Logotyp på utskrifter

Lärlingslotsen steg 2

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareRegionförbundet Jämlands län
KontaktpersonHåkan Lundmark
E-posthakan.lundmark@regionjamtland.se
Telefonnummer+4663 129 505
Beviljat ESF-stöd233 472 kr
Total projektbudget322 307 kr
Projektperiod2011-06-15 till 2011-12-15
RegionMellersta Norrland
In English

Sammanfattning

Förprojektet avser att kartlägga möjligheterna att Lärlingsutbildning blir en dörr in till ett yrke för personer som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Lärlingsutbildning innebär en intim samverkan mellan utbildning och näringsliv och gynnar såväl tillväxten i näringslivet som den enskildes möjligheter att utvecklas och hitta ett jobb.

DESSA AKTIVITETER INGÅR INTE I DETTA PROJEKTET
Förprojektet ska också undersöka möjligheterna av att upprätta en stödstruktur i länet för utbyten inom vuxenutbildning och Lärcentrum med andra regioner inom Europa. Målet är att alla vuxenstuderande ska ges en möjlighet att genomföra delar av sin utbildning i en annan region och land i Europa. Vi tror detta innebär stora vinster för den enskilde samt att vi i vår region skapar förutsättningar att leva upp till ambitionerna i EU 2020 om en ökad och hållbar tillväxt för alla byggd på kunskap, kompetens och mobilitet.
Avsikten med förprojektet är att gå vidare till ett genomförandeprojekt längre fram.

Bakgrund

Generationsväxlingen innebär en stor utmaning för kommunerna i regionen. Enligt prognoser från arbetsförmedlingen kommer arbetskraften i Jämtlands län att ha minskat med 10,4 % eller 5600 personer fram till 2025. Försörjningskvoten kommer att öka så att 1 person i arbete ska försörja ytterligar 2 personer en bit i på 2020-talet. Alla branscher påverkas men i synnerhet offentlig sektor och inom de gröna näringarna. Samtidigt ser vi idag att trots en återhämtning i ekonomin sedan finanskrisen 2009, så finns stora regionala obalanser där Jämtlands län fortfarande har en hög arbetslöshet med idag ca 6700 arbetslösa. För att möta desssa utmaningar krävs innovativa lösningar som möjliggör att fler kan komma ut i arbete, Lärlingsutbildning kan vara en av dessa.
Lärcentrum i Jämtlands län är ett nätverk mellan länets kommuner där länssamordningen finns organiserad i det nu nybildade Regionförbundet Jämtlands län. I Lärcentrum finns den kommunala vuxenutbildningen, Yrkeshögskola, Distansstudenter och andra former för det livslånga vuxna lärandet. Vi har sedan lång tid sett att vuxenutbildningen innebär en andra chans för många som inte lyckat så väl i ungdomsskolan men också för många en möjlighet till nyorientering och nya kompetenser och yrkesval mitt i livet. För vuxna är det viktigt att utbildningen har en bra kvalité, ligger nära arbetslivet och finns i en form som passar den som har familj och försörjningsansvar.
Sedan 2009 bedriver Lärcentra projektet "Lärlingslotsen" i samverkan mellan länets kommuner och med stöd från Regionala fonden mål 2. Projektet syftar till att skapa en infrastruktur och plattform för lärlingsutbildning så att en ökad kompetensförsörjningen och höjd kunskapsnivå sker främst i de små företagen inom hantverk, småskalig verksamhet och de gröna näringarna. Projektet vill utnyttja och vidareutveckla uppbyggd infrastruktur inom Lärcentra som validering, distansoberoende teknik och nätverk med näringsliv och utbildningsanordnare för att skapa en kvalitetssäkrad lärlingsutbildning.

