Logotyp på utskrifter

KRAFT

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareHälsosam Ek. För.
KontaktpersonIngela Rönnestrand
E-postingela@svenska-aventyr.se
Telefonnummer0708-57 67 77
Beviljat ESF-stöd256 520 kr
Total projektbudget256 520 kr
Projektperiod2009-01-01 till 2009-03-31
RegionMellersta Norrland
In English

Sammanfattning

Syfte:att genomföra en kompetensanalys i pedagogiska miljöer i samarbete med företag och föreningar. Projektet stärker den pedagogiska personalens ställning på arbetsmarknaden vars krav på personal skapar konkurrens som kräver spetskompetens för ett hälsofrämjande perspektiv i undervisningen.

Bakgrund

Idag innehar Jämtlands län det högsta ohälsotalet i Sverige. I genomsnitt är länets innevånare sjukskrivna 47,8 dagar per år. Totalkostnaden för sjukpenning och sjukersättning 2007 uppgick till 114,6 miljarder kronor. Ny forskning visar även att problemen med ohälsan grundläggs i tidig ålder. Idag klassas fem gånger fler mönstrande unga män som feta jämfört med för 30 år sedan. Om alla personer med BMI över 35, gränsen för sjuklig fetma, idag skulle opereras, skulle var tredje operationsplats gå till fetmaoperationer.

Barn och ungdomar mår allt sämre även psykiskt. Ett flertal undersökningar visar att förekomsten av psykiska problem har fördubblats eller tredubblats bland ungdomar under de senaste två decennierna. Utvecklingen tyder på att skolans insatser i dag inte fullt ut motsvarat de ökade krav som finns i dagens informationstäta och individualiserade samhälle.

Ett aktuellt och framgångsrikt exempel för Jämtlands län är en modell som heter KRAFT- Kost, Rörelse, Attraktionskraft, Framtid och Trygghet. KRAFTs övergripande mål är att bryta dessa negativa trender genom ett förebyggande och hälsofrämjande arbete. Modellen utgör ett exempel på ett arbetssätt som kommer att bli mer eller mindre obligatoriskt för dessa gruppers arbete i framtiden.

Inom ramen för detta förprojekt kommer vi att genomföra en kompetensanalys över hälsofrämjande arbete i syfte att undersöka personalens behov av ökad kompetens på ovan beskrivna område. En stor del av arbetet hos de individer som arbetar i pedagogiska miljöer kommer att vara inriktat på någon form av förebyggande arbete inom detta område och kommer framför allt att påverka individerna i denna bransch. Sannolikheten är mycket stor att dessa individer behöver stärka sin kompetens utifrån de tidigare presenterade alarmerande siffrorna, vilket kompetensanalysen således har till uppgift att undersöka.

Om analysen visar att det finns ett behov av ökad kompetens ger det ett positivt mervärde för regionen vid genomförande av kompetenshöjningsinsatser i form av stora samhällsekonomiska vinster då ett förebyggande arbete kan genomföras istället för att behandla sjuklig fetma på operationsbordet. För att länets invånare ska få goda chanser att må bra fysiskt, psykiskt och socialt förordar Hälsosam ett intensivt samarbete i skolor, näringsliv och föreningar med fokus på kost, rörelse och värdegrundsarbete. Hälsosam tillsammans med skolor och referensföretag har tagit initiativet till denna ansökan om en kompetensanalys baserad på de erfarenheter de har fått genom den pilotverksamhet för hälsofrämjande arbete som har drivits på Ås skola, där personalen upplever ett enormt behov av att öka sin kompetens inför framtiden.

Både genom att se till fakta gällande ohälsa samt barn och ungas psykiska hälsa går det att slå fast en tydlig linje som kommer att gälla dessa yrkesgruppers arbetsuppgifter. Det är därför av stor vikt att analysera vilken kompetens som behövs inför framtiden, vilken kompetens som personalen har idag samt vilken kompetens som saknas för att de ska skapa en säkrare ställning för dessa individer på arbetsmarknaden. Mycket pekar på att om de inte har kompetens inom förebyggande hälsofrämjande arbete får de svårt att hävda sig på arbetsmarknaden och kan i förlängningen riskera att bli arbetslösa. Redan i dag råder det för många av dessa personer en hård konkurrens om arbetstillfällena med allt färre barn i många mindre byar tillsammans med kommunala besparingar som får till följd att t.ex. skolor slås igen.

Genom kompetensutvecklingen av skolpersonal och anställda inom näringslivet och ideell verksamhet kommer dessa nya kunskaper och erfarenheter även förbättra hälsan och förebygga långtidssjukskrivning hos länets innevånare. Det kommer även att ge dem en möjlighet att utvecklas i takt med arbetslivets krav och ge dem en säkrare ställning på arbetsmarknaden. Genom kompetensutvecklad skolpersonal kan detta även spridas vidare till elever och barn och på så sätt verka förebyggande för Jämtlands läns kommande generationer.

Projektets samklang med den regionala utvecklingsstrategin och andra policies.

Jämtlands läns regionala utvecklingsstrategi har som övergripande mål att fler personer än idag ska vara i arbete, att antalet sjukskrivningar ska minska och folkhälsa utgör ett av de viktigaste horisontella kriterierna.

