Logotyp på utskrifter

Navigatorcentrum i Östersund

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareArbetsmarknadsenheten
KontaktpersonHåkan Printz
E-posthakan.printz@ostersund.se
Telefonnummer063-14 31 17
Beviljat ESF-stöd6 281 132 kr
Total projektbudget16 412 252 kr
Projektperiod2008-11-01 till 2011-10-30
RegionMellersta Norrland
In English

Sammanfattning

En ny gemensam arena för samverkan kring ungdomar 16-25 år utanför arbete och utbildning skapas.
Målet är att öka arbetskraftsutbudet av ungdomar.
Arbetsförmedlingen, Jämtlands gymnasieförbund och Östersunds kommun ska ge samlade insatser för målgruppen på en nyetablerad fysisk arena.

Bakgrund

I Östersunds kommun har det sedan många år funnits en god tradition av gott samarbete mellan aktörer kring arbetsmarknadspolitiken. Framförallt har detta gällt frågorna om ungdomsarbetslösheten. Arbetsmarknadsenheten har sedan 1997 drivit en speciell ungdomsverksamhet för arbetslösa ungdomar i Gamla tingshuset på uppdrag av arbetsförmedlingen. Där har ungdomar erbjudits praktikplatser i samverkan med föreningarna i huset, erbjudits vägledning och praktikplatser inom privat- eller offentlig arbetsmarknad eller erbjudits kompletterade gymnasiestudier. Fokus på verksamheten har hela tiden varit ungdomar med olika typer av tilläggsproblematik, men alla arbetslösa ungdomar har varit välkomna. Chefer från den lokala Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten har deltagit i styrgrupp för verksamheten.
Kommunen har också sedan lång tid i socialförvaltningens regi drivit arbetsträningsenheten Kompassen på uppdrag av arbetsförmedling, försäkringskassa och kriminalvård för personer mellan 18-65 år som befinner sig utanför arbetsmarknaden. Sedan ca ett år tillbaka driver de även boenden och stöd för ensamkommande asylsökande barn och ungdomar.

Samverkan mellan handläggare på arbetsmarknadsenhet, socialtjänst och arbetsförmedling har funnits bla genom nätverksträffar för ömsesidig informations- och erfarenhetsutbyte mm, men även genom rehabiliteringsgruppen Svung (samverkan för unga i utveckling). I Svung sitter förutom handläggare från kommun och arbetsförmedling även representanter från ungdomspsykiatri och försäkringskassa. Där tas individärenden upp som annars skulle riskera att hamna mellan stolarna.

En förändring av arbetsmarknadspolitiken har genomförts från 2007 som bl a inneburit att de olika åtgärderna mot arbetslösheten har förändrats och fått en annan inriktning. Bl a har kommunernas roll som anordnare av arbetsmarknadspolitiska åtgärder kraftigt minskat och i de närmaste upphört.
Kommunerna har dock ett fortsatt uppföljningsansvar för alla ungdomar upp till 20 års ålder liksom ansvar för ungdomars försörjning, hälsa och välstånd vilket bl a regleras av socialtjänstlagen.
I socialtjänstlagen finns även en möjlighet att anvisa ungdomar kompetenshöjande insatser som ett villkor för att erhålla ekonomiskt bistånd. Syftet är att förkorta vägen till egen försörjning.
För ungdomar över 20 år finns Lärcentrum som erbjuder vägledning, validering och utbildning i olika former och på olika nivåer.
Kommunen har också ett intresse att så många som möjligt av ungdomarna efter avslutad utbildning får ett jobb på arbetsmarknaden så att fler deltar i kommunens och regionens tillväxt och utveckling.

Den demografiska bilden för kommunen kommande år med en åldrande befolkning och en minskning av antalet i aktiv ålder gör det också mycket angeläget att dagens ungdomar kommer ut på arbetsmarknaden i så stor utsträckning som det är möjligt. Det är i sammanhanget också mycket viktigt för kommunen att hålla tillbaka kostnaderna för ungdomars försörjningsstöd och utslagning från arbetsmarknaden.
Kommunen har sålunda ett mycket starkt intresse av att hitta former och modeller som underlättar övergången till arbetslivet och som stoppar rundgång mellan olika åtgärder och aktörer i samhället. SAMVERKAN är därför ett nyckelord för att optimera de olika insatser som myndigheter, förvaltningar och näringsliv gör.
Det ska här särskilt påpekas om vikten av att få med det lokala näringslivet i dialogen kring att utveckla lämpliga insatser där kompetens kan utvecklas och matchas mot arbetslivets behov.

