Logotyp på utskrifter

Metodutveckling i omställningsprocessen

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareKompetensia Resurs AB
KontaktpersonLena Schmidt
E-postinfo@kompetensia.nu
Telefonnummer060-120310
Beviljat ESF-stöd244 125 kr
Total projektbudget331 965 kr
Projektperiod2010-01-18 till 2010-07-02
RegionMellersta Norrland
In English

Sammanfattning

Syftet med förprojektet är att undersöka behov och förutsättningarna för ett genomförandeprojekt i syfte att få personer med tidsbegränsad sjukersättning mer anställningsbara och öka möjligheten till arbete och egen försörjning.

Bakgrund

Stora förändringar har skett inom sjukförsäkringsområdet och det är de största regeländringarna i Sverige på 15 år. Beslutet om nya regler för sjukersättning antogs i riksdagen 30 oktober 2008.
Från den 1 januari 2009 gäller särskilda regler för personer som beviljats hel eller partiell icke tidsbegränsad sjukersättning enligt de regler som gällde före den 1 juli 2008. Detta innebär bland annat att en sådan person kan arbeta med bibehållen rätt till sjukersättning, utan att riskera att rätten till sjukersättningen omprövas. En person som omfattas av de särskilda reglerna, dvs. har beviljats hel eller partiell sjukersättning tills vidare enligt de regler som gällde före den 1 juli 2008, ska kunna återgå i arbete och då få minskad sjukersättning med hänsyn till en så kallad reduceringsinkomst enligt ett system med steglös avräkning. Det innebär att den försäkrade kan till exempel studera eller arbeta utan att förlora sin sjukersättning. Syftet är att uppmuntra fler personer med sjukersättning att komma tillbaka till arbetsmarknaden. De nya reglerna ska skapa trygghet och flexibilitet för att göra det möjligt att prova sin arbetsförmåga även om man har sjukersättning.

Sjukersättningen kommer framöver endast att beviljas för personer vars arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt och som således inte bedöms kunna återgå till arbetslivet. Den person som bedöms att klara ett annat arbete har inte rätt till sjukpenning och Försäkringskassan kan nu enbart erbjuda hjälp med en kontakt hos Arbetsförmedlingen.

För den grupp som bedöms ha arbetsförmåga ska de nya reglerna ge bättre förutsättningar att komma tillbaka till arbetslivet. De nya reglerna uppfattas olika. Det som upplevs som en möjlighet för en person kan upplevas som ett hot för en annan. Många oroas inför framtiden och sin möjlighet till försörjning. Denna grupp, som redan finns i eller löper risk att fastna i ett utanförskap, behöver stöd för att kunna känna trygghet i systemet samt bli fysiskt- psykiskt- och socialt anställningsbara. Behov finns av att minska motstånd och rädsla och att få syn på möjligheterna med de nya reglerna.

Personer med sjukersättning befinner sig längre bort från arbetsmarknaden än andra och förväntas i rådande lågkonjunktur konkurrera om jobb med anställda som byter arbetsgivare, nyarbetslösa, personer inskrivna i jobb- och utvecklingsgarantin och personer som praktiserar eller arbetstränar etc.
Målgruppen har stora behov av stöd för att bli anställningsbar och komma tillbaka till arbetsmarknaden.

Förprojektet vill undersöka hur en omställningsprocess för målgruppen ska vara utformad. Resultatet ska leda till ett genomförandeprojekt med ett upplägg som har som målsättning att föra målgruppen närmare och helst in på arbetsmarknaden och på så sätt bidra till att uppnå syftet med regeländringen. I projektet insamlas fakta för att i ett genomförandeprojekt kunna göra insatser som så exakta som möjligt och som möter upp mot den av målgruppen framtagna behoven för att på sikt komma närmare arbetsmarknaden och helst ända fram till ett arbete.

Syfte

Är att undersöka hur en omställningsprocess ska anpassas och utformas för att öka förutsättningarna för individer med sjukersättning att komma närmare arbetsmarknaden och på sikt kunna återgå till arbete och egen försörjning.
Är att undersöka hur kvinnor och män med sjukersättning upplever och beskriver sina respektive möjligheter och hinder för en återgång till arbete. Det finns två perspektiv, dels deras egen kapacitet och behov och dels omgivningens resurser och krav.
Att ta till vara individernas perspektiv för att få en fördjupad kunskap om hur samspelet mellan personen och dess omgivning fungerar och lyssna till hur individen uppfattar och beskriver dels sin egen arbetsförmåga dels hur omgivningen påverkar möjligheterna till återgång i arbete. (SWOT)
Är att undersöka hur en omställningsprocess ska vara upplagd för att bemöta och tillgodose målgruppens behov.

Målsättning

Projektet har som mål att:
Att få kunskap om hur personer med sjukersättning beskriver sina möjligheter och hinder för att återgå till arbete och egen försörjning.
Att ta fram en framgångsrik modell för en omställningsprocess som motsvarar gruppens behov och förutsättningar och som på sikt leder till snabbare återgång till arbete.
Att den av försäkringskassan inbjudna studiegruppen deltar aktivt i projektet.
Att projektets resultat kan användas i ett kommande genomförandeprojekt
Att resulatet från förstudien bidrar till ökad samverkan mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, fackliga organisationer m fl aktörer runt målgruppen.
Att förstudien ökat erfarenhetsutbyte och nätverkande mellan individerna i studieguppen så
att de ser möjligheter till omställning, anställningsbarhet och återgång till arbete och förmedlar det i sina nätverk.
Att resultatet från förstudien sprids och kan inspirera andra.
Att Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och TCO efter förstudien tilsammans med projektägaren ställer sig positiv till en ansökan om genomförandeprojekt

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Förstudien som vänder sig till en målgrupp som förutsätter lokaler där alla kan delta. För att säkerställa både fysisk och kommunikativ tillgänglighet kommer projektet att, där behov finns, ha möjlighet att hyra anpassade lokaler. Lokaler med automatiska dörröppnare, hiss, datorer anpassade för blinda och hörselskadade (hörselslingor) samt höj och sänkbara bord. Information om och i projektet ska ha en utformning och upplägg som är lättillgängligt för personer med läs- och skrivsvårigheter och/eller med svenska som andra språk. Tolk kan anlitas efter behov.

Medfinansiärer

  • Försäkringskassan Östersund
  • Försäkringskassan, Lokala Försäkringscentret i Sundsvall
  • Försäkringskassan,Örnsköldsvik

Kommun

  • Sollefteå
  • Sundsvall
  • Örnsköldsvik
  • Östersund