Logotyp på utskrifter

Motivation, praktiskt lärande och lärmiljö

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareTimrå kommun, Arbetsmarknadsenheten
KontaktpersonAnn-Christin Isaksson
E-postann-christin.isaksson@timra.se
Telefonnummer070-5323210
Beviljat ESF-stöd1 796 500 kr
Total projektbudget1 796 500 kr
Projektperiod2009-01-01 till 2009-06-30
RegionMellersta Norrland
In English

Sammanfattning

Skolan står inför omfattande förändring, det ständigt närvarande förändringstrycket från samhället och arbetsmarknaden och en minskning av elevantal gör att förändringstrycket tar dramatiska former. Utifrån denna situation krävs en kraftfull insats med inriktning på kompetensutveckling av personal.

Bakgrund

Skolan står inför omfattande förändring denna situation kräver en kraftfull insats med inriktning på kompetensutveckling av personal.

Hämtat från utlysningen
Kvinnor och män förlorar sina jobb när verksamheter läggs ned och många har inte den kompetens som de framväxande verksamheterna kräver. Dessutom uppstår de nya verksamheterna inte alltid på samma orter som de gamla. Att lära nytt och lära om har därför blivit viktigt för alla i arbetslivet. Företag och organisationer måste ofta kombinera satsningar på kompetensutveckling med förändringar i arbetssätt och arbetsorganisation
Skolan står inför omfattande förändringar. Det syns ofta i media i samband med de omfattande strukturella förändringar som pågår .Inom kort kommer än större krav på omdaning av hela skolans verksamhet, kombinationen av den ständigt närvarande förändringstrycket från övriga samhället och arbetsmarknaden och en drastisk minskning av elevantal gör att förändringstrycket tar dramatiska former.
Utifrån denna situation krävs en genomgripande, djup och kraftfull insats med inriktning på kompetensutveckling av personal i förskola och skola, som kan vara vägledande för insatser i hela vår region.

Ur den regionala planen hämtas följande
Insatser bör företrädesvis riktas till individer med särskilt stort behov av att förnya och uppgradera sin kompetens.
Det skall i första hand vara individer verksamma inom yrken eller på arbetsställen under starkt förändringstryck och med nya kompetenskrav. Till detta kan läggas inriktningen på de entreprenörskapsfrämjande insatser som präglar hela socialfondsprogrammet.

Timrå kommun har under två år genomfört ett projekt i samarbete med Myndigheten för skolutveckling baserad på den Förståelseinriktade skolan. Ledning, personal och fackliga organisationer har deltagit och ställer sig bakom inriktningen.
Inriktningen är att skolans arbete och metod ska gå från kunskapsöverföring till att utveckla tänkandet och förmåga till lärande hos den enskilde eleven genom ökad lust och motivation.
Eleverna ska tillägna sig begrepp och strukturer från olika ämnesområden på ett sätt så att de kan användas som intellektuella verktyg i andra sammanhang.
Inlärningsresultat visar sig mer som övergripande kompetenser och attityder än som memoreringar och faktaredovisningar dvs. eleverna behöver öka sin kunskaps- och färdighetskvalitet inom bl. a. läsförståelse och få nödvändig handlingsberedskap för dagens och morgondagens samhälle. Detta är ett nytt paradigm, ett nytt kunskapsuppdrag, som kräver nya prioriteringar, utveckla lärandet och lärmiljöer samt bedömningar och analys av inlärningsresultat. Denna kompetens efterfrågas i olika delar av vårt samhälle i såväl offentlig som privat verksamhet och stärker därför på ett betydande sätt de deltagande personernas möjlighet till fortsatt eller ny anställning.

En undervisning som tar sin utgångspunkt i varje elevs förutsättningar, behov och intressen, ger nya behov av bedömningsverktyg och kriterier. Arbetet med att dokumentera och följa upp elevernas kunskapsutveckling måste utvecklas och kopplas till de individuella utvecklingsplanerna. Särskilt viktigt är att beakta kontinuiteten i dokumentationen för att varje elevs utveckling skall kunna följas. Med målen i fokus blir kopplingen mellan förskolans och skolans pedagogik tydlig och samarbetet mellan stadier bör underlättas. Arbetet med mål, måluppföljning och modell för kvalitativ bedömning är områden där behovet av kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte är stort. Generellt finns ett stort behov av ökad tydlighet om mål, målstrukturer och bedömningsgrunder.
Det finns samtidigt ett stort behov av ökad kunskap på verksamhetsnivå om analys och analysverktyg.

