Logotyp på utskrifter

Omvandling och kompetensförsörjning

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareAGera-Arbetsgivarringen
KontaktpersonBirgitta Dahlén
E-postbirgitta.dahlen@sundsvall.se
Telefonnummer060-19 17 73
Beviljat ESF-stöd2 972 003 kr
Total projektbudget2 972 003 kr
Projektperiod2011-06-15 till 2012-12-15
RegionMellersta Norrland
In English

Sammanfattning

Projektet fokuserar på att erbjuda varslade anställda vid Sundsvalls sjukhus samt Milko kompetensutveckling på två plan: såväl yrkeskompetens som utveckling av anställningsbarhet. 20 mindre företag kommer att erbjudas kompetensutveckling för att kunna utvecklas och inte avvecklas. På ett strukturellt plan bidrar projektet till att synliggöra behovet av brytande av den könssegregerade arbetsmarknaden samt ett förebyggande kompetenstänkande.

Bakgrund

Bakgrund:

AGera har under 2010 genomfört tre stora kompetensanalysomgångar hos medlemsföretagen. Sundsvalls sjukhus 115 personer, Milko 90 personer i produktionen samt 5 tjänstemän, samt 20 mindre företag med totalt 54 anställda varav majoriteten ägda av kvinnor, några av män. Totalt 264 personer. Med utgångspunkt från vad vi känner till om uppsägningstider och återanställningar på sjukhuset, nedläggningen och så småningom övergången från Milko till Arla och småföretagens utveckling av personalstatusen har vi beräknat antalet deltagare till 165.

Anledningarna var följande. På Sundsvalls sjukhus genomfördes en stor personalneddragning,där pågår omställ Milko aviserade om nedläggning av mejeriet och de 20 företagen har signalerat om kompetensutvecklingsbehov för att kunna utvecklas och slippa avvecklas. Några mindre företag vet inte om de kan klara av att fortsätta verksamheten. Kompetensanalyserna har lett fram till de utbildningsbehov som beskrivs i bilaga 1

Analyserna har genomförts med medel från ESF (sjukhuset), men också egna insatser från företagen samt medel från Sundsvalls kommun avsatta av politikerna .Kompetensanalyserna har genomförts enligt det program som tidigare godkänts av ESF och använts vid samtliga analyser. Arbetet har präglats av möten och samtal med såväl ledningar som samtliga deltagare innan analyserna för att skapa samverkan och inflytande över processen.
Arbetet har även resulterat i ett arbetssätt där olika aktörer har lärt sig att samverka och arbetat fram en beredskapsmodell för fortsatt verksamhet i varselsituationer. Se bilaga 2.

Arbetet har varit framgångsrikt och samverkansformen ett nytt sätt för Sundsvallsregionen att arbeta med.

Efter kompetensinventeringen på sjukhuset fanns i september 2010 inte tillräckligt med material för en genomförandeansökan för den ansökningsomgången, dels därför att många återgick i arbete, dels därför att uppsägnngstider inte stämde med ESF-utlysningens genomförandeperiod.Vid detta tillfälle finns nu deltagare med som samtliga har fått sina anställningar förlängda men nu står inför det slutgiltiga avslutet hos arbetsgivaren eller har blivit "kvarräddade" då organisationens omställningsarbete inte har kunnat slutföras. För dessa är det mest en tidsfråga innan nästa varsel kommer.

Slutsatserna från kompetensanalysen på sjukhuset är bl a att personalen och organisationen är i stort behov av ett förebyggande kompetenstänkande. Ett långsiktigt strategiskt tänkande som dels synliggör vårdens framtida behov men också tränar individen i att tänka i egen kompetensutveckling. De som lämnat sjukhuset är generellt sett inte de välutbildade, det är gruppen sjuksköterskor och läkare som är kvar. Den framtida vården kommer att behöva mer specialistkompetenser. Synen på vård och hur den utövas kommer att hastigt förändras
De grupper som slutat är bl a undersköterskor samt personal som omplacerats p g a hälsoskäl. Dessa grupper kan ha svårt att hävda sig på den öppna arbetsmarknaden. Det är inte grupper som berörs i den här ansökan då de redan har slutat, men arbetsmarknadsmässigt har regionen ett dilemma.

