Logotyp på utskrifter

Kompetensförsörjning för Musik och Kulturskolor i Mellersta Norrland Kompkulmen

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareSundsvalls Kulturskola
Kontaktpersonpaula lundgren
E-postpaula.lundgren@skola.sundsvall.se
Telefonnummer060-192494
Beviljat ESF-stöd4 035 442 kr
Total projektbudget4 035 442 kr
Projektperiod2012-02-01 till 2013-07-31
RegionMellersta Norrland
In English

Sammanfattning

Sammanfattning av Genomförande projektet

Avsikten med projektet är att utifrån förprojektets resultat stärka och utveckla Musik- och kulturskolornas personal så att de kan möta de krav som ställs från huvudmän, elever och omvärld, samt att bredda individernas kompetens för att öka möjligheterna att behålla sitt arbete och/eller stå starkare på arbetsmarknaden vid ev arbetslöshet
Detta sker genom kompetensutveckling för de 15 Musik- och kulturskolorna i regionen Mellersta Norrland inom följande områden

- Nya tekniker
- Ämnesfortbildning/-fördjupning/genrebredd även specialområden
- Förskola/yngre barn/skola
- Nätverk
- Ledarskap – pedagogik – metodik
- Tillgänglighet och funktionshinder
- Jämställdhet
- Hälsa

Bakgrund

FÖRPROJEKT
Ett förprojekt, Kompetensförsörjning för Musik- och kulturskolor i Mellersta Norrland
(Projektnummer: 2010-3070053), har bedrivits under våren 2011.


Bakgrund och problemanalys:
Förprojektet har kartlagt kompetenshöjningsbehovet hos både pedagoger och ledare. Fokus har legat på verksamhetsutveckling och att, genom en ökad kompetens, öka möjligheterna för personalen att behålla sitt arbete och/eller stå starkare på arbetsmarknaden vid ev arbetslöshet.


Förprojektets genomförande
Involverade
Samtliga 15 musik- och kulturskolor i Jämtlands och Västernorrlands län med 245 anställda inkl. ledare
Dessutom:
- Handläggare ESF: Camilla Aronsson
- Processtödjare ESF: Barbro Lindgren, Dan Humble, Lars Sundström
- Andra ESF-projekt: Malin Berqvist och Line Uski Torpe, Åre, Mari Persson, Sundsvall, Hans Skoglund PUFFIMOK
- Sundsvalls kommun: Ulrika Nordlander, upphandlingsenheten
- Sveriges Musik- och kulturskoleråd, SMoK: Dag Krafft och Håkan Sandh
- EU-projekt skolområdet Hasse Ekman, Sundsvall


Arbetssätt/metoder:

Förberedande arbete i styrgruppen hösten 2010

Projektstart samt utbildning jämställdhet och tillgänglighet - tvådagarsseminarium för alla ledare i januari 2011

Kartläggningar har gjorts på samtliga Musik- och kulturskolor enl nedanstående:
Faktakartläggning – även med fokus på genus
- Musik- och kulturskolornas olika ämnen/aktiviteter: Egna resp sålda ämnen/aktiviteter
- Antal personal och elever i olika ämnen och på olika instrument
- Instrument- och genreval könsfördelat
Jämställdhetsfrågor: SWOT-analys och R2-analys: Tid, rum, pengar, information, utvecklingsinsatser
Tillgänglighet – frågor har ställts inom nedanstående områden:
- Lokaler och utrustning
- Förståelse, medvetenhet och kunskap
- Information och kommunikation
- Orsaker och konsekvenser, förslag till förbättringar
- Idéer för att nå fler elever
Kompetensutvecklingsbehov: SWOT-analys samt att all personal inkl ledare har haft möjlighet att ange aktuella behov av kompetensutveckling

Aktiviteter i:
Musik- och kulturskolorna: Kartläggningar, lärande samtal, utbildningar i t ex tillgänglighet, månadsvisa rapporteringar, utvärderingar
Styrgruppen
- Fyra endagsmöten: mars, april, maj och juni (två fler än planerat)
- Information av ESF:s processtödjare, kunskap från andra/liknande projekt
- Planering, uppföljning, reflexioner kring kartläggningsresultat
Ledare
- Inledande tvådagarsseminarium i januari: Utbildning – jämställdhet och tillgänglighet, Uppstart av projektet
- Gemensamma samtal i länsgrupperna
- Ansvar för arbetet med projektet ute i Musik- och kulturskolorna, rapportering av aktiviteter, utvärderingar
- Avslutande tvådagarsseminarium i maj
Projektledare och projektadministratör
- Ledning och administration av projektet
- Kontakter med ESF:s processtöd samt Sundsvalls kommun som projektägare
- Utbildning i jämställdhetsintegrering (projektadministratör)

