Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

IntegreraMeraSom

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareFörvaltning för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration
KontaktpersonEva-Lotta Falk
E-posteva-lotta.falk@sundsvall.se
Telefonnummer060-19 12 48
Beviljat ESF-stöd2 561 124 kr
Total projektbudget6 488 724 kr
Projektperiod2011-08-01 till 2013-07-31
RegionMellersta Norrland
In English

Sammanfattning

Projektet IntegrerameraSOM är ett projekt som syftar till att snabbare få nyanlända arbetssökande kvinnor och män, företrädesvis de med somalisk ursprung, från 18 och uppåt att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden.

Bakgrund

Landet Somalia finns knappt och har inte funnits som en nation sedan inbördeskriget startade 1990. Det saknar infrastruktur, samhällsfunktioner som skola och polis, sjukvårdsinrättningar m.m.

Många som lämnar Somalia kommer till Sverige och till Sundsvall. i Sundsvall bor cirka 382 somalier, 196 män och 186 kvinnor. Det är människor som inte fått möjlighet att lära sig hur man tar del av ett samhälle, hur man lever i ett samhälle. De behöver stöd och uppmuntran för att socialiseras, lära sig vad det innebär att leva i ett samhälle där allt finns och fungerar i allmänhet och vad det innebär att leva här hos oss i synnerhet. Att växa upp i ett land av kaos och sedan försöka anpassa sig till hur vi lever och vad vi förväntar oss av dem som medlemmar i vårt samhälle, i vår gemenskap, förutsätter att man får hjälp med att förstå allt man tidigare knappt hade vetat om att det existerade.

Det är därför viktigt att bistå dem i deras integration. Det kommer många somalier till Sundsvall och med den bakgrund de kommer i från kan det nästan bli övermäktigt att komma in i samhället. Därför är det viktigt att det finns ett planerat stöd som kan lotsa dem, stötta dem, ställa krav och visa vägen.

IntegrerameraSOM är det enda projektet i Sundsvalls kommun och resten av Norrland som riktas i första hand till Somalier. Arbetssättet är aktivt arbete mot arbetsmarknaden, där åtgärder riktas till både den enskilde projektdeltagaren såväl som till den enskilde arbetsgivaren. Arbete är också en av de viktigaste faktorerna för att integreras i samhället.

Detta projekt vill bidra till att kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden utvecklas och kommer i arbete, eller närmar sig arbetsmarknaden, samt att kvinnor och mäns möjligheter att arbeta utifrån sina egna förutsättningar vidgas. Projektet vill underlätta för personer med somalisk bakgrund att etablera sig i arbetslivet. Projektet vill utveckla nya samt stärka befintliga samarbetsformer och arbetssätt mellan aktörer som erbjuder individuellt anpassade lösningar för målgruppen.

Sundsvall är en mångkulturell kommun. Inflyttning av personer med utländsk bakgrund utgör idag det främsta befolkningstillskottet i länet. Det innebär att på olika sätt tillvarata alla människors resurser i samhället. Sundsvall har under senare år tagit emot fler flyktingar från Somalien.

Med anledning av detta har Sundsvalls kommun i samarbete med Somaliska föreningen och Njurunda församlingen genomfört en förstudie. Avsikten har varit att kartlägga behoven hos målgruppen Somalier och vilka aktiviteter som skulle hjälpa dem att närma sig arbetsmarknaden.

Slutsatser från förstudien
Arbetslösheten bland vuxna och ungdomar med Somalisk ursprung är cirka tre gånger högre i jämförelse med samtliga arbetslösa i Sundsvalls kommun. Förklaringar finns, dels på individnivå, dels på samhällsnivå. En del av förklaringen ligger i mentaliteten och beteendet inom arbetslivet och för den delen samhället i övrigt.

Förstudier visar att målgruppen Somalier, är en av de grupper som har allra svårast att komma in på arbetsmarknaden. Vi ville i samverkan med somaliska föreningen, företrädare för berörda myndigheter och organisationer lära oss hur nuvarande arbetsmetoder och arbetsinnehåll behöver förändras för att möta målgruppens behov

Det är viktigt att utveckla metoder för bättre arbetsmarknadsintegration. Forskning visar att det utanförskap som drabbar de vuxna också sprids vidare till deras barn, med kriminalitet och dåliga skolresultat som följd.(Henrik Emilsson, Lunds Universitet, rapport till Arbetsmarknadsutskottet 2008-01-31). Det finns därigenom många vinnare på en bra och fungerande integration.

