Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Permobil, genomförande

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägarePermobil Holding AB
KontaktpersonMaria Nordin
E-postmaria.nordin@permobil.se
Telefonnummer060-595297
Beviljat ESF-stöd1 627 300 kr
Total projektbudget1 627 300 kr
Projektperiod2012-02-01 till 2013-07-31
RegionMellersta Norrland
In English

Sammanfattning

Syftet med projektet är att säkerställa strategisk nödvändig kompetens bland våra medarbetare, såväl kvinnor som män. Den samlade kompetens vi har är vår främsta framgångsfaktor och vi måste fortsätta utveckla den. Det är med hjälp av det kan vi trygga huvudkontorets fortlevnad i Timrå. Vi behöver bl a stärka den lokala kompetensen och expertisen inom produktutveckling, produktionssystem och engelska, samtidigt som vi måste anpassa oss till marknadernas krav på verksamheten.
Projektet innefattar också arbete med ett jämställdhets- och tillgänglighetsperspektiv.
Vi hoppas dessutom att vår satsning ska attrahera fler kvinnor till oss.

Bakgrund

Permobil är en framstående aktör som tillverkar individuellt anpassade och avancerade elektriska rullstolar.
Företaget står inför förändringar innefattande en anpassning till utländska marknader och kommande försäljning av koncernen, men också framför allt att säkerställa fortlevnad av vårt moderbolag i Mellersta Norrland. Huvudkontoret för vår internationella koncern finns i Timrå. Övervägande volymerna av vår produktion är dock avsedda för export, där den amerikanska marknaden är störst.
Flertalet av våra leverantörer finns dessutom i Asien, där kittning till våra stolar samt viss montering utförs. Sammantaget gör vår position på den internationella marknaden ett behov för oss att stärka vår verksamhet i Timrå och Sundsvall.

Ett allt hårdare klimat på marknaden gör att vi, utöver högkvalitativ tillverkning av elektriska rullstolar, måste hitta vår nisch på marknaden och där har vi fattat det strategiska beslutet att fokusera på att vara den bästa tillverkaren av elektriska komplexa rehabrullstolar. Produktutveckling är därför en kritisk framgångsfaktor för oss.
Vi har dessutom identifierat specialanpassningen av rullstolarna samt eftermarknaden som två områden som vi kan utveckla och ta marknadsandelar inom. Detta är dock områden där vi inte står väl rustade kompetensmässigt, utan vi måste stärka våra medarbetares förmåga att marknadsföra denna del av vår verksamhet samt deras kunskap om möjliga tekniska lösningar för brukare med olika diagnoser. Det är således både den tekniska kunskapen och den medicinska som behöver öka.

Permobil Produktion AB, på Alnö, har påbörjat en förändring genom att ställa om hela sin verksamhet från att ha jobbat med fasta arbetsstationer till en Lean flödesproduktion av elektriska rullstolar. Flödesproduktionen medför ökade krav på flexibilitet hos medarbetarna. Vi ska implementera ett globalt produktionssystem, där produktionen på Alnö ska vara vår masterenhet. Detta innebär ett ansvar för att bl a kunna implementera nya modeller av våra stolar samt kvalitetssäkra vår produktion och jobba med ständiga förbättringar av vårt arbetssätt. Vi behöver således stärka kunskapsnivån generellt hos våra medarbetare.

Det finns här en möjlighet att behålla personal genom att bredda deras tekniska kunnande och yrkeskunnande. Produktionspersonalen måste ha djupare och bredare kunskaper. Personalen måste vara mer mångfasetterad. Fördjupa deras kunskaper, genom att öka deras yrkeskicklighet och förstärka deras tekniska kunnande.

Ett resultat av tillväxten på den internationella marknaden, är också kravet på språkkunskap och då främst koncernspråket, engelska. Nivån på engelska behöver generellt ökas hos majoriteten av våra medarbetare.
Permobil är inte ett litet lokalt bolag på en inhemsk marknad. Permobil är ett bolag på en, i allra högsta grad, multinationell marknad. Då måste Permobil rusta för det och inte bara genom investeringar i maskiner och infrastruktur utan även genom att satsa på att stärka humankapitalet.

Permobil AB och Permobil Produktion AB har i en förprojektering genomfört en analys av verksamheten för att kartlägga nuläget, utvecklingsstrategier samt för att identifiera kompetensen hos medarbetarna mot bakgrund av utvecklingsplanerna. Vi ansöker nu om finansiellt bidrag för genomförande av projektet.

Resultatet av kartläggningen visade att samtliga medarbetare är i varierande behov av kompetenshöjning för att möta marknadernas krav på företagens tjänster och produkter. Vi behöver stärka individerna i en rad områden för att stärka dem i ett läge med både nationella och internationella konkurrenter där kunskap är vårt viktigaste konkurrensmedlen. Vi vill stärka individen med kompetenshöjning genom att införa individuella utbildningsplaner.

