Logotyp på utskrifter

Stäng

EBS2020 har driftstopp på söndag den 29 mars 2020

Driftstopp pga servicearbete söndagen 29/3 från kl 15.00 och framåt, arbetet förväntas vara klart på måndag 30/3. 

SLAO - Genomförande

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareSLAO - Svenska Liftanläggningars organisation
KontaktpersonHans Gerremo
E-posthans.gerremo@slao.se
Telefonnummer063-132395
Beviljat ESF-stöd471 300 kr
Total projektbudget471 300 kr
Projektperiod2010-08-02 till 2012-01-30
RegionMellersta Norrland
In English

Sammanfattning

I projeket genomförs utbildningar för personer som tidigare har deltagit i en förprojektering. Utöver SLAO deltar Totalskidskolan i Åre samt klubbarna Skönviksalliansen och Bjästabacken.
Projektet pågår till årsskiftet 2011/2012 och får 51 deltagare, varav 16 kvinnor.

Bakgrund

SLAO, Sveriges Liftanläggningars Organisation, genomförde under november 2008 till april 2009 en förprojektering om kompetensbehov inom dels den egna organisationen, dels ett antal medlemsföretag.


Föreliggande ansökan baseras på denna förprojektering och inriktas mot fyra grupper:
1. personer anställda vid SLAO deltog i förprojekteringen
2. tre till SLAO knutna instruktörer som är egna företagare,
3. ett företag som arbetar med utbildning av instruktörer som tränar funktionshindrade,
4. två klubbar som har genomfört analysen. För dessa begränsas genomförandet till den handfull personer som är anställda av klubbarna.

Förprojekteringen har varje företag identifierat styrkor och svagheter, hot och möjligheter, ringat in konkurrenter och samverkansparter, angett färdriktning inför framtiden och åtgärder för att stärka företagens konkurrenskraft. Sett mot dessa analyser har medarbetarnas behov av kompetensförstärkning angivits. Detta har skett i dialog med respektive aktörs ledning. Analyserna har haft varierande ambitionsnivå som självklart skiljer sig mellan tex SLAOs egen organisation och ensamföretagare som arbetar som instruktörer på uppdrag av SLAO.

Parallellt med de enskilda SWOT analyserna har också jämställdhetsanalyser genomförts i första hand med fokus mot hur företagens verksamhet kan förbättras med ökad jämställdhet.
För varje aktör har man också diskuterat åtgärder som kan underlätta ett genomförande för olika typer av funktionshindrade.

Kompetensbehoven för respektive aktör har summerats till en samlad bild för hela projektet. För denna bild har preliminära kostnadsberäkningar och grova tidsberäkningar gjorts för att ge möjlighet att lägga in aktiviteterna på optimalt sätt för deltagande aktörer.

Syfte

Genomförandet skall:
1. stärka deltagarnas position på arbetsmarknaden, oavsett om man blir kvar hos sin nuvarande arbetsgivare eller om man övergår till annat företag eller annan verksamhet, i första hand inom besöksnäringen.
2. stärka deltagande företags konkurrenskraft och position på marknaden för att trygga deras framtida verksamhet och därmed möjligheten att behålla befintliga anställda och i gynnsamma fall kunna expandera genom rekrytering av nya medarbetare.
3. öka deltagarnas insikt om möjligheter som kan följa av förbättrad jämställdhet i respektive företag.
4. öka deltagarnas insikt om vikten av öppna attityder i mötet med olika typer av funktionshindrade.

Målsättning

Projektet skall
1 tillföra efterfrågad fördjupad kompetens hos 51 deltagare genom genomförande av 105 kurser. Flertalet kurser är gemensamma för flera deltagare
2 generera åtminstone två utvecklingsbara idéer för varje deltagande företags/aktörs affärsutveckling
3 resultera i åtminstone tre utvecklingsidéer för varje företag beträffande jämställdhetsåtgärder som kan utveckla företaget positivt.
4 resultera i minst en aktivitet per företag för att skapa medvetande om möjligheten att ta vara på kompetens hos funktionshindrade samt
5 minst två idéer per företag beträffande åtgärder som kan underlätta rekryteringen av funktionshindrade.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

I förprojekteringen har tillgänglighet diskuterats dels från kundperspektiv, dels från deltagarperspektiv.
Sett från kundperspektivet kan man peka på flera enkla förbättringar som kan underlätta ökad tillgänglighet.
Via Totalskidskolan kan man också få impulser till åtgärder som kan underlätta funktionshindrades möjligheter att ta del av vintersportaktiviteter.
Här behandlas dock i första hand deltagarperspektivet där vi såvitt vi nu vet har ett par personer med viss funktionsnedsättning som gör att man arbetar något långsammare, man kan behöva tydligare instruktioner än andra medarbetare etc.
Vid genomförande av kurser som berör dessa och eventuellt andra som har funktionshinder avser vi säkerställa att val av lokaler, utbildningsformer och kursmaterial görs så att också dessa personer effektivt kan tillgodogöra sig innehållet.

Jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsfrågorna är komplexa. Vi planerar därför vid genomförandet att lägga in ett par gemensamma tematräffar kring jämställdhet där man särskilt diskuterar möjligheter till stärkt konkurrenskraft genom ökad jämställdhet. Utgångspunkten är där att kunderna omfattar ungefär 50 procent av vardera könet och att verksamheten måste anpassas till detta förhållande. Vi räknar där med att kunna få stöd från de särskilda resurspersoner vid länsstyrelserna som arbetar med dessa frågor.
Vi har också lagt in som delmål för projektet att för varje aktör identifiera minst tre åtgärder som kan stärka företaget genom att arbeta med förbättrad jämställdhet.

Transnationellt samarbete

Sådana insatser är inte aktuella

Deltagande aktörer

 • Aktivut HB
 • Bjästabacken
 • Fa Nya Tag
 • Fredrik Söderkvist
 • Isberg Åre
 • SLAO - Svenska Liftanläggningars organisation
 • Stefan Mårtensson
 • Totalskidskolan
 • Urax

Kommun

 • Härjedalen
 • Sundsvall
 • Åre
 • Örnsköldsvik
 • Östersund