Logotyp på utskrifter

Kompetensutveckling Höga Kusten

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareIF Metall Höga Kusten
KontaktpersonBilly Moström
E-postbilly.mostrom@ifmetall.se
Telefonnummer0660-222764
Beviljat ESF-stöd2 199 316 kr
Total projektbudget2 199 316 kr
Projektperiod2009-07-01 till 2010-12-31
RegionMellersta Norrland
In English

Sammanfattning

Projektet vänder sig till anställda inom tre företag i Västernorrland. Syftet är att kompetensutveckla personer som riskerar att bli varslade och företag som står inför en strukturomvandling. Förprojektet har identifierat företagens och individernas behov.

Bakgrund

Under oktober, november, december 2008 har 1141 personer varslats i Västernorrlands län, under januari varslades ytterliggare 614 personer. Som konjunkturen ser ut just nu har vi troligen inte sett slutet på denna negativa trend. Målgruppen vi vänder oss till är anställda på företag som står inför en strukturell omvandling. Efter som att vi vet att många personer inom industriyrkena har låg utbildningsnivå är det extra viktigt för denna grupp att genomgå kompetensutveckling för att
få behåll de jobb de har. IF Metall har på nationell nivå genomfört en studie som visar på att om de anställda ej erhåller kompetensutvecklande insatser under en tre -års period så kommer den personalen att slås ut, så snabb är utvecklingen och kraven på kompetensutveckling i branschen. En annan studie visar att under senare år har den genomsnittlige metallarbetaren erhållit kompetensutveckling motsvarande 90 minuter per år. Med en fortsatt insats i den omfattningen kommer alltså, om studierna är sanna, en stor del av personalen inom branschen att tvingas lämna sin anställning och företagen kommer att slås ut på en mycket hårt globalt, konkurrensutsatt marknad. IF Metalls medlemmar har generellt en låg utbildningsnivå och är extra sårbara för strukturella förändringar. Projektet kommer att vända sig till de anställda i tre företag i Västernorrland där förprojektet har kunna tydliggjort utvecklings och utbildningsbehov på såväl företags som individnivå, oavsett facklig tillhörighet. Projektet skall i samverkan med olika utbildningsanordnare finna anpassade lösningar för individen. Hela projektet baseras på en samverkan mellan IF Metall avd 5 Höga Kusten och berörda arbetsförmedlingar. Efter den förprojektering som gjorts har vi nu identifierat vilka kompetensutvecklingsinsatser som personalen är i behov av för att klara den strukturomvandling som företagen står inför. Behovet av utbildning är stort och tack vare förprojekteringen har vi möjligheten att göra detta så effektivt som möjligt både ur tids- och kostnadssynpunkt. Behoven varierar från några enstaka personer till mer sammanhållna insatser för många.
De tre företag som projektet riktas till är Nordhydraulik, Cargotec och Örnsköldsviks mekaniska verkstad. Kopplingen till det specifika omvandlingstrycket på det specifika företaget som individen är anställd vid är en kombination av globalt omvandlingstryck uttryckt av företagsledning och individers egen uppfattning på hur omvandlingstrycket påverkar mig i min specifika roll. Som kan utläsas av behoven av utbildningsinsatser så är insatserna inriktade på hårda delarna vilka är kopplade till det krav som strukturomvandlingen ställer just idag i form av kompetensutvecklingsområden för företaget som helhet och den enskilde utifrån gjord analys kopplad till befintligt strukturomvandlingstryck. De organisatoriska förändringarna kan förenklat sägas hänga ihop för samtliga, att flytta ansvar, befogenheter ifrån hierarkiska strukturer till mer av platta organisationer. Med ökat ansvar, fler direkta kundkontakter, större befogenheter i närheten till kunden så är målet att snabbare kunna fånga upp kundernas behov och snabbare kunna ställa om. Både de sk mjuka respektive hårda utbildningsinsatserna har i första hand till syfte att stärka den enskilda arbetstagarens ställning på arbetsmarknaden men även att bidra till att företagen klarar den strukturomvandling som marknad och samhälle ställer. Företag och individ står starkare när insatserna genomförts än i dagsläget. Vi ser att hela företagens personalgrupper kan vara hotade om inte snabbhet i omställning, anpassning till kund och marknad som princip kan genomföras än snabbare. Varsel har genomförts på flera av företagen och risk för ytterligare varsel finns. De som då ligger i riskzonen vid ett eventuellt kommande varsel kommer utan denna insats att stå väsentligt sämre rustade inför att kunna vara kvar på arbetsplatsen eller att kunna söka sig en annan arbetsplats. I samband med förprojektets genomförande har andra utbildningsbehov framkommit som vi ej tagit med i ansökan med bedömningen att dessa är kopplade till, lagkrav eller normalt kunskapsunderhåll.

