Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

SEMN kompetent

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareSISU Idrottsutbildarna J/H
KontaktpersonKristina Söderlund
E-postkristina.soderlund@jhidrott.rf.se
Telefonnummer010-47 64 219
Beviljat ESF-stöd3 296 299 kr
Total projektbudget3 296 299 kr
Projektperiod2011-08-01 till 2013-01-31
RegionMellersta Norrland
In English

Sammanfattning

SEMN kompetent har som mål att kompetensutveckla 150 stycken anställda inom den sociala ekonomin i Mellersta Norrland. Projektet vill också på detta sätt öka samverkan mellan aktörerna inom den sociala ekonomi. Aktiviteterna kommer att vara uppdelade på en baskompetensdel och tre fördjupningsdelar och avslutas med en stor spridning och påverkanskonferens.

Bakgrund

Under förprojekteringen har det framkommit att det finns ett stort behov av kompetensutveckling hos den sociala ekonomins anställda, och att behovet kommer att bli större eftersom det hela tiden sker förändringar på arbetsmarknaden. Av den enkätundersökning som genomfördes av de anställda inom den sociala ekonomin i Mellersta Norrland kan man tydligt utröna att inom flera områden saknas kompetens som krävs för att på lång sikt hävda sig på arbetsmarknaden.

Den sociala ekonomin är den tredje sektorn invid offentlig och privat sektor. Verksamheter inom den sociala ekonomin är föreningar, kooperativ, ömsesidiga bolag och stiftelser med medlemsnytta eller samhällsnytta, inte vinstintresse, som främsta drivkraft. Den sociala ekonomin främjar idéer och verkar för utveckling, tillväxt och demokrati vilka varit de hörnstenar som byggde Sverige och lade grunden för välfärden. Verksamheterna inom den sociala ekonomin är oftast regionala och lokala.

Även om den sociala ekonomin på intet sätt är ett nytt fenomen, har den återvitaliserats under senare decennier. Den sociala ekonomin har utvecklats till att gå från ideell volontär till arbetsgivare med anställda.

Idag används begreppet social ekonomi allt oftare i den allmänna debatten och på nationell nivå är det den sektor som ökar mest. År 2002 hade sektorn 145 000 anställda och omsatte ca 140 miljarder kronor i Sverige. I Mellersta Norrland fanns 2 105 stycken näringsdrivande företag inom den sociala ekonomin 2009 och i dessa arbetade 24 239 stycken personer.

Den sociala ekonomins anställda och kringliggande aktörer behöver kompetensutvecklas för att dels behålla sin värdegrund, dels kunna möta de utmaningar som ställs på den sociala ekonomin utifrån den nya roll verksamheterna inom den sociala ekonomin förväntas ta. Omställningsbehovet kan beskrivas som att det idag till vissa delar saknas nyckelkompetens för att klara en mer affärsdrivande verksamhet med fler anställda och professionellt arbetande genom nya typer av uppdrag.

De allra flesta som arbetar inom den sociala ekonomin arbetar på landsbygden där situationen skiljer sig från städerna där kompetensutveckling är mer tillgänglig. Omvärldsanalysen gjord under förprojekteringen visar på att det blir allt svårare för de människor som vill stanna på landsbygden och behålla sina arbeten att göra det. Individerna ser kompetensutveckling som en möjlighet att säkerhetsställa sin anställning.

Kontaktytorna inom den sociala ekonomin ökar genom plattformen Social Ekonomi Mellersta Norrland (SEMN) som bildades genom ett regionalfondsprojekt. Genom plattformen blir det lättare att samarbeta, samverka och hitta nya möjligheter. Men SEMNs aktörer arbetar ofta inom ideell verksamhet och dess anställda har många gånger en skör ställning. Kompetensutveckling är därför en förutsättning för att utveckla sig, sin verksamhet och därmed behålla och öka arbetstillfällena inom social ekonomi.

Projektet kommer att utifrån förprojekteringens resultat fokusera på tre olika temaområden med kompetensutvecklingsinsatser inom varje området.

Det har även framkommit ett generellt behov av en baskompetens inom områdena värdegrund, individperspektiv och empowermentprocesser, affärsutveckling i idéburna verksamheter samt jämställdhet och tillgänglighet. Dessa kommer att ingå i en basutbildning som alla deltagare kommer att delta i.

