Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Mera Mångfald - Jämställd Jämt

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareKommunstyrelseförvaltningen
KontaktpersonUlrika Auno
E-postulrika.auno@skola.solleftea.se
Telefonnummer0620-68 24 08
Beviljat ESF-stöd390 500 kr
Total projektbudget390 500 kr
Projektperiod2008-08-15 till 2009-02-15
RegionMellersta Norrland
In English

Sammanfattning

Mångfald och jämställdhet är både ekonomiska och demokratiska frågor. Mångfald och jämställdhet handlar om att kunna nyttja allas resurser och ta tillvara alla människors kompetens för att få en effektiv organisation som leder till ökad tillväxt och attraktionskraft. Mångfald och jämställdhet handlar också om att alla människor ska ha makt att forma samhället och sina egna liv.

I Sollefteå kommun är huvuddelen av befolkningen mellan 40 och 60 år. Andelen unga vuxna, mellan 20 och 30 år, samt nyfödda är de grupper som utgör de minsta delarna i befolkningsstrukturen. Hos arbetsgivaren Sollefteå kommun är 54 % av de tillsvidareanställda äldre än 50 år. En medveten rekrytering där kunskap och medvetenhet om hur man tar tillvara allas resurser är nödvändig för Sollefteå kommun, för att upprätthålla och utveckla kommunens verksamhet under de kommande tio åren.

Hos arbetsgivaren Sollefteå kommun har samtliga chefer genomgått en ledarskapsutbildning som sedan kopplats till en medarbetarskapspolicy i vilken man strävar efter att bygga den värdegrund som ger goda arbetsplatser där människor är delaktiga, tar ansvar och utvecklas. Aktivt och strategiskt arbete med mångfald och jämställdhet är verktyg för att bygga värdegrunden. På varje arbetsplats behövs kunskap och ökad medvetenhet om hur människors kompetens kan tas tillvara oavsett kön, ålder, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller etnicitet.

Under 2005-2007 har barn- och skolförvaltningen drivit projekt LIKA & OLIKA – ett jämställdhetsarbete mot 2008. Genom projektet har skolledare och pedagoger fått fördjupad kunskap och ökad medvetenhet i jämställdhetsfrågor. Metoder och strategier för ett aktivt jämställdhetsarbete har utvecklats inom projektet. Sollefteå kommun vill nu därför bygga vidare på den grund som läggs inom förskola/skola i arbetet med jämställdhet och utforma en samverkan mellan kommunens förvaltningar i frågor som rör jämställdhet och mångfald. I en förprojektering vill kommunen kartlägga var övriga förvaltningar står när det gäller mångfalds- och jämställdhetsfrågor.

De målgrupper som deltar i projektet är ordinarie ledamöter i kommunstyrelse och nämnder, förvaltningsstab, förvaltnings-, bolags- och förbundschefer samt verksamhetschefer. Kartläggningen ska visa på de måldokument som finns för arbetet med mångfald och jämställdhet och arbetet som bedrivs utifrån dessa samt målgruppernas kunskaps- och utbildningsnivån när det gäller likabehandling, mångfald och jämställdhet. Målgruppernas behov av utbildning och stöd i arbetet med dessa frågor kartläggs också.

Utifrån kartläggningen går arbetet sedan vidare i en genomförandefas där målgruppernas kunskap och medvetenhet i mångfald- och jämställdhetsfrågor skall ökas. En struktur och strategier för arbetet med mångfald och jämställdhet skall också implementeras i organisationen under genomförandefasen, liksom strategier för samverkan mellan förvaltningarna i dessa frågor. Representanterna i kommunens jämställdhetsgrupp blir navet för denna samverkan och kommunens spetskompetens när det gäller mångfald och jämställdhet. De kan därmed stödja och handleda politiker och chefer i att bedriva ett aktivt och synligt arbete med likabehandling, mångfald och jämställdhet, vilket är det övergripande och långsiktiga syftet med denna förprojektering.

Bakgrund


Mångfald och jämställdhet – en fråga om ekonomi och demokrati
Mångfald och jämställdhet är både ekonomiska och demokratiska frågor. Mångfald och jämställdhet handlar om att kunna nyttja allas resurser och ta tillvara alla människors kompetens för att få en effektiv organisation som leder till ökad tillväxt och attraktionskraft. Mångfald och jämställdhet handlar också om att alla människor ska ha makt att forma samhället och sina egna liv. Mångfald och jämställdhet är berikande, lönsamt och hälsosamt.

Samhället förändras och nya grupper av människor finns som medarbetare, kunder och resurser. Genom att öka kunskapen om mångfald och jämställdhet kan vi minska fördomar och diskriminering i arbetslivet samt öka lönsamheten i vår organisation och tillväxten i vår kommun.

Det är en rättighet för alla människor att bli bedömda för vad man kan. Fokus ska vara på kompetensen. Det långsiktiga målet är att ingen ska fästa någon avgörande vikt vid kön, ålder, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller etnicitet, utan istället se vilken kompetens som behövs för att utföra ett visst arbete. På så sätt tillvaratas resurser och kompetens i organisationen.

