Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Kraftsamling Härjedalen

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareIDAMIC Ögränd
KontaktpersonCarina Portin
E-postcarina.portin@herjedalen.se
Telefonnummer0680 - 176 61
Beviljat ESF-stöd3 521 794 kr
Total projektbudget11 645 708 kr
Projektperiod2012-02-01 till 2014-03-31
RegionMellersta Norrland
In English

Sammanfattning

Med utgångspunkt från den erfarenhet och kunskap som erhållits genom Glesbygdsmodellens koncept och metoder syftar projektidén Kraftsamling Härjedalen till att hjälpa individer som står längst ifrån arbetsmarknaden genom att utöka och utveckla samarbetet med främst skola och näringslivet. Målet är att förbereda individerna för arbetslivets villkor och hjälpa dem att bli anställningsbara genom att erbjuda möjlighet att få den yrkeskompetens som efterfrågas på den lokala arbetsmarknaden. Detta genom bland annat yrkespraktik, trainee och studier. Projektdeltagarna skall dessutom före och under tiden de återfinns inom projektet ha möjlighet att välja om de vill bli egenföretagare eller studera vidare. Insatserna är behovsstyrda och gäller i första hand för målgrupperna utrikesfödda med flyktingstatus, ungdomar, funktionshindrade samt långtidsarbetslösa.

Bakgrund

Klimatet på den svenska arbetsmarknaden är på många sätt hårdare än tidigare. Arbetsgivare efterfrågar ofta både formella och informella kompetenser kombinerat med tidigare referenser, och i många fall motsvarar inte den faktiska arbetskraftens kompetenser de kravprofiler som eftersöks. Konsekvensen blir att arbetstillfällen kan finnas, men dessvärre inte tillsätts. Individer med utländsk bakgrund, ungdomar, funktionshindrade och långtidsarbetslösa tillhör de målgrupper som av statistiken har svårast att få ett arbete. För utrikesfödda handlar det ofta om bristfällig förmåga att uttrycka sig i det svenska språket, för ungdomar om bristfällig yrkeserfarenhet samt för funktionshindrade om svårigheter att finna tillgänglighetsanpassade arbetsmiljöer. För individer som är långtidsarbetslösa finns ofta farhågor om att arbetslösheten i sig själv påvisar brister i kompetens hos den sökande. Gemensamt för målgrupperna är att de i högre grad än andra målgrupper saknar referenser, har bristfällig eller ingen utbildning och har efter upprepade försök att etablera sig på arbetsmarknaden utan att lyckats fått ett lägre självförtroende.

I kontrast till de svårigheter som individer inom vissa målgrupper har att etablera sig på dagens arbetsmarknad har vi i projektets förstudie, genom statistik från Arbetsförmedlingen och SCB, funnit att Härjedalens arbetsmarknad liksom många andra glesbygdskommuners dito står inför stora utmaningar de närmsta åren. Demografiska prognoser visar nämligen att omkring hälften, 48 procent, av Härjedalens nuvarande arbetskraft, kommer gå i pension fram till år 2025. Inom vissa enskilda yrkeskategorier kommer andelen ålderavgångar att vara betydligt högre. Vidare kommer försörjningsbördan per arbetsför individ i kommunen under samma tidshorisont stiga från 2,35 till 2,65, där ett värde av 2,50 är måttet på en ansträngd kommunal ekonomi vilket sannolikt kommer kräva nedskärningar inom vissa välfärdssektioner. Av allt att döma kommer alltså varje enskild individs arbetsinsats vara nödvändig för att säkra kommunens framtida livskraft.

En del forskning har genomförts kring arbetsmarknadens framtida utmaningar, samt vilka metoder som går att tillämpa för att bemöta dessa. Bland annat har Institutet för Arbetsmarknadspolitisk Utveckling (IFAU) i rapporten 2011:7 hävdat att en av arbetsmarknadsaktörers mest betydelsefulla uppgifter bör vara att försöka påverka både arbetskraften kompetensnivå och arbetsgivarnas kravprofiler. De arbetssökande skall alltså rustas med de kompetenser som krävs och efterfrågas på arbetsmarknaden, samtidigt som dialoger bör upprättas och föras med arbetsgivarna i syfte att diskutera och påverka hur arbetsplatser kan bli enklare att anpassas till. I praktiken är detta ett svårt med ytterst nödvändigt arbete för att effektivisera det arbetsmarknadspolitiska arbetet.

