Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Kompetensförsörjning för Musik och Kulturskolor i Mellersta Norrland

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareSundsvalls Kulturskola
Kontaktpersonpaula lundgren
E-postpaula.lundgren@skola.sundsvall.se
Telefonnummer060-192494
Beviljat ESF-stöd248 904 kr
Total projektbudget248 904 kr
Projektperiod2011-01-15 till 2011-07-15
RegionMellersta Norrland
In English

Sammanfattning

Avsikten med projektet är att kartlägga och synliggöra kompetensutvecklingsområden för ledare och pedagoger inom de 15 Musik- och kulturskolorna i regionen Mellersta Norrland. Därefter att förbereda och planera ett genomförande av kompetensutvecklingsprojekt.
Främjande av likabehandling, tillgänglighet, integration, motverka diskriminering samt arbete för ökad jämställdhet inom Musik- och kulturskolorna kommer att integreras i kompetensutvecklingsplanen

Bakgrund

Musik- och kulturskolorna bedriver verksamhet främst i musik, bild/form, dans och drama/teater.
De bedriver också till viss del olika former av estetisk verksamhet i förskola, grund- och gymnasieskola samt folkhögskola.
Flera pedagoger rör sig inom alla dessa verksamheter.
I mellersta Norrland finns 15 kommuner samtliga med Musik– och kulturskolor.
5 skolor med 4-8 anställda
8 skolor med 10-27 anställda
2 skolor med 40 anställda
Den samlade personalstyrkan är ca 245 anställda, 172 i Västernorrland och 73 i Jämtland, och utgör målgruppen i projektet. 55 % är kvinnor och 45 % män.

Det är sedan länge konstaterat att de stora framgångarna för svensk popmusik utomlands, ”det svenska musikundret”, hänger samman med att så många barn och unga fått möjlighet att utöva musik redan i skolåldern genom den kommunala musik/kulturskolan. Likaså är det många bildkonstnärer, skådespelare och dansare som börjat sin professionella bana i musik/kulturskolans värld.Men väldigt många fler än de som kommer att ägna sig professionellt åt kulturutövande har glädje och nytta i sin personliga utveckling av att möta kulturen i tidig ålder. Kulturskolan är den enda skolform som erbjuder den möjligheten

Musik-och kulturskolan skall vara till för alla barn och unga som vill utveckla sin kreativa, skapande kompetens. Genom att samverka inom regionen kan vi bättre ta tillvara och vidareutveckla de kompetenser som lärarna och ledarna besitter så att det på bästa sätt kan komma barn/unga tillgodo


Som region är vi starka och tillsammans kan vi lära av varandra och skapa ett mervärde genom att samverka i kulturfrågor.
Problemområden för Musik- och kulturskolor

Nya krav

Nya krav ställs på Musik- och kulturskolornas verksamheter. Detta medför ett stort behov av utvecklingsarbete och nytt lärande.
Musik- och kulturskolorna förväntas att utöver ordinarie verksamhet i högre grad vara en resurs för
kommunernas skolor men också vara ett nav i ortens kulturliv samt en resurs i förändrings- och profileringsarbetet i kommunen som helhet. Detta ställer stora krav på Musik- och kulturskolornas personal, både när det gäller ledare och pedagoger.

En satsning på individen, där var och ens kompetens tas tillvara och stärks så att det blir möjligt att klara av en omställning och ges redskap till utveckling för ett arbete inom 2000-talets Musik- och kulturskolor

För att optimalt kunna ta tillvara utvecklingspotentialen inom Musik-och kulturskolorna vill vi lyfta vikten av att ha ett transnationellt perspektiv i planeringsarbetet.

En viktig del i projektet blir därför att tillsammans kartlägga behoven samt planera kommande fortbildning i genomförandefasen


Ej statligt uppdrag

Musik- och kulturskolornas är idag ingen obligatorisk verksamhet för kommunerna, vilket innebär att de ofta är utsatta för hot om minskade ramar/nedläggning när det sparas i den kommunala budgeten.
Musik- och kulturskolorna omfattas ej heller av statligt finansierad kompetenshöjning som tex. lärarlyftet vilket gör att pedagoger inom Musik- och kulturskolorna inte får samma möjlighet till kompetenshöjning som andra lärargrupper.

Tillgänglighet

Köerna växer på de mest efterfrågade ämnena som till exempel gitarr, piano och slagverk.
Hur kan vi tänka nytt för att fler elever skall kunna delta i Musik- och kulturskolans verksamhet? På vilket sätt kan IT bidra till att hitta nya former för undervisning och lärande? Eftersom samverkan med för- och grundskola samt särskola ökar, behöver vi öka dialogen med och kunskapen om hur vi på bästa sätt kan svara upp mot de behov/önskemål som dessa skolformer har.


Kompetensförsörjning

Förprojektet avser att kartlägga kompetenshöjningsbehovet hos ledare och pedagoger i de 15 Musik- och kulturskolorna. Jämställdhetsaspekten finns med som en röd tråd genom hela planeringen då vi ser det som ett absolut måste för att säkerställa en kvalitativ utveckling av Musik- och kulturskolan.

Utbildning av ledare

Musik- och kulturskolornas verksamhet är i ständig förändring och påverkas tydligt av trender.
Det saknas ett statligt uppdrag och de ekonomiska förutsättningarna tenderar att minska i större eller mindre omfattning. Detta ställer höga krav på cheferna som därför behöver få möjlighet till adekvat fortbildning.
• Kvalitetssäkring av verksamheten
• Nya arbetssätt
• Hitta samarbetspartners

Utbildning av pedagoger

Pedagogerna behöver få möjlighet att utveckla sitt pedagogiska arbete. Att tänka om och tänka nytt blir en förutsättning för att verksamheten på Musik- och kulturskolorna ska kunna svara upp mot de förväntningar och krav som ställs.
• Nya arbetssätt
• Tillgänglighet
• Jämställdhet

Syfte

- Att kartlägga och synliggöra kompetensutvecklingsområden för ledare och pedagoger inom Musik- och kulturskolorna

- Att förbereda och planera ett genomförande av kompetensutvecklingsprojektet.