Med denna förstudie vill vi nu undersöka förutsättningarna att gå vidare och använda Lärlingslotsen också som ett alternativ för personer som befinner sig i utanförskap från arbetsmarknaden som långtidsarbetslösa, utlandsfödda och personer med nedsatt fysisk eller social förmåga. I det nuvarande projektet har vi lagt en grund för lärlingsutbildning som tidigare inte funnits i Sverige. I vårt nästa steg vill vi alltså ge Lärlingslotsen en ytterligare social dimension som innebär ökade möjligheter för vuxna i utanförskap att komma tillbaka till arbetslivet och för samhället en ökad rekrytering till det ökade arbetskraftsbehovet. Vi tror att lärlingsutbildning för många är ett bra steg in på arbetsmarknaden då lärlingstiden ger den studerande goda möjligheter till kontakter och nätverk och en chans att visa sin kompetens för en arbetsgivare. Under tiden i lärlingsutbildning är man elev i den kommunala vuxenutbildningen och utbildningskostnaden finansieras här med kommunala och nationella medel. Lärlingslotsen är stödet och slussen som knyter ihop den studerande med företaget och utbildningssystemet så att utbildningen får en kvalitetssäkring till gagn för den enskilde. I förstudien avser vi sålunda att undersöka hur vi bygger Lärlingslotsen till en sådan sluss och stöd för personer i målgruppen.

DESSA AKTIVITETER SAMT MÅLGRUPPER INGÅR INTE I DETTA PROJEKT
I förstudien vill vi också undersöka förutsättningarna att få ett ökat utbyte med andra regioner inom EU för vuxenstuderande. Arbetsmarknaden blir alltmer global och tydliga framgångsfaktorer för individen är bra utbildning/kompetens samt flexiblitet och förmåga att kunna vara verksam i många olika miljöer. Den alltmer integrerade globala arbetsmarknaden och EU:s mål med ett Europa med utbyten mellan länder, regioner och folk gör det viktigt för oss att organisera utbildningarna så att de studerande ges möjligheter till kontakter och utbyten.
Vi tror att en rad av våra kurser och program inom vuxenutbildningen, inte minst på yrkessidan, i betydligt högre grad än idag skulle kunna innehålla delar som man som studerande kan genomföra i andra länder och regioner. För detta krävs planering, samordning och goda kontakter med de personer och organisationer med vilket utbytet kan ske. I dagsläget är denna typ av utbyte ovanlig inom vuxenutbildningen, det enskilde fall som pågår är oftast resultatet av enstaka lärare som brinner för detta och har ett stort personligt engagemang i utbytena. Vi vill undersöka förutsättningar för mer långsiktiga och hållbara modeller för utbyten t ex mellan utbildningar inom turistområdet, hotell, konferens och restaurang. Vi har idag flera sådana utbildningar t ex vid Lärcentrum i Åre, Härjedalen och Östersund. Genom att vi idag ingår i ett europeiskt nätverk för livslångt lärande som heter Earl All har vi goda förutsättningar till utbyten med andra turistregioner t ex Andalusien, Toscana och Wales där vi redan har initierat vissa kontakter. I nätverket ingår 23 regioner från hela Europa med totalt 61 miljoner människor. Från Sverige medverkar förutom Jämtlands län också Region Västra Götaland och region Östsam. Läs mer om Earl All på www.earlall.org Vi tror att vi genom detta kommer att göra våra utbildningar mer attraktiva och kvalitativt utvecklade. Det bidrar också till EU kommissionens strategi kring EU 2020 och en ökad mobilitet genom det livslånga lärandet.

