Logotyp på utskrifter

Personal i fas med fas 3, (PIFF)

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareABF Z
KontaktpersonLars Nilsson
E-postlars.nilsson@abf.se
Telefonnummer063-57 00 09
Beviljat ESF-stöd524 500 kr
Total projektbudget524 500 kr
Projektperiod2009-07-01 till 2009-12-31
RegionMellersta Norrland
In English

Sammanfattning

Projektet avser att mobilisera den sociala ekonomins företag och organisationer som är intresserade att driva utvecklingsarbete i samarbete med arbetsförmedlingen i anordnade av platser för personer omfattandes av den tredje fasen i jobb- och utvecklingsgarantin i Mellersta Norrland.

Bakgrund

Den sociala ekonomins företag och organisationer är sammanslutningar av personer som samarbetar för att lösa olika behov. Där finns kooperativ, sociala företag, folkbildning, idrottsrörelse, samlingslokaler och grupper som arbetar med lokalt utvecklingsarbete. Det finns många uppgifter och uppslag på idéer som skulle kunna utvecklas till meningsfull sysselsättning och varaktiga arbeten för fas tre personer.

För att bättre lyckas anordna syssselsättning inom den sociala ekonomin är det ett angeläget behov att kompetensutveckla de idag huvudsakligen sysselsatta i den sociala ekonomin och som avses arbeta närmast personer omfattandes av fas tre.

Flera av projektets samverkanspartner har skapat en regional plattform för samarbete och gemensamt utvecklingsarnbete inom den sociala ekonomin i mellersta norrland. Att nu gå vidare och kompetensutveckla personal känns som ett naturligt och angeläget steg.

Syfte

Projektet syftar till att kompetensutveckla den sociala ekonomins sysselsatta i företag och organisationer i Mellersta Norrland så att personer i den tredje fasen skall ha en meningsfull sysselsättning och stödjas i att komma in i arbetslivet.

Projektet syftar vidare att i en inledande kartläggning och mobilisering inom den sociala ekonomin sammanställa vilka som vill vara anordnare och vilken kompetensutveckling dessa behöver.


Målsättning

Projektet mobiliserar 211 potentiella företag och organisationer inom den sociala ekonomin i mellersta norrland som efter kompetensutveckling är beredd att erbjuda plats för personer omfattandes av fas 3 i jobb- och utvecklingsgarantin.

423 personer huvudsakligen sysselsatta inom den sociala ekonomin kompetensutvecklas.

Projektet deltar i nationella nätverk för erfarenhetsutbyte kring kompetensutveckling för främjande av anordnarskap av plats för fas 3 inom social ekonomi.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Under mobiliseringsfasen skall en plan för tillgänglighet skrivas som utgår från ESF-rådets Vägledning i tillgänglighet för personer med funktionshinder för Socialfonden 2007-2013 -en utgångspunkt.

Planen för tillgänglighet för personer med funktionshinder skall omfatta fyra integrerade delar:
-Fysisk tillgänglighet så att arbetsplatsen är utformad att det är möjligt för alla att ta sig fram på ett enkelt sätt och fungera i arbetssituationen
-Tillgänglig verksamhet handlar om hur vi förhåller oss till varandra. Genom förståelse, medvetenhet och kunskap skapas arbetsplatser där medarbetarna inte känner sig diskriminerade. Likheten med jämställdhetsintegrering är stor.
-Kommunikativ tillgänglighet - möjligheten till att höra och delta i diskussioner bygger på att kommunikationen möjliggörs. Det sker t ex genom teckentolkning, teleslinga och en god akustisk miljö samt ett intranät som är användbart för den som är blind.
-Informativ tillgänglighet - informationen måste vara utformad på ett sådant sätt att alla kan tillgodogöra sig den. Det kan t ex innebära att informationsmaterial behöver finnas på flera olika media.

Projetkägarens lokaler har hörslingor, anpassade datorer/program för synskadade. Alla lokaler som skall användas skall vara anpassade för fysiska funktionshinder. För dem med dyslexi har ABF ett nära samarbete med Dyslexiförbundet FMLS, gällande litteratur, hjälpmedel och utbildning.

Information som förmedlas i projektet kommer att använda sig av sk lätt svenska.

Ett expertstöd via handikappsamverkan (HSO) i Jämtlands län kommer att göras tillgängligt. Handikappsamverkan är själva en del av den sociala ekonomin och har en expertgrupp som bistår företag och organisationer med tillgänglighetsanalyser.

Vår tillgänglighetsanalys kommer att utgå från att den sociala ekonomins samverkanspartner i projektet inkluderar tillgänglighet som ett område i kartläggningen av kompetensutvecklingsbehov, vilket sen skall inkluderas i genomförandet av kompetensutvecklingsinsatserna.

Projektet kommer att integrera tillgänglighetsfrågorna i den kompetensutveckling som sker samt ha seminarier kring tillgänglighet i kompetensutvecklingsprogram.

Jämställdhetsintegrering

Under mobiliseringsfasen skall en jämställdhets-swot göras över jämställdheten i den sociala ekonomins företag och organisationer i projektet som skall ligga till grund för en plan över hur man skall kunna uppnå jämställdhet för respektive projektfas, från mobilsering till genomförande av kompetensinsatser.

Jämställdhets-swot och plan över jämställdhet i projektet skall redovisas i rapport som inlämnas till ESF-rådet senast fyra månader efter projektstart.

Rapporten skall vidare beskriva könsuppdelad statistik över målgruppen. Det saknas en samlad relevant kunskap om målgruppen utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Jämställdhetsanalyserna skall genomföras av projektledaren i samarbete med resurspersoner från samverkanspartners.

Genomförandefasens plan för jämställdhetsintegrering skall bygga på ESF-rådets "Vägledning till jämställdhetsintegrering - en utgångspunkt" Dnr 2007-00467.
Därmed skall planen ta med:
-Analys av problem- och behovsområdet utifrån jämställdhetsperspektiv
-Beskrivning eller plan över hur jämställdhetsperspektivet ska omsättas i
projektverksamheten.
-Eventuella konsekvenser för kvinnor och män av förväntade resultat och
effekter
-Kompetens i jämställdhetsintegrering

Projektets styrgrupp skall vara jämställd.

Transnationellt samarbete

-

Samarbetspartners

 • Arbetsförmedligen, arbetsmarknadsområde Östersund
 • Arbetsförmedlingen Sundsvall
 • Bygderådet i Jämtlands län
 • Coompanion Kooperativ Utveckling Jämtlands län
 • Folkets Hus och Parker
 • Jämtland Härjedalens idrottsfö
 • SV Studieförbundet Vuxenskolan
 • Västernorrlands Idrottsförbund

Deltagande aktörer

 • Myrorna/Samfundet Frälsningsarmén

Kommun

 • Bergs
 • Bräcke
 • Härjedalen
 • Härnösand
 • Kramfors
 • Krokom
 • Ragunda
 • Sollefteå
 • Strömsund
 • Sundsvall
 • Timrå
 • Ånge
 • Åre
 • Örnsköldsvik
 • Östersund