Logotyp på utskrifter

NMV Genomförandefas

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareNorrlands Miljövård AB
KontaktpersonBosse Tådén
E-postbosse.taden@nmv.se
Telefonnummer0612-71 70 76
Beviljat ESF-stöd1 575 778 kr
Total projektbudget1 575 778 kr
Projektperiod2011-06-15 till 2012-12-14
RegionMellersta Norrland
In English

Sammanfattning

Vi vill driva ett kompetensutvecklingsprojekt som underlättar för sysselsatta kvinnor och män att utvecklas i takt med arbetslivets krav. Vi vill också med denna åtgärd förhindra varsel och långtidssjukskrivningar.

Bakgrund

Vi har genomfört en förstudie i finansierat av ESF-Rådet. Vi har här identifierat ett antal problemområden som vi via ett genomförandeprojekt vill lösa,
-Komplex bransch - låg utbildningsnivå
- Språk och kultur
- Yrket har låg status
- Sjukskrivningar och arbetsskador
- Miljöfrågor
- Konkurrensutsatt bransch - okunniga kunder

Projektets innovativa betydelse ligger i att vi samtidigt vill utveckla våra medarbetares kompetens och organisationens långsiktiga hållbarhet avseende jämställdhetsintegrering, mångfald, motverka diskriminering i arbetslivet, främja likabehandling samt frågeställningar om funktionshinder. Genom ergonomiska utbildningar, skapande av interna rutiner för uppföljning av sjukskrivningar förhindra och att i god tid genom ett internt utvecklat program stötta sjukskrivna och därigenom förhindra långtidssjukskrivningar. Därigenom ökar vi företagets attraktivitet. Genom egen kompetensutvecklingen öka vår förståelse för vad våra kunder efterfrågar så att vi får ökat genomslag i vår kommunikation. Projektets syfte är att i grunden påverka och förändra praxis, strukturer, värderingar som är styrande. För företagets ledare och medarbetare är det en omställning och för Norrlands Miljövård som arbetsgivare finns det krav på att klara kompetensförsörjningen. I projektets kärnfrågor är ambitionen att vi ska svara för Best Praxis där våra metoder ska kunna upprepas och användas i andra jämförbara organisationer.
Projektet syftar till att ge städyrket högre status genom utbildningsinsatser för städare och arbetsledare. Tillgänglighet ur olika perspektiv är för oss ett område vi satsar stora resurser på då vi vet att dyslexi, koncentrationssvårigheter m.m. är områden vi måste hantera för att skapa ett bre genomförande. Detta beskriver vi längre fram i ansökan.

Bakgrund
Projektet fokuserar på den yrkesmässiga delen.
Utav de som arbetar yrkesmässigt med städning, saknar cirka 60% yrkesutbildning inom området. Vårt projekt vill förbättra utbildningsnivån och statusen för de som har städning som yrke.
I samband med detta har i förstudien gegnomförts en analys för att bl.a ergonomiskt säkerställa att arbetsmoment utförs på ett rätt och riktigt sätt med avseende att undvika förslitningar m.m.


Komplex bransch - låg utbildningsnivå
Branschen är mycket komplex, då den erbjuder många olika typer av arbeten. Det kan vara kontorsstädning, trappstädning, sanering, fönsterputs, golvvård, hemstädning mm.
För att klara av allt detta, krävs ett stort behov av kunskap.
Denna kunskap finns ej hos alla som arbetar i städbranschen. Många arbetar yrkesmässigt outbildade eller är självlärda. Detta leder ibland till att det uppstår missförstånd mellan kunders förväntan och städarens prestation.
Det finns få lämpliga utbildningsalternativ för personalen ifråga.

Språk och kultur
Städbranschen är mångkulturell.
Detta medför att det kan uppstå språkliga problem pga att arbetstagarna inte har svenska som modersmål samt att de olika kulturella bakgrunderna kan orsaka missförstånd och ibland konflikter. I ett arbetslag kan finnas städare från många olika kulturer, vilket kan leda till svårigheter till bra samarbete.Det kan vara religioner som vissa har svårt att acceptera eller andra olikheter.
Inom vissa kulturer är det svårt för en man att ta order från en kvinnlig chef. Det ställer höga krav på arbetsledare och personalansvariga.

