Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

SKISS Västernorrland

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareRegional Utveckling / Konstkonsulenterna
KontaktpersonLisa W Carlsson
E-postlisa.westerlund.karlsson@lvn.se
Telefonnummer0611-802 07
Beviljat ESF-stöd321 350 kr
Total projektbudget321 350 kr
Projektperiod2008-05-01 till 2008-08-30
RegionMellersta Norrland
In English

Sammanfattning

SKISS Västernorrland, ett projekt om kompetensutveckling och ohälsa, där konstnärer och anställda samverkar och bidrar till nytänkande inom arbetslivet.

Medel söks till en förundersökning som ska kartlägga problem och möjligheter hos anställd personal på arbetsplatser som står under starkt förändringstryck och med nya kompetenskrav samt arbetsplatser med segregerad arbetsmarknad, låg utbildningsnivå och höga ohälsotal.
Målgrupperna finns inom organisationerna kriminalvård, äldreomsorg, barn- och ungdomspsykiatri och skola. I projektet ingår forskning och utvärdering av sociolog vid Mittuniversitetet och konstintendent vid Murberget Länsmuseet Västernorrland.

Projektets syfte är:

- att kartlägga kompetensutvecklingsbehoven för sysselsatta på fyra arbetsplatser inom skola, barn- och ungdomspsykiatri, äldreomsorg och kriminalvård, såväl medarbetare som chefer, avseende ökade kunskaper om hur långtidssjukskrivningar kan förebyggas samt hur beredskapen för att utvecklas i takt med arbetslivets krav och förändrade villkor kan öka.

- att kartlägga jämställdhetsintegrationen på deltagande arbetsplatser samt tillgängligheten för personer med funktionshinder.

- att tillföra kartläggningen en kreativ och konstnärlig dimension för att vidga perspektiven och stimulera de sysselsatta till nytänkande.

- att producera en ansökan till genomförandefasen.

Projektet undersöker och lägger grund till ett genomförande av SKISS-projekt på ett antal arbetsplatser. Genom fokusgrupper, seminarier, workshops och utställning skapas ett intresse på arbetsplatserna och presenteras en metod för nytänkande och utveckling samt hur personalens välbefinnande och hälsa kan bidra till en bättre arbetsmiljö.

Projektet genomförs i samarbete med Konstfrämjandets nationella SKISS-projekt och ingår därmed i forskning på universitet och högskolor i Sverige.

Projektet omfattar 330 600 kronor.

Bakgrund

Landstinget Västernorrland har tagit initiativ till en förprojektering av ett samverkansprojekt för att kompetensutveckla personal inom offentlig sektor med höga ohälsotal och behov av utvecklingsmöjligheter för personalen. Förprojekteringen kommer att kartlägga problem och möjligheter på arbetsplatser som står inför starkt förändringstryck och nya kompetenskrav samt arbetsplatser med segregerad arbetsmarknad, låg utbildningsnivå och höga ohälsotal.

Senaste tioårsperioden har Landstinget Västernorrland deltagit i projekt med konstnärer som arbetat på olika sätt i verksamheter med inriktning på arbetsliv och hälsa och som gett goda resultat. Vi planerar nu att bredda och fördjupa detta arbete tillsammans med Konstfrämjandet och deras projekt Skiss, Samtidskonstnärer i samtidssamhället. Skiss har skapat en modell och ett nytt innovativt verktyg för utvecklingsarbete inom arbetslivet med fokus på hälsa och kreativitet.

Under förundersökningen fokuserar vi på fyra målgrupper. En finns bland anställda inom Kriminalvården i Härnösand, som under den kommande tvåårsperioden bygger ut Saltviksanstalten med 191 nya platser och kommer att anställa och utbilda ett stort antal kriminalvårdare. Kriminalvården står inför nya krav på sina anställda. Dessutom krävs en ständig kompetensutveckling för de redan anställda p g a arbetets speciella problematik.

Två andra målgrupper är anställd personal inom Barn- och Ungdomspsykiatrin i Västernorrland och skolverksamheten i Sundsvalls kommun, som står under strukturomvandling med behov av kompetensutveckling för att kunna hantera krav på omställning.

