Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

NIL-Nyckelgrupper, individ & lärande

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareKommunförbundet Jämtlands län, Social, vård och omsorg
KontaktpersonMaria Laag
E-postmaria.laag@kfz.se
Telefonnummer063-14 47 45
Beviljat ESF-stöd1 743 282 kr
Total projektbudget1 743 282 kr
Projektperiod2008-08-01 till 2009-04-30
RegionMellersta Norrland
In English

Sammanfattning

Projektets utgångspunkt är att alla individer behövs i samhället och bör ges möjlighet att arbeta och deltaga aktivt i arbetslivet .Arbetskraftsbehovet är väl definierat och kartlagt i regionen .Det finns ej de resurser som behövs för att ha individer i ett längre utanförskap.


Projektets partnerskap kommer att arbeta genom evidensbaserade kunskapsmodeller som därmed säkrar den utsatta individens möjligheter till bästa vård och behandling med starkt vetenskapligt stöd.

Genom samhällets och arbetslivets förändrade krav kommer projektet att skapa kompetensutveckling för yrkesgrupper inom missbruks-och beroendevård. Det föreligger stora skillnader i traditioner, kompetenser och synsätt inom området, därav är det särskilt angeläget att skapa en gemensam grund där begreppen samsyn, samverkan och samarbete blir fokuserat, realiserat och implementerat.

Målet är att skapa en permanentad lärande miljö som utgår från evidensbaserad kunskap och kan skapa bättre förutsättningar för preventiva och förebyggande insatser inom missbruks-och beroendevård där samhällsförändringar och nya hotbilder måste mötas upp med tidiga insatser, och effektiv samverkan inom flera yrkesgrupper.

Bakgrund

Under 18 månader har projektet "Missbrukskompetens i DD -enheten, kompetensutveckling, samsyn kring personer med psykiatriska och missbruksproblem arbetat med att inventera det kompetensbehov som individer sysselsatta inom missbruk och beroendevården i Jämtlands län står inför att utveckla framåt. Personerna kommer från olika verksamheter och olika organisationer och har i sin specifika kompetens ett flertal olika synsätt på missbruk, beroende och psykisk sjukdom.
Genom det genomförda projektets problemanalys har ett kompetensbehov identifierats om hur en samsyn skall förstärkas för olika yrkesgrupper som möter individer/brukare med psykisk ohälsa ,missbruk och beroendeproblematik.
Identifierade problemområden är följande:

* Behov av en övergripande kompetensförstärkning i samverkan som genomsyrar samtlig personal.

* Behov av åldersdifferentierade synsätt i syfte att tidigt identifiera individuella behov.

* Samverkansstrukturer försvåras idag genom avsaknad av ett gemensamt yrkesrelaterat språkbruk,termer och begrepp.

* För att arbeta individrelaterat behövs ett brukarperspektiv där nätverket ger förutsättningar för samordning utifrån ett individperspektiv.

( Se bilaga detaljerad projektbeskrivning och detaljerad projektbudget. )

Syfte

* Att skapa kompetensförutsättningar för att få fler personer i arbete och skapa en väl fungerande vård och omsorg för exkluderda individer

* Ökade kunskaper i arbetslivet om hur diskriminering motverkas och likabehandling främjas

* Att utifrån ett gemensamt synsätt med berörda aktörer kunna se den enskilde individens vård och rehabiliteringsbehov,för att öka personens möjligheter på arbetsmarknaden.

Målsättning

* Genom samhällets och arbetslivets förändrade krav kommer projektet att skapa kompetensutveckling för yrkesgrupper inom missbruks - och beroendevård. Det förligger stora skillnader i traditioner, kompetenser och synsätt inom området missbruks - och beroendevård. Särskilt angeläget är att skapa en gemensam grund där begreppen samsyn,samverkan och samarbete blir fokuserat, realiserat och implementerat.

*Projektets mål är att skapa en permanentad lärande miljö som baseras på evidensbaserad kunskap och kan skapa bättre förutsättningar för preventiva och förebyggande insatser inom missbruks - och beroendevård där samhällsförändringar och nya hotbilder måste mötas med tidiga insatser och effektiv samverkan inom flera yrkesgrupper.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Alla arbetsplatser, lokaler, studierum, konferensanläggningar som bokas och nyttjas under projekttiden kommer att uppfylla kraven på tillgänglighet. Med kommunikativ och skriftlig information kommer varje kompetenspaket att informera om att:

*Bokade lokaler,studierum etc har ramper som uppfyller kraven

*Alla lokaler har teleslingor,god akustisk miljö

*Där så behövs, teckentolk

*Ett intranät för den som har nedsatt syn eller är blind

Jämställdhetsintegrering

I det genomförda projektets samverkansutbildning har fördelningen män varit 30% och kvinnor 70%. Den följer således den dokumenterade kunskap om att ett arbete med fokus på genusfrågor är av yttersta vikt.
I det nu aktuella projektet kommer ett jämställdhetsperspektiv att införlivas på alla nivåer.Att arbeta med ett mer medvetet genus-( eller köns-) perspektiv bör leda till att personalen får bättre kunskap om köns- och genusrelaterade faktorers betydelse för kvinnors och mäns hälsa,sjuklighet,bemötande,omhändertagande och behandlingsresultat.
De som är sysselsatta med berörda brukare skall i kompetensutvecklingen tillföras den senaste forskningen i genusperspektivet.

Transnationellt samarbete

Partnerskapet vill utveckla ett ökat erfarenhetsutbyte med kollegor i Trondheim,eftersom detta är Jämtlands närmsta storstadsregion. Erfarenhetsutbyte med kollegor är en viktig del av projektets verksamhet Partnerskapet har identifierat den tidiga upptäckten som en av grundförutsättningarna i projektets kompetensförsörjning. Ett ökat internationellt utbyte med andra aktörer kan leda till att yrkesgrupperna inom missbruk - och beroendevård snabbare får vetskap och kännedom om nya beroendeframkallande produkter och kan på så sätt vara mer vaksamma på dess förekomst i länet.
Det genomförda projektet har etablerad kontakt med Svenska nätverket - Dubbeldiagnoser som också bedriver ett Nordiskt samarbete, som det nu aktuella projektet naturligt blir en koppling till.

Deltagande aktörer

  • Arbetsmarknadsenheten
  • Framtids- och utvecklingsförvaltning
  • Individ och Familjeomsorg, Socialförvaltning
  • Individ och Familjeomsorg, Socialförvaltning
  • Integrationsservice
  • Kommunstyrelsen
  • Ledningsstaben Regional utveckling
  • Personal- och löneenheten
  • Åre verksamhetsförvaltning

Kommun

  • Östersund