Syfte

Syftet är att kartlägga förutsättningarna att gå vidare med Lärlingslotsen till steg 2 som innebär att lärlingsutbildningen för vuxna också kan bli en möjlighet för grupper som idag befinner sig utanför arbetsmarknaden t ex:
- för långtidsarbetslösa som ett sätt att komplettera sin utbildning och/eller komma tillbaka till ett nytt yrke. Lärlingsutbildning ger möjlighet till många smala branscher och nyskapade yrken och ger lärlingen goda kontakter med arbetsgivare vilket underlättar möjligheterna att få jobb.
- för utlandsfödda som ett sätt att med individuell uppläggning hitta vägar in i arbetslivet och underlätta integrationen i samhället. För många är möjligheterna till en lärlingsplats också en chans att få nätverk och utveckla sina språkkunskaper.
- för utbrända och långtidssjukskrivna att komma tillbaka till arbetslivet i ett nytt yrke. För många utbrända är det viktigt att hitta nya yrkesvägar då det enligt läkare som arbetar med utbrända är svårt att komma tillbaka till samma arbete där personen en gång blev utbränd.
Vi avser också att använda de resultat och erfarenheter som framkommit genom vårt projekt Drop Outs där vi har studerat situationen för de studerande som har svårt att klara sina studier. Projektet utvecklar nya arbetssätt och modeller på såväl individ som systemnivå, som gör det möjligt för fler att nå framgång i sina vuxenstudier. Erfarenheterna från kartläggningar och möten med dessa personer ska också ligga till grund för hur man kan utforma en lärlingsutbildning för målgruppen.

DESSA AKTIVITETER INGÅR INTE I DETTA PROJEKT
Vidare är avsikten med förprojektet att kartlägga möjligheterna av att skapa en stödfunktion i länet för utbyten med andra regioner så att kurserna inom vuxenutbildningen/Lärcentrum utformas för att de studerande ska kunna genomföra delar av sin utbildning i en annan region inom EU. Vi tror att detta är viktigt för såväl den enskilde studerande som för samhället i stort. För den enskilde innebär utbyten viktiga kunskaper om andra regioner och kulturer och möjligheter att utveckla sina förmågor mot öppenhet och samverkan med andra. Detta är en grund för ett öppet, flexibelt och integrerat samhälle. För vissa brancher t ex inom turism är också kunskapen om andra länder och regioner en viktig framgångsfaktor.
Vi tror att en sådan stödfunktion för internationella utbyten mellan studerande kan vara möjliga att utveckla i vår region och att vi genom detta kan höja antalet utbyten väsentligt. Detta kan också ge en höjd kvalitét i utbildningarna och därmed ge de studerande förbättrade möjligheter till jobb och företagen som anställer får då också personal som kan bidra till nytänkande och tillväxt.
Vi tror att enstaka skolor och utbildningsföretag i dagsläget inte har resurser och förutsättningar till detta men att vi genom samverkan mellan kommunerna i länet och Regionförbundet kan tillskapa en sådan stödfunktion som också blir ett regionalt och lokalt stöd för EU:s olika utbytesprogram inom det livslånga lärandet. Vi har genom kontakter med andra regioner i Europa förstått att detta inte är helt ovanligt i de större regionerna och vi vill inledningsvis studera hur dessa har gjort. För en sådan stödfunktion kan det hos oss också vara intressant att undersöka möjligheterna till en samverkan med angränsande regioner, vi har därför haft en del förberedande kontakter med bl a Sundsvall och Umeå kring detta.

Målsättning

Förprojektets första mål är
- att genomföra en förstudie kring förutsättningarna att gå vidare med Lärlingslotsen till steg 2. Förprojektet ska avse kartläggning av lärlingsutbildning i alla 8 kommuner i Jämtlands län och ge en bild av behovet hos målgruppen av arbetslösa, utlandsfödda och andra i utanförskap från arbetsmarknaden. Förprojektet ska också undersöka kommunerna, branscherna och näringslivets förutsättningar att tillhandahålla utbildningsplatser som är anpassade för målgruppens behov. Behovsanalysen ska också innehålla arbetsförmedlingens, utbildningssystemets och andra berörda myndigheters bedömningar av behov och möjligheter att samverka kring lärlingsutbildning. Hitillsvarande erfarenheter från nuvarande strukturprojekt ligger till grund och ska också vägas in i bedömning och utformning av den framtida lärlingsutbildningen i regionen. Förprojektets mål är att ge svar på frågan om Lärlingslotsen och lärlingsutbildning är en bra och verksam åtgärd för att få fler personer i utanförskap tillbaka till arbetslivet, t ex långtidsarbetslösa, utlandsfödda och långtidssjukskrivna som är utbrända. Förprojektet bör också belysa möjligheterna till validering i länets kommuner och hur man utvecklar metoder att verifiera även informellt förvärvad kunskap. Med utgångspunkt från dessa resultat i förprojektet kan grunden läggas för ett genomförandeprojekt.


