Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Mera Mångfald - Jämställd Jämt

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareKommunstyrelseförvaltningen
KontaktpersonMadelene Wiksten
E-postmadelene.wiksten@solleftea.se
Telefonnummer0620-682365
Beviljat ESF-stöd1 971 600 kr
Total projektbudget1 971 600 kr
Projektperiod2009-08-17 till 2011-02-17
RegionMellersta Norrland
In English

Sammanfattning

Projektet ska öka kunskap och medvetenhet om mångfald och jämställdhet hos politiker, chefer och medarbetare i Sollefteå kommun. Detta för att minska fördomar och diskriminering i arbetslivet och för att upprätthålla och utveckla verksamheten i kommunen genom att bättre ta till vara allas resurser.

Bakgrund

I Sollefteå kommun bor 20 639 invånare, 10 394 kvinnor och 10 245 män. Andelen invånare i kommunen med annat medborgarskap än svenskt är 624 personer. Huvuddelen av befolkningen är mellan 40 och 60 år. Andelen unga vuxna, mellan 20 och 30 år, samt nyfödda är de grupper som utgör de minsta delarna i befolkningsstrukturen. Arbetsgivaren Sollefteå kommun har 1726 personer tillsvidareanställda, och av dessa är 1375 kvinnor (80 %) och 351 män (20 %). Medelåldern för tillsvidareanställningar ligger på 47 år för kvinnor och 46 år för män. Av de tillsvidareanställda är 53 % äldre än 50 år, vilket innebär att inom en tioårsperiod kommer ca. 600 personer eller en tredjedel av de tillsvidareanställda att gå i pension.

En medveten rekrytering där kunskap och medvetenhet om hur man tar tillvara allas resurser är nödvändig för Sollefteå kommun för att upprätthålla och utveckla kommunens verksamhet under de kommande tio åren. På varje arbetsplats behövs kunskap och ökad medvetenhet om hur människors kompetens kan tas tillvara oavsett kön, ålder, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller etnicitet. En förprojektering har därför genomförts för att få en tydlig utgångspunkt för ett utvecklingsarbete kring mångfald och jämställdhet.

Förprojekteringen riktades mot politiker i samtliga nämnder och de hösta cheferna inom varje förvaltning och fokuserade på att:
- Kartlägga förvaltningarnas/bolagens arbete med mångfald och jämställdhet.
- Kartlägga kunskaps- och utbildningsnivån hos projektets målgrupper när det gäller likabehandling, mångfald och jämställdhet.
- Kartlägga behovet av utbildning och stöd för arbetet med likabehandling, mångfald och jämställdhet hos projektets målgrupper.
- Utifrån kartläggningarna utforma ett förslag till utvecklingsarbete kring mångfald och jämställdhet.

Kartläggningen genomfördes i form av en enkät som var helt webbaserad och skickades ut till totalt 149 personer. Av dessa var 91 politiker och 58 tjänstemän. Totalt svarade 53 procent av de tillfrågade på enkäten. Bland politikerna svarade 43 procent och bland tjänstemännen 74 procent. Tjänstemännen har således besvarat enkäten i hög utsträckning, tillräckligt för att resultatet ska vara helt tillförlitligt, medan politikernas svarsfrekvens är så låg att det är svårt att säga att resultatet är tillförlitligt. Den totala svarsfrekvensen är inte tillräckligt hög för att betrakta resultatet som helt tillförlitligt. Det är dock tillräckligt för att resultatet ska kunna ses som en stark tendens.

Genom förprojekteringen har kommunen fått nya eller fördjupade kunskaper om kunskapsnivån, utbildningsbehovet, det pågående arbetet kring mångfald och jämställdhet samt vilka behov av stöd som finns för att utveckla detta. När det gäller kunskapsnivån hos projektets målgrupper anser de flesta att de har ganska stora kunskaper om de tre områdena jämställdhet, mångfald och diskriminering. Några anser till och med att deras kunskaper är mycket stora. Bristande kunskaper har de svarande främst kring mångfald, men mellan en fjärdedel och en tredjedel har även bristande kunskaper om jämställdhet och diskriminering. När det gäller mångfald anser 40 % av de som svarat på enkäten att de har ganska små eller mycket små kunskaper. För kunskaper om jämställdhet och diskriminering är motsvarande siffra 29 respektive 24 %.

