Logotyp på utskrifter

Stäng

EBS2020 har driftstopp på söndag den 29 mars 2020

Driftstopp pga servicearbete söndagen 29/3 från kl 15.00 och framåt, arbetet förväntas vara klart på måndag 30/3. 

Jakt på kuskap M.Norrland Genomförande

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareJAKTIA AB
KontaktpersonLars Martinsson
E-postlars.martinsson@jaktia.se
Telefonnummer031-785 19 47
Beviljat ESF-stöd788 288 kr
Total projektbudget788 288 kr
Projektperiod2009-08-03 till 2010-08-31
RegionMellersta Norrland
In English

Sammanfattning

Projektet omfattar små butiker inom området jakt och finske. Problemet som dessa butiker står inför är att de har en mycket liten marknad att bearbeta och nischat utbud i sina butiker inom området jakt och finske. Företagen står inför utmaningen att skapa tillväxt i en liten bransch.

Bakgrund

BEHOV OCH PROBLEM
Projektet omfattar frivilliga fackhandelsbutiker inom Jaktia med totalt 30st anställda. Deltagarna är från flera arbetsplatser i regionen med en aktör som projektägare och stödmottagare. Insatserna är riktade till mindre arbetsställen i projektet. Denna ansökan för genomförande är föregången av en förprojektering där nuvarande kompetens och framtida kompetensbehov hos målgruppen är kartlagd. I slutrapporten redovisas också hur projektet skall organiseras och genomföras.

Förstudien är genomförd på individnivå och alla deltagare namnges med personnummer i projektet, likaså deras nuvarande kompetens. Projektet har genomfört en grundlig inventering i ämnena jämställdhet och tillgänglighet för personer med funktionshinder.

Denna bransch är uppväxt utifrån ett intresse för jakt och fiske och ägare och företagsledare är ofta komna utifrån sitt stora intresse för jakt och fiske.

Många av butikerna är belägna utanför storstadsregioner och lever med små kundunderlag och svår övrig marknadsföring utifrån ett omvärldsperspektiv. Detta innebär att butikerna måste klara av att öka bredden geografiskt på sitt kundunderlag för att överleva.

I vår förstudie visade sig att ingen av företagsledarna/butiksägarna har tidigare genomfört en ledarutbildning och mycket få anställda har tidigare genomfört sälj eller kundutbildning. Detta innebär att denna bransch och yrkesgrupp är i stort behov av kompetensutveckling som kan leda till hållbara företag över tiden och framför allt motverka att sysselsättningen minskar i regionen.

Slutsatserna är också att kunskapen är mycket låg inom de strategiska områderna jämställdhet, likabehandling, tillgänglighet för personer med funktionshinder och hur förebygga lång sjukfrånvaro. Likaså är kunskapen låg gällande att leda och driva sin verksamhet framåt i den nya ekonomin. Kunskapen om sina befintliga kunder och hur dessa vill bli bemötta är också relativt svag.

Vi kan också se att branschen är mansdominerad och att ledarskapet präglas av ett mansdominerat tankesätt.

Syfte

AVSIKTEN
Projektet riktar sig mot mål 1. dvs underlätta för sysselsatta kvinnor och män att utvecklas i takt med arbetslivets krav, främja sådan kompetensutveckling som säkerställer en omställning av redan sysselsatta så att de inte riskerar arbetslöshet på grund av att de inte har efterfrågad kompetens.
SLUTSATS
Traditionell fackhandel inom jakt och fiske är en bransch i omställning. Den personal som arbetar i branschen i projektet, arbetar så som de alltid har gjort. Detta innebär att aktiv kundvård och modernt företagsledande med träning i entreprenörskap m.m. är obefintligt i företagen. Vid den genomförda kompetensinventeringen i förstudien visade det sig att ingen har genomfört en modern företagsledarutbildning och ingen har heller genomfört en modern kundhanteringsutbildning. Det visade sig också att kunskapen inom jämställdhet, likabehandling, jämlikhet, tillgänglighet för personer med funktionshinder och kunskapen om hur man förebygger lång sjukskrivning är mycket låg. Projektet avser därför att främja kompetensutveckling som säkerställer en omställning genom att tillhandahålla behövlig kompetens för att företagen inte skall riskera att hamna på obestånd och arbetslöshet uppstår i regionen. Den kvalitativa skillnaden för individen genom projektet stärks genom att samtliga får en aktuell av marknaden efterfrågad kompetensutveckling. Detta innebär att projektets deltagare blir attraktiva på arbetsmarknaden även vid en eventuell friställning.

Genom föreslagen utbildning stärks de deltagande företagen inom branschen i regionen och kan lättare stå emot det omvandlingstryck som de är utsatta för genom att tillämpa ny kunskap inom områdena entreprenörskap, ledarskap, modern kundhantering, jämställdhet m.m. Den nya kunskapen inom ex.vis. entreprenörskap hjälper deltagarna att identifiera nya affärsmöjligheter, tillsätta resurser och våga genomföra och slutföra sina idéer på ett strategiskt sätt. Genom den gemensamma utbildningen samlas många personer och stärker varandra genom utbyte av idéer, tankar och erfarenheter. Detta innebär att man lättare kan se ett förändrat och nödvändigt produktutbud, tjänsteutbud och kundhantering för dessa företag i den nya ekonomin.