DESSA AKTIVITETER INGÅR INTE I DETTA PROJEKT
Förprojektets andra mål är att
- genomföra en kartläggning och förstudie kring möjligheterna att internationalisera kurser och program inom vuxenutbildningen och Lärcentrum så att fler vuxenstuderande ges möjlighet att genomföra delar av sin utbildning i en annan region inom EU och skapa en stödfunktion i Jämtlands län för sådana internationella utbyten. Kartläggningen ska avse hela den kommunala vuxenutbildningen, Yrkeshögskola och andra utbildningar som finns i länets 8 kommuner, klargöra behovet och se vilka utbildningsområden som främst skulle kunna höja sin kvalitét genom att ge de studerande möjligheten att genomföra delar av utbildningen i en annan region i Europa. Förstudien ska också ge svar på vilka möjligheter som finns till finansiering av dessa utbyten genom EU:s program för Livslångt lärande och övriga fonder samt genom nationella och kommunala medel. Förprojektet ska också undersöka de organisatoriska förutsättningarna i länet till att skapa en struktur som stödjer denna utveckling och vid behov upprätta en ansökan om genomförandeprojekt.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Förprojektet avser att i samverkan med projektet Drop Outs belysa behovet av stöd och tillgänglighet till personer med funktionshinder i vuxenutbildningen såväl fysisk, psykisk som intellektuell. Det gäller inte minst personer med olika typer av funktionsnedsättningar t ex läs- och skrivsvårigheter, syn- och hörselskador, utvecklingsstörning och neuropsykriatriska funktionshinder. Det har också visat sig att många som inte klarar av sina vuxenstudier kan ha något av dessa hinder, ibland utan att de själva är alltför medvetna om det. Vi vill därför i förprojektet ta tillvara de erfarenheter som kommit fram i projektet Drop Outs vars resultat kommer att ligga till grund för olika stödstrukturer och åtgärder av såväl strukturell som individuell art som kommer att implimenteras i lärlingsutbildning och hela den kommunala vuxenutbildningen.
I detta sammanhang ör det också viktigt att undersöka möjligheterna för IT-teknik som stöd och hjälpmedel.

Transnationellt samarbete

DESSA AKTIVITETER INGÅR INTE I DETTA PROJEKT
Vi ser stora mervärden i att i större omfattning få till stånd samarbete och utbyten med andra regioner i Europa så att det på ett naturligt och integrerat sätt blir möjligt att göra delar av sin utbildning i ett annat land, lära och utveckla språkkunskaper, kultur och vanor. Vi tror detta innebär stora vinster för den enskilde individen med en personlig utveckling som innehåller ökad flexibilitet och förmåga att se mångfald som en styrka och rikedom. Det är också viktig att vi i vår region skapar förutsättningar att leva upp till ambitionerna i EU 2020 om en ökad och hållbar tillväxt för alla byggd på kunskap, kompetens och mobilitet.

Medfinansiärer

 • Regionförbundet Jämlands län

Samarbetspartners

 • Arbetsmarknadsenheten
 • Framtids- och utvecklingsförvaltning
 • Individ och Familjeomsorg, Socialförvaltning
 • Krokoms kommun, Kommunstyrelsen
 • Lärcentrum
 • Ragunda gymnasieskola
 • Åre verksamhetsförvaltning

Kommun

 • Bergs
 • Bräcke
 • Härjedalen
 • Krokom
 • Ragunda
 • Strömsund
 • Åre
 • Östersund