Utvärderingar

Avslutande tvådagarsseminarium för alla ledare i maj

Slutrapport och förberedelse för ansökan om genomförandeprojekt


Förprojektets resultat
- Kompetensförsörjning
Personalen har en mycket varierande utbildningsbakgrund – allt ifrån pedagogisk utbildning på högskolenivå till kortare kurser eller t o m ingen utbildning alls. Utbildningens innehåll varierar också vad gäller bredd – en pedagog kan ha utbildning på endast på ett instrument eller en dansgenre medan en annan har utbildning i flera instrument/genrer, några få kan ha utbildning för små barn alt. klassmusik inom grundskolan – de flesta inte, några ligger långt fram i användande av nya medier medan det för andra är helt främmande. Några ämnen har mycket få pedagoger totalt i regionen t ex dans, bild, cirkus, skrivande o berättande.

Musik- och kulturskolornas ledare arbetar under mycket olika förhållanden – från de största skolorna som har en ordinarie och en biträdande ledare och administrativ personal via de mindre skolorna som har en ledare som även har undervisningsskyldighet men tillgång till administrativ hjälp från t ex skolkontoret till de allra minsta skolorna där en lärare en eller flera lärare har verksamhetsansvar. Det betyder att man har mycket olika förutsättningar för kompetensutveckling i sitt ledarskap och gemensamt erfarenhetsutbyte.

Fler och fler ämnen och genrer gör insteg i, som t ex musikskapande med och utan datorer, bild och film, skrivande och berättande, komposition, streetdans, cirkus. Mångkulturen ökar i samhället - Musik- och kulturskolorna behöver kunskap för att möta även elever med olika kulturella bakgrunder. Verksamheter och projekt blir mer och mer ämnesintegrerade vilket kräver bredare kunskaper men också att fler och fler behöver kunna göra mer professionella föreställningar med hantering av PA samt ljud- och ljussättning. Samarbete med grundskolan och övriga skolformer ökar. Utbildning för ovanstående ingår oftast inte i någon större utsträckning i ordinarie yrkesutbildningar och definitivt inte för dem som utbildat sig längre tillbaka i tiden.
Ju mindre kommun – ju färre lärare – ju bredare kompetens behövs hos varje lärare. För att stärka individen behöver många olika utbildningar erbjudas.

Musik- och kulturskolornas har ingen statlig styrning utan är ett kommunalt ansvar. Behörighetskrav för att tillsvidareanställning av personal finns inte genrellt. Personalen omfattas inte av statliga fortbildningar som t ex Lärarlyftet. Medel för kompetensutveckling i Musik- och kulturskolornas budgetar är oftast mycket lågt, kanske ett par tusenlappar per person. Detta medger inga mer omfattande eller djupgående kompetensutvecklingsinsatser. Ofta sker kompetensutveckling genom enstaka kurser för några lärare, 1-2 ämnesvisa endagsträffar/läsår för erfarenhetsutbyte förstärkt med extern föreläsare vart eller vartannat år, gemensamt utvecklingsarbete i resp Musik- och kulturskola, deltagande i grundskolans mera allmänt hållna studiedagar.

Ett större utvecklingsprojekt som det vi nu söker skulle ge Musik- och kulturskolornas personal inkl ledare en rejäl chans att faktiskt kunna stärka sina möjligheter att svara upp emot framtidens krav och stå starka på arbetsmarkanden.


Resultat av kartläggningen visar behov av kompetensutveckling inom följande områden (för närmare beskrivning och exempel se bilagan – Tid- och aktivitetsplan):
- Nya tekniker
- Ämnesfortbildning/-fördjupning/genrebredd även specialområden
- Förskola/yngre barn/skola
- Nätverk
- Ledarskap – pedagogik – metodik
- Tillgänglighet och funktionshinder
- Jämställdhet
- Hälsa
Samtlig personal inkl ledare har varit delaktiga i framtagande och prioriteringar av utbildningsinnehållet.


