Logotyp på utskrifter

Kongero

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareKrokoms kommun, Kommunstyrelsen
Kontaktpersonalf eliasson
E-postalf.eliasson@krokom.se
Telefonnummer0640-16861
Beviljat ESF-stöd450 000 kr
Total projektbudget450 000 kr
Projektperiod2014-02-01 till 2014-07-31
RegionMellersta Norrland
In English

Sammanfattning

Vi avser genomföra en förstudie i syfte att ta reda på vilket stöd kommunens arbetsgivare behöver för att kunna anställa ungdommar, personer med utländsk härkomst och funktionshondrade. Vi vill veta vad arbetsgivarna idag upplever som hinder och svårigheter. Syftet är även att ta fram förslag på samverkansformer mellam privat och offentlig sektor samt belysa de konkurrensfördelar som företagen kan dra nytta av genom att knyta ovanstående målgrupper till sig. Projektet går även ut på att förändra attityder och synsätt i en positiv riktning.
Målet med projektet är att ta fram förslag på nya arbetsmetoder och samverkansformer som i ett senare skede skall kunna testas för att se om ovanstående målgrupper i betydligt större omfattning kan få jobb på den ordinarie arbetsmarknaden.

Bakgrund

Krokoms kommun i Jämtland har en relativt sätt god arbetsmarknad. Kommunen har ett starkt och varierat näringsliv inom både verkstadsindustri, jord- och skog samt besöksnäring. Dessutom har kommunen ett gynnsamt geografiskt läge med sin närhet till tätorten Östersund och turismmetropolen Åre. Detta gör att arbetslösheten kan hållas på en förhållandevis låg nivå. De grupper som trots detta har stora svårigheter att komma in på arbetsmarknaden är ungdomar, personer med utländsk bakgrund och funktionshindrade. Krokoms kommun har genom sin arbetsmarknadsenhet (AME) och deltagande i olika projektet arbetat fram metoder för att stärka dessa individers kompetens och konkurrenskraft. Detta arbete har skett i samverkan med bl.a. arbetsförmedling, försäkringskassa och socialtjänst men tyvärr inte i så stor utsträckning med de privata arbetsgivarna i kommunen.
Det problem vi ser med nuvarande modell är att det inte räcker enbart med att stärka individerna inom ovanstående grupper för att de ska komma in på arbetsmarknaden. Det som behövs är ökad kunskap om vad som motiverar arbetsgivarna att ta emot dessa personer och vilka hinder som finns för anställning av just den här gruppen. I dag saknar vi i stort sett denna kunskap vilket gör att samhällets resurser i form av rådgivning och stödåtgärder inte ger önskad effekt.

I utvärderingen "Möjligheter på arbetsmarknaden för personer med funktionshinder" utvärderas olika socialfondsprojekt och där är en slutsats att problemet med att få in personer med funktionshinder på arbetsmarknaden inte endast ligger på individnivå. Där framkommer det att vi idag har en arbetsmarknad som inte alltid är redo för att ta emot personer som stått långt från arbetsmarknaden en längre tid och då är det viktigt att förändringsarbete även sker på samhällsnivå. Vi vill stärka vår samverkan mellan berörda myndigheter och näringslivet för att hitta gemensamma metoder för att få in den aktuella målgruppen på arbetsmarknaden.

Målsättning

Målet är att grupper som i dag står långt från arbetsmarknaden såsom ungdomar, utlandsfödda och funktionshindrade ska få lättare att komma in i arbetslivet, både det privata och det offentliga. Det skall upparbetade och väl prövade metoder för hur kommun, arbetsförmedling och arbetsgivare ska samverka och tillsammans kunna verka för att dessa grupper skall få jobb.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Syftet med förstudien är bl.a. att öka möjligheten för funktionshindrade att komma i kontakt med arbetsmarknaden.
Detta gäller både för personer med fysiska som psykiska funktionshinder. Ett annat syfte är att öka kunskapen och bidra till attitydförändring hos privata och offentliga arbetsgivare kring funktionshinder. En erfarenhet vi har med oss från tidigare projekt är att arbetsgivare ofta har lite kunskap om funktionshinder och i denna okunskap skapas en rädsla att anställa dessa personer.

Vi kommer att undersöka hur tillgängliga de olika arbetsplatserna är för funktionshindrade och ta reda på vilket stöd företagen behöver för att förbättra tillgängligheten.

Vi kommer att fråga företagen om vad som krävs för att de ska kunna ta emot funktionshindrade på sina arbetsplatser.

Våra egna lokaler kommer att vara anpassade och vi kommer att tillse att kompetens kring olika typer av funktionshinder knyts till verksamheten. Berörda personer inom projektet kommer att kompetensutvecklas inom området.

En plan för hantering av problem kring tillgänglighet kommer att upprättas under projektets gång och kommer att följas upp av styrgrupp och referensgrupp. Detta gäller såväl tillgänglighet till lokaler som information och kommunikation.

Kommun

  • Krokom