Logotyp på utskrifter

Kvalitetslab i Mellersta Norrland

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareArbetsmarknad Vuxna
KontaktpersonMari Marell
E-postmari.marell@sundsvall.se
Telefonnummer060-658 31 38
Beviljat ESF-stöd14 819 023 kr
Total projektbudget44 681 000 kr
Projektperiod2008-04-01 till 2011-03-31
RegionMellersta Norrland
In English

Sammanfattning

Kvalitetslab är ett länsöverskridande projekt som syftar till att öka anställningsbarheten bland de personer som inte arbetar men som är i arbetsför ålder. Projektet skall drivas i samverkan mellan följande kommuner: Sundsvall, Ånge, Timrå, Kramfors och Örnsköldsvik. Sundsvall har initierat och har huvudansvaret för projektet.

Bakgrunden till projektet är att en allt för stor andel av områdets befolkning står utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Detta sker samtidigt som vi upplever ett demografiskt gap med ett kommande generationsskifte inom arbetslivet och en situation där potentiella arbetsgivare upplever att de arbetssökande inte har den kompetens som efterfrågas. Följden av denna situation är att allt för få personer etablerar sig på arbetsmarkanden och får därigenom svårt att bli självförsörjande. Detta får negativa konsekvenser för den enskilda individen och för regionens tillväxt.

Mot ovanstående bakgrund ska projekt Kvalitetslab påbörjas i april 2008 och beräknad projekttid är 36 månader. Genom att ta ett helhetsgrepp om situationen ovan skapas förutsättningar att vända den beskrivna trenden på arbetsmarknaden.

Projektet skall genomföra en omfattande kompetensutveckling och integration av invandrare, ungdomar och långtidsarbetslösa. Detta skall genomföras med utgångspunkt i målgruppens önskemål och arbetsgivarnas kompetensbehov. Den kompetens som projektet förser målgruppen med skall rusta dem för en etablering på arbetsmarknaden och en positiv utveckling för individen och samhället.

För att nå projektets mål skall nya pedagogiska metoder och verktyg utvecklas i syfte att lyfta fram den faktiska kompetensen hos målgruppen. Detta skall ske i samverkan mellan projektets aktörer och regionens arbetsgivare, dvs att potentiella arbetsgivare får en möjlighet att påverka utformningen av den kompetensutveckling som skall skapa den kompetens de efterfrågar.

Utöver målet att höja målgruppens anställningsbarhet skall projektet även utveckla och kvalitetssäkra icke-formellt lärande i syfte att synliggöra målgruppens kompetens.

Bakgrund

Sundsvalls kommun har de senaste åren bedrivit ett medvetet utvecklingsarbete för att öka anställningsbarheten för den enskilde som är i arbetsför ålder, men idag inte innehar ett avlönat arbete. Nu vill Sundsvalls kommun starta ett projekt för att öka anställningsbarheten i hela regionen. Det vill vi göra tillsammans med andra kommuner i ett gemensamt projekt som har till syfte att utveckla metoder och verktyg för att öka anställningsbarheten. Anställningsbarhet i betydelsen av förmåga och möjlighet till avlönat arbete.

Varför vill vi starta projektet Kvalitetslab?
Sverige står inför en av de största utmaningarna på länge genom de effekter som det demografiska gapet får på arbetsmarknaden. Vi vet att antalet pensionsavgångar de närmaste tio åren kommer att stiga för varje år. Bara inom Sundsvalls kommun som arbetsplats kommer drygt 2 000 tillsvidareanställda att gå i pension mellan åren 2007-2015. Idag är hela 30 % av de anställda 55 år eller äldre. Svenska företag har redan idag ett stort rekryteringsbehov av kvalificerad arbetskraft inom en del branscher och prognosen pekar på att bristen på arbetskraft ökar.

Vilka yrken kommer det i framtiden att råda brist på?
Vi har redan nämnt att företagare kommer att ha ett stort rekryteringsbehov, och att det redan idag råder brist på arbetskraft inom specifika branscher. Det vi inte vet är i vilken utsträckning, och vilka kompetenser, det verkligen kommer att råda brist på. Projektet Kvalitetslab är medveten om att vissa faktorer redan finns kartlagda, men projektet vill knyta dessa slutsatser till den grupp människor som idag står utanför arbetsmarknaden och utbildningssystemen. Vi vill synliggöra problematiken och tillsammans med näringslivet ta reda på det verkliga behovet av arbetskraft och kompetenser i syfte att utforma utbildningar/kurser utifrån efterfrågan och framtidens behov.

Vilka ska gå utbildningarna och kurserna om det råder arbetskraftsbrist?
Trots den rådande högkonjunkturen sker ingen markant skillnad när det gäller utbetalningar av exempelvis försörjningsstöd till personer som är i arbetsför ålder. Vi ser en tendens till en ökning av unga som lämnar det formella utbildningssystemet utan fullständiga betyg vilket medför att deras möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden minskar drastiskt. Unga med talanger, förmågor och färdigheter ställs utanför arbetsmarknaden.

