Logotyp på utskrifter

Stäng

EBS2020 har driftstopp på söndag den 29 mars 2020

Driftstopp pga servicearbete söndagen 29/3 från kl 15.00 och framåt, arbetet förväntas vara klart på måndag 30/3. 

Lär

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareKommunförbundet Västernorrland
KontaktpersonÅsa Claeson Nordin
E-postasa.claeson.nordin@y.komforb.se
Telefonnummer0611557863
Beviljat ESF-stöd674 537 kr
Total projektbudget674 537 kr
Projektperiod2014-01-02 till 2014-12-31
RegionMellersta Norrland
In English

Sammanfattning

Förstudien syftar till att via fokusgrupper och lärseminarier , ta tillvara på tidigare erfarenheter från projekt, identifiera vilka strukturer som krävs för att utveckla samverkan och lärande och utifrån detta utarbeta en samverkansmodell.
Detta för att skapa ett mer effektiv genomförande och långsiktigt hållbara effekter i kommande projekt som syftar till att främja sysselsättning bland unga som står långt i frn arbetsmarknaden

Bakgrund

Strukturfonderna har en viktig roll att bidra till en kunskapsdriven regional tillväxt och sysselsättningspolitik d.v.s. att politiken för strukturomvandling och sammanhållning förändrar, förbättras och förstärker tillväxt- och sysselsättningspolitiken. Förutom betydande utvecklingsmedel som tillförs den regionala tillväxtpolitiken är strukturfondsprogrammen också ett instrument för att samla och mobilisera relevanta aktörer i ett gemensamt regionalt utvecklingsarbete. För att kunna bidra till denna utveckling för en växande och jobbskapande region är lärandet inom ramen för strukturfondsarbetet viktigt.
Kommunförbundet Västernorrland har ett särskilt uppdrag att stödja kommunerna i deras arbete med att minska ungdomsarbetslösheten. Detta med hänsyn till ungas välfärd, men också att den lokala och regionala konkurrenskraften är beroende av såväl kompetens som ett ökat arbetskraftsutbud, inte minst med beaktande av Västernorrlands demografiska sårbarhet. Kommunförbundet Västernorrland ansöker därför om medel till en förstudie som ska inventera och analysera tidigare programgenomföranden ur ett organisatoriskt-, strategiskt-, och strukturpåverkande perspektiv. Målet är att säkerställa att projektinitiativ i kommande programperiod genomförs på ett kvalitativt sätt. Att projektet bidrar till att främja sysselsättningen bland gruppen unga som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden.
Förstudien gäller programområde två. Utgångspunkter för förstudien är dels utvärderingen av ESF, dels Kommunförbundets studie kring effekterna av olika arbetsmarknadspolitiska insatser för unga i Västernorrland, som bekräftat behovet av ett mer systematiserat utvecklingsarbete.
Utvärdering av ESF under 2007- 2013 visar på att tillvaratagandet och spridningen erfarenheter från projekten varit en svaghet i programmens upplägg. Som förklaring anges dels svagt projektägarskap och det faktum att ny kunskap som tas fram ofta inte svarar mot upplevda behov hos de relevanta mottagarna, dels har projekten ofta bedrivits frikopplat från ordinarie verksamhet och har sedan haft svårt att leva vidare då projekttiden gått ut. Verktygen för lärande och spridning har ofta varit relevanta men de har inte varit starka nog för att överbrygga avståndet mellan strukturpåverkanande ambitioner och individinriktade projekt. Även den kumulativa kunskapsuppbyggnaden inom Socialfonden har fungerat dåligt. Alltför många, allt för lika och allt för dåligt synkroniserade projekt har startat med allt för lite kunskap om varandra. (Ramböll) . Svenska ESF rådet menar vidare i sin rapport, hur samordningen med Arbetsförmedlingen och den nationella arbetsmarknadspolitiken kan säkerställas, att programmet för Socialfonden behöver utformas så att det kan vara ett verktyg för att utveckla arbetsmarknadspolitiken, och att Arbetsförmedlingen får i uppdrag att prioritera arbetet med fonden.
Inför förstudien har Kommunförbundet Västernorrland varit i kontakt med försäkringskassan, länsstyrelsen och arbetsförmedlingen som alla ser positivt på Kommunförbundet initiativ. Förstudien kommer även knytas till länets kompetensplattformarbete som syftar till bättre matchning mellan tillgång och efterfrågan på arbetskraft.
En viktig fråga i förstudien är hur skapas ett system för lärande där måna olika aktörer och nivåer är inblandade. Hur vägs flexibilitet och frihet lokalt mot behovet av en enhetlig och centralt koordinerad politik?

Målsättning

Att säkerställa att projektinitiativ i kommande programperiod genomförs på ett kvalitativ sätt så att fler unga blir etablerade på arbetsmarknaden. Att målen om inkludernade tillväxt konkretiseras utifrån regionala prioriteringar.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Ett fokus i förstudien är ugnga med funktionshinder

Kommun

  • Härnösand
  • Kramfors
  • Sollefteå
  • Sundsvall
  • Timrå
  • Ånge
  • Örnsköldsvik