Logotyp på utskrifter

Matchningsarena Timrå

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareTimrå kommun, Arbetsmarknadsenheten
KontaktpersonElisabeth Edström
E-postelisabeth.edstrom@timra.se
Telefonnummer073-275 48 73
Beviljat ESF-stöd10 448 971 kr
Total projektbudget29 089 065 kr
Projektperiod2009-08-15 till 2012-08-15
RegionMellersta Norrland
In English

Sammanfattning

Timrå kommun, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan vill skapa en gemensam arbetsmodell för att öka arbetskraftsutbudet genom "en väg in" till en Front desk för fördjupad och gemensam helhetsbedömning och koordinering. Arbetsmodellen vänder sig till de som står längst bort från arbetsmarknaden.

Bakgrund

VARFÖR BEHÖVS EN NY ARBETSMODELL?
Ett alltför stort antal människor är och förblir i utanförskap när det gäller arbete och egen möjlighet till försörjning. Samtidigt tenderar samhällsutvecklingen att gå mot att allt fler människor hamnar i utanförskap. Detta till följd av bl.a. ändrade regler i social- och sjukförsäkringssystemet, arbetslöshetssystemet samt den stramare tillämpningen i både stat och kommun. Detta kommer att medföra ett ökat tryck på samhället att bemöta och hantera dessa människors behov. Det finns en ökande oro hos såväl alltfler samhällsmedborgare som stödjande samhällsorganisationer hur utvecklingen ska kunna hanteras.

Att försörja sig själv är varje individs grundläggande ansvar, men när det inte är möjligt av olika skäl är stödet från samhället nödvändigt. Samtidigt ställs större krav på den enskilde individen att hitta rätt i djungeln av vägledning eller stöd för att hitta egen försörjning på en arbetsmarknad som blir allt mer turbulent och konkurrensutsatt. För att ett stöd ska vara effektivt måste insatserna och arbetssättet utformas efter varje individs enskilda behov, inte ur ett organisations- eller förvaltningsperspektiv, så som det kommit att bli idag. Idag arbetar aktörerna utifrån ett stuprörsperspektiv med egna budgetar och inom sina revir vilket leder till att människor bollas runt i systemen utan helhetssyn och samsyn om vilka insatser som är de mest optimala. För att effektivisera insatserna utifrån såväl individens som samhällets perspektiv krävs samverkan mellan olika aktörer. Det krävs bättre metoder för gemensamma bedömningar liksom nya samverkansformer men även organisatoriska förändringar.

Servicen och stödet till arbetsgivarna bör utvecklas för att få direkta och snabba vägar in i praktikplatser och jobb för att få arbetsgivaren intresserad av att ta emot målgrupper som hittills varit okända för arbetsgivare. Det finns även en hel del att göra när det gäller att ta tillvara de initiativ som tas från arbetsgivare, organisationer och den sociala ekonomin.

FÖRSTUDIEN - Från vision till stegvis utveckling
Erfarenheten säger att ju längre man är kvar i ett system ju svårare är det att bryta utanförskapet vare sig det gäller sjukskrivning, arbetslöshet el dyl. Vilka åtgärder kan man vidta för att minska ledtiderna i utanförskapet? Finns det intresse hos aktörerna kring att samverka kring detta? Timrå kommun tog därför initiativet till att via en förstudie, utveckla en modell som kan utgöra ett pilotprojekt för andra kommuner inom regionen men även nationellt.

IDÉVERKSTADENS IDEALA MODELL
Syftet med förstudien har varit att kartlägga behovet av och möjligheterna till idéutveckling av en innovativ samverkansmodell, en matchningsarena, för att få fler människor i arbete och därmed mer effektivt motverka utanförskapet. Angreppssättet har varit att utveckla en ideal samverkansmodell i ett framtidsscenario utan hänsyn till eventuella hinder i form gällande lagstiftning, ansvarsgränser och budgetar. Samverkansmodellen togs fram i en process genom två dagars idéverkstad. Därvid uppnåddes tidigt delaktighet med aktörer, utförare, intressenter och politiker från Timrå kommun. Som input till idéverkstaden presenterades en kartläggning och swot-analys av det unika för Timrå såsom potentiella tillväxtområden, framtidsbranscher, näringsstruktur och bristyrken i framtiden men även det sociala, kulturella och traditionella arvet, livsstils- och beteendemönster, genusperspektiv liksom framgångsfaktorer i syfte att få en samsyn på framtiden. Resultaten från genomförda intervjuer med aktörer, arbetssökande och arbetsgivare presenterades. Arbetssökande anser att offentliga aktörers bemötande måste förbättras och aktörers stöd bör varieras och anpassas till varje individ. Kompletterande aktörer önskar mer samarbete och betonar skolans roll. Arbetsgivarna ser ingen kompetensbrist i regionen. Man nyttjar inte arbetförmedlingens tjänster men ser positivt på ökat samarbete. Sveriges kommuner och landsting informerade om svenska och internationella modeller. Utifrån detta processade idéverkstaden fram en ideal framtidsmodell, en vision som bygger på en samsyn och viljeinriktning enligt följande.