Hämtat ur den regionala utvecklingsstrategin:

"Den goda miljön och attraktiva omgivningar ger goda förutsättningar för både hälsa och välbefinnande. Arbetslivet ska kunna hantera förändring och utveckling och, genom engagerade, delaktiga och kunniga medarbetare, bidra till hållbar hälsa och tillväxt i länet. En väl fungerande arbetsmarknad bidrar också till låga sjuktal. De nuvarande höga sjuktalen i länet måste minska kraftigt. Målet är att Jämtlands län år 2020 ska ha bland de lägsta sjuktalen i länet."

Som en följd av att det ökade tempot och kraven i dagens samhälle behöver anställda större kunskap om hur detta kan hanteras. Detta för att förebygga de idag så vanligt förekommande långtidssjukskrivningar som vår nuvarande levnadsstil medför samt stärka de anställdas möjlighet att möta förändringar i arbetslivet. Genom kompetensutveckling av pedagogisk personal får elever och barn nytta av detta, något som är viktigt då ohälsan grundläggs i tidig ålder.

Även detta ligger i enlighet med Jämtlands läns regionala utvecklingsstrategi:

"Det är av stor betydelse att barnen i grundskolorna, så tidigt som möjligt, får möjlighet att kontinuerligt utöva olika aktiviteter såsom kultur och idrott mm både inom och efter skoltid. För att länet ska vara konkurrenskraftigt i innovations- och attraktionskraft förväntas det livslånga lärandet, på jämställd grund, även i fortsättningen utvecklas. I detta sammanhang har till exempel kulturskolorna, idrottsrörelsen, folkbildningen, entreprenörsinslag i skolan en avgörande roll."

Även Skolverkets läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet - Lpo 94 betonar vikten av hälsofrämjande arbete i skolan på följande sätt:

Skolan skall sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. Även hälso- och livsstilsfrågor skall uppmärksammas. Följande mål ska uppnås i grundskolan: eleverna ska ha grundläggande kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa samt ha förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan och miljön .

Eftersom projektet omfattar samverkande aktörer från både offentlig, privat och ideell sektor kommer resultaten att få vida spridning och ha stor betydelse för det förebyggande hälsofrämjande arbetet i länet.

Syfte

Projektets syfte är att genomföra en kompetensanalys inom identifierad målgrupp med specifik inriktning på förebyggande hälsofrämjande insatser i pedagogisk miljö. Detta för att förebygga långtidssjukskrivningar på dessa arbetsplatser samt öka personalens kompetens på området förebyggande hälsa så att deras kunskaper överensstämmer med de ökade kraven hos dagens arbetsliv.

Vilka kompetenser som redan finns hos målgruppen och vilken kompetensförstärkning som behöver täckas måste kartläggas. Detta för att skapa grunden för ett genomförandeprojekt som har förutsättningarna att lyckas skapa en hälsosam arbetsmiljö inom företag och tillämpa KRAFT modellen för anställda som arbetar med pedagogisk utveckling.

Målsättning

Projektets målsättningar är:
- Projektmålet är att kartlägga kompetensutvecklingsbehov hos identifierad målgrupp. Denna kommer att sammanställas, analyseras och användas som grund för en ansökan om ett kompetensutvecklingsprojekt.
- Minst 100 anställda personer från skolverksamhet i Jämtlands län ska inkluderas i analysen.
- Kompetensanalysen ska genomföras på 75 % kvinnor och 25 % män.
- Kompetensanalysen ska inkludera minst 60 % från målgruppen med utländsk bakgrund.
- Minst 5 privata, kommunala och friskolor ska deltaga i analysen.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektets verksamhet ska utformas så att alla har möjlighet att delta och kan känna sig delaktiga.

Den fysiska tillgängligheten till lokaler och andra aktiviteter ska därför tas i beaktande vid utformningen av projektet. Verksamheten ska även i hög grad besitta en medvetenhet om att olika grupper i samhället har olika behov och utifrån detta arbeta lösningsfokuserat.

Förutom den fysiska tillgängligheten kommer även den kommunikativa och informativa tillgängligheten vid behov att tillgodoses i projektet. I analysarbetet kommer det även att arbetas fram förbättrade rutiner för hur detta arbete ska integreras i genomförandeprojektet samt i de ordinarie verksamheterna.

Genom att de anställda ökar sin kompetens får det en mycket stor genomslagskraft då de i sin tur är utbildare för elever.

I kompetensanalysen kommer den plan att tas fram, vilken beskriver de olika aktiviteter som ska genomföras i genomförandeprojekt, att lägga grunden för det fortsatta arbetet med att förbättra tillgängligheten för personer med funktionshinder.

Samarbetspartners

 • Jämtkraft AB
 • Jämtland Härjedalens idrottsfö
 • Kommunstyrelsen
 • Lantbrukarnas Ekonomi-AB
 • Länsförsäkringar Jämtland
 • Trångsviksbolaget AB

Deltagande aktörer

 • Böle byskola
 • Tavelbäcksskolan
 • Treälvsskolan
 • Vattudalsskolan
 • Ås skola och fritidshem

Kommun

 • Krokom
 • Strömsund
 • Östersund