Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Kompetenslyftet ICA SM Jämtland/Västernorrland

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareICA Supermarket Blå Center
KontaktpersonMagnus Bardosen
E-postmagnus.bardosen@supermarket.ica.se
Telefonnummer063-194557
Beviljat ESF-stöd2 537 286 kr
Total projektbudget2 537 286 kr
Projektperiod2011-06-15 till 2012-12-21
RegionMellersta Norrland
In English

Sammanfattning

Projektet vänder sig till anställda inom sex ICA-butiker i vår region. Syftet är att kompetensutveckla personer som är eller riskerar att bli varslade och företag på sådant sätt att bestående utbildningseffekter uppnås genom ökat kundfokus och ökat värdeskapande för butikernas samarbetspartners. Detta innebär att: - Utbildningen ska skapa ”en andra chans” för individer som inte har ”officiell” utbildning - Utbildningen skall utjämna utbildningsklyftor inom företaget - Utbildningen skall bidra till individens personliga utveckling - Utbildningen ska skapa en bestående effekt

Bakgrund

Denna ansökan har tidigare lämnats in, godkändes av ESF-rådet, men prioriterades inte av partnerskapet då man vill se en utveckling på ett par punkter. Dialogen kring själva ansökan giltighet och relevans mot ansökningskriterierna var Emma Engelmark och den som svarad mot partnerskapets förtydliganden var Ragnar Fors. Den ursprungliga ansökan gällde undantag från statsstödsreglerna, men efter fördjupning i ärendet med jurist så behövde ansökan inte åberopa detta. Frågor gällande detta hänvisar vi till ESF kontor i Luleå som tidigare behandlat den frågan.

De förtydliganden vi gjort efter rekommendation från Ragnar Fors är:
- Projektägaren kommer att stå för projektledartjänsten med syfte att minska graden av konsultberoende
- Förtydligat ansvaret under integreringen av jämställdhet och tillgänglighet så att det tydligare framgår att ledningen är ansvarig

Under de senare åren har konkurrensen mellan olika företag inom detaljhandeln ökat explosionsartat, i synnerhet i jämtland/västernorrlandsregionen där man börjar märka av en viss överexponering, i synnerhet de butiker som ligger inom områden där affärscentrum växt fram. I rapporter som presentas av t ex DN, Svenska Dagbladet och HUI (Handelns utredningsinstitut) så förväntas lågkonjunkturen och ränteändringar påverka konsumenternas köpraft på sådant sätt att butiker inom konkurrenstäta områden riskerar att påverkas negativt, med uppskjutna nyanställningar, uppsägningar och t.o.m nedläggningar av butiker som konsekvenser. Då detaljhandeln ofta har lågutbildad personal utgör dessa en grupp som riskerar att få stå utanför arbetsmarknaden till dess konjunkturen vänder. De ICA-butiker som ingår i denna ansökan är Supermarketbutiker, som endast till liten del (1%) ägs av centralorganisationen ICA, varför all kompetensutveckling bekostas av den enskilda butiken. Samtliga handlare är införstådda med problematiken med statsstöd kring koncerner, varför vi vill att denna ansökan riktas mot undantag från dessa regler, där butikerna är beredda att finansiera delar av utbildningarna själva.
I och med den förprojektering som genomförts så visar behoven att projektidén främst handlar om att skapa förutsättningar för individer inom organisationerna att utveckla sådan kompetens att de:
• leder till att individerna får ökad förmåga, vilja och kompetens och därigenom ökat självförtroende som i sin tur gör personalen och deras tjänster mer attraktiva för vidare anställning och för företagets kunder
• utvecklar butikernas förmåga till självstyre genom ett ökat intresse för marknadsutvecklande utbildningar och aktiviteter
• skapar en framskjuten position gentemot konkurrenterna, främst COOP, Willys, Hemköp m.m.
• genom att uppfylla ovanstående behov få personal att stanna kvar i butikerna och till och med locka till sig bra medarbetare från andra butiker
• öka kunskap och kompetens att utveckla och stimulera lokalproduktion av varor och tjänster