Ur Regional utvecklingsstrategi hämtar vi följande
Ökad samverkan mellan olika aktörer skall stimuleras för att stärka kunskapen kring entreprenörskap och dess värde samt utveckla och få tillväxt i befintliga och nya företag. För att underlätta tillväxt bör perspektivet skiftas så att barn, ungdomar och vuxna utbildas till företagare entreprenörer i stället för enbart till arbetstagare. Det handlar mycket om attityder och bemötande av barn, ungdomar och vuxenstuderande i elevaktiva och reflekterande lärprocesser. Det behövs en strukturerad och medveten utveckling av verksamheten för att nå den entreprenörsinriktade skola som beskrivs i läroplaner och andra måldokument. Attityden till företagandet och dess villkor kan förbättras genom utbildning och information. Tillsammans kan skola, föräldrar, föreningsliv, närsamhälle, arbetsliv och näringsliv stimulera de kreativa barn, ungdomar och vuxna som behövs för att utveckla och förvalta ett entreprenörinriktat samhälle. En utbildning i entreprenörskap kan ge ungdomar förutsättningar att se möjligheter att utvecklas, bli arbetsskapare samt att kunna försörja sig och bo kvar i hemregionen.

Detta stödjer projektets arbetssätt fullt ut och projektets alla delar stödjer denna utvecklingsinriktning. I en samverkan mellan Timrå kommun, Krokoms kommun och Jämtlands gymnasieförbund ska projektet medverka till att personal utvecklas, strukturomvandlingen klaras och att det i nästa steg leder till önskvärd utveckling i hela vår region.

Så huvudmålet för projektet är att skolan står inför omfattande förändring, det ständigt närvarande förändringstrycket från samhället och arbetsmarknaden och en minskning av elevantal gör att förändringstrycket tar dramatiska former. Utifrån denna situation krävs en kraftfull insats med inriktning på kompetensutveckling av personal för att göra dem anställningsbara och eftertraktade inom andra delar av samhället.

Syfte

Syftet med utvecklingsarbetet är att förbereda skolans personal för de omfattande förändringar i struktur och arbetssätt som krävs utifrån dagens och morgondagens förändringstryck. Att samtidigt finna former för att öka kvalitén på skolarbetet . Både i förskolan och skolan skall arbetet inriktas på att utveckla elevernas förmågor och förhållningssätt samt att stimulera vilja och lust att lära. Utvecklingsarbetet skall ge ökad kvalitativ bedömningskompetens hos både elever och vuxna. Projektet skall medverka till att klara strukturomvandling med omtanke om den enskilde och samtidigt klara omfattande utvecklingsinsatser.

Målsättning

Målet är att skapa en handlingsplan för kompetensutveckling inriktad på att uppnå mål och syfte i projektet på både verksamhets- och individnivå

Den viktigaste förutsättningen är att personalen har en gemensam syn på verksamhetens situation och vad som behöver förändras och utvecklas enligt ovan formulerade mål och syften. Med en tydlig och gemensam bild av vad som ska förändras är det lättare att bedöma vilken kompetens som behövs och vilka förutsättningar som måste skapas.
Verksamheten och kompetensen kan inte utvecklas utan allas aktiva medverkan. Det är bara vi själva som kan skapa de förändringar och utveckling som skall åstadkommas.

Metoden för genomförande av analysen är i första hand seminarier och gruppdiskussioner med samtliga berörda i verksamheten.

Arbetet går ut på att ta fram medarbetarens syn på
Nuläge, var vi befinner oss idag
Vad innebär en inriktning av verksamheten i enlighet med projektets syfte.
vad vill och kan vi förbättra
vad vill och kan vi utveckla
vilken kompetens behöver vi
hur vi ska skaffa den kompetens som behövs

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Analysarbetet inriktas på att verksamheten utformas så att kvinnor och män, liksom flickor och pojkar med funktionshinder blir fullt delaktiga och jämlika . Det gäller att undanröja hindren för delaktighet, förebygga och bekämpa diskriminering samt ge förutsättningar för självständighet och självbestämmande. Förprojektet ska göra en nulägesanalys,baserad på tillgänglighet och kartlägga hur handikapperspektivet hanteras med inriktning på
Verksamhet, Information kommunikation och Lokaler. Vidare analyseras och jämförs mellan de olika aktörerna, Planer och Policydokument och Kompetensbehov. Därefter upprättas åtgärdsplaner med inriktning på , Tidplan, Ansvarig och Budget. Som stöd i arbetet kommer Handikappsamverkan i Jämtlands läns tillgänglighetsgrupp att nyttjas. De har en en specifik kompetens och en mängd olika modeller och arbetsmaterial som kan nyttjas utifrån behov.
Unga med funktionshinder har generellt sätt en lägre utbildningsnivå än befolkningen totalt. Personer med funktionshinder har i mindre utsträckning eftergymnasial utbildning än befolkningen totalt. I riket har 33 procent av befolkningen eftergymnasial utbildning medan motsvarande andel bland personer med funktionshinder är 24 procent
Projektets insats skall med sin utvecklingsinriktning medverka till nya former av lärprocesser som på ett bättre sätt stödjer den funktionshindrade.

Samarbetspartners

  • Jämtlands Gymnasieförbund
  • Kommunstyrelsen

Kommun

  • Krokom
  • Timrå
  • Östersund