I Sverige råder det fortfarande ett motstånd mot att anställa medborgare som invandrat till vårt land, och det trots att de ofta har färdigheter och kunskaper inom kända bristyrken.

Personer som varit arbetslösa en längre tid har svårt att få tillträde till arbetsmarknaden även om de har formell kompetens att klara det arbete som efterfrågas.

Projekt Kvalitetslab kommer inte medvetet att arbeta med orsakerna till att situationen ser ut som den gör. Däremot vill vi, i nära samverkan med näringslivet och andra organisationer, utforma nya och innovativa vägar till arbetsmarknaden. Genom att synliggöra dom som idag står utanför och se dom som resurser och arbetskraft vill vi mena att det kan bidra till att minska det demografiska gapets negativa effekter.

Hur ska det gå till?
Den verksamhet som projektet vill arbeta med är att utveckla metoder och verktyg för att erkänna och synliggöra lärande hos den enskilde individen i syfte att öka den enskilde individen anställningsbarhet. Projektet kommer att arbeta utifrån flera utvecklingsperspektiv där näringslivsperspektivet, deltagareperspektivet och utbildningsperspektivet kommer att ha en central roll i utförandet av de uppdrag som projektet kommer att arbeta med.

Ett utvecklingsperspektiv vi vill lyfta fram är kvalitetssäkrandet av det icke-formella lärandet. Vi vill utifrån de erfarenheter som gjordes i Access i HTS-regionen (se bilaga) fortsätta arbetet för att bredda möjligheterna för människor att lära utifrån sina förutsättningar utan att tappa i kvalitet. Utifrån projektets erfarenheter vet vi att OCN-metoden (Open College Network) är ett bra verktyg för att erkänna icke-formellt lärande. Projekt Kvalitetslab kommer att undersöka och verka för att kvalitetssäkra andra icke-formella utbildningar och kurser via OCN-metoden. Vid projekttidens slut kommer det att finnas ett kostnadseffektivt och solitt verktyg för erkännande av icke-formellt lärande.

Ett annat utvecklingsperspektiv är validering. Validering är ett verktyg som används för att synliggöra vad den enskilde redan kan. Det finns idag många goda erfarenheter av validering som verktyg för att synliggöra kompetenser och kunskaper inom en mängd olika områden. Projektet vill lyfta fram validering som metod och ser goda möjligheter att utveckla valideringsverktyget i samklang med erkännande av andra former lärande.

Ett tredje utvecklingsperspektiv är baserat på behovet av att utveckla gamla och utforma nya utbildningar/kurser. Dom ska anpassas till den enskildes behov, samt baseras på arbetsmarknadens krav på kompetenser och kunskaper. Projekt Kvalitetslab vill undersöka möjligheten om att kombinera validering och erkännande av icke-formellt lärande i syfte att utveckla nya och innovativa vägar för inträde på arbetsmarknaden. Utbildningarna kan vara baserade på upplevelsebaserat, lösningsfokuserat, problembaserat eller annan form av lärande.

Ett fjärde utvecklingsperspektiv projektet vill arbeta med är att påvisa nyttan av nya och alternativa satsningar inom det arbetsmarknadspolitiska området ur ett socioekonomiskt perspektiv. Idag finns det goda exempel på hur socioekonomiska beräkningar kan användas som verktyg för att mäta effekten på åtgärd. Projektet Kvalitetslab vill undersöka möjligheten att utveckla socioekonomiska beräkningar som mätverktyg för utbildningsinsatser riktade mot ökad anställningsbarhet oavsett om det sker inom, eller utom, det formella utbildningssystemet. Projektet Kvalitetslab är övertygad om att samhällsvinsten är stor om vi kan tillgodose arbetsmarknadens behov av arbetskraft genom kompetenshöjning av människor som idag står långt från arbetsmarknaden. Ett minskat bidragsberoende ger omedelbara samhällsvinster. (se bilaga Vad är det som händer?).

Förprojektering
Inför detta projekt har ett flertal förprojekteringar genomförts.

Handläggarens notering:
Beskrivningar av dessa förprojekteringar finns i orginalansökan.

Syfte

Syftet med projektet är att öka anställningsbarheten hos dem som inte arbetar men är i arbetsför ålder. Det sker genom en omfattande kompetensutveckling och integrering av invandrare, ungdomar och långtidsarbetslösa så att de har kvalitativt fullgoda kunskaper att ta en plats på arbetsmarknaden och bidra till en god egenutveckling och samhällsutveckling.