Den interationella dimensionen är ett annat viktigt utvecklingsområde. Det handlar om lokalt mervärde: kontakter, stöd till resurssvaga, ideer för utveckling, nya perspektiv, ökad kvalitet, status, nya arbetsmetoder och inte minst redskap för att genomföra de ungdomspolitiska målen. Internationellt ungdomssamarbete är också en viktig källa till icke-formell utbildning och informellt lärande. Ungdomsstyrelsen har varit och är fortsatt en viktig samarbetsparner till kommunen och arbetsmarknadsenheten är en aktör i ungdomsstyrelsens riksnätverk för internationellt ungdomssamarbete. Uppdraget är bl a att samarbeta och sprida information kring de internationella program som ungdomsstyrelsen ansvarar för.

Östersunds kommun fick i oktober 2006 medel av ungdomsstyrelsen att undersöka förutsättningarna att utveckla ett kommunalt Navigatorcentrum i Östersund. Navigatorcentrum har utvecklats i flera delar av landet och idén bygger på att utifrån lokala förutsättningar genom bred samverkan mellan olika aktörer, både privata, offentliga och ideella underlätta för ungdomar 16-25 år att träda in på arbetsmarknaden och att minska riskerna för att ungdomar hamnar i utanförskap.
Det lagstadgade kommunala uppföljningsansvaret upp till 20 år är en av utgångspunkterna för Navigatorcentrum. Som ett resultat av arbetet fattade kommunstyrelsen i juni 2007 ett beslut att omdisponera delar av arbetsmarknadsenhetens resurser för att tillskapa ett Navigatorcentrum med funktionerna uppsökande (det kommunala uppföljningsansvaret), coachande-vägledande, strategiskt-utvecklande, samt internationella ungdomsfrågor.

Under förstudien ställdes bl.a. frågor till flera samarbetspartners om behoven hos deras målgrupp, hur många som saknade fullständig gymnasieutbildning, och förväntningarna på ett utökat samarbete. I sammanställningen av svaren framkommer samstämmiga önskemål kring ett ökat samarbete för att ge målgruppen bättre stöd tidigt i deras arbetslöshet för att där upptäcka personer i behov av fördjupade insatser av olika slag. Ett annat uttalat önskemål var att samverka kring arenor eller insatser för ungdomar som har behov av arbetsträning, alternativa utbildningsformer, sociala utredningar och annat socialt stöd mm, allt för att på sikt bli mer anställningsbara. Kring dessa frågor finns dessutom ett önskemål om enhetliga och kvalitetssäkrade arbetssätt och metoder. Med ett brett kontaktnät av samarbetspartners finns också en mängd specialistkompetens tillgänglig: arbetspsykologer, kuratorer, socionomer, arbetsterapeuter, studievägledare, boendestödjare, behandlare, coacher mm, mm.
Det är sålunda denna förstudie som lett fram till projektansökan.

Syfte

Projektet syftar till att skapa en gemensam arena i kommunen mellan de olika aktörer som är verksamma med målgruppen ungdomar 16 - 25 utanför arbete och utbildning dvs Arbetsförmedlingen, Jämtlands Gymnasieförbund, Jämtlands läns Landsting, Försäkringskassan, FINSAM förbundet, Näringslivet, ideella organisationer inom sociala ekonomin och Östersunds kommun.
Arenan ska vara en mötesplats och resurs för aktörerna där, utifrån ungdomarnas behov, de strategiska utvecklingsfrågorna kan definieras och samverkan och synnergier uppnås mellan de olika aktörerna. Genom samverkan mellan de olika aktörerna ska Arenan Navigatorcentrum förkorta ungdomars väg till egen försörjning, förhindra att de hamnar i rundgång och härigenom öka arbetskraftsutbudet i kommunen.
Syftet är givetvis också att minska kommunens kostnader för socialtjänst för gruppen unga vuxna samt effektivisera insatserna för övriga medverkande aktörer.
Syftet är också att i samverkan finna nya modeller och metoder för medverkande aktörer att arbeta med denna målgrupp av ungdomar.
Ett avslutande och övergripande syfte är att implementera projektets resultat i de medverkande organisationernas ordinarie verksamhet.

