Logotyp på utskrifter

Omställning AGeras medlemmar

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareAGera-Arbetsgivarringen
KontaktpersonBirgitta Dahlén
E-postbirgitta.dahlen@sundsvall.se
Telefonnummer060-19 17 73
Beviljat ESF-stöd746 270 kr
Total projektbudget746 270 kr
Projektperiod2009-02-02 till 2009-03-31
RegionMellersta Norrland
In English

Sammanfattning

Förstudien analyserar kompetensbehovet hos anställda som riskerar utanförskap/arbetslöshet.De anställda får möjlighet till nya jobb genom ett kommande genomförandeprojekt. AGeras medlemsföretag/organisationer skall känna en stark vi-känsla för att stå starka även i en lågkonjunktur.

Bakgrund

Vi har kommit in i en lågkonjunktur med många och ibland oväntade varsel. Olika företag/organisationer har redan börjat varsla eller står inför neddragningar dels nu akut och dels lite på sikt.De personer som berörs av varsel kan stå utan relevant utbildning eller kompetens för att kunna gå vidare i ett yrkesliv. En vanlig anledning till detta är att många under sitt yrkesliv befunnit sig länge på samma arbetsplats och varit "inlåsta" (Aronsson Arbetslivsinstitutet 2002, studie om inlåsningseffekten) utan att ha kompetenshöjt sig för att möta arbetsmarknadens nya krav.Samtidigt som det inom andra yrkesområden fortfarande kan råda brist på kompetens. Förstudien/kartläggningen skall genom att de varslade/de som riskerar att varslas gör kompetensanalyser snabbt skapa individuella handlingsplaner, så att dessa via ett kommande genomförandeprojekt, får en möjlighet till kompetenshöjning och omställning för att kunna gå vidare till en ny anställning hos annan arbetsgivare. I nuläget är det industri som exempelvis Kubal Metso, Milko, och offentlig sektor som exempelvis sjukhuset och kommunen som varslat/aviserar varsel. För själva analysfasen kommer AGeras redan utarbetade rörlighetsprogram att användas. Programmet använder etablerade metoder såsom feedback, MBTI, trepartssamtal, nätverkstänkande m fl. Kompetensanalysen är i fokus för deltagarna genom programmet och de olika inslagen syftar till att varje deltagare skall få en så egen heltäckande bild som det är möjligt för sin kompetensutveckling. Programmet bygger dels på målsättningen att varje deltagare skall skapa en egen handlingsplan men också utveckla sin förmåga att bli ledare i sitt eget liv för att få styrfart framåt. Medlemsorganisationerna kommer att involveras för att via studiebesök och mentorskap stötta deltagarna att se nytt och höja blicken för eget nytänkande.
Ledningsgrupper och arbetsledning kommer att erbjudas AGeras etablerade arbetsform tankesmedjor för att delta. Ett open space kommer att genomföras.är snabbt erbjuda personer och deras organisationer ett effektivt sätt att skapa en kompetenshöjning och ett sätt att få syn på andra möjligheter på arbetsmarknaden som gör att de anställda som står inför varsel snabbt kommer iväg på en resa med nytt mål och slipper hamna i arbetslöshet.

Syfte

Syftet med förstudien/kartläggnignen är att deltagande medlemsorganisationer kommer att kunna erbjuda de personer som riskerar att drabbas av eller redan är varslade att delta i en kompetensanalys.
I ett kommande genomförandeprojektet möjliggör
detta sedan att deltagarna kommer att kunna kompetenshöja sig på ett sådant sätt att mer möjligheter och andra yrken öppnas upp på arbetsmarknaden.
Olika ledningsfunktioner involveras under förstudieperioden och ett syfte blir då också att göra arbetsgivarna delaktiga i processen och kunna skapa samarbetsformer specifikt i denna fråga som möjliggör att modellen redan är etablerad om nya varsel tillkommer under 2009.
Ett syfte är också att de varslade får syn på bristyrken.

Målsättning

Varje enskild deltagare har efter avslutad förprojektering/kartläggning utarbetat en egen kompetensanalys - verksamhetsplan som sedan genomförs under den uppsägningstid som vederbörande har.
Förstudien skall utmynna i ett genomförandeprojekt där deltagare ges möjlighet att genomföra sin verksamhetsplan och dessutom skapa grund för en positiv fortsättning efter projekttiden. Alla deltagare kommer inte att kunna delta i det kommande genomförandeprojektet, men kommer att kunna skapa andra lösningar, kompetenshöjning via komvux exempelvis. Alla deltagare analysresultat kommer att sammanställas
Under förstudien skall deltagande företag genomföra gemensamma strategiska samtal för att se på vilket sätt effekterna av uppsägningarna kan mildras.De strategiska samtalen kommer att involvera såväl den arbetsledning som finns närmast de som riskerar/står inför varsel som den ledning som finns i de berörda medlemsorganisationerna.
Alla medlemsföretag i arbetsgivarringen erhåller en kompetensankät för att analysera vilka behov av arbetskraft man ser under de kommande tre åren för att på ett smidigt sätt möjliggöra för varslad arbetskraft att utveckla sig mot de förväntade yrken där arbete kommer att finnas.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Förprojekteringen skall skapa en grund av förståelse och ökad kunskap om hur verksamheten skall vara tillgänglig för alla.

Vilka behov och åtgärder behövs för allas tillgänglighet?

Alla lokaler som kommer att användas är handikappanpassade utifrån individens behov i form av hörslinga, ramp etc. All information ska finnas i lättläst version både gällande hemsida och trycksaker. Detta för att öka tillgängligheten för personer med läs- och skrivsvårigheter eller med svenska som andra språk.

Tolk kommer att anlitas efter behov både vid stora och/eller små möten. Grundarbetet som påbörjas under förprojekteringen skall ligga till grund och vidareutvecklas för att maximal tillgänglighet ska uppnås under genomförandet.

Samarbetspartners

  • Kubal, Kubikenborg Aluminium AB
  • Landstinget Västernorrland
  • Metso Paper
  • SCA Forest Products AB
  • Sundsvalls kommun

Kommun

  • Härnösand
  • Sundsvall
  • Timrå