Förstudien har intresserat och engagerat både somalier och samarbetsparter. Metoden för förstudien har främst varit gemensamma möten mellan Somaliska föreningen, Njurunda församlingen och Sundsvalls Kommun, vidare har enskilda samtal med representanter med respektive organisation genomförts.

Tillgänglig statistik från bland annat arbetsförmedlingen och socialtjänsten i Sundsvall har analyserats. Vidare har nämnden för arbetsmarknad, vuxen utbildning och integration har tagit beslut att stödja insatser som ska bidra till en ökad integration av Somalier.

Förstudien visar på ett behov av nya metoder och kraftsamling för att framgångsrikt arbeta med denna målgrupp.

Projektet integrerameraSOM vill pröva och skapa nya metoder för att på ett effektivare sätt underlätta för målgruppen somalier i utanförskap att närmar sig arbetsmarknaden. De metoder som projektet vill pröva är
1 b. Kartläggning/individuella handlingsplaner
Inledningsvis görs en noggrann kartläggning av varje projektdeltagares behov, det vill säga en individuell kartläggning av individens arbetsförmåga, sociala kompetens och kunskaper i det svenska språket.

Genom vägledning och rådgivning med varje individ utarbetas en åtgärdsplan (individuell handlingsplan) hur självförsörjningsmålet skall kunna uppnås på bästa sätt.

Kurs i personlig utveckling på deras modersmål. Samtliga deltagare genomgår en åtta veckors kurs i personlig utveckling, utbildningen kommer att skes på deras modersmål, där målsättningen är att projektdeltagaren lär sig forma sin egen handlingsplan och arbeta målinriktat samt om personlig marknadsföring. Denna utbildning som utförs i fyra olika block handlar om:

Information om hur den svenska arbetsmarknaden fungerar
Att lära sig att ta ett ökat personligt ansvar, att ge och ta emot feedback, stärka självkänslan och att bli medveten om hur känslor och självuppfattning påverkar arbetsresultatet samt få kännedom om att vi ständigt gör egna val. Denna medvetenhet ger oss handlingsutrymme och lär oss ta fullt ansvar för vårt beteende och våra känslor.

Arbetsmiljö, jämställdhets- och diskrimineringsfrågorna skall diskuteras, det vill säga värderingsfrågor, eftersom diskriminerings- och jämställdhetsfrågorna egentligen handlar om just detta.

I kursen skall också ingå diskussioner om vad social- respektive kulturkompetens, gruppsamverkan och arbetsmarknadens koder innebär samt en kurs i ”jobbsökeri”.

Under ovannämnda period skall de projektdeltagare som har någon form av funktionshinder (intellektuella, fysiska och/eller psykiska) utredas.

Individuella åtgärder. Projektet skall erbjuda i samarbete med arbetsgivare, fackliga organisationer och den enskilde deltagaren utbildnings- och/eller yrkespraktik utifrån dennes individuella behov.

Coachning
Projektgruppens arbetsuppgift blir att göra en ”gemensam resa” med den enskilde projektdeltagaren. Projektdeltagaren kommer att erhålla stöd och coachning för att söka arbete, utbildning, utbildningspraktik (lärlingsutbildning), yrkespraktik och/eller att starta eget. Coachen/ handledaren jobbar inte alltid utifrån vad deltagaren säger, utan egentligen utifrån dennes kunskaper. Tillsammans med deltagaren utvärderas och revideras kontinuerligt åtgärdsplanerna och en gemensam bedömning utförs av deltagarens prestation, dvs här är det inte enbart arbetsgivarens omdömen som är det avgörande.

Sociala nätverk
Under hela projekttiden kommer deltagarna att erbjudas mentor. Syftet med mentorsskapsprogrammet blir att tillvarata och utveckla den individuella kompetensen hos var och en av projektdeltagarna. Dessutom är syftet att bygga ett nätverk för att den enskilde skall uppnå en starkare ställning på den svenska arbetsmarknaden.

Det är viktigt om inte avgörande att projektet har och kan upparbeta goda kontakter med t ex fackföreningar, näringsliv, offentliga arbetsplatser och föreningsliv. Regelbundna uppföljningar av samtliga insatser kan vara avgörande för hur projektet lyckas i sina föresatser.