Yrket har låg status
Statusen att arbeta i städbranschen har alltid varit låg.
Många städare arbetar ofta osynligt, under obekväm arbetstid, nattetid, helger och semesterperioder.
Det finns även en allmän syn på städyrket, att det är okvalificerat.
Branschen är i vissa delar extremt kvinnodominerat och i andra delar extremt mansdominerat. Det finns många aspekter på jämställdhet.
Det finns ett behov att ha fler trappsteg på karriärstegen, där bättre utbildning, kompetens etc ger högre status och bättre lön.
Branschen behöver en annan syn från sin omgivning på värdet som städaren utför. Vad händer på en arbetsplats som inte är städad?
Många i städyrket har tyvärr svårt att kommunicera ut budskapet till allmänheten vilket viktgt arbete de utför.

Sjukskrivningar och arbetsskador
Städyrket har hög sjukfrånvaro. Både korttid och långtid.
Arbetet är i många fall tungt, kan ge förslitningsskador pga ensidiga rörelser, det kan i vissa fall uppfattas som tråkigt och ger ibland inga utmaningar.
Städaren behöver mer kunskap om ergonomi och friskvård. Dessutom kunskap om vilka ergonomiska hjälpmedel som kan underlätta arbetet. Den sociala kompetensen är viktig, laganda och teambildning är centrala begrepp, för att få en trevlig arbetsplats.
Att försöka finna former för ett mer stimulerande arbete är viktigt.

Som på alla arbetsplatser, finns det personer med någon form av funktionsnedsättning. Det kan vara allt i från astma, allergi, psyiska och fysiska problem. De allra flesta kan, om de får rätta förutsättningarna, göra en fullgod arbetsinsats i yrket.

Miljöfrågor
Miljöbelastningen inom branschen har alltid varit stor.
Miljömärkningar på produkter och certifieringar och diplomeringar finns idag inom mijöområdet.
Städbranschen behöver bättra på sitt rykte att inte vara en miljöbov, genom att beskriva sitt arbetssätt, med miljöriktiga produkter och metoder.
Kunskap behövs hos arbetsledning och städpersonal, på vilket sätt man på bästa sätt kan minska miljöpåverkan med sitt arbete.
Kunskap om miljö kostar pengar.
Miljöanpassade produkter är oftast lite dyrare.
Många av städbolagens kunder,förstår ej värdet av att betala lite mer för en miljöanpassad städning. Detta är ett problem för de bolag som vill arbeta miljömedvetet.

Konkurrensutsatt bransch - okunniga kunder
Branschen präglas av mycket hård konkurrens. Det avslöjas titt som tätt, att branschen har problem med oseriösa aktörer, som sätter konkurrensen ur spel med ekonomisk brottslighet.
Anbudsförfarandet är ofta mycket komplicerat. Upphandlingarna gäller mycket stora områden och det är endast ett fåtal stora aktörer, som har resurser och komptensen att deltaga i upphandlingsförfarandet. Detta gäller både offentlig och privat verksamhet, priset har oftast en helt avgörande betydelse, detta har lett till att i många fall har anbudsgivarna lämnat oseriöst lågt pris. Tar man inte ut tillräckligt med betalt för sin städtjänst, finns det inga marginaler kvar att utbilda städaren och vidareutveckla branschen. Det behövs fler kunniga kunder som upphandlar städtjänster, särskilt de stora aktörerna behöver se över sitt arbetssätt och ta ett större ansvar för städbranschens utveckling. Både köpare och säljare behöver utbildas, för att uppnå en högre acceptans för kravspecifikationens innehåll.

Vår modell/metod för lösning av problemet
Vi har tillsatta en styrgrupp som under förberedelsetiden utvecklat grunden till en åtgärdsplan och ett utbildningsförslag, som motsvarar branschens behov och krav.