Det finns ett starkt intresse och behov av en ny samverkansmodell - en matchningsarena - för arbetsgivare och arbetssökande baserad på Timrås lokala förutsättningar och oberoende av politiska beslut. Det finns också en samsyn kring hur en sådan modell ska se ut i form av en idéskiss till Framtidsscenario. Modellen består av en mötesplats med en dörr in till en front desk som utgörs av en gemensam koordinerings- och utredningsfunktion kopplad till matchingsfunktion med en gemensam ledare och styrelse/beredningsorgan. Backoffice utgörs av specialisterna dvs. nuvarande verksamheter. De enheter som skulle sitta ihop under ett tak är Arbetsförmedling, Försäkringskassa, kommunens IFO, arbetsmarknadsenhet, yrkesvägledare, integrationsenhet, barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet aktivator med inriktning mot bl.a. arbetslösa ungdomar samt Samordningsförbundet Härnösand-Timrå. På mötesplatsen skulle även andra intressenter och medborgarservice kunna finnas. Kopplingen till förebyggande insatser gentemot ungdomar i skolan betonades särskilt. Utrednings- och matchingsfunktionen antas ge synergieffekter på lång sikt och skulle därför kunna tillämpas på alla målgrupper. Samsynen bygger på ett antal gemensamma värdegrunder samt en ekonomisk samsyn som innebär att man slår ihop pengarna och jobbar som de Samordningsförbund inom Sveriges kommuner redan gör men i större skala. Deltagarna var även överens om att genomförandeprojektet ska övergå till att bli en permanent modell.

RESULTAT - FÖRANKRAD MODELL
Utifrån idéverkstadens framtidsvision har projektgruppen diskuterat och förhandlat fram en samverkansmodell som är praktiskt genomförbar och som berörda samverkanspartner är överens om. Förankringsprocessen visar att det f.n. saknas förutsättningar att realisera alla delar i den ideala framtidsmodellen. Däremot vill parterna Timrå kommun, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ta ett viktigt steg i utvecklingsprocessen genom att tillsammans arbeta i en innovativ front desk - matchningsarena - gentemot vissa prioriterade målgrupper. De målgrupper som valts ut är långtidsarbetslösa mer än ett år, personer med ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen samt personer med sjuk- eller aktivitetsersättning.

Projektet kommer att hålla dörren öppen och verka för att fler parter väljer att under projekttiden ansluta sig till modellen på olika sätt och i den takt som parterna kommer överens om. Under projekttiden kommer löpande information om projektet och dess resultat att ges. Former för samverkan med arbetsgivare, organisationer, sociala ekonomin kommer att beaktas. Det är också önskvärt att fler av kommunens enheter anmäler sitt intresse av att medverka i modellen för att uppnå de synergieffekter projektet förväntas ge och undvika dubbelarbete.

Erfarenheterna i förstudien visar svårigheter att få kanaler till arbetsgivare och organisationer. Ett sätt är att knyta till sig dessa i form av referensgrupper knutna till projektet. Ett annat sätt är att särskilda matchningsagenter arbetar koncentrerat med jobbraggning. En tredje väg är att inhämta resultaten från projektet Kvalitetslab som delfinansieras av Socialfonden som kartlägger det demografiska gapet för att ta fram vilka kompetenser arbetsgivaren efterfrågar som underlag för att utforma insatserna utifrån detta.

För att genomföra modellen krävs inledningsvis kompetensutveckling och utveckling av metoder och processer samt teambildning. Därefter behövs löpande handledning mot uppsatta mål. Dessa aktiviteter vänder sig primärt till koordinator- och matchningsfunktionen. Likaså bör praktiska erfarenheter och förebilder studeras i Sverige (Nacka, Söderhamn, Nynäshamn) men även i England och Norge.