När det gäller förvaltningens/bolagets kunskaper om jämställdhet, mångfald och diskriminering är det en relativt stor grupp som inte anser sig kunna bedöma dessa. En majoritet bedömer dock förvaltningens/bolagets kunskaper som mycket eller ganska stora. Det är tydligt att mångfald ses som det område man vet minst om även vid bedömningen av de generella kunskaperna. Här anser 35 % att förvaltningens/bolagets kunskaper i helhet är ganska små eller mycket små och 17 % anser sig inte kunna bedöma detta. När det gäller jämställdhet är det 19 % som bedömer förvaltningens/bolagets kunskaper som ganska små eller mycket små, medan 14 % inte anser sig kunna bedöma detta. Angående förvaltningens/bolagets kunskaper om diskriminering anser 27 % att dessa är ganska små eller mycket små och 17 % anser sig inte kunna bedöma detta.

Förprojekteringen har också kartlagt i hur hög utsträckning de olika förvaltningarna/bolagen arbetar med jämställdhet, mångfald och diskriminering. På frågan i hur hög utsträckning förvaltningen/bolaget arbetar för en ökad jämställdhet, finns en inte obetydlig grupp som inte kan ta ställning till frågan (16 %). De flesta av de övriga anser dock att förvaltningen/bolaget arbetar med frågan om ökad jämställdhet i mycket eller ganska hög utsträckning (70 %). Ett mindre antal ger exempel på hur arbetet kan se ut. De exempel som lyfts fram är bland annat jämställdhetsgrupper eller att frågan tas upp på arbetsplatsträffar. Andra vanliga exempel är att frågan finns med vi rekrytering eller att man ständigt arbetar med detta i tankarna.

På frågan i hur hög utsträckning förvaltningen/bolaget arbetar för en ökad mångfald är det tydligt att fler är osäkra, så många som en fjärdedel kan inte ta ställning. Av de som tar ställning är också fler negativa, endast en tredjedel anser att förvaltningen/bolaget arbetar med frågan i mycket eller ganska hög utsträckning. Ytterst få ger exempel på hur arbetet fungerar, någon använder också möjligheten att skriva ett svar till att nämna att arbetet inte är lika välutvecklat som arbetet för jämställdhet.

På frågan i hur hög utsträckning förvaltningen/bolaget arbetar med frågor som rör diskriminering är kön den diskrimineringsgrund som flest anser att förvaltningen/bolaget arbetar med i mycket eller ganska hög utsträckning. Diskriminering på grund av sexuell läggning verkar vara den som förvaltningarna och bolagen arbetar minst med. När det gäller exempel på hur arbetet mot diskriminering fungerar har ingen lyft upp något tydligt exempel. De få som har svarat har antingen svarar mycket flytande eller kommenterat att de inte vet hur arbetet fungerar.

Vidare har förprojekteringen arbetat med att kartlägga behovet av utbildning och stöd för arbetet med likabehandling, mångfald och jämställdhet hos projektets målgrupper. I enkäten frågas både efter vilka områden den svarande själv anser sig behöva mer kunskap om samt vilka områden den svarande anser att förvaltningen/bolaget behöver mer kunskaper om. De svarande bedömer sina egna och förvaltningens/bolagets behov av kunskap som ungefär likartade. I överensstämmelse med övriga frågor i enkäten är det mer kunskap om mångfald som ses som det största behovet och kunskap om jämställdhet som det minsta. Endast två av de som nämnt alternativet annat nämner vad de vill ha kunskap kring. Den ena nämner vuxenmobbing och den andra diskriminering av funktionshindrade. När det gäller mer kunskap om mångfald är det 64 % som efterfrågar det åt sig själv och 71 % åt förvaltningen/bolaget. Mer kunskaper om diskriminering vill 56 % ha åt sig själva och 57 % åt förvaltningen. Vad gäller mer kunskaper om jämställdhetsintegrering är det 48 % som efterfrågar det åt sig själva och 49 % åt förvaltningen.

Slutligen har förprojekteringen kartlagt vilken typ av stöd som behövs för att utveckla arbetet med mångfald och jämställdhet inom förvaltningen/bolaget. Här efterfrågas främst utbildningsinsatser (59 %), därefter metoder och strategier för arbetet med jämställdhet och mångfald (53 %). Många ser också ett behov av stöd när det gäller implementering av mål och styrdokument gällande mångfald och jämställdhet (47 %). Genomförandeprojektet kommer därför att anordna utbildningsinsatser med fokus på metoder och strategier för integrering av mångfald och jämställdhet som en naturlig del i den vardagliga verksamheten. Genom att arbeta med jämställdhetsintegrering och integrering av mångfaldsperspektiv i organisationen kan förutsättningar för ett bättre tillvaratagande av allas resurser ökas och därmed även kommunens attraktionskraft och tillväxt.