Syfte

Syftet med utbildningen är alltså att stärka den enskilde medarbetarens kunskap och förståelse för omvärldens ökade krav, samt öka motivationen för de anställda inom organisationen. Vi vill med denna utbildning öka den enskildes specialkompetens för att öka anställningsbarheten främst inom butikerna, men även som säljande personal inom ICA:s övriga organisation att lättare kunna gå mellan andra butiker inom ICA och ej övergå till konkurrenter. Behoven av kompetensutveckling har tydliggjorts under förprojektet och individuellt baserade handlingsplaner för rätt insatser har påbörjats. De hinder och möjligheter som finns för kompetensutvecklingsinsatsernas genomförande har identifierats. Syftet med dessa är att samordna utbildningsinsatser hos flera aktörer, för ökad kostnadseffektivitet. Detta kommer att stärka individen och dennes status på arbetsmarknaden, men även statusen på detaljhandelyrket behöver höjas och vi anser att kompetenshöjande utbildningar är vägen att gå för att nå dit. Det är viktigt att stärka företaget i det allt hårdnande konkurrenssituationen och ge de enskilda individerna den kompetens som är nödvändig. Vi vill i ansökan trycka på, att för personal inom handeln, så innebär strategisk påverkan inte bara helt nya grepp och helt nya utbildningar. Eftersom erfarenheten och kunskap om just kompetensutveckling i allmänhet får anses som låg, så syftar mycket av de utbildningar projektet tagit fram till att genom individutveckling öka den gemensamma synen på hur personalen kan få ökad kundgenomströmning. Butikerna kan alltså sägas behöva en inre resa, vilket kan kallas kulturförändring, både his chefer och ledare. Vi tror att den utbildning som här tagits fram kan skapa en sådan kulturförändring.

Målsättning

Målsättningen med projektet är att genom att den öka kunskapsnivån på personalen få igång ett levande nätverk som fortsätter att aktivt söka kompetensutvecklingsåtgärder även efter projektets slut. Detta innebär att:
• Ca. 110 personer skall genomgå kompetensutvecklande insatser,
• 6 företag skall deltaga, personalen/deltagarna står väl förberedda inför företagens stundande strukturförändringarna.
• 90% av deltagarna tack vare medverkan i projektet får fortsatt anställning inom sitt nuvarande företag alternativt nyanställning inom annat företag,
• samtliga medverkande företag genomför handlingsplaner för tillgänglighet och jämställdhet.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Förundersökningen visar att butikerna har en mycket god arbetsmiljö när det gäller tillgänglighetsanpassning. De utvecklingsområden vi identifierat rör sig främst tunga lyft i kombination med monoton arbetsmiljö, samt obefintlig möjlighet att arbeta hemifrån om man skulle behöva . Detta påverkar projektinnehållet på sådant sätt att utbildning i ergonomi och distansutbildningshjälpmedel kommer att hållas. Handlingsplan för detta bifogas i separat bilaga.

Jämställdhetsintegrering

Resultatet av förprojekteringen har gett att leverantörer kommer att få särskilda anvisningar om när och hur jämställdhetsperspektivet kan och ska tas i beaktande. På vilket sätt kan man utnyttja jämställdhetsperspektivet inom säljutbildning, ledarutbildning, ledningsutbildning för att skapa mervärden för kunden? ESF processtöd har goda exempel på detta som kommer att överspridas till butiker och handlar för att öka medvetenheten och motivationen kring detta. Handlingsplan för detta bifogas i separat bilaga.

Samarbetspartners

 • GREEN EMPOWERMENT

Deltagande aktörer

 • ICA Supermarket Alnö
 • ICA Supermarket Blå Center
 • ICA Supermarket Krokom
 • ICA Supermarket Sörberge
 • ICA Supermarket Traktören
 • ICA Supermarket Åre

Kommun

 • Krokom
 • Sundsvall
 • Åre
 • Östersund