Logotyp på utskrifter

Stäng

EBS2020 har driftstopp på söndag den 29 mars 2020

Driftstopp pga servicearbete söndagen 29/3 från kl 15.00 och framåt, arbetet förväntas vara klart på måndag 30/3. 

Kompetenshöjning Waplans

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareANDRITZ WAPLANS AB
KontaktpersonUlf Tjernström
E-postulf.tjernstrom@andritz.com
Telefonnummer070-266 94 36
Beviljat ESF-stöd164 200 kr
Total projektbudget164 200 kr
Projektperiod2010-05-17 till 2010-10-29
RegionMellersta Norrland
In English

Sammanfattning

Syftet med projektet är att genom en verksamhetsanalys arbeta med medarbetarnas utvecklingsbehov, undersöka hur personalens förutsättningar att utföra sina arbetsuppgifter och bredda sitt arbetsområde kan stärkas, samt att öka företagets konkurrenskraft.

Genom projektets storlek skapas också förutsättningar för anställda inom företaget att utveckla nya roller och därmed också att projektets resultat kan få en genomslagskraft

Bakgrund

Beskrivning av verksamheten som den ser ut idag

Idag bedrivs verksamhet inom, i huvudsak, två områden. Det ena området är produktion av barkningstrummor till pappersindustrin. Det andra är renoverings- och uppgraderingsprojekt av vattenkraftsanläggningar. Gällande dessa projekt så hanterar vi idag enbart renovering av vattenkraftsturbiner i vår verkstad i Nälden. Företagets omsättning 2009 var ca 160Mkr.

Framtida utmaning

Företaget står inför en utmaning att skifta om delar av sin verksamhet från att ha jobbat mycket med konstruktion och tillverkning av tunga svetsade konstruktioner till att övergå till att sysselsätta personal för att konstruera, demontera, renovera och återmontera generatorer för vattenkraftsanläggningar. Det innefattar även viss nyproduktion av generatorer. Målsättningen är att år 2015 kunna hantera en 25 procentig marknadsandel av en marknad som idag är värd 500Mkr årligen i Sverige. Mao kan vi då vara en totalentreprenör för renovering och uppgradering av svensk vattenkraft.

Som ett led i detta arbete planeras en ombyggnad av verkstaden i Nälden. Förändring av verkstadsytorna från svets till montage och mer maskinbearbetning.

Omställning kräver också att personal utbildas för att möta denna framtida utmaning.

Vi behöver:

-Utveckla ett teknikstöd på plats i verkstaden i Nälden.
-Utbilda personal för att demontera och återmontera generatorer.
-Investera i kunskap rörande renovering och maskinbearbetning av detaljer till generatorerna.
-Utbilda personal för att utveckla serviceorganisation, så att organisationen ska kunna göra åtgärder på kundens vattenkraftsanläggningar med avseende på generatorer och inte bara turbiner.

Med tanke på den demografiska sammansättningen av personalen i företaget är det också ett önskemål och ambition att vi kan attrahera mer kvinnor till dessa positioner.

Syfte

Att möta den oro inför framtida omställning med utbildning av personal enligt nya krav och individernas egan önskemål.
Hitta lösningar för att bredda könsfördelningen. Detta ser vi som en attitydsfråga men även att kunna hitta tekniska lösningar för tyngre arbetsmoment. Vi ser det som väsentligt att utjämna den könsfördelning som finns i dag.

Målsättning

Förstudien kommer att ge ett tydligt resultat i form av utbildningsbehov för alla. Detta underlag tas fram i första hand med grund i den enskildes önskemål om personlig utveckling och kopplat till nya/förändrade arbetsuppgifter.
Detta ska sedan implementeras i ett genomförande.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Området funktionshinder ingår som en del i jämställdhets- och tillgänglighetsarbetet och kommer därmed att gemensamt belysas i projektarbetet. Detta innebär att om förutsättningar finns gällande arbetsuppgifter och lokaliteter, nu befintliga eller framåt anpassade, så skall det inte finnas hinder att vara såväl yrkesarbetande som övriga.
Vi är väl medvetna om kraven när det gäller fysisk tillgänglighet, bemötande, informativ och kommunikativ tillgänglighet. Tillsammans kommer vi att bevaka att nödvändiga anpassningar görs så att ingen anställd måste stå utanför p g a funktionsnedsättning. Det kan handla om att uppfylla kraven på framkomlighet i och till lokalerna, ordna tekniska hjälpmedel för syn eller hörselskadade, anpassa skriftligt material till personer med läs-och skrivsvårigheter.
Vi kommer att ta del av material, som tagits fram av Processtöd Tillgänglighet för att öka kompetensen hos såväl deltagande företag som projektledningen.

Kommun

  • Krokom