Logotyp på utskrifter

SUM

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareBirka Folkhögskola
KontaktpersonCarsten Magnusson
E-postcarsten.magnusson@jll.se
Telefonnummer063-14 74 00
Beviljat ESF-stöd412 000 kr
Total projektbudget602 500 kr
Projektperiod2008-07-01 till 2008-12-31
RegionMellersta Norrland
In English

Sammanfattning

Hitta vägar till integrering och återinträde i arbete eller studier för missgynnade personer, för dem som slutat skolan i förtid, med speciellt fokus på människor med funktionshinder. Minska avhopp från gymnasieskolan, motverka att elever ej går ur gymnasiet utan godkända betyg och stimulera och motivera "den glömda gruppen" att hitta sin utvecklingsbana. Nya modeller och arbetssätt. präglat av nya samverkansformer skall ge väsentligt fler alternativ för den "skoltrötte". Hela arbetssättet utgår från den enskilde individen och dennes enskilda behov.
Det finns en stark koppling mellan låg utbildningsnivå och behov av ekonomiskt samhällsstöd. Ungdomar som hoppar av gymnasieutbildning, eller går ut med icke godkända betyg har en högre risk att hamna i denna situation än de som fullföljer utbildningen. Det finns idag många ungdomar som befinner sig i en situation som bäst kan beskrivas som "att dom inte finns". De är ungdomar som exempelvis hoppat av skolan och ej anmält sig hos arbetsförmedling, är i behov av försörjningsstöd eller liknande. Denna grupp har kartlagts i flera kommuner och antalet är väsentligt större än vad som tidigare varit känt.

Idén med projektet är att finna modeller och samverkan för att fånga upp dessa ungdomar, redan i ett tidigt stadium. Elever som befinner sig i situation att hoppa av ett utbildningsprogram, eller elever som bedöms få svårt att nå godkända betyg i alla ämnen skall snabbt erbjudas alternativ. Det är detta/dessa alternativ som idag har svårt att finna sina uttryck i den ordinarie skolan som skall arbetas fram . Då varje folkhögskola har sin speciella inriktning kan en samverkan mellan de fyra befintliga skolorna i länet tillgodose en stor bredd i alternativ för målgruppen.
Här kan ungdomen binda ihop sitt intresse / intressen och samtidigt skaffa sig en gymnasieutbildning. På folkhögskolan arbetar man utifrån individens mål och resurser. Det förekommer väldigt ofta mer eller mindre skräddarsydda lösningar till olika individers behov på folkhögskolan.
Projektet baseras på att få möjligheter att utveckla nya metoder utifrån den enskilde individen, lokala och regionala förutsättningar och sammantaget anpassade efter de definierade målgruppernas behov. Plattformar och nätverk ska lägga grunden till samarbeten som visar sig fruktbara för att lösa viktiga framtidsfrågor.

Bakgrund

Hämtat ur den regionala planen
"Unga har i termer av arbetslöshet och ohälsa en mer utsatt situation i Mellersta Norrland än i riket. Andelen som fullföljer gymnasieskolan är i nivå med riket, men denna nivå är likväl oacceptabelt låg. Notabelt när det gäller gymnasieskolan är att pojkar presterar markant sämre än flickor, och personer med utländsk bakgrund presterar markant sämre än personer med svensk bakgrund."
Det finns en stark koppling mellan låg utbildningsnivå och behov av ekonomiskt samhällsstöd. Ungdomar som hoppar av gymnasieutbildning, eller går ut med icke godkända betyg har en högre risk att hamna i denna situation än de som fullföljer utbildningen. Det finns idag många ungdomar som befinner sig i en situation som bäst kan beskrivas som "att dom inte finns". De är ungdomar som exempelvis hoppat av skolan och ej anmält sig hos arbetsförmedling, är i behov av försörjningsstöd eller liknande. Denna grupp har kartlagts i flera kommuner och antalet är väsentligt större än vad som tidigare varit känt.
Unga människor med utländsk bakgrund är överrepresenterade nationellt i målgruppen. Det råder stora skillnader mellan elever med svensk respektive utländsk bakgrund. I riket är andelen elever med svensk bakgrund som fullföljt gymnasieskolan inom fyra år 77,9 procent medan motsvarande andel bland elever med utländsk bakgrund är 58,9 procent. Skillnaderna är också betydande mellan flickor och pojkar. Bland flickor är andelen som slutför gymnasiet 77,8 procent medan motsvarande andel bland pojkar är 72,1 procent. Av elever med utländsk bakgrund är andelen som slutför gymnasieskolan inom fyra år 63,4 procent bland flickor och 54,7 procent bland pojkar. Projektet inriktas på elever i skolan som befaras gå ut med icke godkända betyg eller planerar att avsluta sin utbildning i förtid och till den grupp som "inte finns" men som i flera kommuner idag är kartlagda. Förutsättningen att möta denna grupp är att söka möta dem på deras villkor. Det betyder sannolikt att de individuella samtalen kommer att vara relativt omfattande.