Syfte

ÖVERGRIPANDE SYFTE
Syftet med projektet är att öka arbetskraftsutbudet genom att pröva nya metoder och arbetssätt. Detta äger rum i en samverkansmodell, matchningsarena, som avgränsas till att omfatta några prioriterade målgrupper. I Matchningsarena Timrå byggs en front desk som består av en koordinerings- och matchningsfunktion. Koordinatorerna har multiprofessionell kompetens som utifrån ett helhetsperspektiv på individens behov och förutsättningar arbetar med screening, bedömning samt urval av insats. Ledstjärnan är rätt insats i rätt tid, snabba insatser samt minskad rundgång och ledtider. Bakomliggande orsaker och svårigheter ska beaktas liksom självbilder och tankemönster. Stödet eller insatserna ska föregås av en kvalificerad helhetsbedömning och koordinering av vilka insatser som bäst kan hjälpa människor tillbaks till arbetslivet.

En viktig del i arbetsmodellen är att den inte bara riktar sig till de personer som söker en väg till sysselsättning utan att den även omfattar att ge stöd till och uppmuntra arbetsgivare att ta steget till att anställa. Matchningsagenterna kommer även att arbeta med att inventera kommande pensionsavgångar, generationsskifte i företag, sociala ekonomins möjligheter, organisationer, kyrkan, föreningar m.fl. Modellen verkar således mot både utbuds- och efterfrågesidan av arbetsmarknaden, de som har arbete att erbjuda och de som behöver försörja sig via arbete eller eget företag.

Genom att samla basresurser och enas under samma paraply stärks helhetstänkandet. Det förväntade mervärdet av denna modell är större genomslagskraft i form av fler i arbete eller på väg till arbete och effektivare resursutnyttjande. Avsikten är att modellen ska permanentas och tillämpas på fler målgrupper. Modellen ska kunna användas i regionen men även i hela Sverige och då företrädesvis i mindre kommuner. Därför utgör detta projekt ett pilotprojekt.

AVGRÄNSNING
Arbetsmodellen omfattar inte huvudmännens respektive ansvar för försörjningsstöd, aktivitetsersättning, sjukpenning eller sjuk- och aktivitetsersättning. Detta ligger kvar på och beslutas hos respektive ansvarig huvudman. Modellen bygger således på att det offentliga försörjningsstödet inte är den primära frågan i mötet med målgrupperna, utan på att snabbt identifiera den enskilda personens behov och möjligheter till eget arbete samt att gränslöst mellan huvudmännen ställa resurser till förfogande till insatsmarknaden för att snabbt ge den enskilde förutsättningar och möjligheter att försörja sig själv.

DELSYFTE - Samverkan mellan parterna (huvudaktörerna)
Samverkan, och att skapa hållbara former för detta, är ett av projektets delsyften. För att påskynda den arbetssökandes, i vårt projekt prioriterade angivna målgrupper, väg ut i arbete krävs en sammanhållen kedja av insatser från framför allt kommun, Arbetsförmedling och Försäkringskassa. Under den treåriga projektperioden är det därför angeläget att hitta hållbara men inbyggt flexibla former för samverkan vilket blir en stabil grund att bygga vidare på då arbetet övergår från projekt till befintlig verksamhet. Därför strävar projektet också efter att lokalisera Matchningsarenan i samma lokaler som Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunens näringslivskontors projekt e-län samt företagarorganisationer och föreningar i Timrå.

DELSYFTE - Insatsmarknad
Matchningsarenan ska ha en bred kompetens om vilka insatser som står till förfogande och vilka aktörer som arbetar på denna marknad. De ska samtidigt bedöma nyttan och värdet av insatserna och verka för att nya och mer framgångsrika insatser utvecklas i samverkan med samverkanspartnerna och marknadens kompletterande aktörer.
Parterna vill pröva att bredda marknaden på insatssidan såsom företag och föreningar, ideella organisationer, kyrkor med flera organisationer som kan bistå med olika kompetenser och insatser. Tanken är att dessa organisationer ska kunna ta emot människor som stått utanför arbetsmarknaden länge och stödja dessa individer på ett mer aktivt sätt.