I Härjedalen kommun har det arbetsmarknadspolitiska arbetet sedan en lång tid tillbaka präglas av en nära samverkan mellan kommunens avdelning för Arbete och Aktivitet, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan fram till regeländringar år 2007. Glesbygdsmodellen, som den lokala samverkansarbetsmodellen har kallats, utvärderades av Forsknings- och utvecklingsenheten i Jämtland år 2009 på uppdrag av Härjedalens kommuns Socialnämnd. Den slutliga rapporten redovisades i maj år 2011 och fokuserade på samverkansmodellens koncept och metoder mellan åren 1997 - 2009.

FoU:s rapport visade på flera sätt fördelarna med det koncept som byggts upp i Härjedalens kommun, men påpekade också utvecklingsområden inför framtiden. Förbättringspotential fanns kring samarbete med skolan och det lokala näringslivet. Tendenser till inlåsningseffekter för de individer som kom in i de kommunala verksamheterna var en aspekt som lyftes fram. En annan tendens var att antalet arbetslösa utrikesfödda med flyktingstatus hade ökat i takt med att kommunen tagit emot under mellan 20- 30 stycken de senaste åren, men att antalet ut i arbete eller eget företagande var betydligt lägre i jämförelse med andra målgrupper. Överlag konstaterades att de individer som hamnar i ett utanförskap idag har svårare att ta sig tillbaka på arbetsmarknaden än tidigare. Slutsatsen var att nya metoder och samverkansformer, främst riktat mot näringlivet och skolan, var prioriterad för att nå en ny dimention i det arbetsmarknadspolitiska arbetet.

Projektet Kraftsamling Härjedalen syftar till att öppna nya möjligheterna till en egen försörjning för individer som står långt från arbetsmarknaden. Syftet skall uppfyllas genom att upprätta och utveckla nya metoder och samhällsövergripande samverkansformer med särskilt prioritet mot skolan och näringslivet. Målet är att med hjälp av kompetens från kommunen, Arbetsförmedlingen och det lokala närings- och föreningslivet förbereda individerna för arbetslivets villkor och hjälpa dem att bli anställningsbara genom att erbjuda möjlighet att tillhandahålla yrkeskompetenser som efterfrågas på den lokala arbetsmarknaden. Insatserna kommer att baseras på arbetspraktik eller trainee kombinerat med yrkesinriktade studier. Projektdeltagarna skall dessutom, om det visar sig att intresse och förutsättningar finns för att bli egenföretagare eller att studera vidare, få stöd och individuell handledning. Insatserna är behovsstyrda och gäller för individer som står längst ifrån ett arbete inom målgrupperna utrikesfödda med flyktingstatus, ungdomar, funktionshindrade samt långtidsarbetslösa. Enligt Arbetsförmedlingens och Individ- och familjeomsorgens inventeringar rör det sig om ett 50-tal individer.

Härjedalens kommun är landets mest glesbefolkade kommun. Med knappa 11 000 innevånare på cirka 13 000 kvadratkilometer. Avståndet mellan Östra delen/Sveg och Västra delen/Funäsdalen är 135 km. Kollektivtrafiken inom kommunen är starkt begränsad och det är inte möjligt att kräva att alla deltagare dagligen ska ta sig till tätorten Sveg för att kunna delta i projektet. Dessutom saknar många av dem prioriterade grupperna körkort och därför saknas alternativet med egen bil. En annan viktig aspekt är då samarbetet med näringslivet och andra aktörer ska ske lokalt i hela kommunen förutsätts det att deltagarna finns i närmiljön. Med anledning av detta kommer projektet att drivas både i östra och västra kommundelarna.

Projektets verksamheter och insatser utgår från yrkesområden som efterfrågar, eller kommer att efterfråga, arbetskraft inom den lokala arbetsmarknaden. Kring dessa yrkesområden bildas arbetsgrupper som i sin tur agerar kontakter och språkrör gentemot respektive näringsgren. Kring de enskilda projektdeltagarna bildas en resursgrupp, bestående av aktörer som kan tänkas kunna bistå individerna med sin kompetens under tiden inom projektet. Projektledaren sköter den övergripande strategiska samordningen i projektet medan projektets arbetshandledare samordnar och driver på insatserna för projektdeltagaren.

