Logotyp på utskrifter

Lärlingslotsen steg 2

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareRegionförbundet Jämlands län
KontaktpersonBodil Englund
E-postbodil.englund@regionjamtland.se
Telefonnummer063-146550
Beviljat ESF-stöd3 723 117 kr
Total projektbudget9 168 178 kr
Projektperiod2012-02-01 till 2014-12-31
RegionMellersta Norrland
In English

Sammanfattning

Projektets mål är att vidareutveckla Lärlingslotsen i Jämtlands län så att lärlingsutbildning blir en dörr in till ett yrke för personer som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Målgruppen för projektet är i första hand utlandsfödda, långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna. Lärlingsutbildning innebär en intim samverkan mellan utbildning och näringsliv som gynnar såväl tillväxten i näringslivet som den enskildes möjligheter att utvecklas och hitta ett jobb.

Bakgrund

Lärcentrum finns i alla länets kommuner och är en arena för det livslånga lärandet. I Lärcentrum finns bl a Kommunal Vuxenutbildningen, Yrkeshögskola och Distansstudenter. Sedan 2001 finns ett länssamarbete för utveckling och samordning av Lärcentra som från 1 januari 2011 är organiserat i Regionförbundet.
Under de senaste åren har yrkesutbildning och lärlingsutbildning varit ett prioriterat område för Lärcentra och projektet
Lärlingslotsen tillkom 2009 som svar på ett behov från länets näringsliv inför de behov av kompetensförsörjning som kommande generationsväxling innebär särskilt för de många små företagen.Projektet har stöd från EU:s regionala fond.

Förprojektering har skett för att utröna i vad mån lärlingsutbildning för vuxna också kan vara en bra åtgärd för att få fler i arbete bland de som idag är långtidsarbetslösa, långtidssjukskrivna och utlandsfödda. Vi har därför studerat statistik från SCB och arbetsförmedlingen samt haft kontakt och dialog med berörda myndigheter och kommuner som Arbetsförmedling, Försäkringskassan, Socialtjänsten, Navigatorcentrum, Integrationsverksamheterna m fl. samt via intervjuer och erfarenheter i nuvarande projekt.
Enligt prognoser från arbetsförmedlingen kommer arbetskraften i Jämtlands län att ha minskat med 10,4 % eller 5600 personer fram till 2025. Försörjningskvoten kommer att öka så att 1 person i arbete ska försörja ytterligare 2 personer en bit in på 2020-talet. Samtidigt finns idag en strukturell arbetslöshet hos vissa grupper av utlandsfödda, långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna. Trots en ekonomisk återhämtning de senaste året finns stora regionala obalanser där Jämtlands län fortfarande har en hög arbetslöshet. Vi har under förprojektet tagit fram uppdaterat statistik i samarbete med vår kollega på statistik/analys avdelningen där det visar att länet ligger på en högre nivå än riket vad gäller sjuk och aktivitetsersättning och då framförallt kvinnor i Ragunda och män i Berg. När det gäller de långa sjukfallen - över 180 dagar- så är långtidssjukskrivning mer vanligt bland kvinnor än bland män, dock sker en minskning under 2000 talet. Av arbetslösa mer än 6 mån är 28,4% utlandsfödda. I samma grupp fanns under 2009 i Jämtlands Län totalt 974 kursdeltagare i Svenskundervisning för invandrare (SFI). Avhoppet inom denna studiegrupp var under samma år 18,7%.För att möta dessa utmaningar krävs innovativa lösningar som möjliggör att fler kan komma ut i arbete. Lärlingsutbildning kan vara en av dessa.

Projektet Lärlingslotsen har till dags datum arbetat fram en kvalitetssäkrad plattform för lärlingsutbildningar inom ett flertal hantverksyrken och inom gröna näringar samt utvecklat ett nätverk med länets kommuner, näringsliv och utbildningsanordnare. Lärlingsutbildningarna ligger nära arbetslivet och i en form som passar även den som har familj och försörjningsansvar.
I Projekt Lärlingslotsen och pågående förprojekt Lärlingslotsen steg2 har vi genomfört och sammanställt utvärderingsenkäter till de som genomgått och som fortfarande genomgår Lärlingsutbildning och till lärlingens handledare/företag. Enkäterna är framtagna i samarbete med vår externa utvärderare inom projektet Lärlingslotsen. Slutsats utifrån dessa enkäter samt en del intervjuer är att både handledare/företag och lärlingar ser mycket positivt på lärlingsutbildning som utbildningsform. Lärlingen får utbildning till yrket av en yrkeskunnig och får ofta ta del av "dold" utbildning tack vare intimiteten och som ej kan ges i vanlig utbildningssituation. Handledare/företag får in "nya" ögon i företaget i och med lärlingen och får många gånger tänka till vad yrket står för.
Vi ser utifrån lärdom och erfarenhet i vårt arbete med Lärlingslotsen och i samarbete med närliggande projekt att lärlingsutbildning specifikt är lämpligt för personer som befinner sig i utanförskap från arbetsmarknaden som långtidsarbetslösa, långtidssjukskrivna samt utlandsfödda. Lärlingsutbildning ger goda möjligheter för lärlingar till kontakter och nätverk samt att på en mycket individuell nivå tillgodogöra sig utbildning och visa sin kompetens för arbetsgivare.Både företag och lärling får god tid på sig att lära känna varandra, planera och framförallt påverka utbildningstidens innehåll eftersom minst 70% av utbildningen ligger i företaget.