DELSYFTE - Jämställdhet och tillgänglighet
Jämställdhet och tillgänglighet för personer med funktionshinder har ett stort utrymme i matchningsprocessen och kommer att ingå som en del i de möten och behovsanalyser som är kopplade till arbetsgivaren. Likaså är det ett syfte att gentemot arbetssökande kunna lyfta fram potentialen, se till bakomliggande orsaker samt visa på målgruppens betydelse för företags och arbetsplatsers utveckling. Samhalls och övrigas erfarenheter av att slussa ut personer på den öppna marknaden bör tas tillvara.

Målsättning

ÖVERGRIPANDE MÅL
Projektet ska minska ledtiderna och öka arbetskraftsutbudet mer än ordinarie verksamhet. Mervärdet och nyttan av Matchningsarenan mäts ytterst genom de resultatmål som anges för målgrupp 1-4 nedan. Projektet kommer härutöver att redovisa på det sätt som framgår av ESF-rådets anvisningar och blanketterna 1-5.

DELTAGARNA I MÅLGRUPPERNA
Målet är att förbättra bemötande, kommunikation och utbudet av insatser. Projektet ska resultera i att deltagaren får större förtroende för myndigheterna genom front desk vilket gör det möjligt för deltagaren att utveckla självkänslan och få större självförtroende. Det förändrade bemötandet liksom en gemensam arena med bred kompetens på ett och samma ställe gör att individens självbild och möjligheter utvecklas till en positiv energi på väg mot arbete. Inspiration, kompetens och omtanke är vad Matchingsarenan vill göra sig känd för.

Periodicitet: 2011-02-01 (efter halva projekttiden) och 2012-08-15 (vid projekts slut)

Målgrupp 1
Långtidsarbetslösa minst 1 år och är utförsäkrad från a-kassesystemet.
(Jobb- och utvecklingsgarantin)

Målnivå för samtliga nivåer: + 15 % för projektet.
Periodicitet: Mäts per månad och totalt vid projektets slut.

Målgrupp 2
Antalet sökande som i början av månaden är i Jobb- och utvecklingsgarantin. De sökande som är anvisad till kompletterande aktör exkluderas ur målgruppen.

Målnivå för samtliga nivåer: + 15 % för projektet.
Periodicitet: Mäts per månad och totalt vid projektets slut.

Målgrupp 3
Arbetslösa med funktionshinder eller deltagare i program med aktivitetsstöd med funktionshinder.
Arbetslösa med funktionshinder till arbete eller reguljär utbildning.

Målnivå för samtliga nivåer: + 15 % för projektet.
Periodicitet: Mäts per månad och totalt vid projektets slut.

Målgrupp 4
Personer som uppburit försörjningsstöd i mer än 8 månader och som med stöd och insatser kan återfå möjligheten till självförsörjning.

Indikatorer
Efter 6 månader ska 5 % vara självförsörjande.
När 12 månader har gått ska ytterligare 3 % vara självförsörjande.
Vid projektets slut ska totalt 15 % vara självförsörjande.
Periodicitet: Mäts varje månad och totalt vid projektets slut.

Målgrupp 5
Personer som varit sjukskrivna mer än 1 år (16 - 65 år).
Personer med tidsbegränsad sjuk- eller aktivitetsersättning (30-65 år respektive 19-29 år).

Indikator
En realistisk målsättning för denna grupp är att projektet lyckas få 1 av 10 med aktivitetsersättning till arbete eller utbildning. Vidare att 3 av 10 med tidsbegränsad sjukersättning går till arbete eller utbildning. I gruppen med sjukskrivna bedömer vi att 5 av 10 återgår i arbete eller utbildning vilket är en ambitionshöjning och överstiger den målsättning för motsvarande grupp som Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen nu arbetar med. Denna målsättning är satt utifrån en bedömning av en kraftigt försämrad arbetsmarknad där Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans mål inte kommer att nås.

INSATSMARKNADEN
Matchningsarenan ska successivt bygga upp ett komplett register med aktuella, nya och potentiella insatsaktörer fördelat på profil, kompetensområde, metoder, certifiering, uppnådda resultat, referenser.

