Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Nytt Arbetssätt

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareArbetsmarknad Vuxna
KontaktpersonRonny Rönnbäck
E-postronny.ronnback@sundsvall.se
Telefonnummer060-19 28 86
Beviljat ESF-stöd171 375 kr
Total projektbudget230 250 kr
Projektperiod2008-08-22 till 2009-02-21
RegionMellersta Norrland
In English

Sammanfattning

Arbetsmarknad vuxna inom Sundsvall kommun har fått en ny målgrupp att arbeta med. Den nya målgruppen står längre från arbetsmarknaden än tidigare målgrupp och har andra behov för att på sikt kunna etablera sig och stanna kvar på den ordinare arbetsmarkanden. Dagens arbetssätt är anpassat till den tidigare målgruppen vilken har visat sig inte vara lika effektiv för den nya målgruppen.

Mot den bakgrunden ser Arbetsmarknad vuxna ett behov av att förändra sitt arbetssätt för att få full effekt av sin verksamhet. Kunskapen för hur arbetssättet skall förändras finns i viss mån inom Arbetsmarknad vuxna men den kunskapen måste kompletteras med kunskap från andra aktörer som möter och påverkar den nya målgruppen. Dessa aktörer är främst Socialtjänsten, Arbetsförmedlingen, Integrationsenheten, potentiella arbetsgivare och den nya målgruppen själv. Därför vill Arbetsmarknad vuxna genomföra förprojekteringen Nytt arbetssätt.

Förprojekteringen skall resultera i en rapport som beskriver förslag på ett nytt arbetssätt där aktörernas erfarenheter och önskemål har tagits i beaktande. Rapporten skall innehålla tillräckligt med information för att ett beslut om förändring av arbetssättet skall kunna fattas. Rapporten skall även innehålla förslag på arbetsrutiner inom genomförandeprojektet.

Förprojekteringen skall genomföras under sju månader 2008-2009.

Bakgrund

A: Arbetsmarknad vuxna inom Sundsvalls kommun har efter den förändrade inriktning på åtgärder mot arbetslösheten på regeringsnivå börjat arbeta med en ny målgrupp. Tidigare arbetade enheten med individer som stod relativt nära arbetsmarknaden och gav de individerna det stöd som de behövde för att etablera sig på arbetsmarknaden. Nu består målgruppen av individer som står något längre från arbetsmarknaden än den tidigare målgruppen gjorde och individerna har i allmänhet långa perioder av arbetslöshet bakom sig. Den nya målgruppen har därför andra behov av stöd än den målgrupp som Arbetsmarknad vuxna arbetade med tidigare.

Det problem som Arbetsmarknad vuxna upplever är att det tidigare arbetssättet inte är lika effektivt eller i tillräckligt hög grad tillgodoser den nya målgruppens behov. Syftet med verksamheten är dock densamma: att nå en så hög andel självförsörjande individer som möjligt.

De nya möjligheter som Arbetsmarknad vuxna vill utveckla är att ta reda på vilka metoder och arbetssätt som är de effektivaste för att möta den nya målgruppens behov och sammanlänka dessa behov med potentiella arbetsgivares krav och behov. Med potentiella arbetsgivare avses främst företag och organisationer i Sundsvall med omnejd. De inledande frågeställningar som Arbetsmarknad vuxna har identifierat är:

- Vilka behov har den nya målgruppen?
- Vilka samarbetspartners behövs för ett framgångsrikt arbete med den nya målgruppen?
- Vilka av de arbetssätt som användes tidigare kan användas med den nya målgruppen?
- Hur anser representanter ur den nya målgruppen att Arbetsmarknad vuxna på bästa sätt kan stödja dem?
- Hur anser de potentiella arbetsgivarna att Arbetsmarknad vuxna på bästa sätt kan stödja den nya målgruppen?

Ytterligare frågeställningar kan komma att identifieras under förprojekteringen.

Mot ovanstående bakgrund vill Arbetsmarknad vuxna genomföra förprojekteringen Nytt Arbetssätt i samverkan med Socialtjänsten, Arbetsförmedlingen och potentiella arbetsgivare.

Förprojekteringen skall resultera i en rapport som ligger till grund för utformningen av ett nytt arbetssätt för Arbetsmarknad vuxna. Rapporten kommer även att ligga till en grund för ett genomförandeprojekt där det nya arbetssättet används. Möjligheten att söka EU-medel för genomförandeprojektet kommer att undersökas.

Syfte

Syftet med förprojekteringen är att utifrån den förändrade målgruppens behov utveckla de effektivaste arbetssättet att nå en så hög andel självförsörjande individer som möjligt.

Detta skall ske genom att plocka de mest framgångsrika arbetssätten och samarbeten från det tidigare arbetssättet och sammanlänka dem med den nya målgruppens behov och potentiella arbetsgivares önskemål.

Målsättning

Förprojekteringen mål är att sammanställa en rapport som innehåller förslag till ett framtida arbetssätt utifrån den nya målgrupp som Arbetsmarknad vuxna möter.

Det i rapporten föreslagna arbetssättet kommer att ligga till grund för ett genomförandeprojekt där ekonomiska medel kommer att sökas från EU's strukturfonder.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Under förprojektet kommer tillgängligheten främst att beaktas genom att fokus läggs på att skapa en bild av hur tillgängligheten för personer med funktionshinder skall säkerställas under genomförandeprojektet.

Det innebär att förprojekteringen kommer att hämta kunskap och fakta om de faktiska förhållanden som råder vid Arbetsmarknad vuxna idag och de eventuella problem/svårigheter som finns kopplade till tillgänglighetskravet. Detta skall vägas samman med de tillgänglighetskrav som den nya målgruppen har. Utifrån denna sammanvägning/analys skall behov av förändring/utveckling tas fram och tydligt presenteras i den rapport som delges beslutsfattarna. Det kan gälla, men inte begränsas av: förändringar av utformning av lokaler och arbetssätt, kunskap och förståelse för andras situation, möjliggöra för alla att delta i genomgångar/diskussioner och att informationen skall vara anpassade till målgruppen avseende innehåll och kommunikationsväg.

Transnationellt samarbete

Inte tillämpligt

Medfinansiärer

 • Arbetsmarknad Vuxna

Samarbetspartners

 • Arbetsförmedlingen Sundsvall
 • Sundsvalls kommun, Socialtjänsten, Individ och familjeomsorg (IFO)

Kommun

 • Bergs
 • Bräcke
 • Härjedalen
 • Härnösand
 • Kramfors
 • Krokom
 • Ragunda
 • Sollefteå
 • Strömsund
 • Sundsvall
 • Timrå
 • Ånge
 • Åre
 • Örnsköldsvik
 • Östersund