Projektet kan delas in i sex faser. Fas 1 är mobilisering och projektuppstart. Två månader. Fas 2 är basintroduktion med deltagare. En månad. Fas 3 innehåller utbildning, praktik och trainee upp till 18 månader. Fas 4 är utslussning för deltagare till företag eller annan aktör. En månad. Fas 5 innehåller uppföljning med arbetshandledare. Två månader. Fas 6 innehåller utvärdering och förslag till implementering. Därefter avslutas projektet.

En individ som deltar i projektet går igenom tre steg. Steg 1 består av basintroduktion om den lokala arbetsmarknaden, intresseinventering och upprättande av en individuell handlingsplan. Denna fas i projektet varar max upp till en månad. I steg 2 består av placering inom önskat yrkesområde, eventuellt parallellt med studier, med stöd av handledare och resursgrupp. Max 18 månader. Steg 3 är utslussningsfasen med fortsatt handledning, till fortsatt lärling, anställning, studier, eget företagande alternativ socialt företagande, annan försörjning eller annat. Utvärdering.


Målsättning

Projektets övergripande målsättning är att skapa en samhällsövergripande och varaktig samverkan med fler aktörer, även i praktisk handling, som effektiviserar individer vägar ut i arbete, egenföretagare, studier eller annan typ av egen försörjning. Visionen är att detta skall bidra till att skapa en livskraftigare kommun. För att nå effektiva arbetssätt kommer ett flertal kommunala förvaltningar, Arbetsförmedlingen, det lokala närings- och föreningslivet samt samverkansaktörer som samordningsförbundet LokSam vara involverade. De primära målgrupperna, som projektets insatser skall riktas mot, är utrikesfödda, ungdomar, funktionhindare och långtidsarbetslösa i åldrarna 16- 64 år.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighetsanpassningen är en viktig del av projektet, inte minst eftersom en av projektet prioriterade målgrupper är personer som har någon form av funktionsnedsättning. En annan aspekt är att projektet personaltillsättningar inte skall påverkas av huruvida personer har en funktionsnedsättning eller inte. Tillgänglighetsanpassningen i projektet skall gälla allt från fysisk, psykisk till digital anpassning och målsättningen är att alla individer skall erbjudas samma förutsättningar att ta del av projektets verksamheter och aktiviteter.

Härjedalens kommuns tillgänglighetsgrupp ska tillsammans med kommunens tillgänglighetsrågivare inventera och anpassa samtliga lokaler som skall nyttjas av projektet. Även all typ av information skall ses över så att alla individer kan ta del av den.

Projektets kommer, under projekt genomförandefas, ha tillgång till Härjedalens kommuns tillgänglighetsrådgivare samt en arbetsanpassare.

En tillgänglighetsplan kommer att upprättas av samverkansparterna under projektets mobiliseringsfas och denna kommer att kommuniceras och följas upp kontinuerligt under projekttiden kopplat till den övriga uppföljningen av verksamheten. Planen kommer att utgå från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som den svenska staten för övrigt är skyldig att följa.

En viktig uppgift kommer även att vara att sprida information och kunskap om tillgänglighetsanpassningens framtida vinster gentemot projektets samverkanspartners.

En temadag om tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning planeras under mobiliseringsperioden.

Transnationellt samarbete

Målsättningen är att genomföra en tre till fyra dagar lång studieresa till annat EU-land i syfte att finna inspiration till nya metoder som förbättrar arbete med målgrupperna. Ansvaret för utvecklandet av denna ansats vilar på projektledaren.

De riktlinjer som projektledaren skall arbeta efter är att kontakta en part eller organisation inom EU som kan förväntas kunna tillföra energi och nya idéer till projektet. När planering genomförts blir nästa steg att genomföra studieresan med projektgruppen. Därefter görs en utvärdering av huruvida studieresans lärdomar bör integreras i projektet eller inte.

Medfinansiärer

  • Arbetsförmedlingen Östersund
  • IDAMIC Ögränd
  • Individ och Familjeomsorg, Socialförvaltning

Samarbetspartners

  • Bäckedals folkhögskola
  • Företagarna Härjedalen

Kommun

  • Härjedalen