Syfte

Mångfald och jämställdhet är både ekonomiska och demokratiska frågor. Mångfald och jämställdhet handlar om att kunna nyttja allas resurser och ta tillvara alla människors kompetens för att få en effektiv organisation som leder till ökad tillväxt och attraktionskraft. Mångfald och jämställdhet handlar också om att alla människor ska ha makt att forma samhället och sina egna liv. Genom att öka kunskapen om mångfald och jämställdhet kan vi minska fördomar och diskriminering i arbetslivet samt öka lönsamheten i vår organisation och tillväxten i vår kommun.

Syftet med detta projekt är därför att:

- Kunskap om mångfald, jämställdhetsintegrering, diskriminering och likabehandling ska prägla Sollefteå kommuns kommunstyrelse, nämnder, förvaltningar och arbetsplatser.

- Medvetenhet om sambandet mellan mångfald/jämställdhet och tillvaratagandet av resurser, ökad attraktionskraft och tillväxt ska finnas på alla nivåer i organisationen.

- Sollefteå kommun ska bedriva ett aktivt och synligt arbete med likabehandling, mångfald och jämställdhet som integreras i kommunens organisation genom samverkan mellan kommunens förvaltningar.

Målsättning

Den övergripande målsättningen är ett aktivt arbete med mångfald och jämställdhet för att bättre kunna ta tillvara allas resurser och därmed öka Sollefteå kommuns attraktionskraft och tillväxt.

- Politiker och chefer ska få kunskap och öka sin medvetenhet om mångfald och jämställdhetsintegrering och om hur kommunen bäst tillvaratar alla människor resurser och kompetens.

- Kommunens nämnder ska sätta upp mångfaldsmål och aktiviteter kopplade till målen.

- Chefer ska utifrån respektive nämnds mångfaldsmål genomföra en mindre kartläggning i sin egen verksamhet och utifrån denna utforma en handlingsplan och påbörja ett förändringsarbete.

- Ett arbetsplatsprogram om mångfald och jämställdhet ska utformas och nyttjas vid kommunens olika arbetsplatser.

- Ett forum för utbyte av erfarenheter av arbete med mångfald och jämställdhetsintegrering ska genomföras för att möjliggöra samverkan mellan förvaltningar.

Förväntade effekter
Då denna kompetensutvecklingssatsning är kommunövergripande och syftar till att nå många människor (alla politiker, chefer och arbetsplatser) har framgångsfaktorer utformats för att kunna mäta projektets genomslag i verksamheten.Vi bedömer att det är svårt att nå alla personer i målgrupperna chefer och medarbetare under projektets 18 månader, men förväntar oss se nedanstående effekter under projektets gång. Efter projektet kommer chefsutbildning om mångfald och jämställdhet att införlivas i kommunens ordinarie chefsutbildning och arbetsplatsprogrammet kommer att fortsätta användas av chefer och medarbetare. På så sätt förväntas på sikt alla personer i målgrupperna ha deltagit i kompetensutveckling.

Politiker
Målgrupp: Politiker i 8 nämnder, 73 ordninarie ledamöter
Antal genomförda seminarier: 16 (2 seminarier/nämnd)
Antal nämnder som upprättat ett mångfaldsmål: 8
Antal aktiviteter kopplade till mångfaldsmål genomförda av nämnder: 8
Antal nämnder som presenterat goda exempel vid avslutande Forum: 4

Chefer
Målgrupp: 110 chefer
Antal chefer som genomgått mångfaldsutbildning: 55
Antal upprättade handlingsplaner för förändringsarbete: 55
Antal påbörjade förändringsarbeten
utifrån upprättade handlingsplaner: 40
Antal chefer som presenterat goda exempel vid avslutande Forum: 10

Arbetsplatser
Målgrupp: ca 125 arbetsplatser
Antal arbetsplatser som genomfört
ett arbetsplatsprogram om mångfald: 55

Genom kompetensutveckling och kartläggning av den egna verksamheten förväntas deltagarna öka sin kunskap och medvetenhet om mångfald och jämställdhetsintegrering samt om hur kommunen bäst tillvaratar alla människor resurser och kompetens. Genom att politiskt sätta upp mångfaldsmål och genomföra aktiviteter utifrån målen samt genom praktiskt förändringsarbete utifrån kartläggningar i verksamheten, utvecklas ett aktivt arbete med mångfald och jämställdhet som kan bidra till att öka Sollefteå kommuns attraktionskraft och tillväxt.