Målsättningen är att öka antalet kontakter med potentiella arbetsgivare och organisationer mfl. som kan fungera som en sluss ut mot arbete. Ett bra exempel på ett sådant initiativ är företaget Madhouse vars affärsidé, Madhouse Camp - Väx med vilja, handlar om utveckling av samverkanskoncept. Målgruppen är ungdomar och unga vuxna mellan 16 och 24 år med psykosociala problem som exempelvis kriminalitet och missbruk och även unga med funktionshinder. Ett annat exempel är Projekt Lögdö bruk som behöver potentiella företagare inom kreativa näringar. Matchningsarenan bör exempelvis bearbeta turistnäringens behov och potential.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligheten i projektet ska följa Handisams riktlinjer avseende verksamhet, information, kommunikation och lokaler. När det gäller tillgängligheten under genomförandet kommer projektet att säkerhetsställa att samtliga lokaler som nyttjas ska vara anpassade efter de krav som bland annat anges i den tillgänglighetspolicy som finns hos Arbetsförmedlingen alternativt de riktlinjer som fastställts av Handisam. Detta gäller bland annat dörrar, belysning, hissar, trappor, ramper, skyltar och toaletter. Sådana kostnader ska inte belasta projektet.

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Entreprenör Timrå inkl företagarföreningar och organisationer i Timrå är idag lokaliserade i samma hus. Dessa uppfyller i stort kraven på tillgänglighet. Ambitionen är att även Matchningsarenan ska ligga i närheten av dessa lokaler vilket underlättar kraven på tillgänglighet i dessa avseenden.

När det gäller den information som förmedlas under projektet, både till medarbetare samt deltagare, ska denna vara enkel och mottagliga för samtliga personer. Förhoppningen är även att det ska finnas alternativa informationskällor till dem som har antingen nedsatt hörsel eller är synskadade eller analfabeter.

Under projektperioden kommer front desk personalen att få kunskaper i tillgänglighetsfrågor kopplat till arbetsmarknad samt bemötande av personer som på olika sätt exkluderas i samhället. Detta sker integrerat i Mittuniversitets aktivitet "uppbyggnad av arbetsmodellen" i block 1 och block 2 samt handledning. Blocken innehåller även utveckling av metoder för kommunikation. En speciell problematik rör kommunikationen med psykiskt funktionshindrade som kommer att beröras.

Projektet kommer även att bjuda in handikappförbund och patientorganisationer. Dessa kan vara behjälpliga under stora delar av projektperioden då frågor gällande tillgänglighet och funktionshinder uppkommer och hur eventuella brister kan åtgärdas.

Jämställdhetsintegrering

I mötet med individer med särskilda behov är det viktigt att observera och bedöma situationen utifrån andra referensramar och värderingar för att tidigt möjliggöra en effektiv kommunikation. Det är viktigt att människor som kommer till Matchningsarenan får uppmärksamhet och att de bemöts med engagemang. Att känna sig försummad och ignorerad, uppleva en bristande kommunikation och att myndigheten saknar kunskap och förståelse för ens individuella förutsättningar hindrar människor att gå framåt och finna fäste på arbetsmarknaden och kan samtidigt vara skadligt för individen på ett personligt plan.

Det är i sådana här situationer som missnöje riktas mot personalen, i form av en upplevd brist på respekt eller svikande stöd. För alla som kommer till oss för hjälp och rådgivning är det oerhört viktigt att få adekvat information och att hållas underrättad om vad som sker. Den attityd, de värderingar och de förväntningar som personalen låter forma samtalet med deltagaren avgör deltagarens upplevelse av mötet och klientens känslor i den fortsatta relationen med myndigheten.

För att personalen ska utveckla en medvetenhet om det personliga bemötandets vikt och utveckla en social, kulturell och kommunikativ kompetens för att kunna möta dessa människor på ett professionellt sätt behövs specifik utbildning och träning samt stöd genom coachning. Denna kompetens- och processutveckling sker i samverkan med Mittuniversitetet och genomförs integrerat i block 1 och 2 i samband med aktiviteten "uppbyggnad av modell Matchningsarena Timrå."

I den utvärdering som projektet kommer att göra utifrån deltagarens synvinkel kommer speciellt ovanstående aspekter att belysas. Projektet avser anlita Mittuniversitetet för detta uppdrag och resultaten ska fördelas på kön, ålder, funktionshinder, etnicitet och redovisas efter halvtid och vid projektets slut.

Vid urvalet av personer som ska arbeta i projektet eftersträvas en mix av kön, ålder, funktionshinder och etnicitet.

Medfinansiärer

  • Timrå kommun, Arbetsmarknadsenheten

Samarbetspartners

  • Enheten för hälsovetenskap, Rehabiliteringsvetenskap
  • Timrå kommun, Arbetsmarknadsenheten

Kommun

  • Timrå