Tema 1. Affärsutveckling
Inom affärsutveckling ingår ämnen som gör aktörerna mer affärsmässiga i sin yrkesroll samt att ekonomisera sin verksamhet. Den sociala ekonomins idéburna verksamheter ställer delvis andra krav på affärsmässigheten i dess organisationer. Detta måste hanteras av personal som i sin anställning har två skilda roller, där en roll är att vara en engagerad kraft ut mot till exempel sin förening och den andra rollen består av att vara affärsmässig mot samhälle och privat/offentlig sektor.

Inom tema ett kommer det att ingå ämnen som ekonomi och affärsutveckling, föreningsjuridik samt pedagogiska verktyg.

Tema 2. Processledning
Temat syftar till att kompetensutveckla aktörerna inom kvalitetssäkring samt handleda personer i utanförskap så som långtidssjukrivning och andra diskrimineringsgrunder. Rollen som processledare idag berör ett mångfasetterat område. Bland annat drift och utveckling av arenor, lokaler, byggnader och utemiljöer. Här finns det behov av konkreta kompetenshöjande insatser gällande bland annat moderna och energibesparande åtgärder samt ett tekniskt kunnande kring utemiljöernas tekniska behov och underhåll.

Inom tema två kommer det att ingå ämnen som processledarskap, coachning/handledning för att kunna handleda personer i utanförskap, modern kompetens kring underhåll, energibesparing för drift av anläggningar/utemiljöer samt kvalitetssäkringsmetoder.

Tema 3. Omvärldsanalys
Omvärldsanalys innefattar att se till internationella erfarenheter inom kompentensutveckling samt arbeta med jämställdhet och tillgänglighetsaspekter.
Det är absolut centralt att den befintliga personalen förstår att förhålla sig till omvärldens förändringar och nya förutsättningar samt förbättrar sina möjligheter att arbeta med benchmarking med bland annat andra aktörer från andra branscher samt från andra delar av Europa. Här finns behov av att hitta konkreta arbetssätt som underlättar för personal att arbeta med omvärldsanalys löpande i sitt arbete.

Inom tema tre kommer det att ingå ämnen som sociala medier och kommunikation, transnationalitet samt metodkompetens för omvärldsanalys.


Syfte

SEMN Kompetent har till syfte att erbjuda anställda inom den Social Ekonomi i Mellersta Norrland, kompetensutveckling för att stå starka på framtidens arbetsmarknad. Men även att stärka aktörerna inom den sociala ekonomin för att agera affärsmässigt invid övriga sektorer.

Genom förprojekteringen har det visat sig att de tre mest prioriterade områdena att kompetensutveckla sig inom är affärsutveckling och ekonomi, processledning och omvärldsanalys. Men det har även visat sig ett behov av en allmän kunskap om värdegrundsarbete, individperspektiv och empowermentprocesser, affärsutveckling i idéburna verksamheter samt jämställdhet och tillgänglighet.

Projektet kommer att fokusera på en basutbildning för samtliga anställda och sedan fördjupa sig inom de tre teamområdena utspridda under projekttiden.

Målsättning

Målet med SEMN kompetens är att totalt 150 personer genomgår kompetensutveckling inom de områden som förprojekteringen visade. Det vill säga:

- Kompetensutveckling Bas med 150 deltagare

Samt de tre fördjupningsdelarna:
- Affärsutveckling och ekonomi 90 deltagare
- Processledning 95 deltagare
- Omvärldsanalys 60 deltagare

För deltagarna är målet att de skall känna sig uppdaterade inom sitt kunskapsområdet och även generellt genom Basutbildningen.

Projektet har även som mål att främja samverkan mellan de organisationer som deltar genom gränsöverskridande träffar i bas och fördjupningsaktiviteterna.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Av förprojekteringen att döma finns deltagare med både syn och rörelsehinder. Projektägarens lokaler, där stora delar av kompetensinsatserna kommer att hållas, har anpassade lokaler för funktionsnedsättning, som tex hiss, ramp, handikapptoalett och hjälpmedel för syn och hörselskadade. De övriga lokaler som används är planerade till platser där förutsättningar för tillgänglighet finns.

