Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Kompetensutveckling Jämtland

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägarePeak Business & Sports AB
KontaktpersonOlle Martinelle
E-postolle.martinelle@telia.com
Telefonnummersaknas
Beviljat ESF-stöd2 336 248 kr
Total projektbudget2 336 248 kr
Projektperiod2011-06-15 till 2012-12-15
RegionMellersta Norrland
In English

Sammanfattning

Projektet vänder sig till anställda inom turismföretag i vår region. Syftet är att kompetensutveckla personer som är anställda av de företag som står inför olika sorters strukturomvandlingar. Detta är i syfte att öka antalet helårsanställda och öka antalet anställda i varje enskilt deltagande företag.
Förprojektet har identifierat individernas och företagens behov.

Bakgrund

Kunskap, kompetens samt livslångt lärande är viktigt i en region som vill växa och utvecklas samt locka till inflyttning, nytt företagande och tillväxt. En bra livsmiljö för länets befintliga och blivande invånare förutsätter att utbildning av hög kvalitet erbjuds på alla nivåer – från förskola till universitet tillsammans med möjligheter till ytterligare kompetensutveckling.
I många avseenden har Sverige redan idag en väl utbildad arbetskraft, men den snabba teknikutvecklingen och omstruktureringar inom privat och offentlig sektor kräver att sysselsatta kvinnor och män ständigt kompetensutvecklas. Med relevant kompetens förbättras individens möjligheter att stanna kvar i arbetslivet samtidigt som de stärks som individer. Utifrån den utvecklingstakt som skett inom turismområdet, den strategi som antagits av ett stort antal företag inom turistnäringens område i regionen, syns ett behov att samordna, utveckla och utbilda den enskilde individen tillsammans och i samråd med regionens och företagens policy för att stå starka inför den växande uppgiften att kunna omhänderta den ökade strömmen av gäster året om.
Både de sk mjuka respektive hårda utbildningsinsatserna har i första hand till syfte att stärka den enskilda arbetstagarens ställning på arbetsmarknaden men även att bidra till att företagen klarar den strukturomvandling som marknaden kräver. Tackvare detta står individ och därigenom även företagen starkare när insatserna genomförts än i dagsläget.

Projektet kommer att vända sig till de anställda i de företag där förprojektet har kunna tydliggjort utveckling och utbildningsbehov på såväl individnivå som företagsnivå. Projektet skall i samverkan med olika utbildningsanordnare finna anpassade lösningar för individen.
Besöksnäringens utveckling har under de senaste 3 åren genomgått stora förändringar och dess betydelse för nationalekonomin har på ett tydligare sätt kommunicerats i media. Då krävs en konkret plan för kompetensutveckling kopplad till visioner, mål, utmaningar & möjligheter. Samtidigt förändras omvärlden hela tiden vilket ställer högre krav på både organisationer & individer att hänga med i utvecklingen. Det behövs en bred satsning av utbildning utifrån den kunskap om kommande behov som kan tillgodogöra efterfrågan på tjänster, det sk. värdskap som kan utvecklas i regionen vilket kan leda till ökat antal helårsarbetstillfälle.
Global konkurrens och nya tekniska möjligheter förändrar kraven på kunskap och kompetens. Både organisationer och individer måste allt oftare ställa om – byta jobb, lära nytt och lära mer. Väldigt få kan gå igenom arbetslivet och klara sig med den utbildning man en gång skaffade. Förmågan till förändring har i sig blivit en viktig kompetens, både för individen och för arbetsplatsen.

Syfte

Vi vill att Jämtland Härjedalen ska fortsätta att växa och vara konkurrenskraftiga på både den nationella och internationella marknaden. Om vi kan öppna vägar genom att kompetensutveckla våra företags medarbetare i Jämtland Härjedalen, kan det bidra till ökad tillväxt samt en unicitet i branschen som stärker konkurrenskraften.
• Att stärka individen och dennes status på arbetsmarknaden och för kommande arbetsuppgifter.
• Att öka den sammanlagda kompetensen ur individperspektiv och i personalgruppen.
• Att tillföra ny specifik kompetens och att öka rörlighetsmöjligheterna inom personalgruppen, för att öka flexibiliteten i arbetsorganisationen.
Behoven av kompetensutveckling har tydliggjorts under förstudien och individuellt baserade handlingsplaner för rätt insatser har tagits fram. De hinder och möjligheter som finns för kompetensutvecklingsinsatsernas genomförande har identifierats. Syftet är att samordna utbildningsinsatser hos flera personer, för ökad kostnadseffektivitet. Att utifrån handlingsplanerna hitta rätt former för genomförande så att handlingsplanen verkställs med målsättningen att individen stärks och snabbt kan klara förändringar utifrån dagens arbetsuppgifter.
Regionen har stora möjligheter att vidareutveckla erbjudandet som Europas
mest attraktiva destination, destination för events och kongresser. Nya reseanledningar kan utvecklas framför allt under barmarksperioden men även under vintern som kan driva nya och fler gäster. Befintliga produkter kan stärkas och göra regionen än mer attraktivt. Många vill bo i fjällen och hitta en inkomst. Kan vi utveckla företagen och hitta en mer årsbaserad verksamhet kan vi erbjuda fler ett fast arbete.