Arbetet hos Milko har skett i stor samverkan med en aktiv ledning och det är glädjande att konstatera att det nu resulterar i ett aktivt genomförandeprojekt. De anställda hos Milko är vanligtvis lågutbildade, har arbetat med likartade arbetsuppgifter i många år och är inte så bra rustade inför framtidens arbetsmarknad. Tillsammans med Milkos ledning är vi helt överens om att de utbildningar som individen önskat sig skall vara framåtsyftande och avsedda att rusta varje individ med ny kunskap och nya tankar inför framtiden. Den nya ledningen som tillhör Arla (Arla har köpt Milko) har ett helt nytt synsätt på kompetensförsörjning och önskar stöd för att kompetensutveckla personalen. All personal är dock varslad om uppsägning, vilka som kommer att finnas i den nya organisationen och vilka som kommer att sluta är oklart. Mejeriet har stängt ner sin verksamhet och kommer att öppna upp den igen under sommaren med en ny produktionslinje.

De 20 mindre företagarna har ett annat perspektiv: här handlar problematiken oftast om att det egna företaget har svårt att göra sig gällande på marknaden. Kassainflödet räcker inte till. Företagaren behöver dels fylla på med formell kompetens för att hävda sig i konkurrensen, men dels även lära sig att göra sig synlig, höja affärskompetensen, lära sig nätverka och lära sig att marknadsföra sig och sitt företag. De kvinnliga företagarna jobbar hårt men ser inte vinsten eller vågar inte investera varken tid eller pengar för att visa upp sig på marknaden.
Sammantaget behöver samtliga deltagare såväl utbildningar på ett formellt plan men också en insikt och kulturförändring som handlar om den framtida arbetsmarknaden och det egna ansvaret för att hålla sig anställningsbara. En slutsats är att tänka utbildningar skall inspirera till att få syn på, våga bestämma sig för att satsa för att utvecklas oavsett det gäller anställda eller personer i eget företag. Företagen skall uppmuntras att satsa mer på formell utbildning efter projekttiden
Modell:
AGera arbetar alltid i process och med det egna ansvaret hos individ och företag/organisation.Idag befintliga projekt som "tillsammans är vi Sveriges bästa arbetsgivare" och "varselgruppsarbetet" kommer att användas som plattform för att diskutera kompetensförsörjningsproblematiken och vad vi skall göra åt det. Nya arenor kommer inte att uppfinnas utan vi använder de befintliga och integrerar det här projektet i dessa för att förstärka det och upparbeta de modeller vi redan arbetar med. Modellen med samverkan, nätverkande, process och utnyttjande av gemensamma resurser står i fokus. Såväl organisationer som deltagande individer kommer att tränas i ovanstående tänkesätt. Mervärden tillförs projektet genom att deltagande samverkanspartners bidrar med resurser i form av kunskap och erfarenheter eller studiebesök till målgruppen. Samverkanspartners och deltagare kommer att vara aktiva under projektets gång. Vi tänker helheter och sammanhang.

Syfte

Avsikterna med projektet är flera. Den enskilde deltagaren skall få sina utvecklingsbehov tillgodosedda i ett första steg och inse att det är en början på fortsatt utveckling.Lära om och lära nytt som utlysningen poängterar. För många är det ett nytt tänkesätt att kompetensutveckling är något man måste ägna sig åt under hela livet. Individen skall också kunna knyta ihop sin nyvunna kunskap med organisationens behov av utveckling och organisationen skall se detta som en tillgång. Lärandet skall därför ske på flera plan: ett individuellt eget lärande och en gemensam strategisk utveckling av organisationens "själ" som kan sägas vara den sammantagna summan av all kompetens och behov av utveckling.

