Logotyp på utskrifter

IoU Education

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
Projektägaresaknas
KontaktpersonPeter Söderlund
E-postpeter.soderlund@ioudesign.com
Telefonnummer0707-48 38 01
Beviljat ESF-stöd349 940 kr
Total projektbudget469 940 kr
Projektperiod2008-11-20 till 2009-05-20
RegionMellersta Norrland
In English

Sammanfattning

Förprojektet IoU Education ser på samverkan mellan samhälle, näring och NGOs kring trädgårdsmöbler och -utrustning för utbildning och praktik
Målgruppen: KRIS kvinnor och män med avslutad kriminalitet och droger andra i utanförskap skall därmed slussas ut till arbete och socialt liv

Bakgrund

Bakgrund till Förprojekteringen
KRIS (Kriminellas Revansch i Samhället) bildades för 10 år sedan i syfte att vara ett komplement till befintliga system för rehabilitering. Utgångspunkten var att grundarna av KRIS inte lyckats komma tillbaka in i samhället via erbjudna rehabiliteringsvägar och att man såg nya möjligheter att hjälpa sig själv genom att bilda en kamratstödsgrupp och utveckla nya metoder och vägar.

Målgruppen för KRIS är kriminella och missbrukare, med hög andel invandrare, som vill komma bort från kriminalitet och missbruk.
KRIS jobbar med utgångspunkt från ledorden Hederlighet, Drogfrihet, Kamratskap samt Solidaritet och har utvecklat en unik modell för sin verksamhet. Sedan starten har man vuxit rejält och finns nu etablerade på ett 20-tal orter runtom i Sverige och har under årens lopp lyckats hjälpa hundratals människor tillbaka till ett hederligt och drogfritt liv.

Unga KRIS bildades 2006 i syfte att fånga upp ungdomar i åldern 16 - 26, varav ett flertal invandrare, som är på väg in i kriminalitet och missbruk eller som redan är kriminella och missbrukare. Med utgångspunkt från KRIS ledord och KRIS unika kunskaper och modell arbetar Unga KRIS för att ge handfast hjälp och stöd samt skapa aktiviteter och alternativa sysselsättningar för ungdomar i riskzonen. På väldigt kort tid har Unga KRIS etablerat verksamhet på 17 orter runtom i Sverige, fått hundratals medlemmar och skapat ett riktigt alternativ till ett liv i kriminalitet och drogmissbruk.

En stor gemensam nämnare för såväl KRIS som för Unga KRIS är att målgrupperna, som lever sina liv helt eller delvis utanför samhället, oftast saknar grundläggande utbildning såsom läs- och skrivkunskaper, har stora språksvårigheter samt har problem med att ta till sig teoretisk utbildning. Dessutom brottas ett flertal av dessa människor med såväl psykosociala handikapp som andra former av handikapp och man har oftast en uppväxt och en social bakgrund som medför att man saknar vägar in på arbetsmarknaden.

Samhället kommer aldrig att kunna tvinga människor, som är på väg in i utanförskap (Unga KRIS målgrupper) eller har levt hela eller delar av sitt liv i utanförskap (KRIS målgrupper), in på arbetsplatser. Detta vare sig ur ett arbetsgivarperspektiv eller ett individperspektiv. Steget måste vara ett eget aktivt val där individen erbjuds en palett av möjligheter att praktisera inom olika yrken för att därigenom finna det som var och en känner sig bäst lämpad för.

Kan man utifrån en sådan palett av praktikmöjligheter ge en fördjupad utbildning och erfarenhet inom ett yrke i form av en praktiskt orienterad lärlingsutbildning ges individen förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden.
Dessutom får individen möjligheter att skapa sig en ny plattform i livet baserat på kamratskap på arbetsplatsen och en stolthet över sin yrkesroll. Både KRIS och Unga KRIS ser detta som en oerhört viktig förlängning på det arbete som man bedriver för att ge den enskilda individen en chans att komma in i samhället.

Ett flertal organisationer och företag har sedan länge varit engagerade i organisationen KRIS. Hos företrädare för Reklambyrån XXVI, för Riks-KRIS och senare för Rotary International uppstod idén att på ett konkret sätt kunna erbjuda personer i utanförskap praktikplats, bekosta deras utbildning eller genom annan stödverksamhet hjälpa dem att på sikt förändra sina liv till det bättre. Detta skulle ske genom att egenhändigt producera och sälja miljövänligt tillverkade trädgårdsmöbler och trädgårdsprodukter av svensk design och till detta koppla en samordnad verksamhet för utbildning och praktik och utslussning i samhället.