Ett aktivt arbete med mångfald och jämställdhet förväntas få effekter både inom organisationen och ut mot medborgarna. En förväntad effekt är att likabehandling främjas och diskriminering minskas både när det gäller medarbetare inom organisationen och i verksamheten ut mot medborgarna.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Diskriminering på grund av funktionshinder var en del i den genomförda kartläggningen i förprojekteringen. På frågan i hur hög utsträckning förvaltningen/bolaget arbetar med frågor som rör diskriminering på grund av funktionshinder har knappt hälften svarat att det arbetas i hög utsträckning med diskriminering på grund av funktionshinder medan en knapp tredjedel anser att det arbetas i låg utsträckning med detta. (9% anser att det arbetas i mycket hög utsträckning med diskriminering på grund av funktionshinder, 37 % anser att det arbetas i ganska hög utsträckning, 22 % anser att det arbetas i ganska låg utsträckning och 8 % anser att det arbetas i mycket låg utsträckning med frågor som rör diskriminering på grund av funktionshinder). En fjärdedel (24 %) har svarat att de inte vet i hur hög utsträckning förvaltningen/bolaget arbetar med frågor som rör diskriminering på grund av funktionshinder.

Detta resultat visar att det i genomförandeprojektet behöver fokuseras på tillgänglighetsarbete för personer med funktionshinder som en del i mångfaldsarbetet. Då syftet med genomförandeprojektet är att öka kunskaper och medvetenhet kring mångfald och jämställdhet för att kunna bearbeta attityder och värderingar i organisationen, kommer fokus i tillgänglighetsarbetet ligga på tillgänglig verksamhet. Denna del kommer att handla om hur vi förhåller oss till varandra och hur vi genom förståelse, medvetenhet och kunskap skapar arbetsplatser där ingen känner sig diskriminerad. Tillgänglighet för personer med funktionshinder när det gäller tillgänglig verksamhet kommer därmed att ingå som en del i seminarier, utbildning och arbetsplatsprogram som utarbetas och genomförs i detta genomförandeprojekt.

Jämställdhetsintegrering

Syftet med detta genomförandeprojekt är att integrera arbetet med jämställdhet och mångfald i det vardagliga arbetet. Detta görs genom att öka kunskap och medvetenhet hos målgrupperna, men också genom att målgrupperna konkret och aktivt ska arbeta med förändringsarbete kring jämställdhet och mångfald. Det man i förprojekteringen efterfrågar är just utbildningsinsatser och metoder och strategier för arbete med jämställdhet.

Jämställdhetsintegrering blir den metod som kommer att användas i detta projekt. Det innebär att ett av de seminarier som erbjuds politikerna kommer att behandla jämställdhetsintegrering. I den chefsutbildning som genomförs kommer fokus att ligga på just jämställdhetsintegrering och kartläggningsverktyg. I utbildningen ingår också att utifrån kartläggningar av den egna verksamheten (förvaltningen eller den enskilda arbetsplatsen) ska en handlingsplan för förändringsarbete upprättas och påbörjas. Målsättningen är att utarbeta en chefsutbildning om jämställdhet och mångfald i detta projekt för att efter projektet permanenta utbildningen inom ramen för kommunens ordinarie chefsutbildning.

För att ytterligare integrera jämställdhet i verksamheten ute på kommunens arbetsplatser, kommer ett arbetsplatsprogram utformas och prövas i genomförandeprojektet för att även det permanentas och användas vid arbetsplatsträffar. Genom arbetsplatsprogrammet ökas kunskap och medvetenhet hos medarbetarna vilket är nödvändigt för att också de ska kunna delta i arbetet med kartläggningar och förändringsarbete kring jämställdhet.

Arbetet med jämställdhetsintegrering följs upp med utvärderingar vid varje utbildningstillfälle bland politiker, chefer och medarbetare.

Kommun

  • Sollefteå