Vår förstudie av tilltänkt målgrupp visar att människor med långtidsarbetslöshet bakom sig ofta tappat självförtroendet och tron att hitta ett arbete. I vissa fall har man tappat den naturliga kontakten utåt i samhället vilket sker efter relativt kort tid. I arbetsintervjuer framstår man därav ofta inte som den man egentligen är och som arbetsgivaren eftersöker.
De som befunnit sig i sjukskrivning kan i många fall ha svårt att få en anställning men kan på detta sätt komma tillbaka och i ett nytt yrke vilket kan vara en förutsättning för bla. utbrända. En rädsla och avvaktande inställning finns hos många företag att anställa före detta sjukskrivna, detta många gånger beroende på okunskap. En långtidssjukskriven pga. utbrändhet kan mycket väl och oftast fungera utmärkt inom annan organisation. Dels har man en nyvunnen styrka och erfarenhet med sig samt en lyhördhet och planering som man kanske ej hade tidigare.
Vidare visar vår förstudie att när utbrända går tillbaka till sitt gamla arbete känner ofta varje del av kroppen igen den gamla arbetssituationen och därav misslyckas många med att komma tillbaka och hamnar i sjukskrivning igen. Företagets möjligheter att inom sin egen organisation kunna omorganisera och tillhandahålla nya arbetsuppgifter är inte heller helt lätt alla gånger.
Många utlandsfödda har en gedigen utbildning och arbetslivserfarenhet från sitt hemland men måste uppdateras och inriktas mot våra svenska krav. Här kan de via lärlingsutbildning dels visa arbetsgivare sin kompetens och dels ges utbildning mot svenska krav. Svenska språket utvecklas naturligt och på ett annat sätt än i ren språkundervisning men kan vara ett mycket bra komplement till SFI. Samtidigt kan de svenska företag som tagit emot utlandsfödda lärlingar upptäcka nya sätt att jobba på. Ett givande och tagande. Detta framgår av våra intervjuer med de företag som haft utlandsfödda lärlingar.

En viktig del i utbildningen för alla målgrupperna är här valideringsprocessen. Där fastställs den enskildes kunskapsnivå och utifrån den och i samverkan med företag och utifrån yrkets specifika krav upprättas en individuell utbildningsplan där tidigare erfarenheter och kunskap tas tillvara för att sedan bygga vidare.
Lärlingslotsen är stödet och slussen som knyter ihop den studerande med företaget och kommunala utbildningssystemet så att en kvalitetssäkrad utbildning ges till gagn för den enskilde. Lärlingslotsen ska även här vara stöd till företag och eliminera rädslan som idag finns att anställa utlandsfödda, sjukskrivna etc. Eftersom den utbildningsplattform Lärlingslotsen arbetat fram är noga avvägd utifrån branschkrav, studerandes kunskap och erfarenheter och i nära samarbete mellan studerande och företag anser vi Lärlingslotsen vara en kvalitativ utbildning för just dessa grupper vi avser med detta projekt. Innan utbildningsstart genomgår den studerande och företaget en lång och genomgående planeringsfas tillsammans med alla berörda i lärlingsutbildningen.

Under projekt Lärlingslotsen och förprojektet inför steg2 har vi haft ett nära samarbete med ESF:s projekt Drop Outs, Brobygget och Navigatorcentrum och har därav redan arbetat en del med dessa människor som befinner sig i de målgrupper vi avser och där vi ser att Lärlingsutbildning överensstämmer med vår ambition att ta Lärlingslotsen till steg2. Många av våra studerande har varit långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna samt ser vi bland nyanlända/utlandsfödda en hunger att få komma in i svenska samhället och de anser inte att lärling är något främmande fenomen eftersom man i många länder har detta system.