AVSIKTEN
Projektet riktar sig mot mål 2. dvs öka kunskapen i arbetslivet om hur diskriminering motverkas och likabehandling främjas.
SLUTSATS
Under förstudien som är genomförd fick deltagarna ta ställning i frågan gällande diskriminering och likabehandling på respektive arbetsplats. Frågan som ställdes var, Förekommer diskriminering på följande områden på din arbetsplats? kön, etnicitet, funktionshinder, sexuell läggning, religion eller trosuppfattning, ålder.

Utfallet är att 92% har svarat NEJ och resterande VET EJ.
Vi kan därför dra följande slutsatser. För att identifiera ev. problem i frågan behöver deltagarna och framförallt ägare,chefer,ledare få ökad kunskap i området. Därav kommer vi att arbeta med temat under planerad aktivitet Modern företagsledarutbildning.

AVSIKTEN
Projektet riktar sig mot mål 3. dvs öka kunskapen i arbetslivet om hur långtidssjukskrivningar kan förebyggas.
SLUTSATS
I förstudien som är gjord tog alla individer ställning i följande frågor.
1. Hur ser möjligheten ut till stöd för friskvård på er arbetsplats?
2. Hur är din kunskap om hälsa och friskvård?
3. Hur bedömer du din nuvarande hälsa?
4. Finns det rutiner för att arbeta med frågor rörande hälsa och ohälsa på er arbetsplats idag?
5. Hur ofta ägnar du dig åt fysiska aktiviteter som bättrar på din hälsa?

Resultatet av deras svar är att av 30st som svarade och tog ställning i ovan nämnda frågor gällande hur förebygga lång sjukfrånvaro, svarade 3 män att deras hälsa i nuläget är mindre bra. Resterande deltagare svarade 83% bra. Ett fåtal personer svarade utmärkt och mycket bra.

Slutsatsen är att denna kunskap skall genomsyra alla deltagare och därför kommer vi att arbeta med temat i aktivitet Modern Företagsledarutbildning och Modern Kundhantering. Alla deltagare kommer att medvekra på antingen den ena eller den andra aktiviteten.

Målsättning

1. Samtliga sysselsatta inom ramen för detta projekt skall få del av adekvat kompetensutveckling baserat på arbetsfunktion. - Mål, 100% deltagande.

2. Samtliga ägare, chefer skall få ökad kunskap om hur diskriminering kan motverkas och lika behandling främjas. Mål, 100% deltagande.

3. Samtliga deltagare skall få kompetensutveckling i hur man kan förhindra långtidsjukskrivningar på arbetsplatsen. Mål, 100% deltagande.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

TILLGÄNGLIGHET
Projektet skall kompetensutveckla i ämnet funktionshinder som ett fokusområde.

Att skapa en tillgänglig verksamhet kräver kunskap om förhållningssätt, hur man rent praktiskt gör arbetsplatsen fysisk tillgänglig och om hur den kommunikativa tillgängligheten bör utformas för att ge effekt. De ökade kunskaper i ämnet tillgänglighet under projekttiden ökar förändringsbenägenheten med kunskap till praktisk handling i företagen.

I förstudien så framgår det i den genomförda swot analysen att styrkorna och svagheterna är följande.

Styrkor Tillgänglighet
Enkelt att ta sig in och ut på arbetsplatsen

Svagheter Tillgänglighet
Deltagarnas kompetens inom området
Bekvämlighetsanordningar i butiken
Inga rutiner på arbetsplatsen rörande frågan
Väldigt få styrkor

Efter genomförd kompetensutveckling inom området tillgänglighet kan arbetsplatserna hantera hur tillgänglighet skall iscensättas och vilka nödvändiga förbättringar som måste genomföras på respektive enhet.

Jämställdhetsintegrering

Baserat på genomförd behovsanalys, swot påverkas projektinnehållet på följande sätt.

Jaktia avser med detta att genomföra kompetenshöjande insatser inom området jämställdhetsintegrering och på så sätt verka för fler sysselsatta kvinnor och verka för fler kvinnliga företagare i branschen.

Målet är att via den ledarskapsutbildning som är tänkt att genomföras att stimulera till kvinnligt företagande och ledande i branschen.

Projektet avser att utbilda i jämställdhetsintegrering och därigenom höja den allmänna kunskapsnivån som ett direkt led av genomförd swot analys.

Deltagande aktörer

  • AB Jan Bäcklunds Järn
  • Jakt&Fiskebutiken i Birsta AB
  • Jaktboden
  • Östersunds Sporttjänst AB

Kommun

  • Sundsvall
  • Ånge
  • Östersund