Målsättning

Strategiska mål:

Projektets övergripande målsättning är att öka arbetskraftsutbudet av ungdomar i kommunen genom att bättre nyttja arbetskraftsreserven av ungdomar utanför arbete och utbildning. Bakgrunden är den demografiska bilden med en åldrande befolkning och allt färre i aktiv ålder.
Detta genom att utveckla samarbetet mellan projektets samverkanspartner och bättre nyttja samhällets befintliga resurser och stödåtgärder för målgruppen. Det möjliggör att få en övergripande behovsbild och utifrån denna definiera nya utvecklingsområden.
En ny gemensam mötesplats och plattform byggs för samverkan mellan kommuner, myndigheter och näringslivet för att tillgodose ungdomarnas behov av arbete och utbildning och möjliggör ett effektivare resursutnyttjande och en snabbare och enklare väg för ungdomarna att nå egen försörjning.

Projektet ska därför skapa en ny fysisk arena som manifesterar denna samverkan och ger ungdomarna EN väg in till arbete och utbildning. En stategisk samverkan som inte existerar idag. De strategiska målen ska kontinuerligt stämmas av gentemot styrgrupp och referensgrupp. För att säkerställa ungdomarnas inflytande kommer projektet att göra individuella utvärderingar och ungdomarna finnas representerade i referensgruppen. Initialt kommer denna process att ske inom Östersunds kommun men på sikt bör övriga kommuner i regionen bjudas in till att medverka i Arenan Navigatorcentrum.


Operativa mål:

I ett första operativt steg ska projektet skapa en ny gemensam fysisk plats i kommunen dit ungdomarna kan gå och där samtliga aktörer finns representerade med personal för stöd hjälp och utveckling. Här ska alltså finnas representanter för arbetsförmedlingen, kommunens socialförvaltning, arbetetsmarknadsenhet, integrationsservice, lärcentrum och jämtlands gymnasieförbund. Förhoppningen är att också landstingets och försäkringskassans insatser för ungdomar i målgruppen blir involverade under projekttiden. Denna enhet blir ett gemensamt Navigatorcentrum och EN dörr in för ungdomar som söker stöd och service.

Mervärdet för :
-Arbetsförmedlingen är att de i ett tidigt skede i ungdomarnas arbetslöshetsperiod kan ge sitt stöd kring arbetssökande mm och samtidigt möjliggöra upptäckt av fördjupade behov eller svårigheter hos ungdomarna. Därigenom kan antalet ungdomar som blir långtidsarbetslösa och därmed aktuella för jobbgarantin minska. Dessutom blir behoven hos dem som senare blir aktuella för insatser inom jobbgarantin tydliggjorda. Insatser som arbetsförmedlingen antingen kan upphandla av privata aktörer eller genom avtal med kommunen.

-Socialtjänsten är att de kan tidigt hänvisa ungdomar som söker bistånd en insats för att öka deras möjligheter att komma ut till arbetsmarknad eller studier. En annan tydlig fördel för dem är att den kanske viktigaste samverkanspartnern arbetsförmedlingen finns representerad i samma lokal. Möjligheterna till uppföljning och kontroll ökar, liksom ett förenklat förfarande kring handläggningen runt många ungdomar.

- Jämtlands gymnasieförbund är att ungdomar inom gymnasieskolan som hoppar av ett nationellt program eller inte passar ordinarie verksamheten inom det individuella programmet kan erbjudas individuellt anpassade väglednings- och stödåtgärder och praktikplatser. Målet för dem kan vara att hitta vägar för att fullfölja sina gymnasiestudier eller att i stället inrikta sig mot en etablering på arbetsmarknaden. Ett mål med detta är att minimera avhoppen från nationella program samt att skapa "en väg ut" från gymnasieskolan för de som funderar på att hoppa av. Via navigatorcentrum kan dessa ungdomar i tid fångas upp och ges adekvat stöd.

-uppföljningsansvaret är att det blir tydligare och enklare att med gemensamma krafter söka upp ungdomar utanför och ge dem rätt stöd.

- Invandrar och flyktingungdomar är att de kan erbjudas anpassat stöd för en snabbare etablering i samhället för att komma ut i ut på arbetsmarknaden eller hitta en lämplig utbildning. Personal med erfarenhet av att arbeta med dessa finns tillgängliga på arenan.