På varje arbetsplats behövs kunskap och ökad medvetenhet om hur människors kompetens kan tas tillvara oavsett kön, ålder, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller etnicitet. Regeringen har lämnat ett förslag till ny diskrimineringslag som förslås träda i kraft den 1 januari 2009. Att implementera den nya lagen och integrera aktivt arbete med mångfald och jämställdhet i kommunens organisation är en viktig del i arbetet.

Mångfald och jämställdhet bygger värdegrunden
I Sollefteå kommun har samtliga chefer på alla nivåer under 2004-2005 genomgått en utbildning med temat ledarskapsinriktning. Under 2006 genomfördes ett antal träffar med cheferna för att koppla ledarskap till medarbetarskap. Dessa träffar utmynnade i en medarbetarskapspolicy som förankrades på arbetsplatser och i arbetslag i slutet av 2006 och början av 2007. Slutligen fastställdes medarbetarskapspolicyn i kommunfullmäktige den 28 maj 2007.

I policyn utgår synen på medarbetarskap från en värdegrund som baseras på en humanistisk människosyn om alla människors lika värde, förmåga och vilja att utvecklas och att göra ett bra arbete. Värdegrunden ger en god arbetsplats där vi bemöter varandra respektfullt och samspelar i en öppen och tydlig dialog. Vi får ett arbetsklimat som ger delaktighet, glädje, stolthet och utveckling. Resultatet visar sig i en effektiv verksamhet med god kvalitet och nöjda kommunmedborgare.

Aktivt och strategiskt arbete med mångfald och jämställdhet är verktyg för att bygga den värdegrund som ger goda arbetsplatser där människor är delaktiga, tar ansvar och utvecklas. Att ta tillvara mångfalden genom att nyttja alla människors kompetens ger den effektiva verksamhet med god kvalitet som kommunen vill erbjuda sina kommunmedborgare. För att kunna använda mångfald och jämställdhet som verktyg att bygga värdegrunden samt öka effektiviteten och attraktionskraften i kommunen behövs kunskap, medvetenhet och metoder för ett aktivt utvecklingsarbete. Sollefteå kommun vill därför genomföra en kartläggning av nuläget där kunskap, måldokument och behov av stöd utvärderas. Utifrån kartläggningen kan kommunen sedan gå vidare i en genomförandefas där kunskap och medvetenhet ökas, måldokument levandegörs och ett tydligt och kontinuerligt arbete med mångfald och jämställdhet integreras i kommunens organisation.

Mot ökad mångfald och jämställdhet
I Sollefteå kommun bor 20 639 invånare, 10 394 kvinnor och 10 245 män. Andelen invånare i kommunen med annat medborgarskap än svenskt är 624 personer. Huvuddelen av befolkningen är mellan 40 och 60 år. Andelen unga vuxna, mellan 20 och 30 år, samt nyfödda är de grupper som utgör de minsta delarna i befolkningsstrukturen.

Arbetsgivaren Sollefteå kommun har 1799 personer tillsvidareanställda, och av dessa är 1396 kvinnor (78 %) och 403 män (22 %). Medelåldern för tillsvidareanställningar ligger på 46, 58 år (kvinnor 46,73 och män 46,12). Av de tillsvidareanställda är 54 % äldre än 50 år, vilket innebär att inom en tioårsperiod kommer 600 personer eller en tredjedel av de tillsvidareanställda att gå i pension.

En medveten rekrytering där kunskap och medvetenhet om hur man tar tillvara allas resurser är nödvändig för Sollefteå kommun för att upprätthålla och utveckla kommunens verksamhet under de kommande tio åren.

Samverkan kring mångfald och jämställdhet
Barn- och skolförvaltningen i Sollefteå kommun har drivit projekt LIKA & OLIKA 2005-2007 med medel ur sociala fonden. Detta för att på sikt skapa förutsättningar för tillväxt och ökad attraktionskraft i kommunen genom att arbeta för att mångfald i fråga om kön ska prägla den lokala arbetsmarknaden. Projektet har vänt sig till personal i förskola och skola, skolledare och skolpolitiker. Dessa målgrupper kan påverka barn och ungdomars attityder till lärande och framtida yrkesval.

Arbetet i förskola och skola lägger grunden för ökad mångfald och jämställdhet i Sollefteå kommun. Men det finns ett behov att gå vidare med detta arbete så att det genomsyrar hela kommunorganisationen. Dagens barn och ungdomar blir morgondagens värdefulla resurser på arbetsmarknaden och kommunen behöver kunskap och medvetenhet om hur man bäst tillvaratar allas resurser, och möter de ungdomar som ser jämställdhet och mångfald som något viktigt och självklart.

