion pågår fortfarande ett omfattande omställningsarbete på alla nivåer i myndigheten. Skogsstyrelsen utför också uppdrag som utgör ca 30 - 50 % av verksamheten. I proportion till personalfördelningen är kvinnor underrepresenterade inom externt finansierad verksamhet, exempelvis är alla kontaktpersoner för uppdrag män. Uppdragsverksamheten är av stor betydelse för myndighetens möjligheter att bibehålla en kvantitativ och kvalitativ verksamhet. Myndigheten har kontor på 15 orter i Jämtland och Västernorrland.


Problembild
Fr.o.m. 2009-01-01 upphör delar av den traditionella skogliga uppdragsverksamheten (prop 2007/08:108 s 86):

-rotpoststämpling
-skogsbruksåtgärder, som t.ex markberedning, sådd, och planteringsarbeten
-samlade skötseluppdrag för skogsproduktion för annan part där Skogsstyrelsens roll är att likställa med en skogsbruksförvaltare
-att för annan part sköta förhandlingar mot markägare vid marklösen eller avtal om ersättning
-att för annan part upphandla entreprenörer
-att för annan part sköta ekonomiadministration
-att för annan part förmedla och sälja virke

Fältpersonalen arbetar i varierad omfattning med uppdragsverksamhet. För halva personalstyrkan utgör minst 40 % av tjänstgöringen externt finansierad verksamhet. Detta innebär att flertalet medarbetare får en förändrad situation. Arbetsuppgifter försvinner och kompetensbehovet kommer att förändras. Detta innebär att flertalet medarbetare får förändrat arbetsinnehåll och ökade krav att sälja och leverera externt finansierade tjänster. För att minimera risken för varsel, ser vi en möjlighet i att behålla personal om vi breddar/höjer kompetensen.

Metodik
Steg 1a
Inventera, välja och anpassa en modell för individuell kompetens- och utvecklingsplan med GAP-analys, inklusive jämställdhets-SWOT. SWOT-analysen avbildas ofta i en matrismodell med fyra rutor som ger en överblick över de viktigaste faktorerna att ta hänsyn till i det fortsatta arbetet. En jämställdhets SWOT används för att internt synliggöra förhållandena och attityder och dess påverkan på Skogsstyrelsens verksamhet utifrån gender-perspektiv. Jämställdshets-SWOT: en inom förprojekteringen Skogsstyrelsen i omvandling bör visa myndighetens behov och förutsättningar att vara och agera jämställt.


Steg 1b
Testa, genomföra och sammanställa resultat, om möjligt IT-baserat. Införskaffa programvara för ett kompetensförsörjningsprogram för att få en GAP-analys på individ och verksamhetsnivå. Initialt utvärderas och väljs detta. Detta görs i samverkan med CSN och Vägverket.

Steg 2
Öppet Forum som är en metod att genomföra stora deltagarstyrda konferenser. Syftet är att inom några få fasta ramar ge deltagarna tillfälle att fritt och självständigt formulera, diskutera, och söka lösningar på problem som engagerar dem.

Upphovsmannen, Harrison Owen, fick idén när han såg hur människor beter sig under kafferaster: de samlar sig spontant i smågrupper och pratar. Under konventionella konferenser är det ofta ganska tyst, till och med under frågestunderna. Däremot går diskussionerna höga under pauserna.från dessa iaktagelser utvecklade han en metod, Open Space Technology, som sätter deltagandet i första rummet. ppet forum är en förenklad och förkortad variant - ett möte organiserat som en stor
kafferast.

Steg 3
Benchmarking

Steg 4
Inspirationsföreläsningar
Målbilden är att inspirationsföreläsningarna ska handla om nedanstående ämnen. Faktiska utfallet kommer att styras av möjligheterna att på kort tid engagera önskade externa föreläsare.

Rik av mångfald inom jämställdhet
Attityder och värderingar
Tillgänglighet

Syfte

Syfte
Kompetensutvecklingsbehoven ska kartläggas. Förstudien ska ligga till grund för att särskilt lyfta fram personer som riskerar att bli övertaliga på grund av att de saknar kompetens som kommer att behövas för att både arbeta med och markndasföra nya tjänster. Attityd och inställning till breddat arbetsinnehåll och nya arbetsuppgifter lyfts.

Identifiering genom GAP-analys utgör underlag för ledningsgrupp att prioritera kompetensutvecklingsinsater och en grund för ett genomförandeprojekt.

Benchmarking hos minst två andra myndigheter t ex. CSN och Vägverket. Eftersom CSN:s och Vägverkets verksamhet riktar sig till en bred målgrupp, bör det finnas mycket att lära inom tillgänglighetsområdet.

Liknande frågeställningar:
Effektivare ärendehandläggning
Bättre servicemyndighet
Utveckla projektarbete
Samverkan inom statsförvaltning
Attraktiv arbetsplats
Personalkompetens (kartläggning, försörjning, strategier etc.)


Målsättning

Mål
Individperspektiv
Alla anställda ska erbjudas att gör en individuell kompetens- och utvecklingsplan.

Myndighetsperspektiv
Identifiering genom GAP-analys utgör underlag för ledningsgrupp att prioritera kompetensutvecklingsinsater och en grund för ett genomförandeprojekt.

Omvärldsperspektiv
Ökad samverkan med andra myndigheter.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Alla medarbetere ska känna till "Handisam och Tillgängligt projekt" när förprojekteringen är klar. Detta sker i form av inspirationsföreläsning i kombination med workshop för att medvetandegöra tillgänglighetsproblematiken i myndigheten. Målbilden är att inspirationsföreläsningarna ska handla om nedanstående ämnen. Faktiska utfallet kommer att styras av möjligheterna att på kort tid engagera önskade externa föreläsare.

Rik av mångfald, inom jämställdhet
Attityder och värderingar
Tillgänglighet


I den individuella kompetens- och utvecklingsplanen ställs frågor om behov och hur vi kan bli bättre på tillgänglighet. Utifrån resultatet prioriteras omfattning av "tillgänglighet" som utbildningstema i kommande genomförandeprojekt.

Projektresultatet kommer att presenteras i "lättläst" version via myndighetens intranät. Samtliga distrikt kan erbjuda tillgängliga lokaler. I samband med externa aktiviteter ska tillgängliga lokaler för funktionshindrade hyras.

Transnationellt samarbete

Projektet innehåller inga sådana inslag.

Samarbetspartners

 • CENTRALA STUDIESTÖDSNÄMNDEN
 • Vägverket Region Mitt

Kommun

 • Bergs
 • Bräcke
 • Härjedalen
 • Härnösand
 • Kramfors
 • Krokom
 • Ragunda
 • Sollefteå
 • Strömsund
 • Sundsvall
 • Timrå
 • Ånge
 • Åre
 • Örnsköldsvik
 • Östersund