Logotyp på utskrifter

Konstruktivt medarbetarskap

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareProlympia Östersund
KontaktpersonHans Stenberg
E-posthans.stenberg@prolympia.se
Telefonnummer0635-188 60
Beviljat ESF-stöd177 500 kr
Total projektbudget177 500 kr
Projektperiod2008-07-01 till 2008-12-31
RegionMellersta Norrland
In English

Sammanfattning

Projektet handlar om att rusta personalen på två skolor inför allt ökande krav på effektivitet, social kompetens och förmåga att utvecklas. För att klara uppdragen krävs hälsosamma organisationer som är snabba att förändra sig utifrån rådande förutsättningar. Sammanfattningsvis så är problemställningen följande: Vilka nya insikter och ny kompetens behövs i organisationen för att möta den föränderliga omvärlden? Vilken kompetensutveckling behöver personalen för att kunna bli konstruktivare medarbetare som individer och i grupp? Vilken kompetensutveckling krävs för ökad känsla av välmående och utnyttjande av allas olikheter och förmågor. Vad krävs av skolans personal för att kunna utöva ett personligt ledarskap som bättre gynnar elever och gruppers olika behov.

Bakgrund

A: Skolans dubbla uppdrag, kunskapsuppdraget och demokratiseringsuppdraget, har i det moderna samhället blivit allt mer komplext. Det går inte längre att vara en "bra lärare" genom att hävda in sin stora ämneskompetens utan det krävs också en mycket bred social kompetens och framför allt goda allmänna ledaregenskaper för att kunna motivera elever och kollegor till ett gemensamt bra arbete.
Traditionellt läraryrke har inneburit ensamarbete och med enbart ansvar för ett eller få ämnesområden. Organisatoriskt och teoretiskt har detta de senaste 15 åren ersatts av arbetslag och ämnesintegrering, men i praktiken har det dock inte gått lika bra med detta eftersom traditioner ligger djupt rotade i skolorna. Den stora skillnaden i teori och praktik skapar en stress och ohälsa. För att komma vidare måste personalen på skolorna i större utsträckning använda sin tid till konstruktivt medarbetarskap.
Projektet avser att utveckla personalens förmågor att bedriva ett konstruktivt och jämställt medarbetarskap som utnyttjar alla resurser optimalt. Detta är en förutsättning för att kunna bedriva en kärnverksamhet med bra gruppklimat som gynnar kunskaps- och demokratiseringsprocessen bland eleverna på skolorna.

Sammanfattningsvis så är problemställningen följande: Vilka nya insikter och ny kompetens behövs i organisationen för att möta den föränderliga omvärlden? Vilken kompetensutveckling behöver personalen för att kunna bli konstruktivare medarbetare som individer och i grupp? Vilken kompetensutveckling krävs för ökad känsla av välmående och utnyttjande av allas olikheter och förmågor. Vad krävs av skolans personal för att kunna utöva ett personligt ledarskap som bättre gynnar elever och gruppers olika behov.

Syfte

Syftet med projektet är att skapa mer dynamiska och effektiva, hälsosamma och jämställda organisationer som bättre svarar upp mot dagens verklighet.

Målsättning

Målsättningen med förprojekteringen är att ta reda på vilka kvaliteer som de bägge skolorna måste utveckla

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

De bägge skolorna har bra fysiska lokaler, men det saknas dock hiss till två klassrum på Hansåkerskolan, här saknas även handikappanpassade toaletter i de gamla skollokalerna (F-5). För övrigt finns all erforderlig lokalanpassning. Det förekommer regelbundna skyddsronder där problematiken lyfts och åtgärdsplaner tas fram.

De bägge skolorna präglas av hög tolerans och delaktighet. Samtliga arbetstagare har stort ansvar under frihet och stor möjlighet att påverka sin arbetssituation. Trots detta finns det medarbetare som inte alltid uttrycker sina åsikter öppet inför alla. Här krävs en mer neutral genomlysning genom t ex en SWAT.

Hansåkerskolan är utrustad med hörselslingor i de flesta klassrummen samt att de har datorer som är utrustade med talsyntes. Prolympia saknar utrustning för detta. Bägge skolorna saknar teckentolkning, Hansåkerskolan jobbar dock med tecken som stöd i de yngre åldrarna. Samtliga utrymmen är inredda med akustiktak.

Den informativ tillgängligheten är hög på bägge arbetsplatserna. Informationsvägarna är många med bla mail, intranät, anslagstavlor, fysiska möten och pappersutskick.

Sammanfattningsvis så finns det saker att utveckla på de bägge arbetsplatserna. Vid närmare samarbete mellan de olika skolorna kommer relativa brister att belysas och uppmärksammas.

Deltagande aktörer

 • Hansåkerskolan

Kommun

 • Bergs
 • Bräcke
 • Härjedalen
 • Härnösand
 • Kramfors
 • Krokom
 • Ragunda
 • Sollefteå
 • Strömsund
 • Sundsvall
 • Timrå
 • Ånge
 • Åre
 • Örnsköldsvik
 • Östersund