För att skapa ekonomiska resurser är en Insamlingsstiftelse IoU Design for Charity under bildande.
Pengar som samlas in skall bilda en självständig förmögenhet som främjar det ovan nämnda bestämda och varaktiga ändamålet. Stiftelsen blir huvudman för ett aktiebolag IoU Design AB, organisationsnummer 556763-3873, som bildats för att ansvara för hela processen från avverkning via tillverkning till försäljning. Efter hand uppkommen vinst kommer att plöjas tillbaka in i verksamheten för utbildning, praktik och utslussning. För att driva projektet för denna verksamhet kommer Stiftelsen att bilda ett social företag, IoU Education AB, som blir huvudansvarig för planering och genomförande av utbildningsprogrammet.

En stor del av IoU Design ABs verksamhet för tillverkning, distribution och försäljning planeras att placeras till Jämtland, där en omfattande likartad verksamhet föreligger. Motsvarande gäller för IoU Education.


Via dessa praktiska aktiviteter skapas utbildnings-, praktik- och lärlingsplatser i rehabiliteringssyfte. Förhoppningen är att den utbildning som erhålls genom att praktisera i bolagets verksamhet, ska leda till arbete liksom att praktikplatserna övergår till fast anställning. Samma målsättning gäller för utbildning och praktik i andra externa, samverkande företag med motsvarande verksamhet.
Yrken, som planerade insatser i första hand kommer att rikta in sig på, är hantverkare, yrkeschaufförer och säljare, samtliga noterade för omfattande behov av utövare. Till detta skall läggas ekonomi, administration och olika ledningsfunktioner

Syfte

ÖVERGRIPANDE SYFTE
att undersöka intresset för och möjligheterna till att etablera ett förankrat 3-årigt projekt via ett socialt bolag IoU Education för utbildning, praktiktjänst och en väg in på arbetsmarknaden för människor i utanförskap.
Under förprojekteringen skall utredas
- volym, intresse och kunskapsnivå (även grundläggande nivåer i svenska, matematik, fysik, engelska etc.) för människor i utanförskap för planerad verksamhet
- intresse från samarbetspartners inom samhälle, näring och NGOs att medverka
- behov av och tillgång till antalet utbildnings- och praktikplatser respektive arbetstillfällen som kan skapas
- ägandeskap, organisation, administration och ekonomi för IoU Educations verksamhet
- årlig tids- och aktivitetsplan för projektet IoU Educations genomförande.
- förutsättningarna att etablera delar av eller hela nuvarande sortiment inom IoU Design AB i Jämtland för tillverkning, spedition och försäljning, allt till grund för utbildning och framför allt praktikplatser
- undersöka eventuella målgrupper för utbildning etc.i närgränsande områden och konsekvenser därav

Målsättning

ÖVERGRIPANDE MÅL
att presentera en väl förankrad 3-årig plan för IoU Education i syfte att snarast efter förprojekteringstiden starta hela spektrat av utbildnings- och praktikplatser och kommande arbetstillfällen på en väg in på arbetsmarknaden för människor i utanförskap.
I presentationen skall framgå
- vilka utbildnings-praktikgrenar (hantverk, transport, försäljning, ekonomi, administration etc.) som kan startas och när
- vilka kompletterande grundlägande ämene (svenska, mateamitik,engslka,fysik etc.) som bör planeras för
- hur många praktikplatser, utbildningstillfällen och arbetstillfällen inomrsp. gren, som kan erbjudas
- hur lång den sammantagna tiden är för respektive utbildnings-praktikgren är
- hur många personer som beräknas starta den första utbildningen per gren samt prognos på hur många som kommer starta de efterföljande utbildningar under treårsperioden
- hur en modell för att mäta hållbar sysselsättning för utslussade människor skall läggas upp

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

I förstudien kommer problem och möjligheter med att anpassa verksamheten för personer med fysiska funktionshinder att undersökas. Till detta läggs även socialmedicinskt handikappade människor som levt i långvarigt missbruk utanför samhällets sociala strukturer. Detta har för många lett till olika diagnoser om funktionshinder såsom dysfunkionellt tänkande och destruktivt beteende. Svårigheterna är många på vägen tillbaka till ett normalt liv för dessa människor.

Genom att på ett så tidigt stadium som möjligt involvera människor i utanförskap i mellersta Norrland, skapas ett initialt engagemang hos dessa, vilket främjar att såväl förstudien som det tre-åriga projektet blir fast förankrat och till viss del även skapas för människor med socialmedicinska handikapp.

Transnationellt samarbete

Transnationella kontakter finns i Baltikum samt inom icke-EU länderna Vitryssland, Ryssland och Ukraina. Vår målsättning är att skapa så stora sådana kontaktytor som möjligt, men i denna förstudie finns ingen möjlighet att undersöka detta. På sikt skulle projektidén kunna exporteras.

Medfinansiärer

  • Arbetsmarknadsenheten

Samarbetspartners

  • Samhall AB

Kommun

  • Östersund