Navigatorcentrum i Östersund har som kvantifierad målsättning att :

- 660 ungdomar, varav 60 med utländsk härkomst, medverkar i någon form av aktivitet under projekttiden.
- Av dessa är målsättningen att 70 % går vidare till arbete, utbildning eller planerad aktivitet eller att de upplever att deras möjligheter att komma ut på arbetsmarknaden stärkts.
Kön liksom ungdomar med utländsk härkomst särredovisas.


Projektet har också som målsättning att i samarbete mellan Jämtlands Gymnasieförbund och Östersunds kommun utveckla befintliga, och tillskapa nya särskilda platser för arbetsträning mm. Detta exempelvis för den grupp ungdomar som ej fungerar inom gymnasieskolan och som kan ha olika insatser från socialförvaltningen men ännu inte blivit aktuella för externa behandlingshemsplatser. En befintlig resurs som redan finns är Kompassen som, med en konsekvenspedagogisk ram, erbjuder arbetsträning på egna arbetsplatser och praktik i företag.
Projektet avser också att utöka och utveckla samarbetet med andra intressenter ex vis Xpress on traX som är ett intressant och lyckat samarbete mellan Jämtlands läns museum, Landsarkivet och Birka folkhögskola. och som riktar sig till ungdomar som aldrig gått i eller hoppat av gymnasieskolan. Detta projekt vill motivera och stimulera deltagarna till kompetensutveckling genom arbete med kulturarv på arkiv och museum.


Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Eftersom målsättningen med projektet är att öka arbetskraftsutbudet i kommunen så är det viktigt att tillvarata den resurs som de funktionshindrade utgör. Projektet avser därför att inventera och definiera de utvecklingsområden i kommunen som är viktiga i detta sammanhang. Detta ska ske i samarbete med berörda myndigheter och organisationer.
Personer med funktionshinder ska givetvis kunna delta i verksamheten vid Navigatorcentrum i Östersund. Detta gäller personer med såväl fysiska som psykiska funktionshinder. Målsättningen är att personer med funktionshinder ska kunna medverka i samma utsträckning som övriga. Projektet avser i detta sammanhang att samverka med den kompetens som finns för dessa frågor inom kommunen och samordningsförbunden FINSAM och J-SAM.

Eftersom Navigatorcentrum ska skapa en ny fysisk mötesplats i kommunen så kommer det vara nödvändigt att engagera personer med denna kompetens kring fysiska och psykiska funktionshinder. Projektet avser också att berörda personer inom projektet kommer att få kompetensutveckling som rör dessa frågor.

En speciell plan kommer att upprättas som handlar om tillgängligheten av Navigatorcentrum för alla kategorier ungdomar i kommunen. Det gäller såväl lokalerna som information och kommunikation i stort.

Jämställdhetsintegrering

Projektet kommer att i sin verksamhetsplanering sträva efter en jämställdhetsintegrering. Befintliga metoder enligt SKL kommer att användas. En jämställdhetspolicy kommer att utarbetas i projeketet bl.a. utifrån de policys som de medverkande aktörerna redan har. En viktig utgångspunkt är att i rekryteringen av personal till projektet sträva efter en jämn könsfördelning. En annan är att i coaching- och vägledningssamtal sträva efter att bredda ungdomarnas målbilder och att utmana dem att tänka i nya banor. Det kan exempelvis handla om att aktivt föra på tal otraditionella studie- eller yrkesval. Värderingsövningar kring könsroller kommer att vara ett stående inslag i projektets introduktionsprogram. Där det är påkallat kommer vi i utvalda grupper att mer djupgående arbeta med dessa frågor under projektets gång.
De strukturella skillnaderna mellan könen i fråga om utbildnings- och yrkesval ska ses som en intressant utmaning för projektet och genom kontinuerlig uppföljning av besöksfrekvens, behovsbilder, och resultat mm kommer ett ständigt fokus att vara på dessa frågor.

Medfinansiärer

  • Arbetsförmedligen, arbetsmarknadsområde Östersund
  • Arbetsmarknadsenheten
  • Jämtlands Gymnasieförbund

Samarbetspartners

  • Kommunstyrelsen
  • Ungdomspsykiatrisk mottagning

Kommun

  • Östersund