Vi bedömer att utbildning av medarbetarna bidrar till att öka möjligheten till förbättringar inom flera funktioner t e x tillverkning där arbetsrotation och reparation/inställning av maskiner kan införas efter utbildningssatsningen.

I nuläget har våra bolag i Sverige drabbats av nedgången framför allt till följd av den europeiska finanskrisen och vi har varit tvugna att genomföra uppsägningar av personal. Projektet är till för medarbetarna, deras utveckling och kompetens. Projektet ska stärka individen och ge dem möjlighet att dra nytta av kompetenslyftet.

Vår bransch är speciell ur ett finansiellt perspektiv. Tvärtemot aktörer på den vanliga kommersiella marknaden kan vi inte få betalt för vår produktutveckling av våra kunder. Våra brukare av de medicintekniska hjäpmedel som vi tillhandahåller finansierar inte själva sina hjälpmedel och våra kunder, t ex hjälpmedelscentraler, kan heller inte finansiera vår produktutveckling, utan det måste vi åstadkomma själva.
Vårt genomförandeprojekt är därför av den omfattning att det inte kan genomföras utan extern stöd.

Målsättning

Det stratgeiska målet med vårt genomförandeprojekt är att säkerställa att vi har strategiskt nödvändig kompetens bland våra medarbetare, såväl kvinnor som män. Det är vår kritiska framgångsfaktor för att trygga huvudkontorets fortlevnad i Timrå. Vi måste stärka den lokala kompetensen och expertisen, inom bl a produktutveckling, produktionssystem och engelska, samtidigt som vi måste anpassa oss till den globala marknadens krav på verksamheten.
Huvudkontorets uppgift är att leda verksamhets-, produkt- samt produktionsutvecklingen för koncernen och enda sättet att göra det är att utveckla kompetensen hos de som gör att vi leder detta arbete framåt.

Projektet innefattar också en satsning för att stärka mångfalden och vi hoppas därmed att vår satsning ska attrahera fler kvinnor till oss.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

För oss på Permobil är tillgänglighet så klart en hjärtefråga och medan vi är duktiga på att se till rörelsehindrades behov, så har vi en del andra aspekter att tänka på när vi ska genomföra de utbildningar vi behöver. Det handlar om att använda rätt medie/kanal för deltagarna. Vissa kanske behöver skriftliga material medan andra på bästa sätt tar till sig genom att få muntlig information.
I genomförandet kommer vi därför att, så långt som möjligt, anpassa aktiviteterna utifrån deltagarnas behov. Vi utför alltid utvärderingar av de insatser vi gör och där följs även lärformen upp. Utbildningar kommer även att göras i interaktiv form, med hjälp av både text och tal, för att alla ska ha möjlighet att tillgodogöra sig avsedd utbildning.

Genom träffar och kontakter med Barbro Lindgern på processtöd har vi entas om fortsatta utbildningar/träffar i genomförandefasen. Vi kommer bl a att fokusera på tillgänglighet på kommande chefsseminarier där vi kommer arbeta med värdegrund och att möta individer utifrån de förutsättningar de har.

Vi har i förstudien identifierat problematik såsom exepmelvis dyslexi samt koncentrationssvårigheter. Detta kommer att ställa krav på utbildningarnas och uppföljningarnas genomförande och utformning.
Vi kommer därför i projektet att ta stor hjälp av processtöd för att uppnå ett lika stort deltagande hos alla individer och grupperingar.

Vi kommer bl.a att fokusera på:
- Utbildning ledarskap, arbetsorganisation och värdegrund. Kunskap om tillgänglighet och funktionsnedsättning, med syfte att stärka ledarskapet för att kunna möta alla medarbetare.
- Ledning och utveckling av företagets policy – tillgänglighet och arbetsmiljö.

Vår arbetsmiljökommitté som leder vårt systematiska arbetsmiljöarbete har tillgänglighet som ett fokusområde för våra strukturerade arbetsmiljö/skyddsronder. Här arbetar vi med att systematiskt lösa problem som uppmärksammas ur en tillgänglighetsproblematik.

Transnationellt samarbete

Denna aktivitet stryks från projektverksamheten därför att insatserna är kopplade till verksamhets- och produktutveckling. Beräknade kostnader om totalt 80 000 kr tas därför bort från kostnadsbudget. Kommunicerat 2011-10-24.

(I vårt förändringsarbete och inför de utmaningar vi har på den europeiska marknaden kommer vi behöva genomföra benchmarking med våra säljbolag runt om i Europa. Vi måste hitta "best practise" inom koncernen och sprida detta till övriga enheter. Detta gäller bl a inom Customer Support och Service, Produktion och R & D.
)

Vi behöver också genomföra erfarenhetsträffar och skapa visionära forum inom t ex R & D.

Deltagande aktörer

  • Permobil AB
  • Permobil Produktion AB

Kommun

  • Sundsvall
  • Timrå