Vid utbildningstillfällena arbetar vi både teoretiskt och praktiskt med deltagarna med städningens grunder.
Utöver detta lyfter vi fram genusperspektivet ur tre olika synvinklar.
- Arbetsuppgifter (män kör städmaskiner, kvinnor utför manuell städning... )
- Anställningsformer ( delad tur, timavlöning, heltidsanställning )
- Utvecklingsmöjligheter ( att kvinnor lär sig mer teknik och maskinkunskap och män lär sig olika städmetoder, försäljningsmetodiker för alla grupper)
I utbildningen kommer vi att lyfta fram teknikbaserade arbetsmetoder, maskinkännedom och praktiska övningar med städmaskiner speciellt anpassat för kvinnor.
Utbildningen är anpassad efter individens kompetensnivå, vilket innebär att utbildningstakten är uppdelad i olika nivåer.

Arbetsledaren behöver också kompetens. Vår metod är att ge dem utbildning om upphandlingar, miljö, etnicitet, diskriminering, jämställdhet och tillgänglighet.
Säljmetodik, kundbemötande kommer också att vara en del av utbildningen.

Syfte

• Kompetensutveckla samt cocha samtliga operativa ledare och medarbetare inom:
o Mångfalds och jämställdhetsintegrering.
o Motverka diskriminering i arbetslivet.
o Främja likabehandling och rekrytering.
o Tillgänglighet och funktionshinder.
o Service uppdraget mot kund.

Vidare är syftet med projektet att höja statusen, för all personal som finns inom områdena städning, underhåll och sanering.

Projektet skall stärka städaren och arbetsledarens ställning på sin arbetsplats och på arbetsmarknaden.
Vi vill skapa en gemensam värdegrund för vårat företag samt anställdas arbete och arbetsinsatser. Denna värdegrund ska identifieras och fastslås under förprojektering och arbetas med under genomförandet.
Målet med en gemensam värdegrund, gemensam syn på företagets inriktning, medarbetarnas vikt av att ta aktiv del i utveckling, engagemang, hänsyn till individen och skapa en öppen dialog inom organisationen. Detta ska underlätta kommunikationer mellan individer, arbetsgrupper, ledning, män - kvinnor och mellan olika kulturer och andra ev. barriärer vi kommer att kunna dfiniera under förstudien.
Ev. diskriminering av personal från andra kulturer ska analyseras utifrån ett likaperspektiv som omfattar alla.

Detta genom att erbjuda deltagarna ett utbildningspaket som innehåller:
- Gedigen vidareutbildning ev generell och sprcifik karaktär.
- Kunskap om kulturella olikheter, diskriminering och jämställdhet.
- Kunskap om ergonomi, friskvård och tillgänglighet.
- Kunskap inom miljöfrågor.
- Kunskap om team och laganda.
- Kundrelationer (Kundnyttan/Affärsmannaskap)
- Förbättrade språkkunskaper i svenska.
- Sänka sjukfrånvaron både långa och korta genom ergonomiutbildning och vikten med kost och motion.

Målsättning

- Andelen städare i företaget som upplever att analysen och kompetensutvecklingsinsatserna resulterat i bättre förutsättningar att utföra sina arbetsuppgifter, ska utgöra 75 %.

- Minska långtidssjukskrivningar med 25% över en 3-årsperiod.

- Att utveckla en tydlig metod och strategi för hur företaget kan öka affärsnyttan med bättre kunskaper i organisationen och hos individen och hur detta kan gynna företagets lönsamhet t ex genom att nå nya kundgrupper.
- Skapande av metoder och arbetssätt/introduktionsmetoder för att underlätta personal från andra kulturer att lättare kunna integreras i verksamheten.

- NMI (NöjdMedarbetarIndex) ska införas.

- Antalet anställda med utländsk härkomst ska öka med 15% under närmaste 3-årsperiod.

- Stödmodeller för personer med tillgänglighetsproblematik ska skapas.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Detta område är av central betydelse för oss.
Genom att nära samarbete med Barbro Lindgern på processtöd har vi entas om fortsatta utbildningar/träffar enl. följande,
Central genomgång med ledning vid uppstart utfört av processtöd.
Arbetsplatrsäffar, 16 st, utfört av processtöd.