Arbetet med att se till anställda med funktionshinder är av största vikt. Därför är arbetet med deras möjligheter och arbetsplatsernas tillgänglighet central i projektet. Tillgängligheten måste därför noga beaktas för varje enskild individ. Projektets styrgrupp och anställda kommer att engageras genom att ha stående punkter på dagordningen. Det skall också genomsyra hela projektet genom information på inbjudningar, studiecirklar om tillgänglighet.

Efter kontakt med processtöd Barbro Lindgren har tillgänglighetsfrågan lyfts fram som en egen del i projektet. Till exempel kommer projektet att innefatta studiecirklar om tillgänglighet. Studiecirklar är en flexibel metod där deltagarna kan vara med och påverka innehållet och komma till tals.

Kontakt har även tagits med Handikappsamverkan i Jämtlands län för att involvera deras expertis i etableringen av projektet. Handikappsamverkan är själva en del av den sociala ekonomin och har en expertgrupp som bistår företag och organisationer med tillgänglighetsanalyser. En checklista med förslag på åtgärder att ha i åtanke har mottagits av Handikappsamverkan för att garantera den fysiska tillgängligheten på platserna för kompetensutveckling. Projektet har även en överenskommelse med Handikappsamverkan för kunskapsöverföring till projektets deltagare och projektledning.

Två av de samverkans organisationerna i projektet har visat sig ha stor erfarenhet av handikappidrott. Deras kunskap kommer att tas till vara och föras över i projektet i den mån det är relevant.

Jämställdhetsintegrering

Jämställdhet skall genomsyra hela projektet, från jämställdhetsarbete för deltagarna genom alla led, till jämn könsfördelning i styrgrupp. Men även informationsmaterial, val av tidpunkter och beslut skall genomsyras av jämställdhetsperspektivet.

- Projektet har i ett tidigt skede varit i kontakt med processtöd Dan Humle som under projektet kommer att hålla utbildning med styrgrupp samt projektpersonal.

- Projektpersonalen skall vid varje bokningstillfälle ta med jämställdhetsperspektivet.

- Jämställdhet skall ligga som en ordinarie punkt på styrgruppens dagordning, allt för att jämställdhetsperspektivet skall beaktas i alla beslut som fattas inom ramen för projektet.

- Projektmöten, konferenser och kompetensutvecklingsinsatserna inom projektet ska tidsmässigt förläggas på en tidpunkt som möjliggör för majoriteten att delta.

- När det gäller påverkansmöjligheter i större och mindre sammanhang skall projektet tillgodose att det är jämn könsfördelning i projektledning och styrgrupp. I de olika grupperna är det också angeläget att de deltagande personerna verkligen får en reell möjlighet att påverka t ex genom att man går rundor för att lyssna av alla deltagares synpunkter.

- Vid rekrytering av externa föreläsare inom de olika kompetensutvecklingsinsatserna kommer projektet sträva efter att både män och kvinnor utbildar. Vid tillfällen då två utbildare av vardera kön besitter likvärdig kompetens skall ”varannan principen” användas.

- Studiecirklar i jämställdhet kommer att genomföras med projektdeltagarna.

Transnationellt samarbete

SEMN kompetent kommer att ha samarbete med Franska Grenoble samt Marseille området för att dra nytta av den franska modellen med att bygga upp en kompetensplattform inom den sociala ekonomin.

Som ett led i fördjupningsdelen om pedagogiska insatser kommer kontakt tas med Reggio Emilia i Italien för erfarenhetsutbyte.

Organisationer som ingår i SEMNs plattform har sedan länge god erfarenhet av transnationella aktiviteter. Kontakter finns inom REVES nätverket. REVES är ett nätverk för städer och regioner i Europa som stödjer den sociala ekonomin. Syftet är att skapa stabila partnerskap och gemensam policy för en hållbar lokal utveckling. REVES gör det möjligt för SEMN att vara uppdaterat kring vad som händer ute i Europa. Social ekonomi är ett fenomen som har funnits längre i länder som Frankrike, Italien och Storbritannien.

Deltagande aktörer

 • Coompanion Kooperativ Utveckling Jämtlands län
 • Jämtland Härjedalens idrottsfö
 • SV
 • Västernorrlands Idrottsförbund

Kommun

 • Bergs
 • Bräcke
 • Härjedalen
 • Härnösand
 • Kramfors
 • Krokom
 • Ragunda
 • Sollefteå
 • Strömsund
 • Sundsvall
 • Timrå
 • Ånge
 • Åre
 • Örnsköldsvik
 • Östersund