Logotyp på utskrifter

Rörlighet genom samverkan

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareAGera-Arbetsgivarringen
KontaktpersonAnn-Sofie Gustafsson
E-postann-sofie.gustafsson@sundsvall.se
Telefonnummer060-19 14 99
Beviljat ESF-stöd625 677 kr
Total projektbudget1 564 193 kr
Projektperiod2010-01-01 till 2011-06-30
RegionMellersta Norrland
In English

Sammanfattning

Syfte är att skapa en gemensam resursbank bestående av fasta arbetsträningsplatser som leder till ökad rörlighet på arbetsmarknaden, och bidrar till snabb återgång i arbete. Målgrupp är alla helt eller delvis sjukskrivna män och kvinnor som finns inom AGeras medlemsföretag.

Bakgrund

Regeringen presenterade i budgetpropositionen 2008 ett samlat åtgärdspaket för att skapa en väl fungerande sjukförsäkring.

Beslut gällande socialförsäkringen fattades juni 2008, reglerna började gälla den 1 juli 2008, med övergångsregler fram till den 1 januari 2009 då den nya sjukförsäkringen träder i kraft fullt ut.

Sjukförsäkringen visar på behov av tidiga insatser, personer med sjukpenning eller sjukersättning skall underlättas återgång i arbete, en rehabiliteringskedja med fasta tidpunkter för prövning av arbetsförmågan införs, konsekvensen av detta innebär sannolikt att behovet av platser för arbetsträning kommer att öka.

Projektet skall motverka såkallad yrkes- och arbetsplatsinlåsning som Aronsson m.fl, studerat via Arbetslivsinstitutet. Denna forskning visar på konsekvensen av en försämrad arbetsmarknad som leder till inlåsning, människor arbetar kvar på arbetsplatser trots att de av olika skäl borde byta arbetsplats och arbetsuppgifter.

Under perioden januari till juni 2009 har AGera i samverkan med medlemsföretagen genomfört en kartläggning över behovet av en gemensam resurs bestående av fasta arbetsträningsplatser. Under förprojekteringen var syftet att söka fler samverkanspartner, både arbetsgivare och fackliga organisationer. Dagens långa sjukskrivningsperioder skall minskas och människor skall snabbare komma tillbaka till arbetslivet genom samverkan mellan arbetsgivare.

Behovet står klart hos medlemsorganisationerna att detta är en metod som bör arbetas fram. Det ligger en vinst i både hos arbetsgivare, samhället och medarbetaren. Behovet att efter och under en sjukdomsperiod finna möjligheten genom samverkan för att skapa förutsättningar för medarbetare att gå utanför sitt eget yrkesområde. Detta för att snabbare kunna skapa återgång tillbaka till arbete.

Kartläggningen har bidragit till att organisationer som tidigare inte samverkat eller ens känt till varandras organisationer idag har börjat diskutera kring behovet av en gemensam resursbank av arbetsträningsplatser. Förprojeketet visar på att det är viktigt med engagemang, att samverkansaktörerna känner att de äger frågan. Motangandet på arbetsplatsen är viktig, det skall finnas utbildade handledare. De fackliga organisationerna skall godkänna arbetsträningsplatsen. Arbetsgivaren skall ge mandat och förutsättningar för arbetsplatsen att ta emot en sjukskriven person. Kanske finns möjlighet att belöna arbetsplatsen på något sätt. De stora arbetsgivarna går före och börjar bygga upp grunden medan de mindre arbetas in succesivt.

Arbetsförmedlingen är medlem i AGera och har en plats i styrelsen, Försäkringskassan är i dagsläget en samverkanspartner och har funnits med sedan 2006, dessa kommer att beredas plats i projektets styrgrupp då det är av stor vikt att så många samhällsinstanser med sina olika regelverk och kompetens finns med i upparbetet kring arbetsformen.


Syfte

Syfte är att skapa en gemensam resursbank bestående av fasta arbetsträningsplatser. Slutsats från förprojektet visar att det finns ett behov av samverkan, att det behövs utbildade handledare och en gemensam ansats till en rörligare arbetsmarknad.

Målsättning

Att bereda långtidssjukskrivna möjlighet till arbetsträning utanför sitt eget yrkesområde och arbetsgivare.

Att skapa fasta arbetsträningsplatser.

Att utbilda handledare på arbetsplatserna som tar emot arbetsträning.

Att söka nya kanaler för samverkan kring syftet.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Det övergripande syftet är att skapa rörlighet på arbetsmarknaden genom att effektivisera och underlätta rehabiliteringen både för arbetstagaren och arbetsgivare genom att skapa en gemensam resursbank med arbetsträningsplatser.

Vilka behov och åtgärder behövs för allas tillgänglighet? Är en grundläggande frågeställning som löpande lyfts fram.

Rent konkret kommer alla lokaler som används anpassas utifrån individens behov i form av hörslinga, ramp, etc.

All information skall finns i lättläst version, detta för att öka tillgängligheten för personer med läs och skrivsvårigheter eller svenska som andra språk.

Praktiskt innebär detta ett lyhört arbetssätt som löpande är öppet för alla synpunkter och förslag kring funktionsnedsättningar och dess behov av anpassning, då även inte den rent konkreta anpassning utan även en ansats att angripa frågeställningen gällande tillgänglighet utifrån anställningsbarhet, vad har vi för värderingar ect. Processtöd gällande tillgänglighet är tillfrågad och utbildning kommer att genomföras allt för att synliggöra behovet.

Jämställdhetsintegrering

Kvinnor utgör en större del av de sjukskrivna i Sverige, vilket kanske påverkar projektet och dess innehåll, är kvinnor en prioriterad grupp? Kontakt med ESF-rådets projektstöd Dan Humble har skett med syfte att medvetet tänka ur ett genusperspektiv. Projeket styrs med fokus på jämställdhet och tillgänglighet.

Medfinansiärer

  • Sundsvalls kommun

Samarbetspartners

  • Arbetsförmedlingen Sundsvall
  • Försäkringskassan, Lokala Försäkringscentret i Sundsvall
  • Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand
  • Milko
  • SCA Forest Products AB
  • Statens Pensionsverk

Kommun

  • Härnösand
  • Sundsvall
  • Timrå