Logotyp på utskrifter

Rörlighet genom samverkan fas 2

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareAGera-Arbetsgivarringen
KontaktpersonAnn-Sofie Gustafsson
E-postann-sofie.gustafsson@sundsvall.se
Telefonnummer060-19 14 99
Beviljat ESF-stöd201 555 kr
Total projektbudget268 740 kr
Projektperiod2009-04-01 till 2009-09-30
RegionMellersta Norrland
In English

Sammanfattning

Syfte är att kartlägga behovet av en gemensam arbetsmodell till fördel för medarbetare som efter utredd arbetsförmåga skall beredas plats på arbetsmarknaden. Målgrupp är alla helt och delvis sjukskrivna män och kvinnor som finns inom AGeras medlemsföretag.

Bakgrund

Sjukförsäkringen visar på behov av tidiga insatser, personer med sjukpenning eller tidsbegränsad sjukersättning skall underlättas återgång i arbete.

Den 1 januari 2009 träder sjukförsäkringens nya regler i kraft. Det innebär bland annat att arbetsgivaren skall se över möjligheterna och ställa för återgång i arbete för de medarbetare som varit långtidssjukskrivna och efter utredd arbetsförmåga nu åter skall tillbaka till arbete.

Efter utredd arbetsförmåga och arbetsträning följer behovet av att skapa utrymme för de som ej kan återvända till befintlig arbetsgivare. Lågkonjukturen bidrar med en hårdare arbetsmarknad samtidigt som arbetsgivaren skall bereda långtidssjukskrivna medarbetare återgång till arbete i de fall Försäkringskassan bedömmer att restarbetsförmåga kvarstår.

Denna förprojektering skall ligga till grund för ett fortsatt arbete gällande möjligheterna att skapa en snabb och mer effektiv rehabilitering med återgång i sysselsättning som både gynnar arbetstagaren och arbetsgivaren. Dagens långa sjukskrivningsperioder skall minskas och människor skall snabbare komma tillbaka till arbetslivet genom samverkan mellan arbetsgivare, vid varsel skall uppsägningstiden tas tillvara som en resursinvestering.

Hur ser det ut på företagen? Idag har vi fler uppsägningar än på länge. Skulle vi tillsammans kunna ser över företagens behov av kompetens? Till exempel, vi har övertalighet inom dessa yrkesområden, men spår en kommande brist inom dessa hos en annan arbetsgivare. Att synliggöra detta genom att tillsammans göra en kartläggning över situation och behov. Kanske har ett företag en övertalighet och ett annat behov av samma kompetens hos sig. Individen behöver, i de fall det leder till en uppsägning hos befintlig arbetsgivare, få förutsättningar till stöd och vägledning kring omställningsarbetet.

Syfte

Att kartlägga behovet av en samverkan och arbetsmodell kring långtidssjukskrivna medarbetare som efter utredd arbetsförmåga skall beredas plats på arbetsmarknaden.

Målsättning

Att kartlägga behovet kring en gemensam samverkan riktad mot de långtidssjukskrivna.

Att kartlägga företagens övertalighet och behov av kompetens.

Att finna grunden till en framgångsrik arbetsmodell som leder till snabbare återgång i arbete.

Söka nya kanaler för samverkan kring syftet.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

En del av syftet med förstudien är att skapa rörlighet på arbetsmarknaden och att effektivisera och underlätta rehabiliteringen och återgång i sysselsättning både för arbetstagaren och arbetsgivare.

Förprojekteringen skall skapa en grund av förståelse och ökad kunskap om hur verksamheten skall vara tillgänglig för alla. Vilka behov och åtgärder behövs för allas tillgänglighet? Alla lokaler som kommer att användas är handikappanpassade utifrån individens behov i form av hörslinga, ramp, etc. All information skall finns i lättläst version både gällande hemsida och trycksaker, detta för att öka tillgängligheten för personer med läs och skrivsvårigheter eller svenska som andra språk. Tolk kommer denna att anlitas efter behov, både vid stora och små möten.

Grundarbetet som påbörjas under förprojekteringen skall ligga till grund och vidareutvecklas för att maximal tillgänglighet skall uppnås under genomförandet.

Praktiskt innebär detta ett lyhört arbetssätt som löpande under förprojekteringen är öppet för alla synpunkter och förslag kring funktionsnedsättnigar och dess behov av anpssning. Vilka behov och åtgärder behövs för att skapa tillgänglighet för alla? Tillsatt styrgrupp bidrar med sin kompetens och erfarenhet kring tillgänglighet. Under förprojekteringen kommer handikappombudsmannen att kontaktas.

Samlat skall detta ge en ökad förståelse och kunskap för att på bästa sätt skapa tillgänglighet för alla.

Medfinansiärer

  • Sundsvalls kommun

Samarbetspartners

  • Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand
  • SCA Forest Products AB
  • Statens Pensionsverk
  • Sundsvalls kommun

Kommun

  • Härnösand
  • Sundsvall
  • Timrå