Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Rörlighet genom samverkan

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareAGera-Arbetsgivarringen
KontaktpersonBirgitta Dahlén
E-postbirgitta.dahlen@sundsvall.se
Telefonnummer060-19 17 73
Beviljat ESF-stöd131 606 kr
Total projektbudget175 475 kr
Projektperiod2009-01-01 till 2009-06-30
RegionMellersta Norrland
In English

Sammanfattning

Syfte är att kartlägga behovet av en arbetsform som genom samverkan leder till ökad rörlighet på arbetsmarkanden, och bidrar till snabb återgång i arbete. Målgrupp är alla helt eller delvis sjukskrivna män och kvinnor som finns inom AGeras medlemsföretag.

Bakgrund

Regeringen har i budgetpropositionen 2008 presenterat ett samlat åtgärdspaket för att skapa en väl fungerande sjukförsäkring. Beslut gällande socialförsäkringen fattas juni 2008, reglerna skall börja gälla den 1 juli 2008, med övergångsregler fram till den 1 januari 2009 då den nya sjukförsäkringen fullt ut träder i kraft.

Sjukförsäkringen visar på behov av tidiga insatser, personer med sjukpenning eller sjukersättning skall underlättas återgång i arbete, i propositionen föreslås en rehabiliteringskedja med fasta tidpunkter för prövning av arbetsförmågan, konsekvensen av detta innebär sannolikt att behovet av platser för arbetsträning kommer att öka.

Denna förprojektering skall ligga till grund för ett vidare arbete gällande möjligheterna att skapa en snabb och mer effektiv rehabilitering som både gynnar arbetstagaren och arbetsgivaren. Dagens långa sjukskrivningsperioder skall minskas och människor skall snabbare komma tillbaka till arbetslivet genom samverkan mellan arbetsgivare.

Projektet skall motverka såkallad yrkes- och arbetsplatsinlåsning som Aronsson m.fl, studerat via Arbetslivsinstitutet. Denna forskning visar på konsekvensen av en försämrad arbetsmarknad som leder till inlåsning, människor arbetar kvar på arbetsplatser trots att de av olika skäl borde byta arbetsplats och arbetsuppgifter.

Under förprojekteringen är syftet att söka fler samverkanspartner att tillkomma, bland annat kommer de fackliga organisationerna att finns med och erbjudas plats i styrelsen. Arbetsförmedlingen är medlem i AGera, Försäkringskassan är i dagsläget en samverkanspartner och har funnits med sedan 2006, dessa kommer att berdas plats i projektet då det är av stor vikt att så många samhällsinstanser med sina olika regelverk och kompetens finns med i upparbetet kring arbetsformen.

Syfte

Syfte är att karlägga behovet för att skapa en framgångsrik arbetsform genom ökad rörlighet på arbetsmarkanden, öppna arbetsplatser som bidrar till snabbare återgång i arbete.

Målsättning

Att kartlägga behovet kring en rörligare arbetsmarknad.

Att skapa en grund till ett antal öppna arbetsplatser.

Att finna ett samarbete som effektiviserar rehabiliteringen och gynnar både individ och arbetsgivare.

Att finna ett framgångsrikt arbetssätt som leder till snabbare återgång i arbete.

Söka nya kanaler för samverkan kring syftet.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

En del av syftet med förstudien är att skapa rörlighet på arbetsmarknaden och att effektivisera och underlätta rehabiliteringen både för arbetstagaren och arbetsgivare.

Förprojekteringen skall skapa en grund av förståelse och ökad kunskap om hur verksamheten skall vara tillgänglig för alla.

Vilka behov och åtgärder behövs för allas tillgänglighet?

Alla lokaler som kommer att användas är handikappanpassade utifrån individens behov i form av hörslinga, ramp, etc. All information skall finns i lättläst version både gällande hemsida och trycksaker, detta för att öka tillgängligheten för personer med läs och skrivsvårigheter eller svenska som andra språk.

Tolk kommer denna att anlitas efter behov, både vid stora och små möten. Grundarbetet som påbörjas under förprojekteringen skall ligga till grund och vidareutvecklas för att maximal tillgänglighet skall uppnås under genomförandet.
Förtydligande inkommen 2008-11-11;
Praktiskt innebär detta ett lyhört arbetssätt som löpande under förprojekteringen är öppet för alla synpunkter och förslag kring funktionsnedsättnigar och dess behov av anpssning. Vilka behov och åtgärder behövs för att skapa tillgänglighet för alla? Tillsatt styrgrupp och referensgrupp (bestående av sjukskrivna) bidrar med sin kompetens och erfarenhet kring tillgänglighet. Under förprojekteringen kommer handikappombudsmannen att kontaktas. Samlat skall detta ge en ökad förståelse och kunskap för att på bästa sätt skapa tillgänglighet för alla.

Jämställdhetsintegrering

Både kvantitativt och kvalitativt, se jämställdhetsintegreringsmetod. Lagar och regler skapar ett behov att en strukturerad samverkan för att målgruppen, de sjukskrivna snabbar och lättare skall erbjudas återgång till arbete. Förprojektet syftar till att synliggöra detta behov och den problembild som föreligger. Därför är det av stor vikt att en resursgrupp bestående av sjukskrivna skall tillsättas, allt för att de skall kunna både presentera sina upplevelser och åsikter samt att de skall kunna påverka utformningen av den tilltänkta arbetsmetoden, utifrån alla data som samlas in under kartläggningen skall en sammanställning göras allt för att skapa en framgångsrik samverkan som gynnar både målgrupp, arbetsgivare och samhällsinstanser. Frågeställningar riktade mot målgruppen kommer löpande att dokumenteras under kartläggningen för att sedan sammanställas kring behov, hinder, framgångsfaktorer och åtgärder.

Medfinansiärer

  • Sundsvalls kommun

Samarbetspartners

  • Landstinget Västernorrland
  • SCA Forest Products AB
  • Statens Pensionsverk

Kommun

  • Sundsvall
  • Timrå