Logotyp på utskrifter

Skiss Västernorrland

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareRegional Utveckling / Konstkonsulenterna
KontaktpersonAnita Mikko
E-postanita.mikko@lvn.se
Telefonnummer0611-803 54
Beviljat ESF-stöd2 569 654 kr
Total projektbudget2 569 654 kr
Projektperiod2009-01-01 till 2010-02-26
RegionMellersta Norrland
In English

Sammanfattning

Skiss Västernorrland genomför med hjälp av konstnärliga och kreativa processer kompetensutvecklande åtgärder för medarbetare på 4 arbetsplatser inom skola, barn- och ungdomspsykiatri, äldreomsorg och kriminalvård. Forskare följer och utvärderar processen.

Bakgrund

Senaste tioårsperioden har Landstinget Västernorrland deltagit i projekt med konstnärer som arbetat på olika sätt i verksamheter med inriktning på arbetsliv och hälsa och som gett goda resultat. Vi planerar nu att bredda och fördjupa detta arbete tillsammans med Konstfrämjandet och deras projekt Skiss, Samtidskonstnärer i samtidssamhället.

Landstinget Västernorrland har genomfört en förprojektering, Skiss Västernorrland, med syfte att kompetensutveckla personal inom offentlig sektor med höga ohälsotal och behov av utvecklingsmöjligheter för personalen.


Fyra arbetsplatser kartlades, Kriminalvården i Härnösand, Ädelhems servicehus och gruppboende i Härnösand, Katrinelundsskolan i Sundsvall och Barn- och Ungdomspsykiatrisk klinik i Sundsvall.

De fyra arbetsplatserna har flera gemensamma nämnare. Det är verksamheter som involverar någon form av omhändertagande, av barn, interner eller gamla. Det är verksamheter som är samhälleligt drivna och hårt regelstyrda, vilket gör att beslutsutrymmet för de anställda har tydliga begränsningar. Det är könssegregerade arbetsplatser, tre kvinnodominerade och en mansdominerad. De kvinnodominerade är segregerade i olika hög grad, vilket innebär att vi har fyra arbetsplatser med såväl likheter som olikheter.

Gemensamt för arbetsplatserna är att personalen står inför omfattande strukturella förändringar eller befinner sig i psykiskt eller fysiskt pressade arbetssituationer. Behovet av kompetensutveckling tycks framförallt allt handla om ökat samarbete både i förhållande till organisationen i stort som till omgivande arbetsenheter eller arbetslag.


Skiss Västernorrland kan ses som ett empowermentprojekt för de anställda så att de kan utveckla bättre verktyg att utföra sitt arbete och påverka verksamheten i stort. En medverkan leder till att nya tankar kan tänkas, nya sätt att lösa problem kan komma fram inom ramen för det som lagstiftning och regler tillåter.

Skiss är ett verktyg som kan användas för att åstadkomma reflexioner om rådande organisatoriska omständigheter och villkor på respektive arbetsplats. Det ger de anställda verktyg att inom de givna ramarna öka sitt deltagande i beslutsprocesserna, så att de får en högre grad av påverkansmöjlighet och verksamheten blir mera flexibel och fungerar mera optimalt. Både kvinnor och män kan därmed få en bättre arbetssituation, vilket minskar de negativa effekterna av könssegregeringen på arbetsplatserna.Skiss har skapat en modell och ett innovativt verktyg för utvecklingsarbete inom arbetslivet med fokus på hälsa och kreativitet. Skiss visar hur konstnärers kompetens bidrar till ökad arbetslust, kreativitet och effektivitet. Konstnärerna genomför åtgärder som stimulerar och ökar deltagarnas medvetenhet och jämställdhet på de deltagande arbetsplatserna samt hos övriga aktörer som är involverade i projektet.

Konstnärerna jobbar processinriktat. Åtgärderna eller aktiviteterna uppstår i mötet mellan konstnären och arbetsplatsen med dess medarbetare, arbetet formuleras av konstnären och personalen gemensamt.
Varje aktivitet är unik utifrån förutsättningar som finns i varje möte.
Konstnären har en form av frikort på arbetsplatsen och kan därmed ställa frågor och skapa frågeställningar som är nya. Frågorna kan vara ordlösa och i form av gestaltningar som ger möjligheter till dialog och meningsskapande och involverar medarbetarna i processer kring teman som tillgänglighet, jämställdhet, kommunikation, ansvar, lust m.fl.
Genom konstnärernas agerande implementeras en kreativ och lärande process på arbetsplatsen.
Med hjälp av enkäter, samtal och deltagande observation kan forskarna utvärdera vilka effekter aktiviteten givit upphov till.

Forskning har varit kopplad till projektet från starten 2005 och under 2007 breddades och fördjupades forskningsinsatserna ytterligare. Forsknings- och tillämpningsprojektet genomförs under ledning av ett tvärvetenskapligt team som består av representanter från folkhälsovetenskap (hälsa), arbetsvetenskap (organisation), sociologi (kultursociologi), kultur (konstnärligt perspektiv) samt representanter från Skiss projektledning och en representant från AFA Försäkringar.

Syfte

Projektet syftar till att genomföra kompetensutvecklade åtgärder för medarbetare på fyra arbetsplatser inom skola, barn- och ungdomspsykiatri, äldreomsorg och kriminalvård. Kompetensutvecklingen leder till ökad beredskap för följsamhet till arbetslivets förändrade krav och villkor, vilket har en gynnsam effekt på deltagarnas kunskaper om hur långtidssjukskrivningar kan förebyggas. Ett viktigt inslag i kompetensutvecklingen är att tillvarata medarbetarnas outnyttjade resurser, vilket i sin tur lägger grunden för en arbetsmiljö och ett arbetsklimat som bidrar till ökad hälsa, tillfredställelse och livskvalité för den enskilde medarbetaren.

