Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

MaxVision

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareHärnösands folkhögskola
KontaktpersonKicki Gärdin jansson
E-postkicki.gardin@folkbildning.net
Telefonnummer0611-558504
Beviljat ESF-stöd942 245 kr
Total projektbudget2 355 619 kr
Projektperiod2008-11-01 till 2010-10-31
RegionMellersta Norrland
In English

Sammanfattning

Projektet MaxVision ska öka anställningsbarheten för personer med synskada, genom utbildning i handhavande av befintlig digital teknik. Projekttiden: nov 2008-okt 2010.
Härnösands folkhögskola har sedan 1980 arbetat med utbildning och rehabilitering för personer med synhandikapp.

Bakgrund

B:
Härnösands folkhögskola har under många år haft fokus på frågor om funktionshinder och tillgänglighet. Skolan har därvid utvecklat nya utbildningar och vidare utvecklat kompetensen inom handikappområdet. På den nationella marknaden har skolan producerat digitala studiematerial för bruk inom olika utbildningar: teckenspråks- och dövblindtolkutbildning, kontakttolkutbildning och föräldrautbildning.

Skolan bedriver sedan början av 80-talet anpassningskurser för gravt synskadade och blinda. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med landstingens syncentraler i Västernorrland, Jämtland och Gävleborg. På skolan finns kvalificerade synpedagoger med goda kunskaper inom digital teknik. Skolan har också kurator, studie- och yrkesvägledare samt assistenter.

Tillgänglighet är en demokratifråga och en förutsättning för att kunna stå till arbetsmarknadens förfogande. För personer med funktionshinder har tillgången på digital teknik blivit en nyckelfråga vad det gäller att få full tillgänglighet till information och digitala tjänster. För personer med synskada är digital teknik allt viktigare, när det gäller allt från hjälpmedel i vardagen, till webbtjänster och orienteringshjälpmedel.

Det är därför en fråga av hög dignitet att den digitala tekniken till fullo blir nyttjad av personer med funktionshinder, såväl ur ett demokratiskt perspektiv som ur ett arbetsmarknadsperspektiv. Ett ökat och fördjupat kunnande om digital teknik och digitala tjänster ger stora möjligheter för personer i arbetsför ålder att stå till förfogande för arbetsmarknaden.

Den förstudie Härnösands folkhögskola genomförde 2007, Digital delaktighet Y 3041-912-06 (se bilaga), visade på stora brister vad det gäller användandet av digital teknik som fungerar för synskadade. Det gäller särskilt inom utbildning och information om var produkter finns. Det finns även bristfällig information om vilka kommersiella webbtjänster som är tillgängliga och utbildning i hur man använder dem.
I förstudien framkom att synskadade befinner sig i ett tydligt glapp mellan syncentral och arbetsliv. Syncentraler ger ett gott bemötande men bidrar knapphändigt med tips. De ger utbildning för de hjälpmedel som ska användas för det dagliga livet i hemmiljön. En del utbildar även i hur skärmläsare och hur mobiltelefoner fungerar. Tillgången till digital teknik avgörs huvudsakligen av rätt kontakter eller ett mer avancerat personligt teknikintresse hos enskilda synskadade.

Förstudien fastslår att för synskadade har datorer och Internet ökat möjligheterna till delaktighet. Här finns anpassade tekniska lösningar och mjukvaruapplikationer. Inom det kraftigt växande utbudet av handhållen digital teknik (GPS, avancerade mobiltelefoner, mp3-spelare mm) finns ett i stort sett obearbetat område vad det gäller tillgänglighet för synskadade. Att ha tillgång till och kunskap om teknik är en demokratifråga.
Synskadeorganisationerna i länet (SRF-Ångermanland och SRF-Medelpad) påpekar att synskada är ett funktionshinder som leder till ett informationshandikapp vilket begränsar förutsättningarna för att röra sig fritt i det okända och i föränderliga miljöer. Möjligheter att få kännedom om och att få utbildning i intressanta produkter samt tjänster är mycket begränsade.
Projektet kommer att inventera vilka möjliga produkter som finns, följa teknikutvecklingen och framförallt fokusera på utbildning av personer med synskada i hur man hanterar digital teknik och digitala tjänster. Även personer med andra funktionshinder kan bli aktuella. Syftet är att ge kursdeltagare en breddad kompetens och öka anställningsbarheten. Då det inte finns någon motsvarande utbildningsverksamhet i landet, avser projektet att bedriva rekrytering nationellt till utbildningarna och efter projektslut etablera en externt finansierad utbildningsverksamhet med nationell rekrytering.