- Att säkerställa strategisk påverkan och skapa delaktighet och motivation hos anställda och olika samarbetspartners inför genomförandet av kompetensutvecklingen.

-Att öka dialogen mellan de aktörer som Musik-och kulturskolan arbetar med som tex för-, grund- och särskolan.

-Att öka tillgängligheten och jämställdheten genom att skapa en gemensam plattform för alla Musik-och Kulturskolor i regionen.

Under förprojekteringen kartläggs kompetensutvecklingsbehovet hos de ingående Musik- och kulturskolorna utifrån kommande förändringar och omställningsbehov..

Musik- och kulturskolornas ledare och pedagoger engageras i kartläggningen för att säkerställa ett brett engagemang i formandet av projektets metoder. Kunskaper om omvärlden och pågående strukturomvandling kopplas till de utvecklingsbehov som Musik- och kulturskolorna står inför för att bättre kunna hantera framtida krav.

Följande behöver göras:

Kartläggning av behov och planering av relevant fortbildning för ledare och pedagoger inom Musik- och kulturskolorna
Alla Musik- och kulturskolor har naturligtvis redan nu ett eget ansvar för kompetensutveckling då det gäller hela kollegiet ,men forbildning behövs både på individ och gruppnivå.Resurser för detta är dock inte tillräckliga för ett så stort omställningsarbete som krävs för individen. Detta projekt ska förbereda en mycket bredare och djupare kompetenshöjningsinsats som komplement till arbetsgivarens ordinarie ansvar.Att ge individen möjlighet till att stärka sin profession och ta nya steg i riktning mot en arbetsmarknad där ens nya kompetens krävs för att inte hamna i ett utanförskap.Avsikten är också att synliggöra regionen Mellersta Norrland som en utgångspunkt för gemensam utveckling och kvalitetshöjning av Musik- och kulturskolorna.

Målsättning

Förprojektet skall definiera behovet av kompetensutveckling hos ledare och pedagoger inom alla Musik- och kulturskolor i regionen Mellersta Norrland
Främjande av likabehandling, tillgänglighet, integration, motverka diskriminering samt arbete för ökad jämställdhet inom Musik- och kulturskolorna kommer att integreras i kompetensutvecklingsplanen
I förprojektet görs en omvärldsanalys för att identifiera utvecklingsområden, diskuteras nuläge samt formuleras vilka åtgärder som behöver vidtas i genomförandeprojektet.
• Omvärldsanalys
• Diskutera nuläge och behov av åtgärder
• Formulera och prioritera åtgärder
• Planera genomförande

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Att vara en skola för ALLA är vårt mål och med denna ansökan avser vi kunna nå längre i arbetet med att bli en Musik och kulturskola för alla

Många elever med funktionsnedsättning av olika slag finns redan nu inom Musik- och kulturskolans ram . En verksamhet som av elever och föräldrar är mycket uppskattad. Vi vill öka medvetenheten och kunskapen om olika funktionsnedsättningar och öka dialogen med grund- och särskolan vad gäller dessa elever.

Hur kan vi förbättra kunskapen om olika lärstilar för att på bästa sätt kunna svara upp mot dessa elevers behov? Vi behöver också se över vilka kommunikationskanaler vi har och hur vi nyttjar dem i dialogen med elever och föräldrar.

Ambitionen är att skapa en gemensam plattform för tillgänglighet i styrgruppen


I förprojekteringen kommer Musik och Kulturskolorna i Mellersta Norrland:

• att kartlägga nuläget vad gäller tillgänglighet
• att kartlägga kompetensutvecklingsbehovet

Transnationellt samarbete

Vi avser att inom förprojekteringens ram återknyta kontakt med en Musikskola i Berga, Spanien. För sju år sedan hade Sundsvalls Kulturskola ett utbyte med Escola Muncipal de Musica,Mestre de Pedret 2, 08 600 Berga, i form av ett Comeniusprojekt som av olika anledningar inte utvecklades till den livaktiga samverkan som det var tänkt. Att tänka skolutveckling ur ett mer globalt perspektiv ser vi som en framgångsfaktor som ytterligare skulle kunna stärka regionen Mellersta Norrland. I planeringen av den omfattande kompetenshöjningsinsatsen ser vi det som mycket viktigt att även inkludera input från andra länder i världen, då vi redan har en kontakt sedan tidigare i Berga så tänkte vi att det var lämpligt att börja där.

Deltagande aktörer

 • Barn och utbildningsförvaltningen
 • Framtids- och utvecklingsförvaltning
 • Individ och Familjeomsorg, Socialförvaltning
 • Individ och Familjeomsorg, Socialförvaltning
 • Integrationsservice
 • Krokoms kommun, Kommunstyrelsen
 • Kultur- utbildning- och fritidsförvaltning
 • Personal- och löneenheten
 • Sundsvalls Kulturskola
 • Timrå kommun, Arbetsmarknadsenheten
 • Ånge Musikskola
 • Åre verksamhetsförvaltning
 • Örnsköldsviks kommun, Barn och Utbildning

Kommun

 • Bergs
 • Bräcke
 • Härjedalen
 • Härnösand
 • Kramfors
 • Krokom
 • Ragunda
 • Sollefteå
 • Strömsund
 • Sundsvall
 • Timrå
 • Ånge
 • Åre
 • Örnsköldsvik
 • Östersund