Målsättning

Med hjälp av 8 konstnärer genomföra kompetensutvecklande åtgärder som startar konstnärliga och kreativa processer i form av aktiviteter och samtal på fyra arbetsplatser identifierade i förprojekteringen.
Varje aktivitet är unik utifrån förutsättningar som finns i varje möte.
Konstnären har en form av frikort på arbetsplatsen och kan därmed ställa frågor och skapa frågeställningar som är nya. Frågorna kan vara ordlösa och i form av gestaltningar som ger möjligheter till dialog och meningsskapande och involverar medarbetarna i processer kring teman som tillgänglighet, jämställdhet, kommunikation, ansvar, lust m.fl.


Genom workshop och seminarier starta lärande processer kring frågor rörande jämställdhet
och tillgänglighet i syfte att öka deltagarnas följsamhet till arbetslivets förändrade krav och
villkor.

Genom ökad medvetenhet om jämställdhet minskas de negativa effekterna av könssegregering på arbetsplatserna.
Genom ökad medvetenhet om frågor rörande tillgänglighet skapas möjlighet att omsätta regelverk till praktik.
Både kvinnor och män kan därmed få en bättre arbetssituation, vilket minskar de negativa effekterna av könssegregeringen på arbetsplatserna.

Genom att starta konstnärliga processer och reflexioner med personalen om rådande organisatoriska omständigheter och villkor ökar kunskaperna om hur långtidssjukskrivningar kan förebyggas

Konstnärerna startar processinriktade aktiviteter. Arbetet formuleras av konstnärerna och personalen gemensamt. Genom det processinriktade arbetet ökar kommunikationen på arbetsplatserna och deltagarnas outnyttjade resurser tillvaratas.

Genom att involvera personalen i processer och nya sammanhang ökar förmågan till egna initiativ. Detta leder till upplevelser av ökad hälsa, tillfredställelse och livskvalité för de enskilda deltagarna och bidrar till att skapa balans mellan arbete och familjeliv.

Forskare från Institutionen för Samhällsvetenskap på Mittuniversitetet och Karolinska Institutet samt sakkunnig för tillgänglighet på Landstinget Västernorrland följer processerna på arbetsplatserna.

Forskarna utför en processutvärdering för att understryka möjligheterna att följa vad som dels händer över tid, dels sker inom ramen för de sociala relationer som utvecklas på arbetsplatsen relativt de aktuella konstnärerna. I utvärderingen ingår olika datainsamlingar.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighetsaspekterna diskuteras under rubriken Jämställdhetsintegrering.

Ett seminarium under temat från regelverk till praktik, kommer att genomföras kring tillgänglighetsfrågor för arbetsplatser med deltagande konstnärer och projektledning.

På de olika arbetsplatserna under projektet kommer frågeställningar kring tillgänglighet att hållas aktuella genom att Ansvarig för tillgänglighetsfrågor på Landstinget Västernorrland kommer följer projektet under hela genomförandeperioden.

Jämställdhetsintegrering

Av SWOTanalysen framgår att könsskillnader i position och lönenivå på respektive arbetsplats är beroende på vilken yrkeskategori man tillhör, snarare än kön. Det underrepresenterade könet hade genomgående lägre befattningar och lägre lön, oavsett om det var kvinnor eller män som var underrepresenterade. Vi har svårt att se att dessa mera strukturella skillnader mellan könen på respektive arbetsplats skulle kunna påverkas av ett deltagande i projektet. Vad som kan påverkas är dock hur man förhåller sig till arbetsuppgifterna, hur arbetslag sätts ihop, vilka lösningar man väljer på problem mm. Detta öppnar upp för mera varierade arbetsuppgifter, en större arbetstillfredsställelse och en, totalt sett, mera utvecklande arbetssituation, oavsett kön och oavsett hierarkisk position. Dessa möjligheter knyter direkt an till tillgänglighetsperspektivet. En arbetsplats som inte är så starkt fokuserad på att vissa arbetsuppgifter enbart kan utföras av personer med en viss position eller av ett visst kön, utan som ser möjligheterna med teamarbete och gränsöverskridande lösningar är en arbetsplats som har en bättre beredskap att inkludera medarbetare med olika former av funktionshinder. Inte minst funktionshinder som inte är omedelbart observerbara, så som psykiska sådana, kan komma att bli mindre av ett hinder i en sådan mera öppen och tillåtande miljö.

I tider av stor förändring är redan tidigare utsatta grupper, som det underrepresenterade könet och medarbetare med någon form av funktionshinder, särskilt utsatta därför att toleransen med kollegor som inte lever upp till normen, vilken nu den är på den enskilda arbetsplatsen, minskar drastiskt. Deltagandet i Skissprojektet i Västernorrland kan därför bidra till att arbetsplatserna förändras i en positiv riktning och att hela organisationen blir mera förändringstålig, vilket minskar risken för att annorlunda människor hanteras illa på arbetsplatserna.

Samarbetspartners

  • Folkrörelsernas Konstfrämjande
  • Härnösands kommun, Arbetslivsförvaltningen
  • Länsmuseet Västernorrland
  • Sundsvalls kommun

Deltagande aktörer

  • Kriminalvården Härnösand
  • Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand
  • Socialförvaltningen

Kommun

  • Härnösand
  • Sundsvall