Syfte

Projektet avser att genom utbildningsinsatserna öka anställningsbarheten hos personer med synskada samt ge dem breddade möjligheter på arbetsmarknaden. Vid projektavslut skall en externt finansierad utbildning med nationell rekrytering ha etablerats. Värdet av utbildningen ska därmed ha tydliggjorts och synskadade med kunskaper i digital teknik ses som potentiell arbetskraft.

Målsättning

Projektet skall förse arbetsmarknaden med kunnig arbetskraft och tydliggöra målgruppen synskadade som en resurs på arbetsmarknaden.
Projektet skall leda till att anställningsbarheten ökas genom utbildning inom området. Deltagare ska genom ökat kunnande i digital teknik få hjälp med orientering, digital handhållen teknik t ex använda sig av mobiltelefonins bredare möjligheter samt lära sig om hur man nyttjar webbtjänster på nätet och vilka sidor som är tillgängliga mm.
Projektet skall etablera en externt finansierad utbildning med deltagare som rekryterats nationellt.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Utbildningen sker i två-veckors kurser med ett beräknat deltagarantal på sex deltagare per kurs. Rekryteringen sker inom länet men också nationellt. Jämn fördelning mellan kvinnor och män kommer att eftersträvas. Om kurserna har många sökande kommer kvinnor att prioriteras och i synnerhet de kvinnor som har annan etnisk bakgrund.

Varje kurs kräver omfattande förberedelse. Information om varje deltagares synskada (diagnos och synstatus), hälsotillstånd och tidigare erfarenheter av digital teknik mm måste vara känd före kursstart. Synskada medför informationshandikapp och deltagarna måste arbeta med anpassad teknik. Det medför att tempot i kurserna är väsentligt lägre än för normalseende. Deltagarna har olika grader av synrester vilket kräver individuella anpassningar och ställer krav på teknisk och pedagogisk kompetens.
Projektet kommer att inhysas i Härnösands folkhögskola där samtliga lokaler är tillgängliga för personer med funktionshinder. Det finns hissar, ramper, samt informationsskyltar på punktskrift. Lokaler och utemiljö utgör inget hinder för personer med funktionshinder, från synskada till rörelsehinder. Utanför skolans huvudentré finns det parkeringsplatser för funktionshindrade. Skolan har också kurator, dyslexiexpertis och specialpedagoger med kompetens rörande neuropsykiatriska funktionshinder samt utvecklingsstörning som finns förfogande för projektet.
Skolans restaurang erbjuder dagligen gluten och laktosfri kost. Vid behov kan ytterligare anpassningar göras.

Projektet skall bredda funktionshindrades kontaktyta till samhället och öka anställningsbarheten. Ett tydligt fokus för projektet är integration mellan personer med funktionshinder och personer utan funktionshinder.
Härnösands folkhögskola är en resurs i samhället när det gäller funktionshinder och våra kunskaper efterfrågas när det gäller syn-, dyslexi-, och neuropsykiatriska funktionshinder. Skolan utbildar också teckenspråks- och dövblindtolkar samt genomför uppdragsutbildningar inom området funktionshinder. I skolans måldokument betonas vikten av ett förhållningssätt som genomsyras av mångfald, allas delaktighet och lika värde. Alla ska kunna delta i studier och aktiviteter oavsett funktionshinder och hänsyn ska tas till enskildas särskilda behov.

Jämställdhetsintegrering

Detta är ett jämställdhetsprojekt eftersom kvinnor ofta drabbas hårdare av ett funktionshinder. Ett antal undersökningar visar att kvinnor med funktionshinder har svårare att få anställning än män med funktionshinder. Det allra svåraste utgångsläget har de kvinnor med funktionshinder som har invandrarbakgrund. I rekryteringsarbetet till de utbildningar som projektet ger skall kvinnor särskilt prioriteras. Jämställdhetsarbetet inom projektet kommer att finnas med i planering och genomförande. Projektorganisationens skall ha en ur jämställdhetssynpunkt rätt sammansättning.
Varje kurs kommer under de första dagarna ha en temadag, för samtliga kursdeltagare, där innehållet särskilt fokuseras på jämställdhet. Följande ämnen kommer att behandlas: att vara kvinna med funktionshinder, härskartekniker, lön- och karriärmöjligheter, socialpsykologi med ett genderperspektiv.
Även projektets seminarier kommer att belysa jämställdhet utifrån digital teknik och arbetsmarknad.

Medfinansiärer

 • Arbetsförmedlingen Rehabilitering SYN
 • Försäkringskassan Härnösand
 • Välfärdsavdelningen

Samarbetspartners

 • SRF-Medelpad

Kommun

 • Härnösand
 • Kramfors
 • Sollefteå
 • Sundsvall
 • Timrå
 • Ånge
 • Örnsköldsvik