Genomförandeprojektet kommer därför att genomföra utbildningar för de individer inom Sundsvalls sjukhus, Milko och de 20 mindre företag och dess anställda som deltagit i AGeras kompetensanalysprogram och som formulerat handlingsplaner med utbildningsbehov.
Avsikten är också att på ett strukturellt plan få individerna och deras organisationer att tänka i nya banor inför framtiden. Att utbilda sig kontinuerligt för att hela tiden möta framtidens krav skall vara självklart. På ett strukturellt plan förväntas även de övriga intressenterna kunna fortsätta utveckla det tankesätt om förebyggande kompetensförsörjning och aktiva samarbeten som så framgångsrikt har präglat arbetet hittills.
Avsikten för de mindre företagen är att bidra till utveckling, få syn på hur de ska träda fram och bli synliga på marknaden, kunna expandera och finna nya produkter som är gångbara samt lära sig tänka i strategiska planer för sin verksamhet

Målsättning

Mätbara projektmål är både kvalitativa och kvantitativa:
Utlysningens mål är tre som passar i projektet:
Mål 1: Att underlätta för kvinnor och män att utvecklas i takt med arbetslivets krav,
Mål 2 att öka kunskapen i arbetslivet om att motverka diskriminering och främja likabehandling
Mål 3 att öka kunskap och förebygga långtidssjukskrivning.

De 165 individer hos Sundsvalls sjukhus, Milko, och 20 mindre företag med sina anställda som sökt utbildningar via kompetensanalyserna skall erhålla och genomföra dessa för att utvecklas i takt med arbetslivets krav och förebygga kommande varselsituationer.
Genom individens kompetensutveckling och organisationens strategiska utveckling kommer långtidssjuksskrivningar per automatik att minska då högre grad av inflytande på sin egen utveckling är en känd faktor för att minska antalet långtidssjukskrivningar. Genom att lära exempelvis mindre företag att tänka och arbeta strategiskt kommer utbrändhetsproblematiken att minska. "Det är enklare att tanka bilen dagen innan tanken står på röd för att slippa onödig stress" citat ur kompetensanalysprogram med mindre företag.

Projektmålen är även kvalitativa: deltagarna skall uppleva att effekterna av utbildningarna även skapar ett nytt eget förståelsesätt för kompetensutveckling. De inblandade intressenterna, sjukhuset, Milko, de 20 företagen, samt Sundsvalls kommun, vuxenutbildningen, universitetet, företagslotsen samt arbetsförmedlingen skall också på ett kvalitativt plan uppleva att effekterna bidrar till att förstärka arbetet med förebyggande kompetensförsörjning och varselsamarbete Effekten skall bli förstärkta samarbeten, naturliga kontaktvägar och kunskap om varandras resurser. För de mindre företagen skall ett förstärkt kassaflöde kunna mätas och för Milko skall hotet om framtida nedläggning kunna minskas. Ett konkret mål är att företaget finns kvar och expanderar inom 3 år.

Målet om likaberättigande och motverkande av diskriminering uppfylls dels genom AGeras sätt att ställa krav på utbildare i frågorna men också genom de strategiska samtal och utbildningar i jämställdhet som kommer att ingå i projektet. Utbildningarna skall matcha de regionala jämställdhetsmålen. I tankesmedjorna kommer även samtal och kunskap om motverkande av diskriminering att vara ett tema. Hur får vi tillgång till en kompetens som människor i utanförskap besitter? "Vi har väldigt välutbildade taxichaufförer" kommentar kompetensanalys.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Under de år som AGera bedrivit esf-projekt har vi blivit mycket medvetna om tillgänglighet som en självklarhet. Lokaler, bemötande, information och kommunikation har integrerats i tänkandet vid varje genomfört projekt och kommer att integreras även i detta.
Att lokaler skall vara tillgängliga med hiss, ramp för rullstol, hörslinga.
Att människor skall bemötas på ett värdigt sätt oavsett bakgrund, ålder, etnicitet och få känna sig respekterade.
Att tillgänglighet omfattar såväl värdig och konkret hjälp vid exempelvis dyslexi som synsvårigheter eller skriftligt material som är läsbart för alla deltagare oavsett exempelvis språk.
Då AGera under åren tränat upp en god färdighet för tillgängligheten så handlar mycket av arbetet att dels se till att de deltagande individerna har en tillgänglig miljö, men också att deltagande individer, intressenter och samarbetspartners tar del av och själva lär sig hur man tänker och skapar tillgänglighet för att själva kunna fortsätta tänkandet i vardagen. En konkret tillgänglighetsfråga är också att eftersöka personal med fysiska funktionshinder som arbetar i projektet. Detta är inte syftet med tillgänglighetsfrågan i ansökan men kan tjäna som ett gott exempel.