Målsättning

Att vidareutveckla Lärlingslotsen till en etablerad utbildningsmodell för lärlingar som utvecklar länets näringsliv samt ger möjlighet till kvalitetssäkrad utbildning och kompetensutveckling även till personer som är eller riskerar att hamna i någon form av utanförskap. Lärlingslotsen ska vara ett stöd och en verksam åtgärd för Lärcentrum-kommunernas vuxenutbildning, Navigatorcentrum, Socialtjänsten samt arbetsförmedlingen, näringslivet och Försäkringskassan.
Denna lärlingsutbildning ska vara ett stöd såväl för den enskilde som har ett behov att komma in på arbetsmarknaden som för regionens behov att inför kommande generationsväxling öka arbetskraftsutbudet och tillväxten i länet.

Projektet ska utifrån Lärlingslotsens hitillsvarande uppbyggnad, förprojekt Lärlingslotsen steg2 och projektet Drop Outs resultat, utveckla arbetssätt och hitta innovativa ingångar till arbetsmarknaden för beskrivna målgrupp i utanförskap. Projektet ska också stimulera företag till ökad rekrytering och att våga rekrytera ur målgruppen som utlandsfödda, långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Den utbildningsplattform Lärlingslotsen håller på att arbeta fram och framförallt den första fasen - planeringsfasen- är en lång och noga avvägd genomgång utifrån branschkrav, studerandes kunskap och erfarenheter och i nära samarbete mellan studerande och företag och alla berörda i lärlingsutbildningen. Där framgår vad som krävs vad gäller genomförandet av utbildningen både för den studerande och företaget. Planeringssamtalen sker hos det tänkta lärlingsföretaget där alla berörda är delaktiga. Senare under pågående utbildning sker kontinuerliga besök, samtal och uppföljning på företaget med alla inblandade och där man då snabbt ser vad och om det måste ske en förändring i upplägget. Hela lärlingsupplägget bygger på en samsyn vad som gäller och vilka krav som ställs både på studerande och företag/handledare.
När det gäller funktionsnedsättningar såväl fysisk, psykisk som intellektuell gäller en än mer öppenhet och förmåga att se innovativa lösningar och kanske framförallt där "dolda" funktionshinder finns med. En viktig del är att alla anställda i företaget är medvetna och informerade om vad som krävs i stöd och vägledning, inte endast handledare. Under det kommande projektet blir det en viktig del i projektarbetet att finna metoder att kartlägga ev funktionshinder samt att skapa stödstrukturer för dessa personer. Vi har en del erfarenheter av detta genom projektet Drop outs där vi arbetat med att inom vuxenutbildningen kartlägga och hitta stödstrukturer för såväl synliga som dolda funktionsnedsättningar så att dessa personer kan nå sina studiemål. Vi räknar nu med att kunna överföra och implimentera dessa erfarenheter i det nya lärlingsprojektet och hitta stödstrukturer även i de fall utbildningen sker i ett företag. Här ska vi hitta ett smidigt och effektivt samarbete med bland annat AF, Handikappförbundet och andra med specialistkunskap

Transnationellt samarbete

Lärlingslotsen har sedan tidigare kontakter med regioner i främst de nordiska länderna för utbyten av erfarenheter. I dessa länder har lärlingsutbildning funnits hela tiden och vi har därför haft stor nytta av deras erfarenheter. Vi avser nu att utveckla våra kontakter ytterligare främst genom det nätverk för livslångt lärande Earl All som länet är medlem i, se www.earlall.eu
Vi har här påbörjat en dialog om samverkan och utbyten av lärlingar med regionerna Andalusien, Toscana, Baden-Wirtenberg och Wales. Vi samarbetar här med de regionala ministerierna för utbildning i dessa regioner. Vi tror att de kan berika vårt projekt och skapa en grund för lärlingar att framgent kunna förlägga en del av sin utbildning i någon av dessa länder. Vi har haft exempel där lärlingar inom hantverksyrken som textil och matlagning har fått en betydligt mer kvalificerad utbildning genom att de har vistats en del av studietiden i annat land och där vidgat kunskaperna i sitt yrke. Vi räknar med att någon lärling under projekttiden ska få möjlighet till detta och att vi kan utveckla dessa utbyten vidare.

Medfinansiärer

 • Arbetsmarknadsenheten
 • Framtids- och utvecklingsförvaltning
 • Jämtlands Gymnasieförbund
 • Krokoms kommun, Kommunstyrelsen
 • Regionförbundet Jämlands län

Samarbetspartners

 • Arbetsförmedlingen Östersund
 • Försäkringskassan Östersund
 • Lärcentrum
 • Ragunda gymnasieskola
 • Åre verksamhetsförvaltning

Kommun

 • Bergs
 • Bräcke
 • Härjedalen
 • Krokom
 • Ragunda
 • Strömsund
 • Åre
 • Östersund