Logotyp på utskrifter

KZY Kompetensutveckling ZY II

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareIndustrifacket Metall Mellersta Norrland
KontaktpersonConny Hansson
E-postconny.hansson@ifmetall.se
Telefonnummer063-140534
Beviljat ESF-stöd3 035 562 kr
Total projektbudget3 035 562 kr
Projektperiod2009-02-02 till 2010-02-01
RegionMellersta Norrland
In English

Sammanfattning

Projektet vänder sig till anställda inom fyra företag i vår region. Syftet är att kompetensutveckla personer som är eller riskerar att bli varslade, och står inför en sannolik strukturförvandling. Förprojektet har identifierat företagens och individernas behov.

Bakgrund

Sedan hösten 2007 har 1100 personer varslats i Jämtlands län, bara under augusti, september och oktober månad var siffran 411 personer, under samma månader varslades i Västernorrland 408 personer. Som konjunkturen ser ut just nu har vi troligen inte sett slutet på denna negativa trend. Målgruppen vi vänder oss till är de som idag är varslade från sina jobb eller där företaget står inför en strukturell omvadling. Efter som att vi vet att många personer inom industriyrkena har låg utbildningsnivå är det extra viktigt för denna grupp att genomgå kompetensutveckling för att bli konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden och på så sätt lättare finna nya jobb eller få behåll de jobb de har. IF Metall har på nationell nivå genomfört en studie som visar på att om de anställda ej erhåller kompetensutvecklande insatser under en tre -års period så kommer den personalen att slås ut, så snabb är utvecklingen och kraven på kompetensutveckling i branschen. En annan studie visar att under senare år har den genomsnittlige metallarbetaren erhållit kompetensutveckling motsvarande 90 minuter per år. Med en fortsatt insats i den omfattningen kommer alltså, om studierna är sanna, en stor del av personalen inom branschen att tvingas lämna sin anställning och företagen kommer att slås ut på en mycket hårt globalt, konkurrensutsatt marknad. IF Metalls medlemmar har generellt en låg utbildningsnivå och är extra sårbara för strukturella förändringar. Projektet kommer att vända sig till de anställda i de företag där förprojektet har kunna tydliggjort utveckling och utbildningsbehov på såväl företags somindividnivå, oavsett facklig tillhörighet. Projektet skall i samverkan med olika utbildningsanordnare finna anpassade lösningar för individen. Hela projektet baseras på en samverkan mellan Metall avd 6 Mellersta Norrland och berörda arbetsförmedlingar. Efter den förprojektering som gjorts har vi nu identifierat vilka kompetensutvecklingsinsatser som personalen är i behov av för att klara den strukturomvandling som företagen står inför. Behovet av utbildning är stort och tack vare förprojekteringen har vi möjligheten att göra detta så effektivt som möjligt både ur tids- och kostnadssynpunkt. Behoven varierar från några enstaka personer till mer sammanhållna insatser för många. Några av de utbildningsområden vi i förprojektet sett har ett större antal deltagare är Ritningsläsning, Ledarskapsutbildning och medarbetarutbildning. Vi ser att det finns två delar i projektet, den ena är att förbereda och kompetensutveckla de personer som redan blivit eller står inför att bli varslade, den andra är de personer som har sina jobb men är i behov av kompetensutveckling för att klara de stundande strukturomvandlingarna.De fyra företag som projektet riktas till är Husqvarna AB, Pacwire AB,Jonsson & Paulsson Industri AB och Melkerhed i Timrå AB. Sammantaget har 180 personer givit uttryck för behov av olika utbildningsinsatser.

Syfte

Behoven av kompetensutveckling har tydliggjorts under förprojektet och individuellt baserade handlingsplaner för rätt insatser har påbörjats. De hinder och möjligheter som finns för kompetensutvecklingsinsatsernas genomförande har identifierats. Syftet är att samordna utbildningsinsatser hos flera personer, för ökad kostnadseffektivitet. Att utifrån handlingsplanerna hitta rätt former för genomförande så att handlingsplanen verkställs med målsättningen att individen stärks och snabbt kan klara omställningsarbetet.

Målsättning

180 personer skall genomgå kompetensutvecklande insatser 4 företag skall deltaga Att personalen/deltagarna står väl förberedda inför företagens stundande strukturförändringarna Att 80% av deltagarna tack vare medverkan i projektet får fortsatt anställning inom sitt nuvarande företag alternativt nyanställning inom annat företag. Att samtliga medverkande föetag utarbetar handlingsplaner för tillgänglighet och jämställdhet

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Det gäller att undanröja hindren för delaktighet, förebygga och bekämpa diskriminering samt ge förutsättningar för självständighet och självbestämmande. Förprojektet har gjort en nulägesanalys, baserad på tillgänglighet och kartlägga hur de funktionhindrades förutsättningar hanteras med inriktning på Verksamhet, Kommunikation, Information och Lokaler. Hela arbetet sker i samverkan med Handikappsamverkans tillgänglighetsgrupp. Denna
ESF Ansökan_U 20081124 Ver 1.82
Sid 4 (10)
Ej diarieförd
samverkan har lett till att förprojektet utvecklar handlingsplaner för alla de deltagande företagen. Verkställandet av planerna kommer att genomföras i samband med detta genomförandeprojektet.

Jämställdhetsintegrering

Det som framkommit är att det finns stora skillnader mellan kvinnor och män och antalet kvinnor är betydligt mycket lägre än antalet män inom dessa yrken. Hos samtliga företag finns en önskan om att få en bättre mix av kvinnor och män varför de känns extra viktigt att fånga upp de fåtalet kvinnor som idag finns inom dessa yrken.Grundläggande är de värderingar som präglar arbetsplatsen och kommunikation/samtalens betydelse för en önskvärd utveckling.Handlingsplanerna för de fyra medverkande företagen ser olika ut, och kommer därför i huvudsak genomföras på varje separat arbetsplats.

Samarbetspartners

  • Arbetsförmedlingen Sundsvall
  • Arbetsförmedlingen Östersund

Kommun

  • Sundsvall
  • Timrå
  • Östersund