Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Omställning-analysfas offentlig sektor

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareAGera-Arbetsgivarringen
KontaktpersonBirgitta Dahlén
E-postbirgitta.dahlen@sundsvall.se
Telefonnummer060-19 17 73
Beviljat ESF-stöd249 704 kr
Total projektbudget249 704 kr
Projektperiod2010-05-17 till 2010-09-30
RegionMellersta Norrland
In English

Sammanfattning

Syfte är att kompetensanalysera 600 varslade medarbetare för att bidra till en stor omställning av arbetskraft från offentlig sektor. Målgrupp är varslade inom Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand och Sundsvalls kommun. Analysen skall synliggöra den enskildes kompetens, förmåga och möjlighet till vidareutbildning och synliggöra otraditionella yrkesområden.

Bakgrund

Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand och Sundsvalls kommun kommer under nuvarande och nästa år tillsamamns att varsla upp till cirka 800-1200 personer, mestadels kvinnor.

I och med detta kommer arbetsmarknaden att förändras. Personer anställda inom en sektor bestående av kvinnlig arbetskraft omstruktureras. I det omställningsarbetet behöver individerna som varslas en rejäl skjuts framåt för att få ett självförtroende och ett nytänkande för sitt fortsatta yrkesliv.

Gruppen består generellt av arbetskraft som inte är högutbildad, har i regel en kompetens inom ett specifikt område där många konkurerar om allt färre jobb samt kanske inte har tänkt i egen kompetensutveckling.

En del av gruppen bör kompetensutveckla sig inom det område de sägs upp ifrån, då pensionsavgångarna inom de tre närmaste åren kommer att innebära ett behov av specialistkompetenser inom exempelvis sjukvård och skola. Andra behöver ställas om till helt andra yrkesområden och få syn på en arbetsmarknad som spänner över hela området, det vill säga även den del av arbetsmarknaden som av tradition har mest manlig arbetskraft.

Syfte

Syftet är att kompetensanalysera 600 varslade medarbetare anställda av Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand och Sundsvalls kommun. Detta sker i ett samverkansprojekt för att inventera varje deltagares kompetens, få denna att få syn på sin väg framåt, skapa strategier för fortsatt anställningsbarhet och skapa kontakter som möjliggör utveckling i form av exempelvis studiebesök, mentorskap eller nätverkskontakter inom AGeras nätverk. I och med att grupper från olika organisationer deltar tillsammans skapas ett erfarenhetsutbyte och vidgat perspektiv.

Målsättning

Att samtliga deltagare efter genomgången kompetensanalys har en färdplan för sin fortsatta väg. Det innebär såväl möjligheter att utbilda sig i ett genomförandeprojekt som strategier för vad deltagaren skall göra när anställningen har upphört hos arbetsgivaren.

Att hälften av deltagarna har sökt om fortsatt utbildning via esf-rådets genomförandeprojekt.
Projektansökan för fortsatta utbildningar via genomförandeprojekt inlämnat 7 september.

Att samtliga deltagare fått syn på för gruppen även otraditionella yrken.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

De lokaler som kommer att användas ställs till förfogande av Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand och Sundsvalls kommun. Dessa är utrustad med hörslingor, hissar, ramper m m. Behövs språklig tolkning eller extrastöd för till exempel dyslektiker kommer detta att ställas till förfogande via tolk eller lässtöd. Aktiviteterna kommer att möta upp individens behov av stöd för att maximal tillgänglighet skall uppnås.

Bemötandet är en del av AGeras grundvärderingar, allas rätt till ett likvärdigt bemötande, varför interkonsulterna har det i sin utbildning. Praktiskt innebär tillgänglighet ett lyhört arbetssätt som löpande är öppet för alla synpunkter och förslag kring funktionsnedsättningar och dess behov av anpassning, då även inte den rent konkreta anpassning, utan även en ansats att angripa frågeställningen gällande tillgänglighet utifrån anställningsbarhet, vad har vi för värderingar ect.

Materialet är det av ESF-rådet tidigare godkända utbildningsmaterial för kompetensanalyser kompletterat med en framtidsanalys samt en utbildning i genderkunskap för att bryta den könssegregerade arbetsmarknaden.

Samarbetspartners

  • Lärarutbildningsnämnden
  • SCA Forest Products AB

Deltagande aktörer

  • Arbetsförmedlingen Sundsvall
  • Förvaltning för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration
  • Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand

Kommun

  • Sundsvall