Vi har i förstudien identifierat problematik såsom exepmelvis dyslexi samt koncentrationssvårigheter. Detta kommer att ställa stora krav på utbildningars och uppföljningars genomförande och utformning.
Vi kommer därför i projektet att ta stor hjälp av bl.a. processtöd samt extern annan hjälp för att uppnå ett lika stort deltagande hos alla individer och grupperingar.

Vi kommer bl.a att belysa,

-Utbildning ledarskap, organisering och värdegrund. Kunskap om tillgänglighet och funktionsnedsättning, syfte bli stärkt i mitt ledarskap, kunna möta alla medarbetare.
-Ledning Utveckla företagets policy – tillgänglighet och arbetsmiljön. Rekrytering och kundperspektiv. (Scandic hotell ex,vis)
Flertalet utbildningar kommer även att göras i interaktiv form för att alla skall ha möjlighet att tillgodogöra sig avsedd utbildning.

Jämställdhetsintegrering

Förprojekteringen visar på att företaget önskar göra satsningar genom att särskilt lyfta fram män i projektet. Här har vi sedan tidigare analyserat lönesättning i ett genusperspektiv och kan nu konstatera att inga löneskillnader med detta som bas existerar.
I detta projekt görs en extra jämställdhetssatsning genom att speciellt utbilda män för att de ska delta i förändringsarbetet som nyckelpersoner. Manliga anställda blir då mer synliga som goda förebilder och på så sätt öka möjligheten för mer blandade grupper i produktionen.
I rekryteringsprocessen kommer även detta att tas i beaktande liksom, kulturella skillander och ålderssammansättning.

Utbildning jämställdhet enligt accepterad modell ”Trappan” samt Värdegrund kommer att genomföras och implementeras. Detta sker i samarbete med processtöd, Dan Humble.


På första trappsteget ska en förståelse för jämställdhet skapas och här presenterar vi
en kort sammanfattning av svensk jämställdhetspolitik. På det andra trappsteget är
det viktigt att undersöka förutsättningarna för att jämställdhetsintegrera och här presenterar
vi metoderna Granska verksamheten, Den jämställda verksamheten och
Undersök verksamhetsprocesserna.
Det tredje trappsteget innehåller en arbetsmodell, Checklista för planering och organisering
av utvecklingsarbetet – MUMS. Den är lämplig att använda när en ledningsgrupp
ska ta sig an uppgiften att organisera arbetet för jämställdhetsintegrering i sin
myndighet. Modellen ger en översiktlig bild av vad som krävs för att organisera arbetet
med jämställdhetsintegrering.
På trappsteg fyra till och med sex finns metoderna JämKASBas, JämKAS Plus,
Processkartläggning och JämKART. De är lämpliga att använda när man ska jobba med
inventering, kartläggning, analys och målformulering ur ett jämställdhetsperspektiv.
Det sjunde steget innehåller ingen metod. Här är det meningen att organisationen
ska genomföra de åtgärder som planerats i steg fyra till sex.
För det åttonde och sista trappsteget finns metoden JämUR, som är en hjälp för att
följa upp resultatet av verksamheten ur ett jämställdhetsperspektiv.

TRAPPAN är ett mycket omfattande delprojekt men är genomgående accepterat som arbetsform av alla intressenter, myndigheter m.m.

Deltagande aktörer

 • NORRLANDS MILJÖVÅRD AKTIEBOLAG
 • NORRLANDS MILJÖVÅRD AKTIEBOLAG
 • NORRLANDS MILJÖVÅRD AKTIEBOLAG
 • NORRLANDS MILJÖVÅRD AKTIEBOLAG
 • NORRLANDS MILJÖVÅRD AKTIEBOLAG
 • NORRLANDS MILJÖVÅRD AKTIEBOLAG
 • NORRLANDS MILJÖVÅRD AKTIEBOLAG
 • NORRLANDS MILJÖVÅRD AKTIEBOLAG
 • NORRLANDS MILJÖVÅRD AKTIEBOLAG
 • NORRLANDS MILJÖVÅRD AKTIEBOLAG

Kommun

 • Härnösand
 • Kramfors
 • Sundsvall
 • Örnsköldsvik