Jämställdhetsintegrering

Resutaten:
Jämställdhetsanalyserna i kompetensanalyserna visar på brister såväl i genderkunskap som organisationernas sätt att arbeta med jämställdhetsfrågorna. I swot-analyserna framgår tydligt att det exempelvis på Milko finns förutsättningsar för en jämställd arbetsplats med likvärdiga löner men att det inte ingår fler än få kvinnor inom företaget varför frågan s a s inte betraktas som angelägen. Själva frågeställningen berör inte individerna. Se förstudierapport. De stora organisationerna har jämställdhetspolicys som inte är särskilt aktiva i vardagen Genderfrågor har ingen framträdande roll i organisationernas arbete. För de deltagande individerna innebär det att hela arbetsmarknaden inte blir synlig, det är mer i undantagsfall som exempelvis en undersköterska kan tänka sig att börja köra lastbil eller kanske vidareutbilda sig till läkare.
För de deltagande små företagen som ofta drivs av kvinnor blir det synbart att kvinnorna saknar nätverk och marknadsföringsmöjligheter som gör dom synliga på marknaden. En gammaldags kvinnoroll förhindrar ofta möjligheten till utveckling och nytänkande.En utveckling som medvetandegör företagarna i frågorna är helt nödvändig.
De mindre företagen behöver kunskap i jämställdhet för att kunna utveckla affärsmässigheten, våga stå upp för sig, se vilka system i exvis familjen som hindrar och få insikt i hur varje företagare kan förändra sitt företags utveckling genom en jämställd verksamhet. Konkret kan det för en företagande kvinna exempelvis betyda att hon ökar sitt affärsmannaskap, vänjer sig vid att röra sig i affärsmässiga sammanhang och organiserar om livet och lyfter företagande från en "privat" nivå till en mer professionell. Företaget skall vara en huvudverksamhet, inte en sidoverksamhet för att bidra till tillväxt för såväl henne som regionen.

I det här projektet kommer jämställdhetsutbildningar att skapas för organisationernas ledningar samt ingå för deltagarna i de olika utbildningar som genomförs.
Fakta och statistik kommer att presenteras för deltagande företag.
Inköpta utbildare kommer att kravställas att ha genuskunskap samt påvisa hur det kommer att synas i de olika utbildningarna. De inköpta utbildarna skall ha ett inslag av genuskunskap i varje utbildning för att öka kunskapsnivån hos deltagarna.
Styrgrupp och andra grupperingar kommer att vara jämt könsfördelade.Seminairerna kommer att innehålla föreläsningar om problemet med den könssegregerade arbetsmarknaden samt konkreta förslag till lösningar.

Samarbetspartners

 • AGera-Arbetsgivarringen
 • Arbetsförmedlingen i Sundsvall
 • Förvaltning för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration

Deltagande aktörer

 • 2qrehab
 • AGera-Arbetsgivarringen
 • Alti Konsult
 • Andersson TapetserarverkstadAB
 • Arken Zoo
 • Arla Foods
 • Frilandsjournalist Ingela Hofs
 • Harang AB
 • I Ö Lera Med Mera
 • Kerstins Harmoni och Livsenerg
 • Kreativ Friskvård i Sundsvall
 • Kämsby Text och Design
 • Livsstilsbyrån
 • Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand
 • Milko
 • Patricia Björklund MentalCoach
 • Pictus
 • RE/MAX Mäklarna
 • Trim Träna I Matfors

Kommun

 • Härnösand
 • Sundsvall
 • Timrå