Samverka mer med näringslivet så att matchningsmöjligheter tillvaratas. Utnyttja kultur, språk och erfarenheter som tillgångar för näringslivets utveckling.

Syfte

Syftet med projektet är:
-att öka anställningbarhet hos Somaliska gruppen.
-att främja Somaliska flyktingsfamiljer och flyktingsungdomarnas framtid.
-att skapa möjligheter för deltagarna att finna en egen försörjning på den ordinarie arbetsmarknaden,
samt att ge en samlad kunskap om vilka behov som finns hos målgruppen. Den kunskap som sammanställs om målgruppens behov och situation inom ramen för projektet ska ligga till grund för verksamhetsplanering och metodutveckling i mottagandet av nyanlända somalier i Sundsvall.

Målsättning

IntegreraMeraSom har två övergripande projektmål:
1. Målgruppens möjligheter till integration och en positiv etablering i samhället ska öka.

Efter projekttiden på två år har:
- 48 personer av de som deltagit i projektet egen försörjning iform av antigen jobb, eller utbildning.

2. Samlad kunskap ska erhållas om målgruppens behov och situation. Denna kunskap ska sedan ligga till grund för fortsatt utveckling av mottagandet av somaliska flyktingsfamiljer och ungdomar. Målet är att framtida flyktingsmottagande ska förbättras.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet kommer att beakta tillgänglighet för funktionshindrades tillträde och möjlighet att delta i projektet, de lokaler projektet använder ska vara anpassade för personer med fysiska funktionshinder. Detta innebär att även toaletter är anpassade med larm och entréer utrustade med dörröppningsknappar. För personer som är i behov av lokaler där det inte vistas så mycket personer samtidigt ska detta ordnas med rum där färre deltagare kan vara för att bland annat kunna minska på yttre intryck som kan störa koncentrationsförmågan. Utbildningslokaler och praktikplatser kommer att väljas och fördelas så att personer med särskilda behov kan delta i projektet. Genom kunskap och lyhördhet för olika behov hos deltagare i projekten kan verksamheten göras tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.

Förutom att fysiska och psykiska funktionshinder skall beaktas kommer projektet att lyfta fram språk och kultur som viktiga faktorer att arbeta med i detta projekt. Ömsesidigt bristande kunskap om svensk och utländska kulturer, personernas svårigheter att kommunicera på grund av språksvårigheter är inget funktionshinder med resultatet medför en bristande tillgänglighet till arbetsmarknaden.

Att inte behärska det svenska språket är ett hinder för integrering i det svenska samhället och definitivt avgörande för etablering på arbetsmarknaden. Projektets målgrupp har språkkunskaper som befinner sig i varierande grad på en skala mellan låg och hög. Erfarenheter från förstudien visar att det finns många som aldrig lärt sig läsa och skriva i sina hemländer, framförallt flickor och kvinnor.

Det finns också värderingar i det svenska samhället som ifrågasätter beslöjande kvinnor och många kvinnor känner sig kränkta av de attityder de möter. I samtalen föra ett resonemang runt förutsättningar och begränsningar som beslöjade kvinnor ställs inför. Detta för att möjliggöra valet att förändra. Det är viktigt att informera om de sakliga faktorer som begränsar, t ex säkerhetsaspekter, praktiska aspekter. Detta för att eliminera risken att kvinnorna känner sig kränkta i situationer där de förnekas anställningnktionshinder med resultatet medför en bristande tillgänglighet till arbetsmarknaden.

Projektet kommer att ha Informationsinsatser på arbetsplatser för att öka kunskapen om olika kulturer och hur dessa kan vara ett framgångsrikt komplement till den svenska. Samtal behöver föras om utlandsfödda kvinnors och mäns förutsättningar för att integreras i det svenska samhället samt öka förståelsen för de vinster ett mångkulturellt samhälle kan skapa för alla.

Jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsintegrering
Jämställdhet handlar om lika rätt och villkor mellan könen samt om att motverka diskriminering och orättvis särbehandling på grund av kön. Nationellt jämställdhetsmål. Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut Statistiken visar att kvinnor har sämre möjligheter än män.
Män gynnas systematiskt.
Jämställdheten är en stark svensk självbild som odlas internationellt som en svensk norm, även om praktiken i arbetslivet visar svagheter. Ofta odlas en bild av utrikes födda kvinnor, som traditionsbundna, osjälvständiga och ojämställda. På så sätt anonymiseras dessa kvinnor och avstånd skapas genom att markera vad som anses vara en jämställd kvinnoroll.

