Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Nya socialfonden i Jämtlands län

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareRegionförbundet Jämlands län
KontaktpersonSusanne Edfeldt Sjöling
E-postsusanne.e.sjoling@regionjamtland.se
Telefonnummer063-14 65 96
Beviljat ESF-stöd2 245 345 kr
Total projektbudget2 245 345 kr
Projektperiod2014-01-02 till 2014-12-31
RegionMellersta Norrland
In English

Sammanfattning

Projektet ska på en strategisk och strukturell nivå analysera regionens behov av insatser och projekt inför den nya programperioden för socialfonden. Syftet är att använda socialfonden på ett sådant sätt att fler långsiktiga strukturella och organisatoriska resultat uppnås i utvecklingsarbetet för fondens målgrupper. Förstudien ska ske i nära samverkan med kommunerna, arbetsförmedling och försäkringskassan så att en plattform för samverkan förbereds.

Bakgrund

Regionförbundet Jämtlands län som ägs av länets 8 kommuner och Jämtlands läns landsting har det regionala utvecklingsansvaret och samordning i länet. I detta arbete ingår en rad analyser som ligger till grund för regionala strategier och program samt även att samordna flera av de utvecklingsarbeten och processer som ägarna sett som särkilt viktiga att samverka kring.
Några centrala områden är regionens framtida arbetskrafts- och kompetensförsörjning där ett minskat utanförskap är nödvändigt så att fler är i arbete och kan motverka den demografiska obalans som länet har med en alltmer åldrande befolkning och en relativt stor andel arbetslösa och sjukskrivna samt en lång etableringstid för nyanlända flyktningar och invandrare.
Den grundläggande problematiken är låga inkomster (218 000 per år i snitt) samt en minskning av andelen unga där t ex 19-25 åringarna beräknas minska från knappt 12000 idag till ca 8000 2020 och en ökning av andelen äldre över 80 år med ca 30 % i flera av länets kommuner mot 2025. Det här innebär en minskad skattekraft och att allt färre ska försörja allt fler. Samtidigt finns en strukturell obalans på arbetsmarknaden där flera branscher och offentlig sektor har stora rekryteringsbehov framöver till följd av den demografiska utvecklingen santidigt som antalet arbetslösa är relativt högt ca 5-6000 personer vid mätningarna de senaste åren och antalet sjukskrivna längre tid än 2 v är 6-8000 personer. Totalt arbetar ca 60 000 personer i länet. Sammantaget innebär den här bilden att kraftiga insatser är nödvändiga för att få en bättre matchning mellan arbetsmarknadens behov, utbudet av utbildning och kompetensutveckling samt individernas önskemål och viljeinriktning.
I Jämtlands län pågår ett stort antal processer och projekt hos olika huvudmän i syfte att komma tillrätta med den här problembilden. Det gäller inom områden som rör ungdomsarbetslösheten, kompetensförsörjning, integration, funktionsnedsättningar, studieavbrott/drop outs, studievägledning etc. Flera av dessa processer har operationaliserats genom olika former av utvecklingsprojekt med stöd från socialfonden under innevarande programperiod och implementering sker och har skett med positiva resultat främst för de individer som har deltagit i projekten. De strukturella resultaten har varit svårare att uppnå inte minst då de kräver betydligt längre tid än den normala projekttiden på 3 år. Regionförbundet har sedan tillkomsten 2011-01-01 varit projektägare till flera av projekten t ex Lärlingslotsen, drop outs och kompetensplattform och har också samverkat med övriga myndigheter och kommuner i länet kring ett antal socialfondsprojekt t ex Navigatorcentrum, Arbetslivscenter, Röda tråden.

I detta projekt avser regionförbundet att göra en strategisk genomgång av alla de processer som pågår i regionen och som har en koppling till problematiken med utanförskap. Till grund för detta arbete ligger de behovsanalyser av regionen som är gjorda det senaste halvåret i samband med arbetet med den regionala utvecklingsstrategin och programarbeten med EU:s strukturfonder och de interregionala fonderna. Det huvudproblem som projektet ska lösa är en bättre regional samordning vad gäller struktur och organisation för insatser med socialfondsprojekt till målgruppen unga, funktionshindrade och utlandsfödda inför kommande programperiod. Här behövs dels en analys och intitiativ för nya projektinitiativ liksom hur vi hanterar övergången till den nya programperioden för pågående och nyligen avslutade projekt. En fördjupad samverkan och samsyn mellan kommuner, arbetsförmedling,försäkringskassan, regionförbund och övriga aktörer skapar förutsättningar för en gemensam regional plattform med effektivare strukturella effekter till stöd för ett långsiktigt minskat utanförskap för målgruppen. Projektet kommer att ha ett särskilt fokus på kompetensförsörjning med ett ökat arbetskraftsutbud så att fler som idag befinner sig i utanförskap kommer in på arbetsmarknaden. Särskilt viktigt är i detta sammanhang strategier för ungdomar, integration och funktionsnedsatta.