Sollefteå kommun vill därför bygga vidare på den grund som läggs inom förskola/skola i arbetet med jämställdhet och utforma en samverkan mellan kommunens förvaltningar i frågor som rör jämställdhet och mångfald. I en förprojektering vill kommunen kartlägga var övriga förvaltningar står när det gäller mångfalds- och jämställdhetsfrågor. Nästa steg blir att utveckla arbetet med mångfald och jämställdhet utifrån kartläggningen, och med stöd av de erfarenheter som barn- och skolförvaltningen gjort genom sitt EU-projekt och de metoder och strategier som utformats i projekt LIKA & OLIKA.

I kommunens jämställdhetsgrupp finns representanter för kommunens olika förvaltningar, bolag och förbund. Dessa representanter blir navet i ett samverkansprojekt kring mångfald och jämställdhet som Sollefteå kommun vill genomföra för att bättre ta tillvara allas resurser och därmed skapa förutsättningar för tillväxt och ökad attraktionskraft i kommunen.

Syfte

Det övergripande syftet med detta utvecklingsarbete är att:
* Kunskap om mångfald, jämställdhet, diskriminering och likabehandling ska prägla Sollefteå kommuns kommunstyrelse, nämnder, förvaltningar och arbetsplatser, liksom medvetenhet om sambandet mellan mångfald/jämställdhet och tillvaratagandet av resurser, ökad attraktionskraft och tillväxt.
* Sollefteå kommun ska bedriva ett aktivt och synligt arbete med likabehandling, mångfald och jämställdhet som integreras i kommunens organisation genom samverkan mellan kommunens förvaltningar.

Syftet med förprojekteringen är att:
* Utvärdera förvaltningarnas arbete och behov av stöd i arbetet med mångfald och jämställdhet.
* Utvärdera kunskaper och behov av utbildning när det gäller mångfald och jämställdhet.
* Utforma ett samverkansprojekt där mångfald och jämställdhet integreras i Sollefteå kommuns organisation.

Målsättning

Övergripande målsättning
Den övergripande målsättningen är ett aktivt arbete med mångfald och jämställdhet för att öka Sollefteå kommuns attraktionskraft och tillväxt.

För att kunna bedriva ett aktivt arbete behövs:
* Kunskap och medvetenhet när det gäller mångfald och jämställdhet och hur kommunen bäst tillvaratar alla människors resurser och kompetens.
* Tydliga och konkreta måldokument för arbete med mångfald, jämställdhet, likabehandling och diskriminering, för att integrera arbetet i kommunens organisation och åstadkomma kontinuitet.
* Samverkan mellan förvaltningar för att tillvarata resurser, kompetens och erfarenheter och få till stånd ett brett och djupgående arbete inom kommunens organisation.
* Spetskompetens i form av resurspersoner inom varje förvaltning som kan utbilda, handleda och stödja politiker och chefer i detta arbete.

Målsättningen med förprojekteringen är att:
* Kartlägga kommunens övergripande samt de enskilda förvaltningarnas måldokument som anger inriktning för arbetet med likabehandling, mångfald och jämställdhet och det arbete som bedrivs utifrån måldokumenten.
* Kartlägga kunskaps- och utbildningsnivån hos projektets målgrupper när det gäller likabehandling, mångfald och jämställdhet.
* Kartlägga behovet av utbildning och stöd för arbetet med likabehandling, mångfald och jämställdhet hos projektets målgrupper.
* Utifrån kartläggningarna vidareutveckla målsättningen att organisera ett aktivt samverkansarbete med mångfald och jämställdhet, genom att utforma en tid och aktivitetsplan för ett genomförandeprojekt.

Genom att kartlägga dessa projektmål får vi en tydlig bild av hur arbetet med mångfald och jämställdhet i Sollefteå kommuns organisation ser ut i dag, samt vilka behov som finns för att utveckla arbetet och uppnå det ovan angivna syftet.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Då denna förprojektering griper över hela kommunens organisation och syftar till att kartlägga kunskaper och måldokument kommer projektet främst att arbeta med Tillgänglig verksamhet, som är en av de fyra integrerade delarna som personer med funktionshinder omfattas av.

Utgångspunkten för projektet är att bygga Sollefteå kommuns värdegrund med mångfald och jämställdhet som byggstenar. Tillgänglig verksamhet handlar om hur vi förhåller oss till varandra och hur vi genom förståelse, medvetenhet och kunskap skapar arbetsplatser där ingen känner sig diskriminerad. Detta är således en mycket viktig del i kommunens värdegrundsarbete.

Tillgänglighet för funktionshindrade när det gäller tillgänglig verksamhet kommer att ingå i den kartläggning som ska genomföras. Kartläggningen blir grunden för det fortsatta arbetet med att utforma rutiner för hur tillgänglighetsperspektivet ska säkras.

Kommun

 • Bergs
 • Bräcke
 • Härjedalen
 • Härnösand
 • Kramfors
 • Krokom
 • Ragunda
 • Sollefteå
 • Strömsund
 • Sundsvall
 • Timrå
 • Ånge
 • Åre
 • Örnsköldsvik
 • Östersund