Medvetna insatser krävs här för att säkerställa dessa kvinnors rätt och möjligheter att etablera sig i det svenska samhället.

De strukturella och kulturella skillnader som finns och som synliggörs i mötet mellan olika människor måste på ett konstruktivt sätt tas om hand och landa i en, om möjligt, gemensam idé om det jämställda livet på individnivå

Projektet strävar efter att lika många män och kvinnor kommer att få möjlighet att delta i projektet. Projektets uppgift blir att skapa lika förutsättningar för kvinnor och män för att ha samma makt och möjlighet att påverka sin livs- och arbetssituation. Projektets uppgift blir även att samla in synpunkter, förslag och erfarenheter om hur jämställdhetsintegrationen har vidtagits och hur den har fortlöpt under hela projektperioden.

I allt jämställdhetsarbete ska de jämställdhetspolitiska målen tas i beaktande. Projektet kommer att utbilda deltagarna om frågan. Följande delmål anger inriktning på projektets arbete inom området

- Att kvinnor och män i projektet ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare.

-Att kvinnor och män ska ha även samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet.
-Jämställdhetsfrågor kopplade till nyanlända flyktingar är ofta komplexa inte minst ur ett socialtkulturellt perspektiv avseende både kvinno- och mansrollen. Det behövs särskild kunskap kring detta.

Med ett aktivt jämställdhetsarbete, kan projektet komma närmare dessa mål, genom att ge varje individ oavsett kön redskap för att komma ett steg närmare arbetsmarknaden och därmed öka möjligheten till egen försörjning och ekonomisk jämställdhet. Integreras jämställdhetsperspektivet i projektet och bland deltagarna kan vi även påverka de två målen.

För att grunden för jämställdhetsintegreringen i ett framtida genomförande projekt ska sättas har en jämställdhets SWOT genomförts. Projektområdet styrkor och svagheter har integrerats, liksom de möjligheter och hot som framtiden för med sig. Utifrån denna SWOT analys har förslag på framtida strategier och åtgärder tagits fram.

Projektets styrkor
-Ett positivt syfte för såväl individ som samhälle
-Nytt arbetssätt för att deltagarna ska kunna påvisa sin kompetens och individen ska ha möjlighet att bättre planera sin framtid
-Prioritera grupp nyanlända flyktingar och invandrare
-individuell bemötande
-Klart formulerat uppdrag med tydligt resultatmål (huvudmål)
-Väl strukturerad och genomtänkt strategi
-En hög ambitionsnivå
-Bra resurser/förutsättningar i fråga om
-Intern och extern kompetens
-Olika typer av arbetsplatser och arbetsmetoder
-samarbete med somaliska föreningen
-Prioriterad grupp nyanlända somalier

Svagheter
-att kvinnor inte har haft ett avlönat arbete i hemlandet
-att familjesituationen ändras under processen
-att vissa individer vägra att delta i olika aktiviteter
-att deras bakgrund blir ett hinder att komma in på arbetsmarknad

Hot:
-många analfabeter, framförallt kvinnor
-utanförskap och marginalisiering
-tvånget att välja
-att i jämställdhetens namn ta över negativt beteende från den andra könet. t.ex. att vägra slippa sina kvinnor att delta i projektet.

Möjligheter:
- Projektet fokus på en folkgrupp ger stora möjligheter för både kvinnor och män att få syna specefika behov tillgodosedda
- Projektdeltagarna får genom projektet kontakt vägar till Sundsvalls kommun och andra aktörer vilka kan vara användbara vid framtida behov.
- Projektdeltagarna får entydligare bild hur det svenska samhället är uppbygt och fungerar.
Transnationellt samarbete

Ej tillämpligt i detta projekt.

Medfinansiärer

  • Arbetsförmedlingen i Sundsvall
  • Förvaltning för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration
  • Sundsvalls kommun, Socialtjänsten, Individ och familjeomsorg (IFO)

Samarbetspartners

  • Arbetsförmedlingen i Sundsvall
  • Förvaltning för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration
  • Sundsvalls kommun, Socialtjänsten, Individ och familjeomsorg (IFO)

Kommun

  • Sundsvall