Idén med projektet är att finna modeller och samverkan för att fånga upp dessa ungdomar, redan i ett tidigt stadium. En modell som är så långt det bara är möjligt skall anpassas efter den enskilda individens behov, förutsättningar och önskemål. Elever som befinner sig i situation att hoppa av ett utbildningsprogram, eller elever som bedöms få svårt att nå godkända betyg i alla ämnen skall snabbt erbjudas alternativ. Det är detta/dessa alternativ som idag har svårt att finna sina uttryck i den ordinarie skolan som skall arbetas fram . Då varje folkhögskola har sin speciella inriktning kan en samverkan mellan de fyra befintliga skolorna i länet tillgodose en stor bredd i alternativ för målgruppen.
Här kan ungdomen binda ihop sitt intresse / intressen och samtidigt skaffa sig en gymnasieutbildning. På folkhögskolan arbetar man utifrån individens mål och resurser. Det förekommer väldigt ofta mer eller mindre skräddarsydda lösningar till olika individers behov på folkhögskolan.
Projektet baseras på att få möjligheter att utveckla nya metoder utifrån lokala och regionala förutsättningar anpassade efter de definierade målgruppernas behov. Plattformar och nätverk ska lägga grunden till samarbeten som visar sig fruktbara för att lösa viktiga framtidsfrågor.
Utveckla nya, eller utveckla befintliga samverkansformer mellan olika aktörer för att på ett bättre sätt kunna lösa problemskrivningen ovan. Förprojektet kommer att på individnivå genomföra analys och behovsinventering och skapa ett underlag för beslut i berörda grupperingar och förslag till långsiktig finansiering av föreslagna insatser. Studien kommer att belysa om det finns ett mervärde i mer samlade satsningar för att klara behoven av höjd effektivitet i resultat och resursnyttjande. Arbetet inriktas i ett första steg på att skapa en gemensam bild över nuläget vad gäller de målgrupper som angivits. Förprojektet kommer med rekommendationer vad gäller eventuell framtida verksamhet. Förprojektet åtar sig att skapa informationsmaterial kring resultatet av dessa analyser och modellarbete. Vi åtar oss också att i så stor utsträckning som krävs medverka i olika sammanhang för att informera övriga berörda aktörer om dessa resultat.

Syfte

Hitta vägar till integrering och återinträde i arbete eller studier för missgynnade personer, för dem som slutat skolan i förtid, för minoriteter,människor med funktionshinder. Minska avhopp från gymnasieskolan, motverka att elever ej går ur gymnasiet utan godkända betyg och stimulera och motivera "den glömda gruppen" att hitta sin utvecklingsbana via individinriktade insatser. Nya modeller och arbetssätt. präglat av nya samverkansformer skall ge väsentligt fler alternativ för den "skoltrötte". Former för att utforma mer arbetsinriktade insatser kommer att genomföras i samarbete med fackliga organisationer.

Målsättning

Minst 20 ungdomar ur definierad målgrupp skall delta
Nya modeller och arbetssätt skall utvecklas, baserat på nya samverkansformer.
Minst 5 kommuner skall delta
Minst 5 kommunala skolor skall delta
Minst 3 Folkhögskolor skall delta
Minst 10 personer ur skolpersonal skall delta
Plan för långsiktig finansiering skall utformas

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet kommer att vara tillgängligt för folk med funktionshinder, som AHAD, Aspbergers Syndrom eller andra fysiska och psykiska handikapp. Analysarbetet inriktas på att verksamheten utformas så att kvinnor och män, liksom flickor och pojkar med funktionshinder blir fullt delaktiga och jämlika . Det gäller att undanröja hindren för delaktighet, förebygga och bekämpa diskriminering samt ge förutsättningar för självständighet och självbestämmande. Förprojektet ska göra en nulägesanalys,baserad på tillgänglighet och kartlägga hur de funktionhindrades förutsättningar hanteras med inriktning på Verksamhet, Kommunikation,Information och Lokaler. Vidare analyseras och jämförs mellan de olika aktörerna, Planer och policydokument och Kompetensbehov. Därefter upprättas åtgärdsplaner med inriktning på , Tidplan, Ansvarig och Budget
Unga med funktionshinder har generellt sätt en lägre utbildningsnivå än befolkningen totalt. Personer med funktionshinder har i mindre utsträckning eftergymnasial utbildning än befolkningen totalt. I riket har 33 procent av befolkningen eftergymnasial utbildning medan motsvarande andel bland personer med funktionshinder är 24 procent
Projektets insats skall med sin utvecklingsinriktning medverka till nya former av lärprocesser som på ett bättre sätt stödjer den funktionshindrade

Samarbetspartners

 • Hållands Folkhögskola
 • Jämtlands Gymnasieförbund

Kommun

 • Bergs
 • Bräcke
 • Härjedalen
 • Härnösand
 • Kramfors
 • Krokom
 • Ragunda
 • Sollefteå
 • Strömsund
 • Sundsvall
 • Timrå
 • Ånge
 • Åre
 • Örnsköldsvik
 • Östersund