Den fjärde målgruppen är anställd personal inom äldreomsorgen i Härnösand, en målgrupp med ett högt ohälsotal och många långtidssjukskrivningar. Det finns ett stort behov av kompetensutveckling som kan vara ett bidrag till utveckling i takt med arbetslivets krav.

Möjligheterna för samverkansprojekt mellan Skiss-konstnärer och personal på de aktuella arbetsplatserna grundläggs under förprojekteringen.

Skiss är ett projekt som på nationell nivå drivs av Konstfrämjandet i samarbete med Arbetsförmedlingen Kultur och Konstnärernas Riksorganisation. Projektet vill visa hur konstnärers kompetens kan bidra till ökad arbetslust, kreativitet och effektivitet.
Projektet har tre syften. Skiss medverkar till att minska ohälsan i arbetslivet samtidigt som fler människor får tillgång till konst och kultur. Projektet lyfter också fram konstnärers kompetens och vidgar deras arbetsmarknad.
Skiss inleddes våren 2005 och pågår i fem år i hela landet. Under de två första åren har projektet omfattat 48 konstnärer i Stockholm, på Gotland och i Skåne. Ytterliggare Skiss-projekt planeras bl a i Örebro län, Västerbotten och Norrbotten.

Forskning har varit kopplad till projektet från start och under 2007 breddades och fördjupades forskningsinsatserna ytterligare. Forsknings- och tillämpningsprojektet genomförs under ledning av ett tvärvetenskapligt team. Folkrörelsernas Konstfrämjande är huvudman och genomför projektet i samarbete med AFA Försäkringar. Projektet kommer att pågå till och med 2009.
Forskningsteamet består av representanter från folkhälsovetenskap (hälsa), arbetsvetenskap (organisation), sociologi (kultursociologi), kultur (konstnärligt perspektiv) samt representanter från Skiss projektledning och en representant från AFA Försäkringar.

Syfte

Att kartlägga kompetensutvecklingsbehoven för sysselsatta på fyra arbetsplatser inom skola, barn- och ungdomspsykiatri, äldreomsorg och kriminalvård, såväl medarbetare som chefer, avseende ökade kunskaper om hur långtidssjukskrivningar kan förebyggas samt hur beredskapen för att utvecklas i takt med arbetslivets krav och förändrade villkor kan öka.

Att kartlägga jämställdhetsintegrationen på deltagande arbetsplatser samt tillgängligheten för personer med funktionshinder.

Att involvera samverkansaktörerna i kartläggnings- och analysarbetet genom referensgruppens försorg samt bildande av fokusgrupper på arbetsplatserna.

Att tillföra kartläggningen en kreativ och konstnärlig dimension för att vidga perspektiven och stimulera de sysselsatta till nytänkande.

Att producera en ansökan till genomförandefasen.

Målsättning

I förprojekteringen identifieras och kartläggs arbetsplatser med avseende på kompetensutveckling och minskat ohälsokonto. Grunden läggs inför genomförande av ett Skissprojekt i Västernorrland. 4 fokusgrupper bildas med personal från lika många arbetsplatser, en referensgrupp bildas med representanter från arbetsplatser, kommuner, landsting, länsmuseum och universitet.

Mätbara mål:
Identifiera 4 arbetsplatser inom de 4 organisationer som deltar i projektet
2 seminarier introducerar arbetsplatserna i projektet
Personalen bildar fokusgrupper på varje arbetsplats
Varje fokusgrupp består av minst 5 personer
Fokusgrupperna genomför en analys av arbetsplatsens problem och behov i samband med workshop
Produktion av ansökan om genomförande till ESF

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Under förprojekteringen tas rutiner fram för att säkra tillgänglighetsperspektivet med avseende på fysisk tillgänglighet, tillgänglig verksamhet, information och kommunikation.

Deltagande aktörer

 • Folkrörelsernas Konstfrämjande
 • Härnösands kommun, Arbetslivsförvaltningen
 • Kriminalvården Härnösand
 • Landstinget Västernorrland
 • Sundsvalls kommun

Kommun

 • Bergs
 • Bräcke
 • Härjedalen
 • Härnösand
 • Kramfors
 • Krokom
 • Ragunda
 • Sollefteå
 • Strömsund
 • Sundsvall
 • Timrå
 • Ånge
 • Åre
 • Örnsköldsvik
 • Östersund