Målsättning

Antalet företag är 22st
Antalet deltagare är ca 345 st.
Att samtliga medverkande företag genomför och utvecklar handlingsplaner för tillgänglighet och jämställdhet.
Att deltagarna har fått ökade möjligheter till helårsanställning utifrån de satsningar som görs i regionen inom turism och andra näringslivsområde.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Det gäller att undanröja hindren för delaktighet, förebygga och bekämpa diskriminering samt ge förutsättningar för självständighet och självbestämmande. Förprojektet har gjort en nulägesanalys, baserad på tillgänglighet och kartlägga hur de funktionhindrades förutsättningar hanteras med inriktning på Verksamhet, Kommunikation, Information och Lokaler. Hela arbetet sker i samverkan med Handikappsamverkans tillgänglighetsgrupp. Ut ifrån vår förundersökning vi har gjort om hur företagen anpassat tillgängligheten för människor med funktionshinder har vi sett att det är väldigt olika hos förtagen synnerligen från vissa branscher. Företag som har butik, hotell eller restauranger har lättar att anpassa tillgängligheten och i analysen visar att flera jobbar med tillgänglighet för att underlätta för sina gäster och kunder. Företag som bedriver andra typer av verksamheter t ex tjänsteman som utför sitt arbete hos kunden på plats. De tänker inte alltid på att även de berörs av tillgänglighet, men där vill vi jobba mer på att visa alla företag att man kan tänka ur ett tillgänglighets perspektiv vilken bransch man än jobbar med. Även visa på hur mycket man vinner på det som företagare och samhället.

Jämställdhetsintegrering

Vi kommer att inleda projektet med en föreläsning/utbildning där man startar ett arbete med jämställdhetsintegrering på respektive företag.
Trakasserier på arbetsplats är inte hög men det har förekommit och det är bara ca hälften av medarbetarna som vet om policyn om sexuellatrakasserier på vardera företag. Detta är något som vi kommer att jobba med på varje företag, hjälpa företag som inte har någon policy att skapa en och stötta chefer att upptäcka och hantera sexuella trakasserier på varje arbetsplats. Vi vill även att det ska spridas mer information och öka medvetenhet om just sexuellatrakasserier ner på individnivå i varje företag så alla medarbetare vet vad som gäller i respektive företag.
Jobba med att öka friskvårds möjligheterna, detta för att visa arbetsuppgifter kan vara monotona och då är det extra viktiga för medarbetaren att få möjlighet att kompensera det med annan träning.
De företag som inte har en jämställdhetsplan ska vi hjälpa att skapa en och även de som har behöver utveckla sin, det börjas redan på föreläsning/utbildningen som vi inleder detta projekt med.
Sen vill vi ha en löpande dialog med alla företagen en gång i månaden och även ha större möten en gång i halv året där vi utbyter erfarenheter mellan de företag som är delaktiga under projekttiden. Vi följer upp arbetet på respektive företag och kommer se till att det ökar medvetenheten hos alla medarbetare med hjälp av informationsspridning från ledningen.

Transnationellt samarbete

Jämtland är en vintersport destination och har många samarbeten på nationell nivå. Vi har tänkt att utbyta erfarenheter med en organisation i Europas vinter destinationer. Italiens destination Valgardena påminner väldigt mycket om våra destinationer i vår region. Vi ska ha ett samarbete med Valgardena och utbyta erfarenheter som vi får av detta kompetensutvecklings projekt. De har en intressant verksamhet och vi ser en stor vinst att vi får ta del av deras erfarenheter.

Deltagande aktörer

 • AGO Servicebolaget i Åre AB
 • Azeta fastigheter AB
 • Biatlon Event AB
 • Buustamons Fjällgård
 • Copperhill Mountain Lodge
 • IT Åre
 • Landbys Jakt&Fiskeservice AB
 • Manpower Åre
 • Outdoor Adventure Group AB
 • Rödemark i Åre AB
 • Skistar Åre AB
 • Skysport AB
 • The Gracious Group AB
 • Thomassons Gård
 • Tott Hotell Åre AB
 • Tottebo Restauranger AB
 • Xpectum AB
 • Åre Destination AB
 • Åre Fjällensoptik AB
 • Årebutiken Design AB
 • Årenaprapaterna
 • Östersunds Sporttjänst AB

Kommun

 • Krokom
 • Åre
 • Östersund