Målsättning

Att regionens socialfondsprogram och projekt i större utsträckning än hittills får mer strukturella och strategiska resultat och att påverkan av berörda aktörer sker på organisationsnivå.
Att inför den nya programperioden skapa en mjuk övergång för pågående processer och socialfondsprojekt samt förbereda och mobilisera kommuner och övriga regionala aktörer i arbetet med att finna nya innovativa ideér och projektinitiativ. En övergripande målsättning är också att skapa någon form av strategisk gemensam plattform i regionen för arbetet med utanförskapsfrågorna i socialfonden. Projektet ska här vidareutveckla de nätverk och samordning som regionförbundet redan har med aktörerna inom detta område t ex kommunerna, arbetsförmedlingen, Mittuniversitetet, försäkringskassan, gymnasieförbundet.
Projektet ska också säkerställa att kommande utvecklingsprojekt inom socialfonden ligger i linje med RUS, den regionala utvecklingsstrategin, som i sin tur tar sin utgångspunkt i EU 2020 och därtill hörande nationella styrdokument.

De övergripande målet är en tryggad kompetensförsörjning för regionen genom en aktiv mobilisering för ett ökat arbetskraftsutbud. Detta kan ske genom att minska andelen personer i utanförskap. Särskilt viktiga insatser är att förkorta etableringstiden för invandrare/flyktingar, fler unga i utbildning eller arbete samt åtgärder så att fler med funktionsnedsättning ges möjlighet att medverka på arbetsmarknaden. I detta sammanhang är regionens samlade infrastruktur i det livslånga lärandet viktiga verktyg och en förutsättning för framgång. T ex är tillgången till lärcentra och flexibelt lärande för vuxna viktig liksom stöd till de elever i gymnasieskolan som riskerar att hoppa av och inte fullfölja sin gymnasieexamen.
I dagsläget pågår en rad processer och projekt i regionen inom dessa områden t ex projekt lärlingslotsen som är en strukturell modell för arbetsplatsförlagd och flexibel utbildning, PlugIn som handlar om strategier och modeller för att minska studieavbrotten i gymnasieskolan, Arbetslivscenter och Röda tråden som handlar om att ge gruppen långtidssjukskrivna och arbetslösa med psykisk ohälsa möjligheter att komma tillbaka till arbetsmarknaden liksom projektet Solaris som dessutom har ett fokus på utlandsfödda. Regionförbundets har också ansvar för samordning av den regionala samverkan inom integration .
Andra viktiga arenor att utveckla är Navigatorcentrum som byggs upp i kommunerna med ett syfte att ha "en väg in" för ungdomar till arbete och utbildning. Kompetensplattformen är också en viktig strategisk och strukturell arena där analyser och planering av regionens kompetensbehov sker och vilka insatser som behövs, utvecklingen av en valideringmodell mm.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet kommer att på en strategisk och strukturell nivå analysera behov av insatser och projekt till stöd för personer med olika typer av funktionshinder som gör att de hamnat eller riskerar att hamna i utanförskap. Ett antal processer och projekt pågår i länet t ex arbetslivscenter, röda tråden, plugin och navigatorcentrum och det är viktigt att dessa projekt och processer får en bra och samordnad övergång till den nya programperioden samtidigt som det finns behov av nya initiativ inom andra områden.

Transnationellt samarbete

I förstudien ska den transnationella dimensionen analyseras och belysas. Det är viktigt att klargöra betydelsen av transnationellt samarbete och mervärden vid utbyten med andra regioner. Hur kan transnationella aktiviteter minska utanförskapet? Hur kan vi stärka strukturerna för utbyten och samarbeten så att t ex fler ungdomar får vidgade vyer, en stärkt självkänsla och kan se hela Europa som en tänkbar arbetsmarknad?
Strukturer för transnationalitet i regionen handlar om goda kontakter och kvalitetssäkrade organisationer att utbyta personer med och en god beredskap här hemma att kunna ta emot personer från andra regioner dvs ha boende, praktikplatser etc.

Samarbetspartners

 • Arbetsförmedlingen Östersund
 • Framtids- och utvecklingsförvaltning
 • Försäkringskassan Östersund
 • Krokoms kommun, Kommunstyrelsen
 • Lärcentrum
 • Ragunda gymnasieskola
 • Åre verksamhetsförvaltning
 • ÖSTERSUNDS KOMMUN

Kommun

 • Bergs
 • Bräcke
 • Härjedalen
 • Krokom
 • Ragunda
 • Strömsund
 • Åre
 • Östersund