Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

KZY II

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareIndustrifacket Metall Mellersta Norrland
KontaktpersonConny Hansson
E-postconny.hansson@ifmetall.se
Telefonnummer063-140534
Beviljat ESF-stöd4 814 772 kr
Total projektbudget4 814 772 kr
Projektperiod2009-04-01 till 2010-09-30
RegionMellersta Norrland
In English

Sammanfattning

Projektet vänder sig till anställda inom nio företag i vår region. Syftet är att kompetensutveckla personer som är eller riskerar att bli varslade, och företag som står inför en strukturomvandling. Förprojektet har identifierat företagens och individernas behov.

Bakgrund

Sedan Januari 2008 har knappt 1100 personer varslats i Jämtlands län, bara under augusti, september och oktober månad var siffran 411 personer, under samma månader varslades i Västernorrland 408 personer. I november klarade sig Jämtlands län relativt bra i förhållande till övriga Sverige med 165 personer som varslades i Västernorrland varslades 349 personer om uppsägning Som konjunkturen ser ut just nu har vi troligen inte sett slutet på denna negativa trend. Målgruppen vi vänder oss till är de som idag riskerar att bli varslade från sina jobb eller där företaget står inför en strukturell omvandling. Efter som att vi vet att många personer inom industriyrkena har låg utbildningsnivå är det extra viktigt för denna grupp att genomgå kompetensutveckling för att bli konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden och på så sätt lättare finna nya jobb eller få behåll de jobb de har. IF Metall har på nationell nivå genomfört en studie som visar på att om de anställda ej erhåller kompetensutvecklande insatser under en tre -års period så kommer den personalen att slås ut, så snabb är utvecklingen och kraven på kompetensutveckling i branschen. En annan studie visar att under senare år har den genomsnittlige metallarbetaren erhållit kompetensutveckling motsvarande 90 minuter per år. Med en fortsatt insats i den omfattningen kommer alltså, om studierna är sanna, en stor del av personalen inom branschen att tvingas lämna sin anställning och företagen kommer att slås ut på en mycket hårt globalt, konkurrensutsatt marknad. IF Metalls medlemmar har generellt en låg utbildningsnivå och är extra sårbara för strukturella förändringar. Projektet kommer att vända sig till de anställda i de företag där förprojektet har kunna tydliggjort utveckling och utbildningsbehov på såväl företags som individnivå, oavsett facklig tillhörighet. Projektet skall i samverkan med olika utbildningsanordnare finna anpassade lösningar för individen. Hela projektet baseras på en samverkan mellan Metall avd 6 Mellersta Norrland och berörda arbetsförmedlingar. Efter den förprojektering som gjorts har vi nu identifierat vilka kompetensutvecklingsinsatser som personalen är i behov av för att klara den strukturomvandling som företagen står inför. Behovet av utbildning är stort och tack vare förprojekteringen har vi möjligheten att göra detta så effektivt som möjligt både ur tids- och kostnadssynpunkt. Behoven varierar från några enstaka personer till mer sammanhållna insatser för många. Några av de utbildningsområden vi i förprojektet sett har ett större antal deltagare är data, svets och ritningsläsning. Vi ser att det finns två delar i projektet, den ena är att förbereda och kompetensutveckla de personer som redan blivit eller står inför att bli varslade, den andra är de personer som har sina jobb men är i behov av kompetensutveckling för att klara de stundande strukturomvandlingarna. De tio företag som projektet riktas till är ANSYS SMIDES- OCH MEKANISKA VERKSTAD AKTIEBOLAG, LASTBILSBOLAGET G PERSSON AB, FIXIT MASKIN & VERKTYG, LENKO SNOW AB, MOHÖG LJUNGHEM AKTIEBOLAG, NORD-LOCK AKTIEBOLAG, TIGERCAT AB, BILCENTER I SUNDSVALL AB, ZENJO VERKTYGSTEKNIK AB, HL DISPLAY SVERIGE. Sammantaget har drygt 150 personer givit uttryck för behov av olika utbildningsinsatser.

