Logotyp på utskrifter

Oasen

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareKultur- utbildning- och fritidsförvaltning
KontaktpersonMarie Dahlqvist
E-postmarie.dahlqvist@solleftea.se
Telefonnummer0620-68 22 88
Beviljat ESF-stöd250 000 kr
Total projektbudget336 342 kr
Projektperiod2010-01-01 till 2010-06-30
RegionMellersta Norrland
In English

Sammanfattning

Målsättningen är att öka ungdomars drivkraft samt öka anställningsbarheten för ungdomar som står långt utanför arbetsmarknaden. Vi ska minska deras utanförskap genom att ge den enskilde verktyg som stärker deras självförtroende vilket också bidrar till den framtida arbetskraftsförsörjningen.

Bakgrund

Ungdomsarbetslösheten i relation till de vuxnas arbetslöshet har under de senaste tio åren ökat i Sverige. Anställningsformen är ofta deltidsarbete eller tillfälliga timanställningar. Den svenska arbetsmarknadsstiftningen anser enligt många vara ett stort hinder för unga människors inträde på arbetsmarknaden. Likaså visar en jämförelse med andra länder att de länder som har en förmånlig arbetslöshetsersättning ändå tenderar att ha en högre ungdomsarbetslöshet. Ytterligare en förklaring till den höga ungdomsarbetslösheten kan vara bristen på förankring på arbetsmarknanden då många tjänster förmedlas genom kontakter samt att cirka 20 procent av ungdomarna påbörjar eller avslutar inte sina gymnasiestudier vilket försämrar chanserna till ett arbete väsentligt. Andelen arbetslösa ungdomar 16-24 år ligger idag högt över andelen vuxnas arbetslöshet i Sollefteå kommun. Samtidigt visar den kartläggning som genomförts inom ramen för projekt Arbetskraftsförsörjning i Sollefteå (Y-3042-140-04) att 25 procent av den totala arbetskraften i kommunen kommer inom en tio års period att gå i pension. Studien visar att pensionsavgångar kommer att ske inom både den privata och den offentliga sektorn samt inom de flesta branscher. I teorin innebär detta att man bör möta upp efterfrågan på arbetskraft i så god tid som möjligt.
Det svenska välfärdssystemet bygger nästan undantagslöst på att ersättningarna ska kompensera ett inkomstbortfall vid arbetslöshet, sjukdom, ålderdom etc. Villkoren för enskilda människor inom socialförsäkringssystemen har med andra ord att göra med nuvarande och tidigare prestationer på arbetsmarknaden. Denna mycket starka koppling mellan förvärvsinkomster och ersättningsnivåer innebär att gruppen som inte vare sig har slutfört studier eller har etablerat sig på arbetsmarknaden har ett betydligt sämre skydd än andra, t.ex. vid arbetslöshet och sjukdom. För gruppen med svag förankring på arbetsmarknaden innebär det att de i många fall är tvungna att leva på socialbidrag för att klara sin försörjning.
Likaså uttrycker Arbetsförmedlingen en oro att andelen ungdomar som inte avslutar sina gymnasiestudier har ökat de senaste åren. Idag finns det 465 stycken ungdomar 18-24 år inskrivna på arbetsfömedlingen varav många inte slutfört sina gymnasiestudier. Vidare är många ungdomar 16-24 år aktuella inom socialtjänsten.
Tanken med förprojekteringen är att genomförande organisation, dvs Reveljen-Centrum för Vuxnas Lärande och Utveckling, i första hand ska fånga upp de ungdomar som inte slutfört eller påbörjat sina studier för att öka deras chanser till att bli delaktig i det framtida arbetslivet.
Detta kommer till stor del att ske genom en samordning av olika register såsom register från skatteverket samt listor på de ungdomar som slutfört högstadiets studier men inte påbörjat den gymnasiala utbildningen. Reveljen har även ett gott samarbete med gymnasieskolan om de elever som hoppar av och har där goda möjligheter att nå de ungdomarna.
Reveljen ska även inleda en fyra veckors introduktionsperiod som är inriktad på en analys och kartläggning av deltagarens sociala situation, utbildningsnivå, informell kompetens samt vilka möjligheter och intressen som deltagaren har.
Förprojekteringen ska också innefatta att bilda en samverkansgrupp mellan Reveljen, Arbetsförmedlingen, Socialförvaltningen, Ungdomsdelegationen i Sollefteå, idrottsklubbar, studieförbunden samt kyrkan för att kunna introducera ungdomarna i nätverksbyggande.

Syfte

Det övergripande syften med projektet Oasen är att fånga upp studietrötta ungdomar för att motivera, inspirera och vägleda dem till att dels avsluta sina gymnasiestudier men även till ett yrkes- eller studieval som passar individen. Syften är också att förbereda deltagarna för arbetslivets villkor och hjälpa dem att bli anställningsbara i högre utsträckning genom kartläggnings- och coachinginsatser samt anpassad matchning- och orienteringskurser. Ett särskilt fokus läggs på personer som inte har någon påbörjad eller slutförd gymnasieutbildning samt personer som har försörjningsstöd från socialtjänsten.

Syftet med förprojekteringen är att kartlägga de ungdomar som inte har påbörjat eller avslutat sina gymnasiestudier för att därefter erbjuda dem möjlighet att delta i genomförandet av projektet.

Förprojekteringen ska även skapa en medvetenhet hos de organisationer och förvaltningar som kommer att vara delaktig i projektet gällande vikten av att dessa ungdomar får en plats i samhället både ur det sociala men även den ekonomiska aspekten för Sollefteå Kommun.

Målsättning

Den övergripande målsättningen är att öka ungdomars drivkraft att hitta en väl anpassad och individuell studie- eller yrkesinriktning samt öka anställningsbarheten för ungdomar som står långt utanför arbetsmarknaden genom att underlätta och stödja dem. Projektet ska också minska deras utanförskap genom att ge den enskilde verktyg och kunskap som stärker deras självförtroende och medvetenhet om den egna kompetensen. Därmed skulle de också bidra till den framtida arbetskraftsförsörjningen, men också uppnå målet om egen försörjning.

Målet med förstudien är att identifiera och kartlägga 90% av de ungdomar som idag står utanför arbetsmarknaden på grund av ej slutförda gymnasiestudier eller som ingår i socialtjänsten.
Ambitionen är att 50 % av de identifierade deltagarna ska ha gått vidare till studier eller arbete efter projektdeltagandet.

Ett annat mål med projektet är vidare ett samarbete över kommungränserna överbrygga mentala hinder om fysiska och mentala avstånd inom Västernorrlands län och därmed implementera tanken om länet som en större studie- och arbetsmarknadsregion.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Reveljens lokaler och samtliga lärmijöer är anpassade för personer med funktionshinder. Lokalerna är gamla men har de senaste åren genomgått stora ombyggnationer, bland annat för att ytterligare anpassa lokalerna ur tillgänglighetssynpunkt. Det finns hissar, ramper, automatiska dörröppnare etc.
Personal inom Reveljen har kompetensutvecklats inom området lärande och funktionshinder. Diskussioner har förts om hur lärandet för olika funktionshinder ska anpassas. Man möter dagligen dyslektiker, personer med hörselnedsättning och synproblematik.
Lokalerna är genomgångna av samhällsbyggnadskontoret för att just kartlägga dessa utifrån funktionshindrades behov. Ytterligare kompetensutveckling inom området sker kontinuerligt då Reveljen är en plats som är öppen för alla människor oavsett eventuellt funktionshinder.

Medfinansiärer

  • Kultur- utbildning- och fritidsförvaltning

Kommun

  • Sollefteå