Tillgänglighet och jämställdhet
Tillgänglighetskartläggningen visar ett behov av ökade kunskaper vad gäller anpassning av lokaler och utrustning samt om olika former av funktionsnedsättningar.
Med större kunskap om funktionsnedsättningar kan vi möta fler elever med undervisning som passar dem.
Resultatet av jämställdhetskartläggningen visar en jämställd personalgrupp.
Däremot konstaterar vi att elevernas instrumentval är skevt i vissa fall, vilket bara bekräftar det vi redan visste. Denna skevhet är en avspegling av likartad skevhet i samhället i stort.

Målsättning

Övergripande mål
- Att stärka och utveckla Musik- och kulturskolornas personal så att de kan möta de krav som ställs från huvudmän, elever och omvärld
- Att bredda individernas kompetens för att öka möjligheterna att behålla sitt arbete och/eller stå starkare på arbetsmarknaden vid ev arbetslöshet

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighetskartläggningen visar ett behov av ökade kunskaper vad gäller anpassning av lokaler och utrustning samt om olika former av funktionsnedsättningar.
Med större kunskap om funktionsnedsättningar kan vi möta fler elever med undervisning som passar dem.

Tillgänglighet för personer med funktionshinder
- Utbildningar och konferenser ska genomföras på ett sådant sätt och i sådana lokaler att alla som är involverade i projektet ska ha möjlighet att delta.
- ESF:s Processtöd Tillgänglighet ska under projekttiden genomföra utbildning för samtliga Musik- och kulturskolor vid arbetsplatsträffar.
- ESF:s Processtöd Tillgänglighet ska under projekttiden också utbilda varje musik- och kulturskolas ledare och skyddsombud angående lokaler, utrustning och kommunikation mm ur tillgänglighetsperspektiv för att åstadkomma en förbättring av arbetsmiljön.
- En tillgänglighetskonsult kommer att knytas till projektet
- Utbildning om och delgivande av erfarenheter av funktionshinder ska vara en del av kompetensutvecklingen. Personer med egna funktionshinder eller erfarenhet av funktionshinder ska föreläsa eller på annat sätt dela med sig av sina kunskaper.
- Några utbildningar kommer att handla om pedagogiska och metodiska sätt att möta elever med olika funktionshinder.
- Tillgänglighetsfrågor ska vara en del av de rutiner och planer som ska utarbetas av varje Musik- och kulturskola, resp länsgrupp inom projektperioden.

Transnationellt samarbete

Lärandeprojekt med Italien om musikterapi – se bilaga
På Capri finns ett intressant arbetssätt med musikterapi, Benenzonmodellen som används av Isfom (Istituto di formazione di musicoterapia) med huvudkontor i Neapel. Arbetssättet används bl a i verksamhet med unga tjejer som mår dåligt. Detta skulle kunna överföras till Sverige och bl a användas i arbetet med invandrarungdomar. Ansvariga på Capri är också intresserade av utbyte av erfarenheter och vill gärna besöka och ta del av verksamheter här.

Upplägg:
- Studiebesök på Ifom med information och deltagande i typiska musikterapisessions, besök vid kultur- och musikskolan i Capri, arbetsdagar tills med Gianluca Catuogno.
- Gruppstorlek fr Västernorrland/Jämtland ca 8 personer
- Återbesök i Västernorrland/Jämtland av den ansvarige Gianluca Catuogno för att arbeta vidare med intresserade och ge feed back på hur vi använder våra nya kunskaper och erfarenheter, arbete med en länsstrategi, workshops med representanter fr Musik- och kulturskolorna.
- Nätverksbygge för att sprida arbetssättet på hemmaplan
- Fortsatt samarbete under och efter projektperioden

Samarbetspartners

 • Sveriges Musik och Kulturskole

Deltagande aktörer

 • Barn och utbildningsförvaltningen
 • Framtids- och utvecklingsförvaltning
 • Individ och Familjeomsorg, Socialförvaltning
 • Individ och Familjeomsorg, Socialförvaltning
 • Integrationsservice
 • Krokoms kommun, Kommunstyrelsen
 • Kultur- utbildning- och fritidsförvaltning
 • Personal- och löneenheten
 • Sundsvalls Kulturskola
 • Timrå kommun, Arbetsmarknadsenheten
 • Ånge Musikskola
 • Åre verksamhetsförvaltning
 • Örnsköldsviks kommun, Barn och Utbildning

Kommun

 • Bergs
 • Bräcke
 • Härjedalen
 • Härnösand
 • Kramfors
 • Krokom
 • Ragunda
 • Sollefteå
 • Strömsund
 • Sundsvall
 • Timrå
 • Ånge
 • Åre
 • Örnsköldsvik
 • Östersund