Kopplingen till det specifika omvandlingstrycket på det specifika företaget som individen är anställd vid är en kombination av globalt omvandlingstryck uttryckt av företagsledning och individers egen uppfattning på hur omvandlingstrycket påverkar mig i min specifika roll. Som kan utläsas av behoven av utbildningsinsatser så är insatserna inriktade på mjuka faktorer som Lean, medarbetarskap och ledarskap vilket har till syfte att förbättra förmågan i arbetsgruppen att kunna hantera kontinuerliga förändrings/förbättringskrav. Att öka beredskapen för förändring och förbättra förmågan att hantera förändring. De övriga hårda delarna är mer kopplade till det krav som strukturomvandlingen ställer just idag i form av kompetensutvecklingsområden för företaget som helhet och den enskilde utifrån gjord analys kopplad till befintligt strukturomvandlingstryck.De organisatoriska förändringarna kan förenklat sägas hänga ihop för samtliga, att flytta ansvar, befogenheter ifrån hierarkiska strukturer till mer av platta organisationer. Med ökat ansvar, fler direkta kundkontakter, större befogenheter i närheten till kunden så är målet att snabbare kunna fånga upp kundernas behov och snabbare kunna ställa om.Både de sk mjuka respektive hårda utbildningsinsatserna har i första hand till syfte att stärka den enskilda arbetstagarens ställning på arbetsmarknaden men även att bidra till att företagen klarar den strukturomvandling som marknad och samhälle ställer. Företag och individ står starkare när insatserna genomförts än i dagsläget.Vi ser att hela företagens personalgrupper kan vara hotade om inte snabbhet i omställning, anpassning till kund och marknad som princip kan genomföras än snabbare. Varsel har genomförts på flera av företagen och risk för ytterligare varsel finns. De som då ligger i riskzonen vid ett eventuellt kommande varsel kommer utan denna insats att stå väsentligt sämre rustade inför att kunna vara kvar på arbetsplatsen eller att kunna söka sig en annan arbetsplats.
I samband med förprojektets genomförande har andra utbildningsbehov framkommit som vi ej tagit med i ansökan med bedömningen att dessa är kopplade till, lagkrav eller normalt kunskapsunderhåll

Syfte

Behoven av kompetensutveckling har tydliggjorts under förprojektet och individuellt baserade handlingsplaner för rätt insatser har påbörjats. De hinder och möjligheter som finns för kompetensutvecklingsinsatsernas genomförande har identifierats. Syftet är att samordna utbildningsinsatser hos flera personer, för ökad kostnadseffektivitet. Att utifrån handlingsplanerna hitta rätt former för genomförande så att handlingsplanen verkställs med målsättningen att individen stärks och snabbt kan klara omställningsarbetet.
Att stärka individen och dennes status på arbetsmarknaden. Att stärka företaget i det allt hårdnande konkurrenssituationen och ge den kompetens som är nödvändig för att klara det tryck på strukturomvandling som marknad och, extra tydligt de senaste månaderna, den finansiella situationen Globalt idag skapar. Att öka den sammanlagda kompetensen, att tillföra ny specifik kompetens och att öka rörligheten inom personalgruppen, för att öka flexibiliteten i arbetsorganisationen

Målsättning

Ca. 100 personer skall genomgå kompetensutvecklande insatser
10 företag skall deltaga
Att personalen/deltagarna står väl förberedda inför företagens stundande strukturförändringarna Att 80% av deltagarna tack vare medverkan i projektet får fortsatt anställning inom sitt nuvarande företag alternativt nyanställning inom annat företag. Att samtliga medverkande föetag genomför handlingsplaner för tillgänglighet och jämställdhet

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Det gäller att undanröja hindren för delaktighet, förebygga och bekämpa diskriminering samt ge förutsättningar för självständighet och självbestämmande. Förprojektet har gjort en nulägesanalys, baserad på tillgänglighet och kartlägga hur de funktionhindrades förutsättningar hanteras med inriktning på Verksamhet, Kommunikation, Information och Lokaler. Hela arbetet sker i samverkan med Handikappsamverkans tillgänglighetsgrupp.

Jämställdhetsintegrering

Det som framkommit är att det finns stora skillnader mellan kvinnor och män och antalet kvinnor är betydligt mycket lägre än antalet män inom dessa yrken. Hos samtliga företag finns en önskan om att få en bättre mix av kvinnor och män varför de känns extra viktigt att fånga upp de fåtalet kvinnor som idag finns inom dessa yrken.Grundläggande är de värderingar som präglar arbetsplatsen och kommunikation/samtalens betydelse för en önskvärd utveckling. Handlingsplanerna för de nio medverkande företagen ser olika ut, och kommer därför i huvudsak genomföras på varje separat arbetsplats.
Projektet har en tydlig inriktning på att var femte utbildning kommer att riktas till kvinnor, detta för att förstärka och befästa deras platser inom företagen.

Kommun

  • Härjedalen
  • Sundsvall
  • Åre
  • Östersund