Logotyp på utskrifter

Stäng

EBS2020 har driftstopp på söndag den 29 mars 2020

Driftstopp pga servicearbete söndagen 29/3 från kl 15.00 och framåt, arbetet förväntas vara klart på måndag 30/3. 

Samarbetspartners Arenor

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareFörvaltning för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration
KontaktpersonFredrik Söderlund
E-postfredrik.soderlund@sundsvall.se
Telefonnummer070-1916201
Beviljat ESF-stöd178 875 kr
Total projektbudget238 704 kr
Projektperiod2008-12-01 till 2009-05-30
RegionMellersta Norrland
In English

Sammanfattning

Sundsvalls kommuns Arbetsmarknadsenheter behöver fler platser för arbetsträning för den nya målgrupp de möter. Existerande "Arenor" som erbjuder arbetsträning täcker inte de verkliga behoven. I syfte att hitta nya samarbetspartners för arbetsträning planeras förprojektet "Samarbetspartners Arenor".

Bakgrund

Arbetsmarknadsenheterna (Unga och Vuxna) inom Sundsvalls kommun har under de senate 1-2 åren upplevt förändrade villkor för verksamheten. De förändrade villkoren kan främst tillskrivas bakgrunden hos- och de invividuella behoven bland de individer som kommer i kontakt med Arbetsmarknadsenheterna.

Tidigare kom de flesta individer från Arbetsförmedlingen och stod relativt sätt närmare arbetsmarknaden än vad individerna i dagens målgrupp gör.

Idag är det en högre andel av verksamheternas deltagare som har försörjningsstöd från Socialtjänsten. I vissa verksamheter är andelen individer med försörjningsstöd 100 %. Det har medfört att Arbetsmarkandsenheterna idag har att hantera ett större antal deltagare som står längre från arbetsmarknaden än tidigare. En högre andel deltagare har också en annan typ av social problematik och historia än vad som varit fallet tidigare. Sammantaget leder detta till att individerna i den nya målgruppen har andra behov än vad den tidigare målgruppen hade.

Arbetsmarkandsenhetens erfarenhet är att arbetsträning i olika former är en av de mer effektiva metoderna att få individer i ett utanförskap att närma sig arbetsmarknaden. Förutom att arbetsträning ger yrkeskusnkaper ger arbetsträningen socialträning och språkträning. Arbetsmarknadsenheterna har idag samarbete med flera aktörer kring arbetsträning inom sk Arenor. Den nya målgruppen har dock medfört att behoven av arbetsträningsplatser är större än vad dagens Arenor kan erbjuda vilket leder till att arbetet med att få målgruppens individer att närma sig arbetsmarknaden inte löper optimalt.

Mot bakgrund av ovanstående vill Arbetsmarknadsenheterna inom Sundsvalls kommun genomföra en förprojektering i syfte att söka nya samarbetspartners för att gemensamt med dem kunna bedriva effektiv arbetsträning inom ett antal Arenor.

Den problembild förprojketeringen kommer att fokusera på är det ökade behovet av fler samarbetspartners inom arbetsträning. Dagens brist på platser för arbetsträning får en negativ effekt på arbetet med målgruppen individer som står utanför den ordinarei arbetsmarknaden.

Projektnyttan är att förprojekteringen ger goda förutsättningar för ett framgångsrikt genomförandeprojekt vilket kommer att gynna målgruppen individer som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden men som vill tillhöra densamma.

Syfte

Söka nya och fler samarbetspartners för arbetsträning inom sk Arenor för personer som befinner sig i ett utanförskap pga att de står utanför den ordinare arbetsmarknaden.

Målsättning

Förprojekteringen skall leda fram till en rapport som beskriver potentiella samarbetapartners för arbetsträning. De olika samarbetspartnerna skall b la beskrivas genom att den eller de typer av arbetsträning som kan tillämpas, volymen av deltagare som kan arbetsträna och hur samarbetet skall fungera (rutiner, kontaktvägar, stöd osv) .

Effekten av förprojekteringen är att rapporten skall ligga till grund för beslut om ett eller flera genomförandeprojekt. Med en väl genomför förprojektering ökar sannolikheten för framgångsrika genomförandeprojekt.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Förprojekteringen kommer att lägga fokus på att ge en bild av hur tillgängligheten för personer med funktionshinder skall säkerställas under genomförandeprojektet. Det innebär att förprojekteringen kommer att hämta kunskap och fakta om de faktiska förhållanden som råder vid de olika tänkbara Arenorna och de eventuella problem det medför för tillgänglighetskravet. Detta skall vägas samman med de tillgänglighetskrav som målgruppen har. Utifrån denna sammanvägning och analys skall behov av förändring och utveckling tas fram och tydligt presenteras i rapporten som delges beslutsfattarna. Det kan gälla, men inte begränsas av: förändringar av utformning av lokaler och arbetssätt, kunskap och förståelse för andras situation, möjliggöra för alla att delta i genomgångar och diskussioner och att informationen skall vara anpassade till målgruppen avseende innehåll och kommunikationsväg.

Transnationellt samarbete

Ej tillämpligt i förprojekteringen.

Medfinansiärer

  • Förvaltning för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration

Samarbetspartners

  • Sundsvalls kommun, Socialtjänsten, Individ och familjeomsorg (IFO)

Kommun

  • Sundsvall
  • Timrå