Projektets syfte är:
· att öka anställningsbarheten hos regionens invånare
· att utveckla pedagogiska metoder och verktyg där lärandet sker i syfte att öka den enskildes möjligheter till egen försörjning
· att synliggöra projektdeltagarnas kompetenser och kompetenspotential
· att genom projektet påvisa de socioekonomiska vinster som kan göras genom ett medvetet, långsiktigt och strategiskt kvalitets- och utvecklingsarbete riktad mot projektets målgrupp 1
· att främja samarbetet mellan privata och offentliga aktörer samt andra organisationer och verksamheter i syfte att utveckla innovativa och effektiva kluster för samverkan

Målsättning

Mål
Projektets mål är att genom olika former av lärande och kompetensutveckling kvalitetssäkra kompetensen hos den enskilde individen i målgrupp 1 för att matcha dem med de rekryteringsbehov som uppstår genom det demografiska gapet. Därigenom skapas förutsättningar för att den regionala och nationella tillväxten fortskrider såväl på det individuella planet som ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Målet med projektet är att:
1. utifrån befintligt material genomföra en analys av regionens demografiska gap. Det ska ske i samverkan med regionens arbetsgivare och andra organisationer med kunskap om ämnet. Det demografiska gapet skall sedan brytas ner till företags- och arbetsgivarnivå i syfte att fastställa det faktiska rekryteringsbehovet hos regionens arbetsgivare.
2. genom validering, praktik och andra metoder synliggöra projektdeltagarens kompetens och kompetenspotential
3. utveckla och kvalitetssäkra verksamheter som bedriver utbildning/kurser för ickeformellt lärande
4. skapa en samverkan mellan regionens kommuner kring projektets verksamhet
5. samverka med andra regioner för spridning av erfarenheter
6. projektets arbetssökande skall ha ökat sina möjligheter att etablerar sig på arbetsmarknaden och/eller går vidare till högre studier
7. bidra till att minska bidragsberoendet i målgrupp 1 inom regionen
8. utforma programplaner för lärande
9. vidareutveckla pedagogiska verktyg, metoder och arbetssätt,
10. öka acceptansen och skapa förutsättningar för ett meritvärde av informellt och ickeformellt lärande

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet ska arbeta med att utveckla metoder för att möta den enskilde deltagaren där den är och utforma utbildningar/kurser i syfte att ta till vara varje deltagares behov, vilket gör att tillgängligheten för funktionshinder är ett av de kriterier som kommer att beaktas i Kvalitetslab.

Tillgängligheten ska beaktas i huvudsak genom att synliggöra hur olika utbildningsanordnares tillgänglighet för funktionshinder ser ut. Genom att påtala för respektive utbildningsanordnare vikten av tillgänglighet medvetandegörs det.

Beträffande arbetsmarknadenheternas verksamheter har kommunerna redan idag hög tillgänglighet i befintliga lokaler, antingen i form av bottenvåning med breda dörrar eller hiss i flervåningshus. Det finns tillgängligt dyslexiprogram för datorer och så vidare.

Informationsmaterial som vänder sig till målgrupperna kommer att utformas på fler språk än svenska och vara tillgängliga på olika media (tryckt och elektroniskt). Det kommer att finnas beredskap för alternativ form av information.

Jämställdhetsintegrering

Till att börja med kommer projektledare med projektledargruppen att utforma en jämställdshetspolicy i projektet där det bland annat ska sättas upp mål för hur deltagareperspektivets genusarbete ska utformas.

När det gäller näringslivperspektivet kommer inget krav att ställas på samverkande organisationer inledningsvis. Projektet kommer däremot att kräva av företaget, eller organisationen, att en integrering av jämställdhetsarbetet inleds. Projektet kommer dock inte att kräva någon dokumentation eller bevis på att arbetet påbörjats. Projektet vill påtala vikten och värdet av ett medvetet jämställdhetsarbete. Genom att synliggöra det hos oss företaget och organisationen stödjer projektet utvecklingen för ett integrerat jämställdhetsperspektiv hos medverkande företag och organisationer.

Projektet kommer att ta stor hänsyn till den enskilde individens yrkesval och/eller utbildningsval. Projektet ser det som ett tillfälle att agera och stödja deltagare som gör ett yrkesval som ligger utom de traditionella val män och kvinnor gör baserade på sitt kön.

De utbildningsanordnare projektet samverkar med kommer att behöva utforma en policy för jämställdhetsintegrering inom sin verksamhet.

Transnationellt samarbete

Projektets dagliga arbete kommer att fokusera på den egna regionen, men projektet har ambitionen att sprida de goda erfarenheterna i och utanför rikets gränser.

Medfinansiärer

 • Aktivator
 • Arbetsmarknad Vuxna
 • Humanistiska föreningen/Studioplus
 • ResrursCentrum
 • Utvecklingsenheten

Kommun

 • Bergs
 • Bräcke
 • Härjedalen
 • Härnösand
 • Kramfors
 • Krokom
 • Ragunda
 • Sollefteå
 • Strömsund
 • Sundsvall
 • Timrå
 • Ånge
 • Åre
 • Örnsköldsvik
 • Östersund