Syfte

Behoven av kompetensutveckling har tydliggjorts under förprojektet och individuellt baserade handlingsplaner för rätt insatser har påbörjats. De hinder och möjligheter som finns för kompetensutvecklingsinsatsernas genomförande har identifierats. Syftet är att samordna utbildningsinsatser hos flera personer, för ökad kostnadseffektivitet. Att utifrån handlingsplanerna hitta rätt former för genomförande så att handlingsplanen verkställs med målsättningen att individen stärks och snabbt kan klara omställningsarbetet. Att stärka individen och dennes status på arbetsmarknaden. Att stärka företaget i det allt hårdnande konkurrenssituationen och ge den kompetens som är nödvändig för att klara det tryck på strukturomvandling som marknad och, extra tydligt de senaste månaderna, den finansiella situationen Globalt idag skapar. Att öka den sammanlagda kompetensen, att tillföra ny specifik kompetens och att öka rörligheten inom personalgruppen, för att öka flexibiliteten i arbetsorganisationen. Projektet syftar även till att ta fram en långsiktig strategi för att öka på de nuvarande snittet, på 90 min kompetensutveckling per år, efter projektets slut.

Målsättning

Att personalen/deltagarna står väl förberedda inför företagens stundande strukturförändringarna. Att 80% av deltagarna tack vare medverkan i projektet får fortsatt anställning inom sitt nuvarande företag. Att samtliga medverkande företag genomför handlingsplaner för tillgänglighet och jämställdhet.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Det gäller att undanröja hindren för delaktighet, förebygga och bekämpa diskriminering samt ge förutsättningar för självständighet och självbestämmande. Förprojektet har gjort en nulägesanalys, baserad på tillgänglighet och kartlägga hur de funktionhindrades förutsättningar hanteras med inriktning på Verksamhet, Kommunikation, Information och Lokaler. Hela arbetet sker i samverkan med Handikappsamverkans tillgänglighetsgrupp. Projektet kommer tillsammans med skyddskommiteer och skyddsombud arbeta för att öka tillgängligheten på de aktuella företagen. Arbetet skall ske över företagsgränser för att få så stor spridning som möjligt, även t.ex. företagshälsovården kan komma att bli en del i detta arbete. Konkreta insatser görs i form av frukostmöten, eller liknande, där värderingsfrågor och tillgänglighet överhuvudtaget kommer att diskuteras. Mentorskap och stöd till enskilda individer samt eventuellt studicirklar är andra insatser som skall användas i projektet. Vi ser att en av de viktigaste delarna i vårt arbete vad gäller tillgänglighet är att få till en medvetenhet hos både företagsledning och arbetstagare.

Jämställdhetsintegrering

Det som framkommit är att det finns stora skillnader mellan kvinnor och män och antalet kvinnor är betydligt mycket lägre än antalet män inom dessa yrken. Hos samtliga företag finns en önskan om att få en bättre mix av kvinnor och män varför de känns extra viktigt att fånga upp de fåtalet kvinnor som idag finns inom dessa yrken. Grundläggande är de värderingar som präglar arbetsplatsen och kommunikation/samtalens betydelse för en önskvärd utveckling. Handlingsplanerna för de tre medverkande företagen ser olika ut, och kommer därför i huvudsak genomföras på varje separat arbetsplats. Projektet har en tydlig inriktning på att var femte utbildning kommer att riktas till kvinnor, detta för att förstärka och befästa deras platser inom företagen. För att öka jämställdheten på företagen anser vi att det viktigaste är att få tillstånd en attityd förändring och en medvetenhet i hela företagen. Detta skall göras genom frukostmöten och seminarium där frågor om jämställdhet och värderingsfrågor skall diskuteras, vi har även för avsikt att erbjuda studiecirklar i ämnet. Inom de fackliga rörelserna fortsätter arbetet med jämställdhet, som är en självklar del i deras arbete. Vi eftersträvar ett kontinuerligt arbete, vi vill hitta personer med ett extra intresse för just dessa frågor och främst värderingsfrågor för att dessa ska kunna föra in diskussionen i fikarummet.

Deltagande aktörer

  • Cargotec Sweden AB
  • Nordhydraulic AB
  • Örnsköldviks Mekaniska Verksta

Kommun

  • Kramfors
  • Örnsköldsvik